COWI - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COWI PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 24
COWI
146 Views
Download Presentation
piera
Download Presentation

COWI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COWI 3 juni 2005Hanne Strøh SabroeProjektchef

 2. DFM-nøgletal Temadag 3 juni 2005 Hvad åbner et nøgletal?

 3. Hvad er et nøgletal – og hvem gør det i nøgletal? Politikens ordbog: nøgletal1. et tal i et regnskab el. en statistik der siger noget vigtigt om den økonomiske situation. Det kan fx være tal der viser omsætningen el. overskuddet i en virksomhed el. inflationen i et samfund. … et tilfældigt opslag på nettet viser at der er mange der gør det i nøgletal: • http://www.uddannelsesstatistik.dk(Uddannelse/Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling) • http://www.noegletal.dk/, http://www2.netborger.dk, http://www.dkk.dk(Kommunale nøgletal/Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet, KMD – er formidler, Det kommunale kartel) • http://www.bane.dk(økonomi, togdrift og personale/Banedanmark) • http://www.arf.dk(Amtslige nøgletal/Amtsrådsforeningen) • http://europa.eu.int(EU-landene/Netstedet EUROPA)

 4. Anvendelsen af nøgletal • Hvad bruger vi nøgletal til? • Til at forholde os til os selv ved interne sammenligninger • Til at måle os i forhold til de andre • Til at give rettesnor for om vi er det rigtige sted • Som redskab når vi skal foretage kalkulationer • … til at underholde os – og til at forundre os!

 5. Anvendelsen af nøgletal Fordele ved anvendelse af nøgletal • Muligheder for at sammenligne inden for egen ”forretning” eller med ”omverden” • Give rettesnor • Ensartede opgørelsesmetoder • Nem tilgang i flere stadier af budgetlægning Ulemper ved anvendelse af nøgletal • Altid et gennemsnit • Ikke specifikke i fht. Egen virksomhed • Ikke altid synligt hvad nøgletal består af • Kan være et udtryk for forbrug og ikke behov (DFM) • Kan være udtryk for en idealsituation (V&S) • Hvordan måler man f.eks ”bedre samarbejde”?

 6. Hvilke værdier måler vi på? Typisk måles på de hårde værdier som økonomiske og tekniske effekter … men kan vi også måle på de menneskelige og samarbejdsrelaterede effekter?

 7. De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag • Størrelsen • Anvendelsen • Byggemetoden • Ønsket vedligeholdsstand • Andre forhold • Er der tale om et større eller mindre byggeri? • Er der tale om mindre eller større enheder? • Hvem vedligeholder hvad?

 8. De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag • Størrelsen • Anvendelsen • Byggemetoden • Ønsket vedligeholdsstand • Andre forhold • Hvad anvendes bygningen til? • Hvem er brugere? • Mange (forskellige) brugere • Fokus på andre ting

 9. De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag • Størrelsen • Anvendelsen • Byggemetoden • Ønsket vedligeholdsstand • Andre forhold • Hurtigt • ”Billigt” • Nye (eksperiment) metoder • Nye materialer • Ny teknologi

 10. De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag • Størrelsen • Anvendelsen • Byggemetoden • Ønsket vedligeholdsstand • Andre forhold • Høj standard • Middel standard • Lav standard • Er lejer og udlejer enige om standarden?

 11. De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag • Størrelsen • Anvendelsen • Byggemetoden • Ønsket vedligeholdsstand • Andre forhold • Rengøringsstandarder • Forbrug – afhængig af udstyr • Hvad omfatter fællesdriften

 12. Eksempel fra den kommunale verden

 13. Eksempel fra den kommunale verden

 14. Hvad er et areal? Alle nøgletal beregnes ud fra en give enhed – typisk anvendes areal som faktor ved beregning af nøgletal for ejendomsdrift – men hvilket areal anvendes – og hvorfor er det så vigtigt? Bebyggetareal: Omfatter stueetagens areal, men uden åbne overdækkede arealer som altaner, terrasser og indgangspartier. Er der tale om en bygning på søjler anføres arealet af 1. sal som bebygget areal. Opgives på bygningsniveau, svarer til BBR’s kode 219. Må ikke forveksles med BBR-areal 128, bebygget areal, som omfatter alle enhedens bygninger eksklusive småbygninger. Terrændriftsareal Energiareal, bygning Rengøringsareal Bebygget areal Bygningsdriftsareal Udnyttet tagetageareal Bygningsdriftsareal: Samlet areal af alle etager inklusive kælderetage(r) og udnyttet tagetage. Opgives på bygningsniveau. Denne arealbetegnelse må ikke forveksles med BBR's "Samlet bygningsareal (216)" Samlet bebygget areal Samlet tagetageareal Samlet bygningsareal Sikringsrumsareal Energirumfang, bygning Samlet kælderareal

