Download
geologie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geologie PowerPoint Presentation

Geologie

287 Views Download Presentation
Download Presentation

Geologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Geologie Petrologie = věda,zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt horniny Horniny – z nerostů = horninotvorné –živce, křemen, slídy, amfibol, augit, olivín, kalcit, granáty

  2. Geologie Vyvřelé (magmatické) horniny • vznik tuhnutím (krystalizací) z magmatu

  3. Geologie Vyvřelé (magmatické) horniny

  4. Geologie Vyvřelé (magmatické) horniny kupy

  5. Geologie Vyvřelé (magmatické) horniny štíty

  6. Geologie Vyvřelé (magmatické) horniny proudy

  7. Geologie Vyvřelé (magmatické) horniny masívy

  8. Geologie Magma vznik: • roztavením nerostů a hornin • 1. se taví světlé nerosty • složení magmatu ovlivněno strháváním ůlomků pevných hornin = asimilace složení: • SiO2, Al2O3, dále v různém poměru oxidy Fe, Ca, Mg, K, Na, vodní pára, těkavé plyny

  9. Geologie Magma krystalizace • zákonitá • nejdříve tmavé nerosty a živce s vysokým obsahem vápníku – vyšší hustoty • poslední světlé nerosty – nižší hustota – muskovit, křemen, draselný živec

  10. Geologie Magma krystalizace • zákonitá • nejdříve tmavé nerosty a živce s vysokým obsahem vápníku – vyšší hustoty • poslední světlé nerosty – nižší hustota – muskovit, křemen, draselný živec