1 / 22

Rapport Finans Norge – 2013

Rapport Finans Norge – 2013. Sammensetningen av respondentene. Demografi og bakgrunnsdata. Hvilket fylke bor du i?. Base: 2013: N=1004. Landsdel. Base: 2013: N=1004. KJØNN. Base: 2013: N=1004. Alder. Base: 2013: N=1004.

philip-kidd
Download Presentation

Rapport Finans Norge – 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rapport Finans Norge – 2013

 2. Sammensetningen av respondentene Demografi og bakgrunnsdata

 3. Hvilket fylke bor du i? Base: 2013: N=1004

 4. Landsdel Base: 2013: N=1004

 5. KJØNN Base: 2013: N=1004

 6. Alder Base: 2013: N=1004

 7. Hvor mange personer, inkludert deg selv, finnes det i din husstand? Base: 2013: N=1004

 8. Hva er din høyeste fullførte utdannelse? Base: 2013: N=1004

 9. Bor du i… Base: 2013: N=1004

 10. Hva er husstandens samlede brutto årsinntekt? Base: 2013: N=1004

 11. Hjelp inn i boligmarkedet

 12. Kritikerne av egenkapitalkravet hevder at dette vil føre til et uønsket klasseskille i boligmarkedet (mellom de som har/kan skaffe til veie tilstrekkelig egenkapital, og de som ikke har denne muligheten). Er du enig i denne kritikken? Base: 2013: N= 1004

 13. Kritikerne av egenkapitalkravet hevder at dette vil føre til et uønsket klasseskille i boligmarkedet (mellom de som har/kan skaffe til veie tilstrekkelig egenkapital, og de som ikke har denne muligheten). Er du enig i denne kritikken? Base: 2013: N= 1004, 2012: N= 1000

 14. Har du / dere fått økonomisk hjelp av din/deres familie i forbindelse med kjøp av boligen? Base: 2013: N= 264, 2012: N= 282, 2011: N = 261, 2010: N = 294, 2009: N = 381, 2008: N = 412

 15. Fikk du/dere økonomisk hjelp fra familien fordi egenkapitalkravet ble økt fra 10% til 15%, eller måtte du/dere hatt økonomisk hjelp uansett? Base: 2013: N= 108

 16. Har du / dere fått økonomisk hjelp av din/deres familie i forbindelse med kjøp av boligen? Hvor stort beløp dreide det seg om totalt? Base: Barn (under 40 someieregenbolig) ogsomharfåttøkonomiskhjelpavfamilien 2013: N=108, 2012: N=100, 2011: N =75, 2010: N = 62, 2009: N = 56, 2008: N = 97

 17. På hvilke av følgende måter har familien gitt dere økonomisk hjelp? Base: 2013: N= 108, 2012: N= 100, 2011: N = 75, 2010: N = 62, 2009: N = 56, 2008: N = 97

 18. Har du /dere gitt økonomisk støtte til evt. barn i forbindelse med boligkjøp? Base: 2013: N= 596, 2012: N= 593, 2011: N = 589, 2010: N = 589, 2009: N = 493, 2008: N = 541

 19. Ga du/dere økonomisk støtte fordi egenkapitalkravet ble økt fra 10% til 15%, eller måtte du/dere gitt økonomisk støtte uansett? Base: 2013: N= 190

 20. Har du /dere gitt økonomisk støtte til evt. barn i forbindelse med boligkjøp?Hvor stort beløp dreide det seg om totalt? Base: (Foreldre over 40 som har barn som har gitt støtte til barna) 2013: N= 190, 2012: N= 179, 2011: N = 168, 2010: N = 166, 2009: N = 151, 2008: N = 169

 21. På hvilke av følgende måter har dere gitt økonomisk hjelp? Base: 2013: N= 190, 2012: N= 179, 2011: N = 168, 2010: N = 166, 2009: N = 151, 2008: N = 169

 22. Har du/dere planer om å gi mer økonomisk støtte til barna? Base: 2013: N= 554, 2012: N= 564, 2011: N = 589, 2010: N = 589, 2009: N = 493, 2008: N = 541

More Related