belasting studie eenheid 1 deel 1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Belasting Studie-eenheid 1 ( Deel 1)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Belasting Studie-eenheid 1 ( Deel 1) - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Belasting Studie-eenheid 1 ( Deel 1). Tharien Hattingh t harien.akademia@gmail.com. Wat is BELASTING?. Belasting is inkomste wat die regering ontvang , wat hul weer in staat stel om die land en sy inwoners van sekere dienste te voorsien .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Belasting Studie-eenheid 1 ( Deel 1)' - phoebe-stanley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
belasting studie eenheid 1 deel 1

BelastingStudie-eenheid 1 (Deel 1)

Tharien Hattingh

tharien.akademia@gmail.com

wat is belasting
Wat is BELASTING?

Belasting is inkomstewat die regeringontvang, wathulweer in staatstelom die land en syinwoners van sekeredienstetevoorsien.

Belastingkangesien word as ‘n heffingdeur die regering op die verdiende en onverdiendeinkomste van die land.

wie betaal belasting
Wiebetaal BELASTING?

Belasting word betaaldeurinwoners van Suid-Afrika, sowel as nie-inwonerswatinkomste in Suid-Afrikaverdien.

Elkepersoon/besigheidwatinkomste in Suid-Afrikaverdien, moet ‘n gedeelte van sy/haar/hulinkomsteaan die regeringoorbetaal. (Daar is wetgewingwatsekerepersonevrystel van belasting.)

Belastingkangesien word as onsbetalingom in die land tebly en besigheidtedoen en dienste van die regeringteontvang.

‘n Persoonwatbelastingmoetbetaal, word ‘n BELASTINGPLIGTIGE genoem.

aan wie word die belasting betaal
Aanwie word die BELASTING betaal?

Die staatsinstansie SAID (Suid-AfrikaanseInkomsteDiens) of SARS (South African Revenue Service) administreurallebelastingprosesse in Suid-Afrika. Allebelasting word ookaan SAID oorbetaal.

Daar word ookdikwelsna SAID verwys as “Die Ontvanger” of “Die Taksman”.

tipes belasting
Tipes BELASTING
 • PersoonlikeinkomsteBELASTING

Belasting word gehef op die inkomste van individue,

huishoudings, vennootskappe en eenmansake.

 • KorporatieweinkomsteBELASTING

Belasting word gehef op die winste (verdienste) van korporatieweinstansiessoosmaatskappye, beslotekorporasies en trusts.

1 persoonlike inkomstebelasting
1. PersoonlikeinkomsteBELASTING

Die volgendetipesbelasting is op ‘n individu van toepassing:

 • PersoonlikeInkomstebelasting
 • Kapitaalwinsbelasting (KWB)
 • Skenkingsbelasting
 • Boedelbelasting
 • Belasting op toegevoegdewaarde (BTW)
 • Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF)
2 korporatiewe inkomstebelasting
2. KorporatieweinkomsteBELASTING

Die volgendetipesbelasting is op korporatieweinstansiesvan toepassing:

 • Inkomstebelasting
 • Kapitaalwinsbelasting (KWB)
 • Belasting op toegevoegdewaarde (BTW)
 • Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF)
 • Terughoubelastingop dividende (voor 1 April 2012 was ditSekondêreBelasting op Maatskappyeof SBM)
persoonlike inkomstebelasting
PersoonlikeinkomsteBELASTING

Inkomstebelastinggehef op alleinkomste en winstedeur ‘n belastingpligtigeverdien.

‘n Belastingpligtigevirpersoonlikeinkomstebelasting is alleindividuewatinwoners is en inkomsteverdien en allenie-inwonerswatinkomste in Suid-Afrikaverdien.

DUS:

Inwoners word belas op hulwêreldwyeinkomste.

Nie-inwoners word belas op inkomste in Suid-Afrikaverdien.

persoonlike inkomstebelasting wie is n inwoner van suid afrika
PersoonlikeinkomsteBELASTINGWie is ‘n inwoner van Suid-Afrika?

‘n Individu is ‘n inwoner van Suid-Afrika, as die persoon:

 • Gewoonlik in Suid-Afrikawoonagtig is, OF
 • Aan die FisieseTeenwoordigheidstoetsvoldoen

Alleanderindividue is nie-inwoners van Suid-Afrika.

persoonlike inkomstebelasting hoe werk die fisiese teenwoordigheidstoets
PersoonlikeinkomsteBELASTINGHoe werk die FisieseTeenwoordigheidstoets?

‘n Individumoetvir die volgendetydperkebinne die Suid-Afrikaanselandsgrenseweesom as ‘n inwonertekwalifiseer:

 • Virmeer as 91 dae in die land wees in die jaar van aanslag (die huidigebelastingjaar),
 • Virmeer as 91 dae per jaar in die land weesvir die vorige 5 jaar,
 • In totaalmeer as 915 dae in die land weestydens die vorige 5 jaar.
persoonlike inkomstebelasting wanneer word dit betaal
PersoonlikeinkomsteBELASTINGWanneer word ditbetaal?

