pwy a beth trafodwch n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pwy a beth? Trafodwch

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

Pwy a beth? Trafodwch - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Pwy a beth? Trafodwch. Yr Athro John Lennox, Prifysgol Rhydychen. ‘The more I understand Science the more I believe in God because of my wonder at the breadth, sophistication and integrity of his creation.’. Yr Athro Stephen Hawkings.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pwy a beth? Trafodwch' - phoebe-sykes


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yr athro john lennox prifysgol rhydychen
Yr Athro John Lennox, Prifysgol Rhydychen
 • ‘The more I understand Science the more I believe in God because of my wonder at the breadth, sophistication and integrity of his creation.’
yr athro stephen hawkings
Yr Athro Stephen Hawkings
 • ‘Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing…It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going.’
atebion yn y wasg i stephen hawkings
Atebion yn y wasg i Stephen Hawkings
 • ‘How can the universe be a consequence of the theories that we invented to describe it? To me that’s just like saying that the Lake District is a consequence of an Ordnance Survey map. And where did the Laws of Physics come from if not from God?’
 • Peter Coles, Athro Astrophysics, Prifysgol Caerdydd
 • ‘Physics on its own will not settle the question of why there is something rather than nothing. Belief in God is not about plugging a gap in explaining how one thing relates to another within the universe. It is the belief that there is an intelligent, living agent on whose activity everything ultimately depends for its existence.’
 • Archesgob Rowan Williams
duw bywyd a marwolaeth

Duw, Bywyd a Marwolaeth

Chwilio am Ystyr

beth yw ystyr y termau hyn
Beth yw ystyr y termau hyn?
 • CREDINIWR/ THEISTIAD
 • AGNOSTIG
 • ANGHREDINIWR (ATHEIST)

Enwch bobl enwog sydd yn arddel y safbwyntiau hyn.

continiwm llinell ffydd
CONTINIWM / LLINELL FFYDD

CREDINIWR AGNOSTIG ANFFYDDIWR

(THEISTIAD)

Ffydd------------Amheuaeth----------Dim Ffydd

Credu yn Nuw---Ansicr---------Ddim yn credu

taflen waith
Taflen Waith
 • Mewn grwpiau o 3 darllenwch baragraff yr un- trafodwch ystyr y geiriau allweddol
 • THEISTIAD
 • AGNOSTIG
 • ANFFYDDIWR

Darllenwch y datganiadau a phenderfynwch pa safbwynt mae’r datganiad yn ei ddangos.

ystyr y termau
Ystyr y Termau

CREDINIWR/ FFYDDIWR/THEISTIAD

 • Mae Duw yn bodoli
 • Ffydd yn Nuw fel bod goruchaf hollalluog
 • Ymddiried yng ngrym Duw fel Creawdwr- yr Un y tu ôl i bopeth
 • Parchu Duw a’r greadigaeth
ystyr y termau1
Ystyr y Termau

AGNOSTIG

 • Nid oes modd gwybod
 • Nid yw’n bosib gwybod a yw Duw yn bodoli ai peidio
 • Mae cael prawf o fodolaeth Duw y tu hwnt i wybodaeth dyn
 • Yn ansicr a yw’n bosib gwybod a oes y fath beth a Duw yn bod
ystyr y termau2
Ystyr y Termau

