Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edward Krawczyński Nowa Podstawa Programowa z informatyki w rzeczywistości szkolnej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edward Krawczyński Nowa Podstawa Programowa z informatyki w rzeczywistości szkolnej

Edward Krawczyński Nowa Podstawa Programowa z informatyki w rzeczywistości szkolnej

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Edward Krawczyński Nowa Podstawa Programowa z informatyki w rzeczywistości szkolnej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Edward Krawczyński Nowa Podstawa Programowa z informatyki w rzeczywistości szkolnej RODN „WOM” Katowice 2012

  2. MENU • Odniesienia prawne • Interpretacja zapisów prawnych • Wymagania formalne od PNOrganizacja zajęćWymagania formalne od PNZasady oceniania • Monitorowanie podstawy programowe • Dane kontaktowe

  3. 1. Odniesienia prawne http://isap.sejm.gov.pl/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ. U. 2009 Nr 89, poz. 730). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17) – zał. nr 2 str. 206 (II etap edukacyjny) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 204) - w załączniku 1 minimalne liczby godzin/przedmiot

  4. 2. Interpretacje zapisów prawnych (1/3)Organizacja zajęć • Dotychczas można było wyjątkowo wybierać PN zatwierdzony przez MEN do starej PP • Teraz nauczyciel musi przedłożyć dyrektorowi PN zgodny ze wszelkimi wymogami prawnymi. Może go napisać sam (zwykle konieczna opinia doradcy metodycznego lub nauczyciela) lub • skorzystać PN oferowanego przez autorów podręczników – też musi posiadać opinię pozytywną (załatwia to zwykle wydawca) – z reguły ograniczenia w jego modyfikacji • Aktualnie ( LO, T i ZSZ) - każda 1h/tydzień wymusza konieczność realizacji nauczania merytorycznych zajęć - min. 30h godzin, natomiast w SP: 2h/tydzień min. 65h godzin, 3h/tydzień min. 95 godzin – odpowiada za to dyrektor i nauczyciel (w roku szkolnym jest max 38h). • W tych obowiązkowych godzinach muszą być zrealizowane wszystkie zapisy PP – musi to być wyróżnione w PN • problemem mogą być merytoryczne zastępstwa (tylko takie wlicza się do tych obowiązkowych godzin) • PP dla jest ta sama dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych (LO, Technika i ZSZ) - PN - powinny być dostosowane poziomu i kierunku kształcenia (problem …)

  5. 2. Interpretacje zapisów prawnych (2/3) Wymagania formalne od PN • Poprawny PN musi zawierać, m.in. : • szczegółowe cele kształcenia i wychowania, • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, • opis założonych osiągnięć ucznia, • kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, • Odniesienia do obowiązującego uczniów podręcznika • Powinien być dostosowany do poziomu uczniów – zasada stopniowania trudności, przystępności, łączenia teorii z praktyką, …

  6. Interpretacje zapisów prawnych (3/3)zasady oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562) Zasady realizacji wymogów rozporządzenia ustawodawca pozostawia nauczycielom i dyrekcji szkoły. Jednak należy to zrobić tak aby nadzór pedagogiczny (bezpośredni i zewnętrzny), łatwo mógł stwierdzić, czy wszystkie formalne wymogi są (z)realizowane. Obecnie powszechnie rezygnuje się z Planu wynikowego (były problemy), na rzecz: • szczegółowego Planu nauczania połączonego • z Wykazem wymagań na poszczególne oceny do poszczególnych bloków programowych • wraz z odniesieniami do obowiązującego uczniów podręcznika

  7. 4. Monitorowanie podstawy programowej Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091681324 • Szczególnie ważne są • Ewaluacja (4 rodzaje) – Kontrola - Wspomaganie (str. 12 709), a w tym, m.in. • Realizacja odniesień do wszystkich zapisów PP (Cele Kształcenie i Treści nauczania) • Wymagania na poszczególne oceny (zasady oceniania) • Merytoryczne zastępstwa ( konieczność udokumentowania!) • Spójność z inną dokumentacją (wpisy w dzienniku – PN i inne dokumenty) i środkami dydaktycznymi.

  8. Dane kontaktowe Edward Krawczyński • edwardok@tlen.pl  601 444 070

  9. Wymagania formalne Zgodność z prawem autorskim Przykład: Wydawnictwo Szkolne PWN wyraża zgodę na przedłożenie dyrektorowi szkoły programu nauczania do przedmiotu Informatyka pod następującymi warunkami: ……….. ……….. ………..