Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
La del Periodico PowerPoint Presentation
Download Presentation
La del Periodico

La del Periodico

93 Views Download Presentation
Download Presentation

La del Periodico

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. La del Periodico

  2. Al mig del canal

  3. Al camí..... no son del trajecte del tub

  4. Estava desfeta....però estava al lloc....

  5. La “marca” de Trasagua!

  6. I al propietari de la finca li van demanar permís?

  7. D'aquí se'n van anar a casa.... canal avall...colla xoriços!

  8. Tots els punts trobats!