ANGHREDINIWR/ ANFFYDDIWR

-ATHEIST

 • Person sy’n credu nad oes Duw
 • Dychymyg yw’r syniadau am Dduw
 • Yn sicr nad yw Duw yn real
 • Rhywun sy’n sicr nad oes angen credu mewn Duw
safbwynt sir isaac newton gwyddonydd 1643 1747
Safbwynt Sir Isaac Newton? Gwyddonydd 1643-1747
 • ‘Pe na bai unrhyw dystiolaeth arall, byddai’r bawd ar ben ei hun yn fy argyhoeddi o fodolaeth Duw.’
taflen waith1
Taflen Waith
 • Grwpiau o 3- darllenwch y datganiadau a nodwch yn eich llyfrau pa safbwynt mae’n dangos
slide14
TASG
 • Heb drafod nodwch fel unigolion ble ydych chi ar y llinell ffydd?
 • Trafodwch mewn parau
 • Cymharwch eich lleoliad
 • Trafodwch
 • a ydych wedi symud ar y llinell yn ystod eich bywyd?
 • Pam ydych chi wedi datblygu’r safbwynt yma?
 • Pa ddylanwadau sydd wedi bod arnoch chi?
tasg gwaith par
Tasg Gwaith Par
 • Gwaith Par- Trafodwch y dystiolaeth dros ac yn erbyn bodolaeth Duw + rhestrwch y pwyntiau
 • Darllenwch y safbwyntiau gwahanol= pa rai sy’n debyg i’ch safbwynt chi- rhowch nhw yn nhrefn eu pwysigrwydd i chi
dylanwadau ar safbwyntiau pobl am dduw
DYLANWADAU AR SAFBWYNTIAU POBL AM DDUW
 • Teulu
 • Cymdeithas
 • Testun Sanctaidd e.e. Y Beibl
 • Profiadau personol mewn bywyd- rhai cadarnhaol a rhai negyddol
sut mae disgrifio natur duw
Sut mae disgrifio natur Duw?
 • Edrychwch ar y daflen lluniau
 • Mewn parau gwnewch restr o eiriau sy’n codi o’r lluniau sy’n disgrifio Duw a sut un yw Duw
geiriau a ddefnyddir i ddisgrifio duw a natur duw
Geiriau a ddefnyddir i ddisgrifio Duw a natur Duw?
 • Yr Un y tu ôl i bopeth
 • Creawdwr Hollalluog
 • Bod mawr
 • Y Dwyfol
 • Bod Goruchaf
 • Pŵer Grymus
 • Realiti eithaf
 • Pensaer Gwych
 • Tad/ Mam
 • Barnwr
 • Hollalluog
 • Hollbwerus
 • Hollwybodus
 • Creawdwr
edrychwch ar y lluniau yn y sleid nesaf
Edrychwch ar y lluniau yn y sleid nesaf
 • Rhestrwch rai esiamplau o sut mae pobl yn cael profiad o Dduw ac yn ymateb i Dduw.
 • Sut mae credinwyr yn ymateb i Dduw wrth addoli?
 • Pa mor bwysig yw addoli?
profiad o dduw sut
Profiad o Dduw- Sut?
 • Gwyrth
 • Caredigrwydd
 • Gweddi
 • Addoli
 • Darllen Testun Sanctaidd fel Y Beibl
 • Teimlad Mewnol
 • Rhyfeddod a Harddwch Natur
sut mae pobl yn ymateb i dduw
Sut mae pobl yn ymateb i Dduw?
 • Gweddio
 • Addoli
 • Pregethu ac Addysgu
 • Cysegru /Rhoi eich bywyd yn llwyr i wasanaethu Duw/ Vocation

- mynach/lleuan/offeiriad Catholig

 • Pererindod- teithio i fan dwyfol e.e. Tŷ Ddewi/ Lourdes-yn teimlo’n agosach at Dduw
 • Gwasanaethu/Helpu eraill- gwaith elusengar e.e. Y Fam Teresa
 • Encilio/ astudio/ myfyrio- man dawel- ‘retreat’
nodau a sgiliau r wers
NODAU A SGILIAU’R WERS
 • Deall mwy am
 • 1. Ystyr cymuned ffydd
 • 2. Ystyr addoli
 • 3. Sut mae teulu Cristnogol yn addoli
 • Ymarfer y sgiliau –GWRANDO AR EIN GILYDD, MEDDWL, CYFATHREBU, GWEITHIO GYDAG ERAILL
cymuned ffydd
Beth yw CYMUNED FFYDD?

Grŵp neu deulu neu gwmni o bobl grefyddol

Sut mae pobl yn perthyn i gymuned ffydd?

