Riešenie
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK Ing. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSK. Štruktúra prezentácie. Úvod – miesto VUC vo VS a identifikácia BBSK Kompetencie BBSK a ich financovanie Riešenie dopadov hospodárskej krízy na BBSK v rokoch 2010-2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - purity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

 • Riešenie

 • dopadov hospodárskej krízy v podmienkach

 • BBSK

 • Ing. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSK

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Trukt ra prezent cie
Štruktúra prezentácie

 • Úvod – miesto VUC vo VS a identifikácia BBSK

 • Kompetencie BBSK a ich financovanie

 • Riešenie dopadov hospodárskej krízy na BBSK v rokoch 2010-2012

 • Opatrenia pre roky 2013 – 2015 Memorandum 2013

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Verejná správa v SR a VÚC

ako jej súčasť

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo: Námestie SNP 23, Banská Bystrica

Vznik: dňa 1. januára 2002

Právne postavenie:

1. BBSK je samostatný územný a právny celok Slovenskej republiky.

2. BBSK je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

3. BBSK má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly BBSK sú erb, vlajka a štandarda.

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

 • Banskobystrický samosprávny kraj je

 • zriaďovateľom

 • 122 rozpočtových a príspevkových organizácií, z toho:

 • 67 škôl a školských zariadení

 • 22 kultúrnych zariadení

 • 31 zariadení sociálnych služieb

 • 2 zdravotnícke zariadenia

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Prehľad majetkovej účasti BBSK k 31. 12. 2011

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Školstvo

Doprava

Opatrovateľská služba

Pôvodné orig. kompetencie

Kompetencie samosprávy

v SR po r. 2001

OBCE

VUC

 • Školstvo

 • Doprava

 • Sociálne veci

 • Kultúra

 • Cesty II. a III. triedy

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Štruktúra zdrojov financovania BBSK

1.Daňové príjmy

z toho: Daň z príjmov FO

Daň z motorových vozidiel

2.Nedaňové príjmy

z toho: Príjem z nájmu, z predaja, za služby

rozpočtových organizácií

3.Granty a transfery (ŠR+EÚ)

4.Kapitálové príjmy

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSKNajv znamnej zdroj dane
Najvýznamnejší zdroj – DANE

Príjemobce

Príjem VÚC

100% dane z

nehnuteľností

100% dane z

motor. vozidiel

Daň z príjmov FO – zákon č. 564/2004 Z. z.

65,4 % DPFO

21,9 % DPFO

PríjemŠR

12,7 % DPFO

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Delenie dpfo medzi v c
Delenie DPFO medzi VÚC

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSKRie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Dopady hospodárskej krízy

za roky 2010 - 2013

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Dopady hospod rskej kr zy v roku 2010
Dopady hospodárskej krízy v roku 2010

K 30.6.2010 bol v dôsledku krízy výpadok základného príjmu BBSK - DPFO vo výške 7 696 000 EUR čo bolo 26,31 % príjmov sch. rozpočtu BBSK

Rok 2010 bol zároveň začiatkom III. volebného obdobia = nastúpilo nové vedenie BBSK

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk
Na začiatku III. volebného obdobia v rozpočte BBSK na rok 2010 chýbali zdroje na financovanie kompetencií nasledovne :

Dopady hospodárskej krízy v roku 2010

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Na riešenie dopadov krízy došlo k vytvorenie krízového manažmentuna Úrade BBSK

a prijatiu krízových opatrení pre hospodárenie Úradu BBSK,

Boli prijaté opatrenia krízového manažmentu:

vypracovanie podrobných analýz príčin nedostatku likvidity podľa jednotlivých oblastí,

zabezpečenie zníženia všetkých prevádzkových nákladov úradu BBSK a OvZP BBSK,

bola spracovaná zmena rozpočtu podľa jednotlivých programov s cieľom zabezpečiť viazanie finančných prostriedkov vo výške 10%.

Celkom bolo prijatých 67 opatrení.

Konsolidačné opatrenia pre roky 2010-2011

16

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Konsolida n opatrenia pre roky 2010 2011
Konsolidačné opatrenia pre roky 2010-2011 manažmentu

 • Všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bolo vykonané viazanie rozpočtu vo výške 10%

 • Boli vykonané úsporné opatrenia v rozpočte bežných výdavkov Úradu BBSK vo výške 1 802 000 EUR

 • Bola vytvorená rezerva na Úrade BBSK vo výške 1 348 000 EUR

 • Prebiehali rokovania s bankami o odložení splátok úverov o 2 roky a o ďalších možnostiach získania návratných zdrojov financovania tak, aby boli dodržané podmienky zadlženosti BBSK v súlade s § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

 • Bol vykonaný personálny audit na Úrade BBSK

 • Začal sa budovať kontrolingový systém na odhaľovanie úzkych miest v hospodárení Úradu BBSK i v OvZP.

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Ciele konsolida n ch opatren pre roky 2010 2011
Ciele konsolidačných opatrení pre roky 2010-2011 manažmentu

Zabezpečenie finančných prostriedkov najmä na zimnú údržbu a opravy ciest II. a III. Triedy (1 000 000 EUR zimná údržba + 1 300 000 EUR bežná údržba)

Zabezpečenie finančných prostriedkov na vykrývanie strát prímestskej autobusovej dopravy na území samosprávneho kraja (za roky 2009 a 2010 strata 7 383 000 EUR)

Zabezpečenie finančných prostriedkov na  dlhodobo neriešené záväzky zrušených zdravotníckych zariadení

Zabezpečenie finančných prostriedkov na  poskytovanie verejných služieb v rozsahu a kvalite stanovenej legislatívou v oblasti kultúry, sociálnych služieb a vzdelávania.

