1 / 36

Ladislav Včelař

Ladislav Včelař.

uttara
Download Presentation

Ladislav Včelař

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ladislav Včelař Zase jsem se ponořil do vzpomínek.Také u nás skončili žně a to je ten důvod mého vzpomínání. U nás v Molenburku jsme, dá se říci o žních vůbec nevěděli. Na farmě u Ševčíků tam měli sice napilno, ale také, v pohodě vše sklidili. Bývalí „Molenburští“ hospodáři již zemřeli, jejich dětem se do obdělávání polí již nechce a tak většinu polí na katastru obce obdělávají Ševčíkovi. Ke vzpomínkám na žně a na dožínky, které se v minulosti v Molenburku slavili, mě přivedl kamarád z ulice, Laďa Včelař. Ten ještě stále obhospodařuje malé políčko u svého domu a poctivě rok po roce je obdělává, střídá plodiny a stará se o úrodu. Letos tam měl zase jako každoročně na polovině políčka brambory a na druhé polovině pšenici. V poslední době je často na poli, buďto okopává a ošetřuje brambory a nyní po deštích obrací promočenou slámu ze sklizené pšenice, aby mu proschla a mohl jí sklidit. Tak jsem se s ním zastavil a zavzpomínali jsme na dřívější žně, co to bylo práce a starostí. Doma jsem ve chvílích samoty zavzpomínal na žně u nás, jak jsem s rodiči a bratry chodil síct žito a pšenici, jak jsme potom u „Hadamů“ mlátili, na poli hrabali zbytky klásků a potom ještě ulomené sbírali do košíků. Ještě jsem si vzpomněl na veliké dožínky po válce, které mi nevymizely z paměti. Nedalo mi to a zase jsem vyhledal v kronice, jak o těchto dožínkách tam píše náš bývalý dlouholetý starosta a také kronikář, pan Metoděj Hudec z. č, 26 „Strýc starostůj.“ Ruční posun

 2. Psal se rok 1946. • Zima proběhla normálně. Pro nedostatek vlastních zásob potravin ve státě, byl nadále ponechán přídělový systém potravin na lístky. Také i jiné produkty, textil, obuv a tabákové výrobky byly přidělovány a nakupovány na lístky. Na palivo pro domácnosti byly vydávány uhelné listy a výše spotřebních dávek paliva, byla úředně určována. Také bylo zavedeno vydávání stavebního materiálu, cihel, krytiny, cementu na Poukazy. I v zemědělství bylo postupováno v řízeném hospodářství a byly předepisovány stále povinné dodávky všech zemědělských produktů. Na jednotlivé druhy dodávaných výrobků byla stanovena úřední cena a zvýhodněno bylo dodání výrobků nad předepsané množství. V malém měřítku ke zlepšení zásobování potravinami přispěla „akce Urna,“ organizací to ze západních států, (amerických), která dovozem potravin i jiných výrobků částečně vypomohla. Metoděj Hudec

 3. Dne 22. 4. bylo na ustavující schůzi stolařských dělníků, založeno družstvo, jež mělo název „Dělnický dřevoprůmysl v Molenburku.“ (podrobnosti jsem vynechal).Druhou organizací v tomto roce založenou bylo „Zemědělské strojní družstvo.“ Členy družstva se stali všichni výkonní zemědělci v obci. I někteří s menší výměrou, jímž zemědělství nebylo hlavním posláním. Doufali, že v družstvu, které bude míti možnost si opatřovat těžší zemědělské stroje a jiné mechanizační prostředky, k lehčímu a intenzivnějšímu obdělávání půdy, k docílení větších výnosů, zvýší se také jejich životní úroveň. Předsedou družstva se stal Kašpárek Metoděj č. 5. Do své správy družstvo převzalo mlátičku – čističku 48, obilní žačku (pozůstatek z „Landwirtschaftu,“ zemědělská farma v Molenburku) a z akce Urna, dostalo koupit traktor značky „Farmal,“ americký výrobek. Ze zbylých vraků válečných vozidel, si pořídilo vlečku za traktor a tak zahájilo činnost: dovozem a odvozem různých materiálů pro potřeby občanů a odvážení lesních výrobků. Ve žních traktor se žačkou vypomáhal v pokosu obilovin a na mlátičce prováděn byl výmlat obilí.

 4. Úroda na polích byla dobrá. Sklizňové práce byly včas a beze ztrát skončeny. Také předepsané dodávky byly bezezbytku splněny a toto bylo pobídkou, že na ukončení žní byly uspořádány „dožínky,“ se všemi starými zvyky a scénkami. V albumu fotografií M.N.V. jsou zachovány snímky z dožínek jako: čelo průvodu, jízda krojovaných chlapců a děvčat na koních, jízda správce v kočáře, taženém kravou aj. Byly to první dožínky po druhé světové válce a pravděpodobně tohoto druhu i poslední. Dožínky v roce 1946 (také jsem se tam tlačil, ale nebyl jsem krojován.)

 5. Hynštova děvčata Gusta a Olina a Zdeňka Kašpárková na koních

 6. Krojovaná mládež

 7. Také můj kamarád Vladimír Hudec, potomek rodu Hudců „U Hadamů,“ vzpomíná na krásné chvíle žní, prožité u babičky a strýce františka na statku U Hadamů. Tak se vydal na Jihomoravské dožínky a zaslal mi pěknou prezentaci, kterou přikládám. Brno – náměstí Svobody 31.8.2014 Jihomoravské dožínky

 8. Morava, krásná zem…

 9. Jihomoravské dožínky se uskutečnily v Moravské metropoli - Brně. • Na náměstí Svobody probíhal kulturní program, kde vystupovaly folkové soubory. Vyvrcholením oslav byl dožínkový průvod. Dožínky jsou slavnost na ukončení žní…

 10. • V Brně se v tomto roce konaly současně dvě akce, nad kterými převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor statutárního města Roman Onderka. • Byl to XXV. mezinárodní folklorní festival Brno a JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY. • Program obou akcí byl 28.- 31.8. 2014 • Hlavním mediálním partnerem obou akcí byl Český rozhlas Brno, dále rádio Proglas, rádio Petrov a další

 11. Pohled na náměstí Svobody, kde probíhaly JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY

 12. Od rána probíhal na náměstí kulturní program a před dožínkovým průvodem vystoupila Cimbálová muzika Olina- Hodonín

 13. Dožínkový průvod prochází Masarykovou ulicí na náměstí Svobody

 14. Dále následovali stárci v krojích

 15. …..

 16. …….

 17. Hrála dechová hudba Šohajka - Dolní Bojanovice

 18. …..

 19. V prvním selském kočáře (první zleva) jede hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a vedle něj jeho host Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory a Agrární komory

 20. Průvod uzavírá historické auto se sborem dobrovolných hasičů –Lysice, okres Blansko

 21. Po ukončení průvodu poděkoval za úrodu Luk. Martinec - Augustiniánský opat,dále následoval projev hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haškaa pak jeho hosta Ing. Miroslava Tomana-prezidenta potravinářské komory

 22. Pohled na účastníky dožínek při projevech hejtmana Jihomoravského kraje a jeho hostů

 23. Po projevech následovalo vystoupení Folklorního souboru Vracovjan a pak pokračoval dožínkový program až do 21 00 hod.

 24. Krojované dívky, které se zúčastnily dožínkového průvodu Fotografie pořídil Vladimír Hudec 31.8. 2014

More Related