Seremoniau derbyn

Talu degwm/swm o arian i gynnal y gymuned ffydd

Mynychu digwyddiadau/

gwasanaethau/ dathliadau/ gwyliau fel cymuned

CYMUNED FFYDD
beth yw addoli
Beth yw Addoli?
 • Pobl yn teimlo eu bod yn cael perthynas a chyswllt uniongyrchol gyda Duw trwy addoliad
 • Addoli yn cynnwys gweddio, darllen testun sanctaidd (y Beibl), canu emynau,dysgu mwy am y grefydd trwy wrando ar bregeth
 • Addoli yn cynnwys dathlu gwyliau crefyddol arbennig i gofio am hanes e.e. Nadolig/Pasg
 • Addoli yn ffordd i gredinwyr ddangos cariad a pharch at Dduw
 • Addoli yn ffordd iddynt ddiolch i Dduw am bob rhodd yn y greadigaeth e.e. Gwasanaeth Cynhaeaf
beth yw ystyr addoli yn yr eglwys capel
Beth yw ystyr ADDOLI Yn yr eglwys/capel?
 • cyd-addoli pob dydd Sul
 • mynd i’r eglwys/capel ar wyliau arbennig e.e. Nadolig, Pasg, Gŵyl Ddewi, Cynhaeaf, priodas, bedyddio, angladd
 • gweddio mewn gwasanaeth neu mewn cwrdd gweddi
 • darllen y Beibl a thrafod mewn cyfarfod Beiblaidd
 • canu emynau
 • Gwrando ar bregeth
cristnogaeth addoli
CRISTNOGAETHAddoli

Gwasaneth Y Cymun- Holy Communion

 • rhannu gwin a bara i gofio am swper olaf Iesu Grist a gwaed a chorff Iesu Grist ar y groes
 • Gwasanaeth cymun arbennig yn cael ei gynnal yn yr egwlys/capel
g yl y nadolig
Gŵyl y Nadolig
 • Mae Cristnogion yn dathlu

genedigaeth Iesu Grist fel Mab Duw ar 25 Rhagfyr.

 • Yn rhannu anrhegion Nadolig, ac yn bwyta bwyd arbennig ar ddydd penblwydd Iesu
 • Yn mynd i’r eglwys/capel i addoli – Gwyl y Geni, canu carolau,
g yl y pasg
Gŵyl y Pasg-
 • cofio croesholio Iesu Grist ar y groes a’i atgyfodiad
 • y bedd gwag- Iesu wedi concro marwolaeth
 • Gwaredwr- marw dros bechodau pobl
dydd gwener y groglith good friday
Dydd Gwener y Groglith/ Good Friday
 • Y diwrnod y bu farw Iesu ar y groes. Mae gwasanaethau ym mhob eglwys Gristnogol ar yr amser y croeshoeliwyd Iesu.
 • Mae’r gwasanaethau hyn yn rhai difrifol/dwys wrth i Gristnogion gofio am ddioddefaint Iesu ar y groes.
 • Darllen hanes y croeshoelio o’r Beibl
 • Canu emynau sy’n son am obaith yr atgyfodiad
 • Gweddio
sut mae cristnogion yn addoli yn y cartref
Sut mae Cristnogion yn addoli yn y cartref?
 • Gweddio yn unigol neu fel teulu
 • Gweddi cyn dechrau pryd o fwyd- dweud diolch i Dduw
 • Mynd heb rywbeth/ ymprydio adeg y Grawys (Lent)
nodau r wers
Nodau’r wers

Thema ADDOLI

 • Cofio o’r wers ddiwethaf sut mae Cristnogion yn addoli
 • Deall mwy am sut mae Iddewon yn addoli
 • Ymarfer ateb cwestiwn TGAU ar y pwnc a deall sut i gael y marciau uchaf
 • Ymarfer a datblygu’r sgiliau gwrando, meddwl, cyfathrebu a gweithio gydag eraill
addoli dathliadau a gwyliau iddewig
Addoli, Dathliadau a Gwyliau Iddewig
 • Darllen y Torah- yn rhan bwysig o bob gwasanaeth yn y synagog
 • Y Torah yw'r rhan o’r Beibl Iddewig sy'n dweud wrth gredinwyr sut berthynas ddylai fod rhyngddynt â Duw ac mae'n cynnwys pum llyfr Y Gyfraith sef pum llyfr cyntaf y Beibl. Yma ceir rheolau byw ar gyfer pob Iddew.
cadw r shabbat diwrnod sanctaidd
Cadw’r Shabbat-diwrnod sanctaidd
 • Dydd Sadwrn- diwrnod o orffwys, a gwyliau i’r Iddewon
 • Mae’r Shabbat yn ddiwrnod sanctaidd sydd yn dechrau ar fachlud yr haul ar nos Wener i fachlud yr haul ar nos Sadwrn.
 • Cynhelir seremoni arbennig yn y cartref ar nos Wener i ddathlu’r Shabbat yn cynnwys darllen rhannau o’r Tanukah a gweddio
cheder gwersi paratoi
Gwersi yn y synagog am y ffydd Iddewig a’r iaith Hebraeg-

