1 / 147

POSLOVNI SEKRETAR

POSLOVNI SEKRETAR. DIPLOME 2009. Novo mesto, 12. november 2009. Katarina KASTELIC. Izdelava pravilnika o računovodstvu v družbi TRAIG d.d. Mentorica: Marija Lekše, univ. dipl. ekon. Somentor: Štefan Lazar, univ. dipl. ekon. Silva BARBIČ.

kellan
Download Presentation

POSLOVNI SEKRETAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. POSLOVNI SEKRETAR DIPLOME 2009 Novo mesto, 12. november 2009

 2. Katarina KASTELIC Izdelava pravilnika o računovodstvu v družbi TRAIG d.d. Mentorica: Marija Lekše, univ. dipl. ekon. Somentor: Štefan Lazar, univ. dipl. ekon.

 3. Silva BARBIČ Vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva Mentorica: Marija Lekše, univ. dipl. ekon. Somentorica:Lilijana Jurman, komercialistka

 4. Anita FRLAN Poslovni protokol prireditve “Naj izbor Vašega kanala 2007” Mentor: Alenka Stare Draginc, univ. dipl. psih. Somentorica: Irena Vide, dipl. ekon.

 5. Magdalena Alenka LOKAR Predstavitev obračuna plač v gospodarstvu Mentorica: Marija Lekše, univ. dipl. ekon. Somentorica: Brigita Mitrović, kom, ing.

 6. Alenka PAVLIN Stres na delovnem mestu Mentorica: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentorica: mag. Vesna Bukovec

 7. Mateja TOMIČ Stres – prijatelj ali sovražnik? Mentorica: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentor:Staale Fossberg, dipl. inž. ekonomije

 8. Melita KLEMENČIČ Protokolarna pravila poslovnega sekretarja Mentorica: mag. Iris Fink Somentorica: Lidija Bukovšek, dipl. ekon.

 9. Petra MRVAR Organiziranje dela v pisarni Mentor: mag. Anton Mihelič Somentorica: Vlasta Zupančič, dipl. ekon.

 10. Janja SIMONČIČ Vodenje v podjetju Adria Mobil, d.o.o. Mentor: mag. Anton Mihelič Somentorica: Branka Dajčman, viš. upr. del.

 11. Sabina VRHOVNIK Organizacija časa v procesu vzorčenja in analize v podjetju Komunala Novo mesto, d.o.o. Mentor: Iztok Slejko, univ. dipl. org. Somentorica: Bernardka Cimrmančič, univ. dipl. biolog

 12. Barbara PERŠE Konflikti na delovnem mestu – primer podjetja Terme Krka, d.o.o. Mentorica: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentor: Jože Berus, univ. dipl. org. dela, spec. Manag.

 13. Špela ROŠTOHAR Motivacija zaposlenih Mentorica: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentor: Nikolaj Slapnik, inž. elektronike

 14. Maja TESLA Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih Mentor: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentor: Gorazd Vrlinič, univ. dipl. prav.

 15. Marjanca NAHTIGAL Izgorelost na delovnem mestu Mentorica: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentorica: Mateja Vrabec, univ. dipl. soc. del.

 16. Mateja ŽELEZNIK Stres in načini sproščanja v organizaciji Mentorica: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentorica: Gabi Globokar, univ. dipl. ekon.

 17. Žana GAJIĆ Blagovna znamka podjetja Labod konfekcija Novo mesto d.d. Mentorica: Karmen Virc, univ. dipl. ekon. Somentorica: Tamara Juvan Celarc, ing. oblik. tekst. in oblačil

 18. Lidija PIRC Pristop k oblikovanju poslovnega načrta Mentor: Jadranko Šnidaršić, univ. dipl. ekon. Somentor: Stanislav Zorko, univ. dipl. ing. stroj. in dipl. org.

 19. Nina STOJČOVSKI Računovodstvo malega podjetja Mentorica: Marija Lekše, univ. dipl. ekon. Somentorica: Nina Veble, dipl. upr. org.

 20. Rok BOGOVIČ Poročilo o poslovanju VDC Krško-Leskovec Mentor: Marija Lekše, univ. dipl. ekon. Somentorica: Fanika Zevnik, dipl. ekon.

 21. Elizabeta MUŠKA Kakovost v Termah Dolenjske Toplice Mentorica: Karmen Virc, univ. dipl. ekon. Somentorica: Vesna Janković, dipl. ekon.

 22. Rudi KROŠELJ Poslovno komuniciranje v kriznem obdobju Mentor: mag. Iris Fink Somentorica: Barbara Štor, ekon.

 23. Maja RAVBAR Motivacija ljudi pri delu Mentor: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentorica: Renata Lavrič, poslovna sekretarka

 24. Jan NADJ Klasično in elektronsko poslovno komuniciranje v podjetju Mentor: Andrej Krajnc, univ. dipl. inž. elektroteh. Somentor: Marko Udvanc, dipl. inž. elektroteh.

 25. Sebastjan TRPIN Komunikacija med vzgojitelji in starši otrok v Vrtcu Lavrica Mentorica: mag. Iris Fink Somentorica: Vera Šparovec, dipl. vzgoj.