Die belastingjaarvir ‘n individustrek van 1 Maart tot 28/29 Februarie. Belasting word dusbereken op ‘n individu se inkomstevir die tydperkwatstrekvanaf 1 Maart tot 28/29 Februarie. Gewoonlik begin die belastingseisoenaan die begin van Julie en sluitweeraan die einde van November.

Die belastingseisoen is die tydperkwaarin die belastingpligtigesy/haarbelastingmoetberekenvir die belastingjaar en dan ‘n opgawemoetindien by SAID en dan die berekendebelastingmoetbetaal.

persoonlike inkomstebelasting hoe word dit bereken
PersoonlikeinkomsteBELASTINGHoe word ditbereken?

Stappe in die berekening van die inkomstebelasting:

 • Bepaal die BRUTO INKOMSTE
 • Trek die VRYGESTELDE INKOMSTEaf
 • Trek die toelaatbareAFTREKKINGS af
 • Vermenigvuldig die BELASBARE INKOMSTE met die BELASTINGKOERS
 • Trek die beskikbareKORTINGSaf
persoonlike inkomstebelasting hoe word dit bereken1
PersoonlikeinkomsteBELASTINGHoe word ditbereken?

Voorbeeld 1.3 (bl. 29)

Formulevir die berekening van belastingbetaalbaar:

BrutoInkomste: xxxxx

Minus: VrygesteldeInkomste(xxxxx)

Inkomstexxxxx

Minus: Toelaatbareaftrekkings (xxxxx)

Plus: Belasbaregedeelte van kapitaalwinsxxxxx

BelasbareInkomstexxxxx

Belastingsoos per belastingtabellexxxxx

Minus: Kortings (xxxxx)

Belastingbetaalbaarxxxxx

persoonlike inkomstebelasting bruto inkomste
PersoonlikeinkomsteBELASTINGBrutoInkomste

Alleinkomstedeur die belastingjaardeur die individuverdien.

Sluitbv. In:

 • Salaris
 • Bonus
 • Reistoelaag
 • Renteontvang
 • Dividendeontvang
 • Tantiemeontvang
persoonlike inkomstebelasting vrygestelde inkomste
PersoonlikeinkomsteBELASTINGVrygesteldeInkomste

Vrygesteldeinkomste is brutoinkomstewatnieonderhewig is aanbelastingnie. Vrygesteldeinkomste word ingesluit by ‘n persoon se brutoinkomste, maarweeruitgesluitondervrygesteldeinkomste.

Die bekendstevrygesteldeinkomste:

Rente & Dividende

persoonlike inkomstebelasting vrygestelde inkomste suid afrikaanse rente
PersoonlikeinkomsteBELASTINGVrygesteldeInkomste: Suid-Afrikaanserente

Rentevanuit ‘n Suid-Afrikaansebronword soosvolgvrygestel:

 • Individujonger as 65 jaar: R 22 800 vir 2012/2013 en R 22 300 vir 2011/2012
 • Individuouer as 65 jaar: R 33 000 vir 2012/2013 en R 32 000 vir 2011/2012
persoonlike inkomstebelasting vrygestelde inkomste suid afrikaanse dividende
PersoonlikeinkomsteBELASTINGVrygesteldeInkomste: Suid-Afrikaansedividende

Dividendevanuit ‘n bron in Suid-Afrika word 100% vrygestel.

Vanaf 1 April 2012 is dividendeslegs 100% vrygestelindien die maatskappywat die dividendeverklaar het, al die terughoubelasting op dividendebetaal het.

Buitelandserente & dividende word soosvolgvrygestel:

Die eerste R 3 700 van die Suid-Afrikaanserentevrystelling is van toepassing op buitelandsedividende en rente. Die R 3 700 is eerste van toepassing op die dividende en danrente

persoonlike inkomstebelasting toelaatbare aftrekkings
PersoonlikeinkomsteBELASTINGToelaatbareaftrekkings

Alleaftrekkingstoegelaatsoosdeur die Belastingwetaangedui.

Bv.:

 • Mediesefondsbydraesen medieseonkostes
 • Donasiesgemaak
 • Aftrekbaredeel van reistoelaag
 • Aftreëannuiteitsaftrekking

Sal verder in studie-eenheid 4 behandel word.

persoonlike inkomstebelasting belasting soos per belastingskale
PersoonlikeinkomsteBELASTINGBelastingsoos per belastingskale

Belasting word bepaalvolgens die glyskaalwaarin die individu se belasbareinkomste val.