Yn cael eu cynnal cyn y ‘Bar Mitzvah’ tra bod y plentyn yn tyfu i fyny

‘Cheder’- Gwersi Paratoi
mab y gorchymyn bar mitzvah
Mab y Gorchymyn- Bar Mitzvah
 • Seremoni derbyn i gymuned y synagog ar gyfer bechgyn 13 oed- yr adeg y daw bachgen yn ddyn
 • Digwydd y ddefod ar y Saboth (y dydd Sadwrn) agosaf i ben-blwydd y bachgen yn 13.
 • Bydd y plentyn yn cael ei hyfforddi gan y Rabbi gan ddysgu digon o Hebraeg i allu darllen o'r ysgrythurau Sanctaidd.
 • Ar ddiwedd y gwasanaeth disgwylir i'r bachgen fyw yn unol â'r gyfraith Iddewig am y gweddill o'i fywyd.
 • Mae’r bachgen yn addo cadw deddfau’r Torah, gwisgo’r ‘tallith’(siol weddi) ac ymprydio ar adeg ‘Yom Kippur’
 • I'r teulu mae hon yn ddefod hollbwysig yn natblygiad y bachgen, a cheir parti mawr.
bat merch y gorchymyn bat mitzvah
Bat-Merch y Gorchymyn-Bat Mitzvah
 • Merched yn cael seremoni ‘Bat Mitzvah’
 • Yn digwydd yn agos i'w pen-blwydd yn 12 oed.
 • Felly disgwylir i ferched gadw at y gyfraith Iddewig flwyddyn yn gynharach na bechgyn.
pesach passover pasg
8 dydd o ddathlu bod yr Iddewon, 3,000 o flynyddoedd yn ôl, wedi llwyddo dianc o’r Aifft lle roeddent yn gaethweision o dan Pharoh Ramses 2.

Moses oedd eu harweinydd a fe oedd wedi eu harwain allan o’r Aifft trwy’r Môr Coch.

Roedd hyn ar ôl i Dduw danfon 10 pla i berswadio Pharo i adael y bobl yn rhydd.

Mae Pesach yn golygu Pasio Drosodd sef bod y 10 pla a ddanfonwyd gan Dduw wedi ‘pasio dros’ yr Iddewon ac ond wedi effeithio ar yr Eifftiaid

Dathlu trwyb gael gwledd fawr a bwyd arbennig-SEDER; gemau i’r plant a darllen yr hanes fel teulu o lyfr yr ‘Hapgadah’

Pesach/ Passover/ Pasg
dathlu r yom kippur ymprydio
Gofyn i Dduw am faddeuant am unrhyw addewidion /rheolau a dorrwyd ganddynt.

Diwrnod Gwneud yn Iawn – diwrnod i’r Iddewon ddweud eu bod yn flin am y pethau drwg yn eu bywyd a dod yn bur unwaith eto – cyfle iddynt gael maddeuant gan Dduw a gwneud yn iawn hefyd gyda’u cyd-ddyn.

Ni wneir unrhywbeth ar y diwrnod ac y mae’r Iddewon yn ymprydio (dim bwyd na diod am 25 awr)

Y noson cyn ‘Yom Kippur’ mae’r Iddewon yn mynd i’r synagog i weddio

Ar ol ‘Yom Kippur’ mae’r Iddewon yn dechrau blwyddyn newydd o geisio cadw eu haddewidion i Dduw

