Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Exogenní geologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Exogenní geologie

Exogenní geologie

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Exogenní geologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Exogenní geologie Stanislav Opluštil; Jakub Trubač; František Vacek

 2. zdroj energie ve slunečním záření hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot výraznou roli má klima

 3. hydrologický cyklus srážky = odtok + evapotranspirace závisí na klimatických podmínkách, geologické stavbě

 4. Zvětrávání

 5. Zvětrávání jeden z nejdůležitějších geologických procesů Zvětraliny jsou základem pro vznik většiny půdních profilů Pěstování plodin pro obživu lidstva

 6. soubor procesů, při kterém dochází k mechanickému rozpadu a chemickému rozkladu hornin na zemském povrchu vznikají nesoudržné zvětraliny (rezidua) odolnost minerálů vůči zvětrávání: obrácené Bowenovo schéma = minerály stabilní za vysokých teplot a tlaků na zemském povrchu nejsnáze podléhají zvětrávání intenzita zvětrání je dána: klimatem, minerálním složením hornin, tektonickým porušením, charakterem reliéfu, délkou působení

 7. 1. mechanické (fyzikální) zvětrávání - dochází k rozpadu horniny na menší součásti, převládá v chladných a suchých oblastech exfoliace činnost organismů mráz gravitace

 8. exfoliační dóm

 9. 2. chemické zvětrávání - změna chemického složení (tvoří se stabilní minerály), převažuje v teplých humidních oblastech škrapy – vznikají rozpouštěním vápenců ve vodě s rozpuštěným CO2 rozpouštění solí

 10. kaolinizovaná ortorula pseudomorfóza kaolinitu po K-živci

 11. Reziduální zvětraliny bauxit

 12. selektivní zvětrávání

 13. Gravitace a svahové pohyby

 14. podmiňuje působení vody, ledu … • působí při dezintegraci hornin a zvětralin • způsobuje vznik svahových pohybů • charakter horniny (zpevněné x nezpevněné) • obsah vody • sklon a stabilita svahu

 15. podle deformačního charakteru rozlišujeme: • skluzy (slide) – def. při bázi, neustálý kontakt s podložím • proudy (flow) – def. v celém objemu • řícení – oddělování materiálu podle trhlin, bez kontaktu s podložím • další možnosti: podle rychlosti, charakteru materiálu

 16. 1. pomalé svahové pohyby řádově m/rok soliflukce (půdotok)

 17. hákování vrstev

 18. „opilý les“

 19. 2. středně rychlé svahové pohyby - sesuvy (cm/den - cm/s) plošný sesuv odlučná oblast sesuvu proudový sesuv

 20. 3. rychlé (katastrofické) pohyby - km/s skalní řícení

 21. talus (osyp)

 22. skalní sesuv

 23. turbiditní proudy turbidit

 24. bahnotok (mudflow) úlomkotok (debris flow)

 25. gravitací transport vodou větrem ledovci