2012/2013

Sien bl. 30 vir 2011/2012 belastingskale

persoonlike inkomstebelasting kortings
PersoonlikeinkomsteBELASTINGKortings

Die kortings word afgetrek van die belastingbereken in die vorigestap.

2012/2013Sien bl.28 vir die 2011/2012 kortings

persoonlike inkomstebelasting metodes vir die betaling van belasting
PersoonlikeinkomsteBELASTINGMetodesvir die betaling van belasting

Daarbestaanverskillendemetodesominkomstebelastingdeur die jaartebetaal. Om die belastingpligtige van eengrootbelastingbetalingaan die einde van die belastingjaarteverlig, bestaan die volgendebetalingsmetodes:

 • Betaalsoosjyverdien (LBS) of (PAYE - Pay as you earn)
 • Voorlopigebelasting
 • StandaardInkomstebelasting op Werknemers (SITE) (Vanaf 1 Maart 2013 niemeer van toepassingnie)
voorbeeld persoonlike inkomstebelasting
Voorbeeld: PersoonlikeInkomstebelasting

Saartjie se inkomstevir die 2012 belastingjaar:

 • Salaris: R 300 000
 • Bonus: R 50 000
 • RSA Rente: R 35 000
 • Buitelandsedividende: R 2 000
 • RSA dividende: R 10 000

Saartjie se aftrekkingslyksoosvolg:

 • Medieseaftrekking: R 20 000

Hoeveelbelastingmoetsyaan SAID oorbetaal?

persoonlike inkomstebelasting metodes vir die betaling van belasting lbs
PersoonlikeinkomsteBELASTINGMetodesvir die betaling van belasting: LBS

LBS word elkemaand van ‘n werknemer se salarisafgetrekdeur die werkgewer en direkdeur die werkgeweraan SAID oorbetaal.

LBS word berekendeur ‘n werknemer se jaarliksesalaristebereken, die belastingdaaroptebereken en die jaar se belastingbedragdandeur 12 tedeel.

So betaal die werknemer reeds elkemaand ‘n gedeelte van die totalebelastingverskuldigaan die einde van die jaar.

Die metode bring grootverligtingvirindividue, aangesienhulnieaan die einde van die jaar ‘n grootsom geld aan SAID hoefoortebetaalnie, maar reeds gedurende die jaarbygedra het.

Dit is die werkgewer se verantwoordelikheidommaandeliks LBS aan SAID oortebetaal.

voorbeeld lbs
Voorbeeld: LBS

Saartjiese werkgewerweetaan die begin van die 2012 belastingjaar die volgende:

 • Salaris: R 300 000

Hoe salSaartjie se LBS per maandbereken word?

persoonlike inkomstebelasting metodes vir die betaling van belasting voorlopige belasting
PersoonlikeinkomsteBELASTINGMetodesvir die betaling van belasting: Voorlopigebelasting

Voorlopigebelasting word elke 6 maandedeur die belastingpligtigeaan SAID oorbetaal. Die voorlopigebelasting word bepaaldeur die belastingteberekenop die geskattebelasbareinkomste van die individuvir die jaar.

Dws. die belastingpligtigeskataan die begin van die jaarwatsy/haarbelasbareinkomstegaanwees en so word die belastingbereken. Die belasting word danhalfjaarliksaan SAID oorbetaal. Die verskiltussen die geskattebelastingoorbetaal en die werklikebelastingverskuldig, word aan die einde van die belastingjaaraan SAID oorbetaal.

skenkingsbelasting
Skenkingsbelasting

Skenkingsgemaakdeurindividue is onderhewigaanskenkingsbelasting teen ‘n vastekoers van 20%.

Die skenker is verantwoordelikom die skenkingsbelastingaan SAID oortebetaal.

Skenkingsbelasting word berekendeur die waarde van die eiendomgeskenk met 20% tevermenigvuldig.

Vrystelling:

 • Virallenatuurlikepersone is die eerste R 100 000 se skenkingswatgemaak word in ‘n belastingjaar van skenkingsbelastingvrygestel.
 • SkenkingsgemaakaanOpenbareWelsynsorganisasies is vrygestel van skenkingsbelasting.
 • Alleskenkingsgemaaktussengades is ookvrygestel van skenkingsbelasting.
boedelbelasting
Boedelbelasting

Boedelbelasting word bereken en oorbetaalaan SAID by die afsterwe van ‘n persoon. Boedelbelasting word bereken op die nettoboedelna die aftrekking van toelaatbareaftrekkings (bl. 24).

Boedelbelasting word bereken teen 20%.

Elkeindividuverkry ‘n R 3 500 000 vrystelling van die nettoboedelwaarde, voorboedelbelastingbereken word.

Sien vb. 1.2, bl. 25

sien julle volgende week

Sienjullevolgende week!

Werkdeur die res van Studie-eenheid 1 vir die volgende les!