Dathlu’r Yom Kippur-ymprydio
sut mae iddewon yn addoli
Sut mae Iddewon yn addoli?
 • Mynd i’r synagog ac addoli yn y cartref
 • Darllen y Torah
 • Gweddio
 • Canu salmau
 • Seremoniau a gwyliau arbennig yn y synagog ac yn y cartref- e.e. cadw’r ‘shabbat’, dathlu’r ‘yom kippur’, dathlu’r ‘Pesach’- bwydydd arbennig, bwyd ‘kosher’
 • Gwisgo ‘talith’ a ‘kippah’- dangos parch
 • Gwisgo’r ‘tefillin’ i gadw geiriau’r ‘shema’ yn agos i’w calon
 • Cyffwrdd â’r ‘mezzuzah’ wrth ddrws y tŷ- y ‘shema’
cwestiynau tgau
Cwestiynau TGAU
 • 1. Sut mae credinwyr yn ymateb i Dduw trwy addoli?
 • 2. Pa mor bwysig yw addoli i gredinwyr?
 • 3. Sut mae credinwyr crefyddol yn gallu rhoi eu bywyd i’w crefydd?

I GAEL Y MARCIAU UCHAF

Defnyddio’r termau crefyddol

Rhoi esiamplau o’r crefyddau ac enwi’r crefyddau

Rhoi dadansoddiad/eglurhad manwl i ateb y cwestiwn ac i ddangos eich bod yn deall y safbwynt crefyddol yn dda

parchedig ofn
Parchedig Ofn

Ystyr?

Ymdeimlad o ofn a pharch ar yr un pryd

Cael eich syfrdanu’n llwyr gan ymdeimlad o bresenoldeb Duw

Mae harddwch eithriadol rhywbeth bron yn eich gwneud yn fud a byr eich anadl

Cymaint eich rhyfeddod a’ch syndod eich bod yn teimlo’n fach, yn ostyngedig a di-nod

geiriau o salm 8 gan fardd tua 4 000 o flynyddoedd yn l
Geiriau o Salm 8 gan fardd tua 4,000 o flynyddoedd yn ôl

‘Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd,

Y lloer a’r ser a roddaist yn eu lle,

Beth yw dyn, iti ei gofio,

A’r teulu dynol i ti ofalu amdano?’

parchedig ofn1
Parchedig Ofn

‘Y mae’r Nefoedd yn adrodd gogoniant Duw,

A’r ffurfafen yn mynegi gwaith ei ddwylo.’

Salm 19

dealltwriaeth gwahanol grefyddau am dduw
Dealltwriaeth Gwahanol Grefyddau am Dduw
 • Edrychwch ar y disgrifiad o Dduw y Cristion a Duw yr Iddew
 • Beth sy’n debyg?
 • Pam maent mor debyg?
 • Beth sy’n wahanol?
 • Pam mae gwahaniaeth?
slide54
DUW

Y Cristion

 • Un
 • Hollalluog
 • Creawdwr Hollwybodus
 • Tri yn Un – Y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glan
 • I’w weld orau yn Iesu Grist mab Duw
 • Mae am gael perthynas gyda’r byd trwy Iesu Grist
 • Bydd yn barnu’r byd

Yr Iddew

 • Un a’r unig wir Dduw
 • Creawdwr sy’n cynnal y ddaear
 • Tragwyddol
 • Ysbryd- does dim ffurf iddo
 • Hollwybodus a Hollalluog
 • Deddfroddwr
 • Wedi dewis pobl i gael cyfamod/cytundeb a hwy sef yr Iddewon
 • Bydd yn anfon Meseia
 • Bydd yn barnu’r byd ac yn atgyfodi’r meirw
gwers nodau
Gwers - NODAU
 • Edrych ar symbolau mewn crefydd

-Beth yw symbol?

-Pam mae symbolau’n bwysig I grefyddau?

-Beth yw’r prif symbolau mewn Cristnogaeth?

Datblygu sgiliau gwrando, meddwl, canolbwyntio, empathi a chyfathrebu

symbolaeth symbolism
SymbolaethSymbolism
 • Beth yw Symbol?