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Racionaliz cia vo v etk ch oblastiach bbsk
Racionalizácia manažmentuvo všetkých oblastiach BBSK

A)Organizačné zmeny na Úrade BBSK

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Racionalizácia manažmentu

B)V oblasti soc. služieb

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Racionalizácia manažmentu

C) Pokles počtu škôl a ŠZ

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Racionalizácia manažmentu

C) Pokles počtu zamestnancov v školstve

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Racionalizácia manažmentu

C) Pokles počtu zamestnancov v školstve

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Racionalizácia manažmentu

D) Pokles počtu zamestnancov v kultúrnych zariadeniach

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Racionalizácia manažmentu

Pokles počtu zamestnancov BBSK spolu

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Racionalizácia manažmentu

Pokles počtu zamestnancov BBSK

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Racionalizácia manažmentu

Úspora na mzdách a odvodoch spolu

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Racionalizácia manažmentu

Úspora výdavkov BBSK podľa odvetví

Záver: V rokoch 2010 a 2011 došlo k zníženiu výdavkov BBSK o 15 914 498 EUR

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSKRie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Čerpanie bežných výdavkov BBSK podľa odvetví manažmentu

v tis. €

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


N vrh rozpo tu banskobystrick ho samospr vneho kraja na roky 2013 2015
NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015

Návrh rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) na roky 2013 až 2015 vychádza z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky

2013 až 2015

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


N vrh rozpo tu banskobystrick ho samospr vneho kraja na roky 2013 20151
NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015

Návrh rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) na roky 2013 až 2015 vychádza z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015

Kľúčová úloha vlády SR :

Konsolidovať verejné financie tak, aby deficit verejných financií bol v roku 2013

pod 3%HDP

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


N vrh rozpo tu banskobystrick ho samospr vneho kraja na roky 2013 20152
NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015

Za účelom splnenia tejto úlohy :

Vláda SR + Združenie samosprávnych krajov v SR (SK8)

prijali

Memorandum o spolupráci

pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013

(Memorandum bolo schválené Zastupiteľstvom BBSK, č. uznesenia 404/2012 z 29.10.2012).

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Memorandum o spolupr ci na rok 2013
Memorandum o spolupráci ROKY 2013 – 2015 NA ROK 2013

Samosprávne kraje sa v Memorande zaviazali podieľať sa na konsolidácii rovnakým podielom t.j. 4,0367 %,

čo predstavuje 38 943 tis. eur za všetky samosprávne kraje

a čo predstavuje za BBSK záväzok dosiahnuť v roku 2013 prebytok

+5 066 tis. eur za BBSK.

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Tvorba prebytkov ho rozpo tu vr tane fo na rok 2013
Tvorba prebytkového rozpočtu vrátane FO na rok ROKY 2013 – 2015 2013

PRÍJMY BBSK vrátane FO 147 675 000 €

Výdavky BBSK vrátane FO 142 609 000 €

________________________________________________________

PREBYTOK

rozpočtu BBSK vrátane FO +5 066 000 €

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

NÁVRH ROZPOČTU BBSK NA ROKY 2013 – 2015 ROKY 2013 – 2015 v programovom členení

Vysvetlivky:

Zníženie oproti 2012

Zvýšenie oproti 2012

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rizik rozpo tu bbsk na rok 2013
Riziká rozpočtu BBSK na rok 2013 ROKY 2013 – 2015

Návrh rozpočtu bežných výdavkov

 • je v porovnaní soschváleným rozpočtom 2012 :

  nižší o 3 471 076 eur.  

 • Je oproti upravenému rozpočtu roku 2012 nižší o 8 886 077 eur,

  čo sa nepriaznivo prejaví vo financovaní všetkých originálnych kompetencií kraja.

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Riziká rozpočtu BBSK na rok 2013 ROKY 2013 – 2015

 • Vznik mimoriadnych a havarijných udalostí pri nemožnosti čerpania rezervného fondu

 • Neustále sa zvyšujúca strata SAD

 • Nedostatok zdrojov na dofinancovanie originálnych kompetencií (prevádzka OvZP a údržba ciest II. a III. tr.)

 • Nedostatok zdrojov na dofinancovanie neštátnych školských zariadení a neverejných soc. zariadení

 • Riziko prehratých súdnych sporov (kruhový objazd ....)

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Priority BBSK v roku 2013 ROKY 2013 – 2015

 • Optimalizovanie dopravnej obslužnosti kraja

 • Trvale zabezpečovať kvalitné poskytovanie služieb

 • Dokončenie rozostavaných investičných akcií

 • investičné akcie realizované prostredníctvom linky EBOR,

 • účelové investičné akcie podprogramu Doprava z úverových zdrojov

 • dofinancovanie rozostavanej investičnej akcie v podprograme Vzdelávanie.

 • Financovanie projektov EÚ

 • dofinancovanie zazmluvnených investičných europrojektov

 • Trvale zabezpečovať zefektívnenie

 • chodu škôl a školských zariadení,

 • kultúrnych zariadení

 • zariadení sociálnych služieb

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Nevyhnutn rozhodnutia pre plynul financovanie origin lnych kompetenci
Nevyhnutné rozhodnutia pre plynulé financovanie originálnych kompetencií

 • Riešenie financovania straty verejných prepravcov

 • Trvalé zefektívňovanie činnosti všetkých OvZP

 • Získanie zdrojov na financovanie investičných akcií z predaja majetku

 • Vytvorenie fondu pre krízové situácie

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Rie enie dopadov hospod rskej kr zy v podmienkach bbsk ing tefan ulek riadite bbsk

Ďakujeme za pozornosť. originálnych kompetencií

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK