podstawa programowa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawa programowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawa programowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Podstawa programowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Podstawa programowa. Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty art. 22 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. Określa podstawę programową, dla: Wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Liceów ogólnokształcących i profilowanych, szkół zawodowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawa programowa' - phiala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstawa programowa
Podstawa programowa
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty art. 22 ust. 2 pkt. 2
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r.
 • Określa podstawę programową, dla:
 • Wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów
 • Liceów ogólnokształcących i profilowanych, szkół zawodowych....
program nauczania
Program nauczania
 • Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, stanowi opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej odrębnymi przepisami.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietna 2002r
szkolny zestaw program w
Szkolny zestaw programów
 • Szkolny zestaw programów uwzględnia całość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, profilu szkoły
 • Szkolny zestaw programów dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po za – sięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły/rady rodziców
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24.04. 2002r.
wyb r programu nauczania
Wybór programu nauczania
 • W szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej wyboru programu nauczania ogólnego dla zajęć edukacyjnych dla danego oddziału ujętych w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w odrębnych prze -pisach, dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia, uwzględniając możliwości i zaintere - sowania uczniów oraz wyposażenie szkoły
ocenia jako ci programu nauczania
Ocenia jakości programu nauczania
 • Każdy program nauczania wprowadzony do szkolnego zestawu programów nauczania powinien być oceniony wg określonej i przyjętej w szkole/placówce strategii edukacyjnej, tożsamości szkoły/placówki oraz jej możliwości
 • Czy program jest podporządkowany nauczaniu czy uczeniu się w myśl współczesnych tenden- cji i koncepcji edukacyjnych.
jak dokona oceny programu
Jak dokonać oceny programu?
 • Recepta

profesor Bolesław Niemierko

Między oceną szkolną a dydaktyką.

Bliżej dydaktyki

wst pny przegl d programu
Wstępny przegląd programu:
 • Jaka jest nazwa i przeznaczenie programu?
 • Jaki jest stosunek do podstawy programowej?
 • Jak jest zbudowany, części składowe i jego elastyczność?
 • Jakie warunki muszą spełnić uczniowie, nauczyciele i szkoła by program wdrożyć?
 • Przeczytaj recenzje i opinie na temat programu
analiza cel w nauczania
Analiza celów nauczania
 • Określ podstawy teoretyczne programu w zakresie celów, materiału i wymagań programowych.
 • Jakie cele motywacyjne, poznawcze i praktyczne są zaakcentowane?
 • W jakim stopniu cele są zoperacjonalizowane i możliwe do osiągnięcia?
analiza materia u nauczania
Analiza materiału nauczania:
 • Wg jakich kryteriów dobrano materiał: łatwość opanowania, związek z życiem, przydatność, naukowość, wartość kulturowa, społeczna...
 • Jakie są składniki materiału nauczania: fakty, teorie, strategie, przekazy...
 • W jakim stopniu trafnie dobrano materiał?
 • Jaka wiedza ucznia i motywacja uczenia się są przewidywane jako wynik nauczania?
analiza wymaga programowych
Analiza wymagań programowych
 • Jakie wymagania muszą spełnić uczniowie, by zacząć pracować wg programu?
 • Czy uwzględniono oficjalne standardy edukacyjne?
 • Czy wymagania są ustopniowane, opisane poziomami: K – P – R – D – W
 • Jaki jest (średni) poziom trudności programu?
analiza metod nauczania
Analiza metod nauczania:
 • Jakie metody nauczania i środki dydaktyczne są zalecane w programie? Jakie metody byłyby najbardziej skuteczne?
 • Jakie są możliwości indywidualizacji kształce- kształcenia? Jaka jest niezbędna liczba godzin pracy ucznia i nauczyciela?
 • Jaka skuteczność uczenia się i nauczania jest spodziewana wg programu?
ewaluacja osi gni uczni w
Ewaluacja osiągnięć uczniów:
 • Jakie metody ewaluacji osiągnięć uczniów są zalecane: ustne, pisemne, praktyczne?
 • Jakie metody byłyby najbardziej skuteczne?
 • Jaka jest możliwość zastosowania pomiaru dydaktycznego?
 • Czy są podane arkusze ewaluacyjne dla programu? Czy są przykładowe narzędzia sprawdzające?
warunki wdro enia programu
Warunki wdrożenia programu:
 • Jaki poziom dojrzałości (poznawczej, emocjo- nalnej, psychomotorycznej) uczniów jest niezbędny do uczenia się wg tego programu?
 • Jakie kompetencje nauczyciela są niezbędne (merytoryczne, metodyczne, emocjonalne..) do nauczania wg tego programu?
 • Jakie warunki (kadrowe, lokalowe, finansowe, organizacyjne) musi spełnić szkoła?
wyniki wdro e programu
Wyniki wdrożeń programu:
 • Czy program już jest realizowany? Czy są dostępne sprawozdania i wyniki ewaluacji?
 • Jakie były osiągnięcia uczniów oraz opinie nauczycieli, dyrektora szkoły, uczniów i ich rodziców o programie?
 • Jakie ulepszenia programu zostały zapropo- nowane przez realizatorów?
ocena w asnych kompetencji
Ocena własnych kompetencji:
 • Oceń własne kompetencje do wdrażania i opiniowania programu.
 • Określ i oceń, na ile możesz zaufać zebranym materiałom i swoim opiniom o programie.
 • Zdecyduj, czy możesz podjąć się jego wdrożenia. Przedstaw program uczniom i rodzicom, pozyskaj ich akceptację.
szkolny zestaw program w1
Szkolny zestaw programów
 • Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły powinny tworzyć spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela
recepta czy dydaktyczna biurokracja
Recepta czy dydaktyczna biurokracja?
 • Dawanie „recept” czy tworzenie „zasad” ma na celu zwrócenie uwagi podejmującemu decyzję, że to on musi właściwie zaplanować proces uczenia się, przeprowadzić ten proces w sposób ciągły, systematycznie go sprawdzać i oceniać jego wyniki. Celem jest również podniesienie skuteczności indywidualizacji nauczania, tj. dostosowywanie sytuacji dydaktycznych do indywidualnych możliwości i sposobów uczenia się poszczególnych uczniów.