-rhywbeth sy’n cynrychiolu rhywbeth arall

-arwydd sy’n golygu rhywbeth neilltuol

-rhywbeth sy’n cyferiro at rywbeth arall neu yn ei egluro

-arwyddlun

pam mae symbolaeth yn bwysig mewn crefyddau
Pam mae symbolaeth yn bwysig mewn crefyddau?
 • Gwrthrych neu arwyddlun sydd ag ystyr ddyfnach a sydd yn helpu person crefyddol i fynegi eu cred yn Nuw
 • Cael eu hystyried yn gysegredig gan y credinwyr ac yn cael eu defnyddio fel cymorth i addoli

e.e. y groes yn cynrychiolu marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist- yn helpu Cristnogion i gofio am Dduw a Iesu Grist, Mab Duw

symbolau perthyn cristnogol
Symbolau Perthyn Cristnogol

PYSGODYN

 • dweud wrth eraill mai Cristion ydych chi-ICHTHUS-gair Groeg am bysgodyn ond hefyd yn sefyll dros y geiriau ‘Iesu Grist Mab Duw Gwaredwr’-symbol a ddefnyddiwyd pan oedd Cristnogion cynnar yn cael eu herlid- côd dirgel
symbolau crefyddol
SYMBOLAU CREFYDDOL

CRISTNOGAETH

Y GROES †

 • Atgoffa Cristnogion o farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist, mab Duw
pam mae r groes mor bwysig fel symbol i r cristion
‘Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab er mwyn i bawb gael bywyd tragwyddol.’

Iesu Grist , mab Duw, wedi marw ar y groes ac atgyfodi

Yn adnabod Duw trwy adnabod Iesu Grist, mab Duw

Pam mae’r Groes mor bwysig fel symbol i’r Cristion?
datguddiad revelation
DATGUDDIAD/Revelation
 • Rhywbeth a oedd yn gynt yn guddiedig yn cael ei ddangos neu ei egluro
 • Rhywun/ Rhywbeth sy’n galluogi eraill i ddysgu mwy am Dduw, bywyd a thragwyddoldeb e.e. Iesu Grist yn datguddio gwirioneddau am Dduw fel mab Duw i’w ddilynwyr
iesu grist
Iesu Grist

GWAREDWR - SAVIOUR

 • wedi talu’r pris eithaf i ryddhau eraill
 • yn cynnig maddeuant
 • yn rhoi bywyd tragwyddol

ARGLWYDD - LORD

 • yn gyfartal â Duw ei Dad
 • rheolwr y byd a’r nefoedd
 • yn cyfeirio bywyd crediniwr
symbolau crefyddol1
Symbolau Crefyddol

Cristnogaeth

 • Y DRINDOD- The Holy Trinity
 • Duw = Y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glan
y groes yn ysbrydoli artistiaid
Y Groes yn ysbrydoli Artistiaid

Salvador Dali

Crist ar y Groes 1951

Crist yn cael ei ddarlunio fel pont rhwng Duw a’r byd

iesu grist wedi ysbrydoli
Iesu Grist wedi ysbrydoli …

Billy Bragg

‘I’m a real believer in Jesus. He was a great communicator of what later became socialist ideals. Take the story of the Good Samaritan…I can often see what Jesus was getting at. He was such a human person.’

napoleon bonaparte
Napoleon Bonaparte
 • ‘Jesus was no mere man. Alexander, Caeser, Charlemagne and I have founded empires. But upon what did we rest the creations of our genius? Upon force. Jesus Christ founded his empire on love and at this hour millions of people would die for him.’
madonna
Madonna

‘When I was growing up I was religious in a passionate way. Jesus Christ was like a movie star to me – my favourite idol of all.’

c s lewis awdur llyfrau narnia
C.S.Lewis (awdur llyfrau Narnia)

‘A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said wouldn’t be a great moral teacher. He’d be either a lunatic or else he’d be the devil of hell. Either this was and is the Son of God or else he’s a madman.’

archesgob oscar romero
Archesgob Oscar Romero

‘Pan ymddangosodd Crist i helpu pobl dost ac anghenus, i ddod â gobaith i bobl, dechreuodd rywbeth ar y ddaear fel carreg yn cael ei thaflu i ddŵr llyn ac yn dechrau tonnau bach ar y dŵr yn symud i bob cornel.’

gwers 31

Gwers 3

Symbolau Iddewig

nodau r wers1
Nodau’r Wers
 • Trafod pam mae symbolau’n bwysig i gredinwyr
 • Edrych ar symbolau Iddewig y TEFILLIN a’r MEZUZAH a geiriau’r SHEMAH
 • Edrych ar sut mae’r symbolau hyn yn helpu Iddewon i addoli
 • Ymarfer sgiliau gwrando, meddwl, trafod ac ysgrifennu
symbolau crefyddol2
Symbolau Crefyddol