 26. Petra MARN Brezposelnost v Sloveniji Mentorica: Karmen Virc, univ. dipl. ekon. Somentor: Jože Giodani, univ. dipl. org.

 27. Vanja HOČEVAR Poslovni načrt podjetja Lepota telesa d.o.o. Mentorica: Karmen Virc, univ. dipl. ekon. Somentorica: mag. Eva Golob

 28. Mira KLEMENČIČ Pomen nebesedne komunikacije pri trženju zavarovanj Mentorica: Alenka Stare Draginc, univ. dipl. psih. Somentorica: Mateja Grandovec Kumelj, univ. dipl. ekon.

 29. Nataša ZUPET Poslovni načrt za podjetje Unikatno oblikovanje keramike Mojca Rabič s.p. Mentor: Jadranko Šnidaršić, univ. dipl. ekon. Somentorica: Mojca Rabič, učiteljica lik. in teh. vzgoje

 30. Danica MUŽDEKA Motivacija za delo Mentorica: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentorica: Nevenka Orehek, univ. dipl. org.

 31. Irena BRCAR Verhandlungstaktiken Pogajalske taktike Mentorica: Damjana Možic, prof. nem. in ang. Somentorica: Judita Šegula, dipl. ekon.

 32. Darja DAJČMAN Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Danfoss d.o.o. Mentor: mag. Anton Mihelič Somentor: Peter Matkovič, dipl. inž. stroj.

 33. Mitja GLIHA Komunikacija in odnosi med zaposlenimi Mentorica: Alenka Stare Draginc, univ. dipl. psih. Somentorica: Barbara Štor, ekon.

 34. POSLOVNI SEKRETAR DIPLOME2008 Novo mesto, 14. oktober 2008

 35. Damjan VIDIC Odraz konfliktov na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli Mentorica: Danica Božič, univ. dipl. psih. Somentorica: Marija Lekše, univ. dipl. ekon.

 36. Andreja KANC Poslovni načrt za Vrtni center Cvet d.o.o. Mentor: Jadranko Šnidaršić, univ. dipl. ekon. Somentorica: Tanja Šašek, inž. kmet.

 37. Nina RIFELJ Radijsko oglaševanje Mentorica: Karmen Virc, univ. dipl. ekon. Somentorica: Karmen Šipoš, poslovni sekretar

 38. Ivanka ŠKEDELJ Pospeševanje prodaje kot element tržnega komuniciranja Mentorica: Karmen Virc, univ. dipl. ekon. Somentorica: Ljubica Murn, dipl. ekon.

 39. Veronika PLEVNIK Izdelava računovodskih poročil v krajevni skupnosti Zdole Mentorica: Marija Lekše, univ. dipl. ekon. Somentorica: Mirjana Žvab, viš. upr. del.

 40. Vilma ERŽEN Računalnik v vzgojno-izobraževalnem zavodu Mentor: Andrej Krajnc, univ. dipl. inž. elektroteh. Somentorica: Vida Zupančič Yebuah, univ. dipl. org. dela

 41. Matejka GOLOB Vpliv vodenja na medosebne odnose na delovnem mestu Mentorica: Alenka Stare Draginc, univ. dipl. psih. Somentorica: Nevenka Orehek, univ. dipl. org.

 42. Andreja KREN Problemi ustanavljanja novih občin Mentorica: Milena Matić Klanjšček, univ. dipl. prav. Somentor: Alojz Knafelj, inž. stroj.

 43. Iztok MOŽE Vodenje in ravnanje z ljudmi v konkretnem kolektivu Mentor: mag. Anton Mihelič Somentor: Samo Mali, dipl. varstvoslovec

 44. Anita PRIJATELJ Standard kakovosti ISO 9001:2000 v podjetju Mentor: Jadranko Šnidaršić, univ. dipl. ekon. Somentor: Roman Prijatelj, kom. inž.

 45. Maja JAKŠE Revizija v praksi Mentorica: Marija Lekše, univ. dipl. ekon. Somentorica: mag. Renata Zupančič

 46. Suzana SLEMENŠEK Računovodska poročila v Javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o. Mentorica: Marija Lekše, univ. dipl. ekon. Somentor: Slavko Malešič, org. dela

 47. Saša ADAMIČ Razvoj novega izdelka in prodor na trg- program modularnih stikal podjetja Tem Čatež d.d. Mentorica: Karmen Virc, univ. dipl. ekon. Somentorica: Tatjana Bregar, dipl. ekon.

 48. Maja GRUBAR Komunikacijske veščine vodij in zaposlenih Mentorica: Alenka Stare Draginc, univ. dipl. psih. Somentor: Jože Grubar, dipl. inž. stroj.

 49. Nina MESERKO Medosebni odnosi pri delu v Surovini d.d. Maribor - PPP Zasavje Mentorica: Alenka Stare Draginc, univ. dipl. psih. Somentor: dr. Rok Rotar

 50. Adrijana TOLIĆ Pomen nebesedne komunikacije v poslovnem svetu Mentorica: mag. Iris Fink Somentorica: Darja Hrastar, dipl. ekon.

More Related