esk pr vn d jiny ladislav voj ek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
České právní dějiny Ladislav Vojáček PowerPoint Presentation
Download Presentation
České právní dějiny Ladislav Vojáček

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

České právní dějiny Ladislav Vojáček - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

České právní dějiny Ladislav Vojáček. I. - 02. Právo. Vývoj systému českého práva. 1. právo ranného středověku a doby feudální rozdrobenosti v zásadě jednotné obsahem časti privilegia úzce propojené s církví a náboženstvím místní partikularismus /právní obyčeje a panovnické zákony /

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'České právní dějiny Ladislav Vojáček' - lee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v voj syst mu esk ho pr va
Vývoj systému českého práva

1. právo ranného středověku a doby feudální rozdrobenosti

 • v zásadě jednotné
 • obsahem časti privilegia
 • úzce propojené s církví a náboženstvím
 • místní partikularismus /právní obyčeje a panovnické zákony/

2. právo stavovské monarchie

 • stavovský partikularismus
 • /rozmanité prameny práva/
syst m pr va stavovsk monarchie
Systém práva stavovské monarchie
 • Obecné právo:
  • právo zemské
   • zemské desky
 • Partikulární práva:
  • městská práva
  • pozemkově vrchnostenská práva
  • kanonické právo („cizí“)
  • horní právo
  • lenní právo
  • viničné (horenské) právo
prameny pr va
Prameny práva
 • druhy pramenů práva
  • právní obyčeje
  • normativní právní akty
   • panovnické zákony
   • sněmovní usnesení
   • (kodifikace)
   • jiné obecně závazné akty
  • soudní nálezy s obecnou závazností
 • právní knihy
pr vo velk moravy
Právo Velké Moravy
 • obyčejové
 • nepřímé zprávy o právotvorné činnosti panovníka (zákonech)
 • právní památky cizího původu
pr vn pam tky
Právní památky

1. Zakon sudnyj ljudem

2. překlad byzantského nomokanonu do staroslověnštiny (Synagogae)

3. Metodějova (Anonymní) homilie

4. z Říma importovaná Collectio canorum

5. penitenciál Zápovědi svatých otců

panovnick z kony
Panovnické zákony
 • Boleslavovy výsady 992
 • Dekreta Břetislavova 1039
 • Vratislavova a Soběslavova práva pro pražské Němce (2. pol. 11. a 2. pol. 12. st.)
 • Statuta Konrádova (Statuta ducis Ottonis; konec 12. st.)
  • doplnění a modifikace obyčejových norem
  • církevní vliv
  • často privilegia
zemsk pr vo
Zemské právo
 • právní obyčeje + obecné nálezy + sněmovní usnesení
 • Maiestas Carolina (1355; Codex Carolinus)
 • právní knihy
 • landfrýdy
 • Vladislavská zemská zřízení (1500)
 • Práva a zřízení markrabství Moravského (1545)
pr vn knihy
Právní knihy

a) Rožmberská právní kniha (zač. 14. st.)

+ Ordo iudicii terrae + Řád práva zemského + Práva zemská česká (Ondřej z Dubé) + O právech, súdiech a dskách země české knihy devatery (Všehrd)

b) Tovačovská kniha (konec 15. st.) + Drnovská kniha + O právu našem

c) Zhořelecká právní kniha

vladislavsk zemsk z zen
Vladislavská zemská zřízení
 • Zůstání prešpurské (1499)
 • Albrecht Rendl z Oušavy
 • další redakce 1530, 1549, 1564
 • doplňky:
  • Svatováclavská smlouva (1517)
  • Smlouva o ručnicích
  • Smlouva o hory a kovy
  • O mezích, hranicích, soudu a rozepři mezní
m stsk pr va
Městská práva
 • privilegium + statuty
 • dolnoněmecké (magdeburské, saské) právo + hornoněmecké (norimberské, švábské) právo
  • Eike von Repkow
 • mateřská práva + dceřinná práva + vrchní práva
 • právní knihy
  • Kniha písaře Jana (Schöppenbuch; 14. st.)
 • kodifikace
  • Knihy práv městských (Brikcí Kouřimský z Liczka, 1534)
  • Koldínův zákoník (Pavel Kristián z Koldína; 1579)
kold n v z kon k
Koldínův zákoník
 • uspořádaný a přehledný
 • využití římskoprávního vzdělání
 • opíral o zemské právo a využíval sněmovních usnesení
 • Krátká summa (1581)
 • v litoměřické oblasti od roku 1610, na Moravě 1697
horn pr vo
Horní právo
 • horní regál
 • privilegia
 • Ius regale montanorum (1300 – 1305; Gozzius z Orvieta)