Iddewiaeth

MEZUZAH

 • blwch Mezuzah ar y drws ffrynt yn cynnwys 2 bennill cyntaf y SHEMAH sy’n sôn mai UN YW DUW, ac ‘addolwch yr Arglwydd gyda’ch holl galon, eich holl feddwl a’ch holl nerth’
symbolau crefyddol3
Symbolau Crefyddol

TEFILLIN

 • bocs lledr ar y talcen ac ar y fraich
 • Geiriau’r ‘SHEMAH’ hefyd yn cael ei osod yn y TEFILLIN
 • UN YW DUW, ac ‘addolwch yr Arglwydd gyda’ch holl galon, eich holl feddwl a’ch holl nerth’
gwyliwch y ffilm sy n dangos y symbolau iddewig
Gwyliwch y ffilm sy’n dangos y symbolau Iddewig
 • Cofnodwch ar eich taflen nodiadau
cwestiynau
Cwestiynau
 • Pam y mae symbol y groes yn bwysig i Gristnogion?
 • Beth mae symbol Y Drindod yn dangos am natur Duw y Cristion?
 • Beth mae geiriau’r Shemah yn dweud am natur Duw yr Iddew?
 • Mae symbolau crefyddol yn helpu credinwyr i addoli a mynegu eu ffydd- eglurwch sut.
nodau r wers2
Nodau’r Wers
 • Ystyried ai marwolaeth yw’r diwedd? A oes bywyd ar ol marwolaeth?
 • Ytsyried safbwyntiau gwahanol- credinwyr ac anghredinwyr- Trafod safbwynt personol
 • Pa mor bwysig yw cred am fywyd y tu hwnt i farwolaeth?
 • Sgiliau- Gwrando, meddwl, cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig, cydweithio ag eraill
ai marwolaeth yw r diwedd
Ai marwolaeth yw’r diwedd?

Beth yw eich barn chi?

do not stand at my grave and weep gan mary frye
‘Do Not Stand At My Grave And Weep’Gan Mary Frye

Do not stand at my grave and weep,

I am not there, I do not sleep.

I am a thousand winds that blow.

I am the diamond glint on snow.

I am the sunlight on ripened grain.

I am the gentle autumn rain.

When you wake in the morning hush,

I am the swift, uplifting rush

Of quiet birds in circling flight.

I am the soft starlight at night.

Do not stand at my grave and weep,

I am not there, I do not sleep.

Do not stand at my grave and cry.

I am not there, I did not die.

safbwyntiau gwahanol am fywyd ar l marwolaeth
SAFBWYNTIAU GWAHANOL AM FYWYD AR ÔL MARWOLAETH
 • 1. Credaf yn syml iawn mai marwolaeth yw’r diwedd-does dim byd arall.
 • 2. Ar ôl marwolaeth mae’r enaid yn mynd i mewn i gorff arall ar gyfer bywyd newydd
 •  3.Rwy’n credu eich bod yn mynd i’r nefoedd i fod gyda Duw.
 • 4. Mae eisiau cadw meddwl agored-does na ddim tystiolaeth bendant un ffordd neu’r llall
 • 5. Rwy o’r farn bod yn rhaid bod rhywbeth arall ar ôl marwolaeth er mwyn gwneud synnwyr o’r bywyd yma
 • 6. Dwy ddim yn gwybod, ond nid marwolaeth yw’r diwedd- mae’n rhaid bod rhywbeth arall!
 • 7. Rwy’n credu mewn nefoedd ac uffern. Mae pobl dda yn mynd i’r nefoedd a phobl ddrwg yn mynd i uffern
 •  8.Mae profiadau pobl o fynd allan o’u corff ac yna dod nôl, yn dangos bod na rywbeth y tu hwnt i farw-dyn ni ddim yn gwybod y cyfan!
 • 9. Yn fy marn i rydym ni i gyd eisiau credu bod na rywbeth, ond breuddwyd wag yw hwn-i wneud i ni deimlo’n well.
marwolaeth y diwedd
Marwolaeth – y Diwedd?