 15. Det er ikke de samme ting der er vigtige! • Teknikeren: • Sikre at værdier bevares • Holde ”tag og fag” tæt • Opgaverne udføres i prioriteret rækkefølge • Teknikken fungerer optimalt • Der er ”god økonomi” • Brugeren: • Bygningen skal understøtte funktionen • Præsenter sig pænt (æstetik) • Komfort • Hygiejne • Hensyn til andre forhold

 16. De bløde værdier Effektmåleværktøj EBST har iværksat et udarbejdelse af ”effektmåleværktøj” for at; - belyse muligheden for at vurdere effekterne ved valg af forskellige udbudsformer inde der træffes en afgørelse - og at måle de faktiske effekter ud fra de trufne valg.

 17. De bløde værdier Kompetence og læring • Gennemsnitlig anciennitet/ personaleudskiftning • Sygedage pr. medarbejder • Personaletilfredshed • Gennemførte MUS-samtaler • Beskrevne kompetencer • Arbejdstid med ny kollega med læringspotentiale • Antal kursusdage 4 perspektiver • Kompetence og læring • Arbejdsprocesser • Forhold til brugere • Økonomi

 18. De bløde værdier Arbejdsprocesser • Tid brugt på administration i forbindelse med konflikter • Antal konflikter • Antal arbejdsopgaver pr. udkørsel (ikke akutte) • Fordeling af sæsonarbejde • Tid fra bestilling til udførelse (akutte opgaver) • Antal akutte opgaver i forhold til planlagte • Selvstændige handlinger ved konstaterede følgeopgaver 4 perspektiver • Kompetence og læring • Arbejdsprocesser • Forhold til brugere • Økonomi

 19. De bløde værdier Forhold til brugere • Antal klager • Tilfredsundersøgelser • Afviste opgaver af entreprenør pga. manglende parathed på institutionen 4 perspektiver • Kompetence og læring • Arbejdsprocesser • Forhold til brugere • Økonomi

 20. De bløde værdier Økonomi • Pris pr. afgrænset arbejdsopgave • Enhedspriser • Vedligeholdsefterslæb i forhold til budget 4 perspektiver • Kompetence og læring • Arbejdsprocesser • Forhold til brugere • Økonomi

 21. Udbud og Valg af entreprenør Afklaringsfase om hvilken udbudsform der skal vælges Driftsfase Tid Målingsdel Erfaringsopsamling og justering Effektmåleværktøjets opbygning Fase: Værktøj: Vurderingsdel

 22. Måling! Før du ved om du har flyttet dig … må du vide hvor du stod

 23. Fastlæggelse af målepunkter … og systematik skaber overblik over: • Økonomisk behov • Vedligeholdsmæssig tilstand • Vedligeholdsmæssigt efterslæb • Typer og omfang af opgaver • Serviceaftaler (lovpligtige/ikke lovpligtige) • Fremtidigt vedligeholdsbehov • Hvem løser hvilke opgaver? … og giver et godt datagrundlag!

 24. Strategi og mål for ejendomsdrift • Fastsæt standarder for vedligehold • Fastlæg vedligeholdsniveau – og fasthold strategien • Fastlæg serviceniveau – og kommuniker dette over for lejeren/brugeren • Følg op – og gennemfør bygningssyn og ajourfør data • Fastlæg systematik og detaljeringsniveau • Stil krav ved nybyggeri og renovering til dokumentation for forbrug og drifts- og vedligeholdsomkostninger • Fastlæg hvordan data opsamles – så har I mulighed for egne nøgletal … åbner mulighed for et sammenligneligt grundlag.