jihlavsko-kutnohorské právo

 • jáchymovské (německé) právo (od 16. století)
 • Narovnání o hory a kovy (1534)
lenn pr vo
Lenní právo
 • nejdříve výsluhy (beneficia)
 • léno = dědičnost
 • přínos k udržení soudržnosti státu
 • feuda intra curtem + feuda extra curtem
 • dvorský soud + dvorské desky
 • hejtmanství lén německých
vybran instituty st edov k ho pr va
Vybrané instituty středověkého práva
 • Instituty soukromého práva
  • právní subjektivita, křesťanské manželství a s ním souvisící instituty, rodinný nedíl a s ním souvisící instituty, „vlastnictví“ a další věcná práva; závazky; ručení za závazky; pořizování pro případ smrti
 • Principy a instituty trestního práva
  • některé typické delikty
 • Úprava soudního řízení
pr vn subjektivita fyzick ch osob
Právní subjektivita fyzických osob
 • způsobilost k právům a povinnostem + způsobilost k právním úkonům
 • osobní svoboda, stavovská příslušnost, ženské pohlaví
 • další důvody omezení způsobilosti k právním úkonům:
  • věk, nepříčetnost; snížení cti
k es ansk man elstv a s n m souvis c instituty
Křesťanské manželství a s ním souvisící instituty
 • svátost, monogamie a nerozlučitelnost
 • zvláštní majetková práva žen:
  • věno + obvěnění + jitřní dar
 • nemanželské děti
 • sirotci
 • rodinný nedíl
rodinn ned l
Rodinný nedíl

= rodinné majetkové společenství

 • otcovský, bratrský, strýcovský nedíl
 • vystoupení – pak právo ssutí (retrakt)
 • odúmrť (KČ 1497, MM 1587)
 • spolek (unio, hromada)
vlastnictv a dal v cn pr va
„Vlastnictví“ a další věcná práva
 • movitosti a nemovitosti
 • „dědictvie“ dědičné (zpupné), manské (lenní), nesvobodné (emphyteusis)
  • dělené vlastnictví
 • vlastnictví půdy ve městech
 • církevní vlastnictví půdy
 • nesvobodná držba
 • věcná práva k cizím věcem
v cn pr va k ciz m v cem
Věcná práva k cizím věcem
 • právo kobylího pole
 • omezení vlastníků, např. v zájmu efektivního hospodaření s pitnou vodou
 • holé neboli komorní platy
z vazky
Závazky
 • naturální směna (později označovaná frajmark)
 • kupní smlouva
  • litkup
 • darování (dání, vzdání)
 • zápůjčka – pozdě a málo („nummus non parit nummus“)
ru en za z vazky
Ručení za závazky
 • osobní ručení
  • osobní svobodou a ctí
   • ležení (vyvolávání rukojmí - lání pro dluhy– braní v křesťanech i židech)
   • vězení pro dluhy
  • majetkem
   • rukojemství
 • věcné ručení
   • zástavní držba
   • hypotéka (od 16. století)
po izov n pro p pad smrti k aftov n
Pořizování pro případ smrti (kšaftování)
 • limitující faktory
  • rodinný nedíl
  • právo odúmrti (v KČ 1497, v MM 1587)
 • fingovaný zápis do zemských desek
  • bez místa
  • s místem
 • dědění v městském právu rozvinutější
principy st edov k ho trestn ho pr va
Principy středověkého trestního práva
 • svémoc – trestání ex offo (delikt výboje a moci)
 • podmínky trestnosti
  • postupně zavinění + trestnost pokusu (někde i úmyslu) + nutná obrana + polehčující a přitěžující okolnosti
 • tresty
 • psání
tresty a trest n
Tresty a trestání
 • zpočátku i kolektivní trestání
 • symboličnost v trestech
 • prvek odplaty
 • veřejná potupa
 • kruté, často trest smrti
 • druhy trestů podle Koldína:
  • trest smrti, majetkové tresty, ztráta cti, vypovězení a dočasné nebo doživotní vězení
typick delikty
Typické delikty
 • delikty proti státu
  • crimen laese Maiestatis, služba proti vlastní zemi, loupež, delikty úředníků a soudců ad.
 • proti náboženství
  • kacířství, rouhání, čarodějnictví, bigamie, znásilnění, kuplířství ad.
 • proti majetku
  • delikt moci, pych, faleš, vzpoura, krádež ad.
 • proti osobní integritě jednotlivce
  • vražda, zabití, ujma na zdraví, urážka na cti ad.
soudn zen
Soudní řízení
 • řízení o majetkových a trestních věcech
 • řízení před českým zemským soudem
  • půhon + líčení pře (přelíčení) + exekuce
  • obžalovací princip + ústní a veřejné
 • iracionální důkazní prostředky
  • boží soudy (ordály) + procesní přísahy + tortura
 • smolné knihy