CRISTNOGAETH--- NA

 • Bywyd tragwyddol
 • Bodolaeth ysbrydol ar ôl marwolaeth y corff – yr enaid yn parhau gyda Duw.
 • Dim angen OFNI marwolaeth – DUW gyda chi
 • ‘Er i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt TI gyda ni’ (Salm 23)
 • ‘Credaf yn atgyfodiad y corff a’r bywyd tragwyddol.’
nefoedd i r cristion
NEFOEDD I’R CRISTION=

BOD GYDA DUW YN YSBRYDOL = DIM POEN, NA THRISTWCH‘ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen’

MYND I’R NEFOEDD = DIBYNNU AR 2 BETH

1. Bywyd o FFYDD yn Iesu Grist

2. Bywyd o GARIAD a HELPU CYD-DDYN

Bydd Duw yn barnu pawb ar hyn.

llun o r canol oesoedd yn portreadu uffern fel lle creulon llawn dioddefaint a phoen
Llun o’r Canol Oesoedd yn portreadu uffern fel lle creulon, llawn dioddefaint a phoen
marwolaeth y diwedd1
Marwolaeth – y Diwedd?

Iddewiaeth…NA

 • YR ENAID YN PARHAU
 • Byw bywyd da a chyfiawn sy’n bwysig
 • Duw sy’n rheoli marwolaeth
 • ‘Yn ei law Ef y mae einioes pob peth byw ac anadl pob dyn meidrol’
seremoniau angladdol
Seremoniau Angladdol

Seremoni Cristnogol

Ficer – gwisgo gwyn – symbol o fywyd ar ôl marwolaeth

Darllen o’r Beibl e.e. Salm 23

‘Er i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi’ (Salm 23)

angladd cristnogol
Angladd Cristnogol
 • Emynau
 • Gweddi i ddiolch am fywyd y person
 • Sgwrs am fywyd y person
 • Wrth y bedd, ‘pridd i’r pridd,lludw i’r lludw, llwch i’r llwch mewn gwir a diogel obaith o’r atgyfodiad i fywyd tragwyddol trwy ein Harglwydd Iesu Grist a fu farw ac a gladdwyd ac a gyfodwyd eto er ein mwyn ni’
claddu ble
Claddu ble?
 • MYNWENT – claddu’r corff
 • AMLOSGFA– claddu’r llwch
ar l yr angladd
Ar ôl yr angladd
 • Gwasanaeth yn yr eglwys gyda’r corff yn yr eglwys
 • Mynd i gladdu’r corff yn y fynwent neu fynd i’r amlosgfa
 • Lluniaeth i’r teulu/ffrindiau – cofio am y person a chynnal y teulu sydd ar oô
angladd iddewig
Angladd Iddewig
 • Rhaid claddu’r corff o fewn 24 awr
 • Rhoi’r corff yn ôl i Dduw mewn cyflwr mor naturiol á phosib.
 • Rabbi sy’n arwain yn y synagog
 • Gweddïau a darllen salmau e.e. Salm 23

‘Er i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi’ (Salm 23)

angladd iddewig1
Angladd Iddewig
 • Mynwent – BET HAYYIM (Tý Bywyd)
 • Taflu llond llaw o bridd – symbol – y corff wedi dychwelyd i’r pridd a’r enaid yn disgwyl ATGYFODIAD
ar l yr angladd1
Ar ôl yr angladd
 • Golchi dwylo – symbol bod y byw ar wahân i’r meirw
 • Gofalu am y byw – 7 dydd – cyfnod y SHIVA (galar) – aros gyda’r teulu a’u cynnal nhw
pam mae defodau angladdol yn bwysig i gredinwyr1
Pam mae defodau angladdol yn bwysig i gredinwyr?
 • Yn ffordd o ffarwelio gyda’r person
 • Yn dangos parch i fywyd y person-Dathlu a diolch am fywyd y person
 • Yn ffordd o ddiolch i Dduw y Creawdwr am fywyd
 • Ffordd o gydnabod mai Duw y Creawdwr sy’n rheoli ein mynd a’n dod
 • Yn helpu’r crediniwr i alaru a derbyn marwolaeth y person a symud ymlaen gyda bywyd