1 / 16

Ladislav FUKS

Ladislav FUKS. (24. září 1923 Praha – 19. srpna 1994). Obecn ě. autor velice imaginativní psychologické a kultivované prózy náměty nacházel ve válce, zločinu, v bizarních i prostých povahách lidí debutoval r. 1963 románem Pan Theodor Mundstock významný český spisovatel. Život.

pules
Download Presentation

Ladislav FUKS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ladislav FUKS (24. září 1923 Praha – 19. srpna 1994)

 2. Obecně • autor velice imaginativní psychologické a kultivované prózy • náměty nacházel ve válce, zločinu, v bizarních i prostých povahách lidí • debutoval r. 1963 románem Pan Theodor Mundstock • významný český spisovatel

 3. Život • s otcem, policejním úředníkem, neměl moc dobrý vztah • vystudoval gymnázium, po válce také FF na UK • pocity z perzekuce jeho židovských spolužáků se silně projevily v jeho dílech, např. Mí černovlasí bratři • pracoval v papírnách a v Státní památkové správě • po roce 1963 se plně věnoval literární tvorbě

 4. Hlavní rysy díla • Konflikt bezbranného charakteru s násilím a zlem, které deformuje vnitřní svět člověka • Vztah rodičů s dětmi • Tenká hranice mezi reálným světem a iluzemi • Stavění na detailech a opakujících se motivech, grotesknost • Mistrná kompozice a forma, složitá symbolika a metaforičnost

 5. Tvorba 1963 – 67 • zážitky z války a okupace, autor soucítí s trpícím člověkem, zároveň vybízí k ochraně budoucích generací • umělecká prvotina Pan Theodor Mundstock • vytříbené po formální stránce, ideově neobyčejně závažné • dvojí chápání Mundstocka • příběh židovského úředníka, ze strachu z transportu se naň metodicky připraví, avšak je sražen autem a umírá před transportem • jedno z vrcholných děl

 6. Tvorba 1963 – 67 • hrdinové jsou často deformování strachem • osvobození skrze naději • přátelství • Mí černovlasí bratři (1964) • kniha povídek, vypravěč, Michael soucítí s osudy židovských chlapců • příběh o lidském přátelství, nepatetického v gestech, tichého a soucítícího, které je morálním protestem, obranou hrdinů proti zlu

 7. Tvorba 1963 – 67 • Variace pro temnou strunu (1966) • podobný námět jako Mí černovlasí bratři • dospívající Michael, který čelí tísnivému domovu, ovzduší protektorátu • vzrůstající vnitřní neklid a narušení vztahu ke světu a lidem • nacházení vlastního postoje, jak čelit násilí a brutalitě

 8. Tvorba 1963 – 67 • Spalovač mrtvol (1967) • námětem je zlo, v podobě fašismu, které ničí člověka • analýza lidské psychiky a její proměna pod náporem událostí • hlavní postava Karel Kopfrkingl – pečlivý otec, pozorný manžel, zaměstnanec krematoria • postupně se z něho stává bestie – udává lidi ve svém okolí, vraždí, a to dokonce vlastní rodinu • zfilmováno – JurajHerz

 9. Tvorba 1963 – 67 • vedle ostatní Fuksových knih má nejpromyšlenější kompozici • Koncem 60. let dochází ke změnám • snaha o nalezení nového tvaru, žánru, námětu pro vyjádření boje člověka se zlem na něho doléhajícím • Smrt morčete, Myši NatalieMooshabrové, Příběh kriminálního rady, Oslovení ze tmy

 10. Tvorba 1969 - 1976 • Smrt morčete (1969) • povídkový cyklus • kontrast iluze a deziluze – měšťácká idylka vs.brutalita moderního světa • lidskost a absurdní nelidskost • Myši NatalieMooshabrové (1970) • hrůzyplná pohádka o matce, kterou týrají a ponižují vlastní děti, což z ní málem udělá vražedkyni cizích dětí, aby se stala „zachránkyní“ matek

 11. Tvorba 1969 - 1976 • Příběh kriminálního rady (1971) • vědomé rysy psychologické detektivky • častý motiv – konflikt mezi rodiči a dětmi • svár mezi a otcem, kriminálním radou a ještě nedospělým synem otevřeně vrcholí zločinem • Nebožtíci na bále (1972) • humoreska založena na záměně nebožtíků • snaha o otevření širšímu okruhu čtenářů • zachování naléhavého varování před lehkomyslným pohledem na spol. konflitky

 12. Tvorba 1969 - 1976 • Oslovení ze tmy (1972) • sci-fi, zachycuje zkázu naší planety • Mrtvý v podchodu (čas. 1974, kn. 1976) • detektivní příběh o zneužití drog • spoluautor Oldřich Koska • Návrat ke konkrétní době a situaci, problémy spjaté s nedávnými událostmi

 13. Tvorba 1974 - 1983 • Návrat z žitného pole (1974) • rozhodování české inteligence a její chápání událostí po roce 1948 • Pasáček z doliny (1977) • osud slovenské vesnice těsně po osvobození • Křišťálový pantoflíček (1978) • křehká novela o mládí Julia Fučíka

 14. Tvorba 1974 - 1983 • Obraz Martina Blaskowitze (1980) • naléhavý obraz přátelství chlapců české a německé národnosti v období okupace • Vévodkyně a kuchařka (1983) • zachycuje úsilí vévodkyně zřídit hotel, sloužící i jako muzeum • varovné podobenství degenerovaných společenských vztahů • možná metafora společnosti v době vzniku

 15. Shrnutí • prozaik vyhraněného osobitého stylu, svébytné umělecké metody • vyznačuje se složitou metaforikou, symboličností, rozpracováním detailů a návratností motivů • jeho kompoziční mistrovství nemá v české literatuře velké obdoby

 16. Zdroje: • Českoslovenští spisovatelé 20. stol, slovníková příručka • Literatura pro 4. ročník gymnázií, Josef SOUKAL a kolektiv • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Fuks

More Related