1 / 38

Uczeń a potem podstawa programowa?

Uczeń a potem podstawa programowa?. Magdalena Kreczko dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach mkreczko@tlen.pl. Z praktyki dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Jak motywować uczniów do nauki? Refleksje wynikające z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły.

gil
Download Presentation

Uczeń a potem podstawa programowa?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Uczeń a potem podstawa programowa? Magdalena Kreczko dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach mkreczko@tlen.pl

 2. Z praktyki dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej • Jak motywować uczniów do nauki? Refleksje wynikające z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. • Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” • Uczeń a potem podstawa programowa? Zaproszenie do dyskusji...

 3. Uczeń a potem podstawa programowa? • Pytanie kluczowe: • Czy w rzeczywistości polskiej szkoły można wprowadzić rozwiązania metodyczne i organizacyjne – tak, aby wprowadzić klimat pracy szkoły skutecznie wzmacniający proces motywowania uczniów do nauki? • Jak spowodować, aby uczniowie podzielili z nauczycielami odpowiedzialność za efekty własnej pracy. Co można zrobić, żeby zmienić praktykę nauczania - uczenia się zwłaszcza w sytuacji, gdy uczeń nie nadąża za realizacją podstawy programowej...? • Jak znaleźć sposób na to, aby ta zmiana w dłuższej perspektywie przyniosła poprawę efektów kształcenia? • Próbą odpowiedzi na tak postawione pytania przez zespół nauczycieli LO w Wojkowicach stał się udział w pilotażowym projekcie • ,,Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” CEO w Warszawie • polegającym m.in. na wprowadzeniu praktyk wielko-efektowych, których skuteczność zależy od wypracowania wspólnej strategii stosownej przez wszystkich nauczycieli pracujących z tą samą klasą.

 4. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE Liczba ankietowanych: 13 Jak motywować uczniów do nauki? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 • UCZNIOWIE Liceum Ogólnokształcące: Klasa I A – 19 osób Klasa IB – 27 osób Klasa II A – 24 osoby Klasa IIB – 9 osób Klasa IIC – 15 osób Razem: 94 Opracowali: Jolanta Wdzięczny, Joanna Poczęta- Kubik, Bartłomiej Czyż

 5. Czy stosowane w szkole metody nauczania motywują Cię do nauki? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

 6. Czy stosowane w szkole metody nauczania motywują Cię do nauki? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

 7. Czy na dzisiejszych zajęciach miałeś możliwość postawienia pytania i poszukiwania odpowiedzi na nie samodzielnie lub grupie? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO • na wszystkich zajęciach, • na większości zajęć (wymień przedmioty)- j. polski 7, j. angielski 2, j. niemiecki 2, chemia 3, biologia 1, matematyka 3, biologia1, informatyka1, historia3, wos2, geografia1, • na niektórych zajęciach – wszystkie zawodowe 2, podstawy przed. 2, j. polski 12, rośliny 1, geografia 4, religia1, historia 2, wos 1, matematyka 6, fizyka 2, biologia 1, chemia 2, WOK, angielski 1 • nigdy (wymień przedmioty)

 8. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO oceny z aktywności 5 plusy 1 dyskusje 1 doświadczenia chemiczne lub fizyczne praca w zespole odpowiedzi ustne i praca domowa praca z tekstem luźna rozmowa na dany temat, prace dodatkowe co powoduje możliwość zdobycia lepszej oceny oraz motywację 5 pochwała, dobra ocena na poziomie podstawowym, 7 zajęcia praktyczne 2, karne prace domowe, gdy lekcja prowadzona jest w formie żartów, żadne, zajęcia w plenerze, tłumaczenie na „chłopski rozum”, praca w grupie, pytanie na lekcji, szczera rozmowa na temat sytuacji ocenowej, nauczyciele robią co mogą, a reszta należy do ucznia, ocenianie aktywności rundki pytań, kartkówki (4), praca w grupach (4), burza mózgów, odpytywanie na lekcji, ciekawie przekazywany materiał, ciekawe zadania 6, Jakie inne metody pracy stosowane przez nauczycieli motywują Cię do nauki (albo aktywności na lekcjach)

 9. Jakie inne metody pracy stosowane przez Pana/Panią motywują uczniów do nauki (albo aktywności na lekcjach) • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE • praca w grupach, w parach - 5, • metoda projektów - 2, • analizy SWOT, • gry i zabawy językowe (np. podaj dalej, tworzymy historię), • praca w małych zespołach, • metody inwencji twórczej - 2, • metody, które angażują uczniów, • techniki RUN - 2, • drzewo decyzyjne, • metaplan, • wyjście w plener.

 10. Czy aktywnie uczestniczyłeś/łaś w zajęciach w ostatnim tygodniu: • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO • tak (przedmiot/y).. wszystkie 6,geodezja 2, geografia3, fotogrametria2 , GWN -2, pp 1, po 2, angielski 4, matematyka 11, przedmioty zawodowe1, j. polski 11, wos 1, j. niemiecki 1, chemia 2, historia 3, wf 4, biologia 2, TI 2 WOK, biologia 1, geodezja 1, • raczej tak (przedmiot/y)wszystkie 3, j. polski 12, przedmioty architektury 1, geografia 1, matematyka 8, PO 2,wf 3, chemia1, j. niemiecki 3, biologia 2, fizyka2, WOS 1, TI 2, PP, AO 2, religia, angielski 3, przedmioty zawodowe 1, geografia 1, • zdecydowanie tak (przedmiot/y) wszystkie3, fizyka1, j. angielski2, matematyka2, polski 1, WF 1, • nie (przedmiot/y) j.polski1, wszystkie1, matematyka 1, chemia 1, działalność gospodarcza 1, • raczej nie (przedmiot/y) j. niemiecki1, geografia1, j.polski2,matematyka1 • zdecydowanie nie (przedmiot/y) wszystkie 1

 11. Czy prowadzący zajęcia pomógł Ci w ostatnim tygodniu zastanowić się, czego się nauczyłeś/łaś się? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO • tak (przedmiot/y) wszystkie 11 , geodezja 2, geografia 4, fotogrametria , GWN -1,przedmioty architektury 1, przedmioty zawodowe 1, j. polski 4, , wos 2, j. niemiecki 3,matematyka 16 ,chemia 3, j. ang 3, historia 3, biologia 1, geodezja 1, TI 1, niemiecki 1, • raczej tak (przedmiot/y) wszystkie 2, zajęcia zawodowe2, j.polski 3, matematyka 9, chemia 2, niemiecki1, angielski 4, geodezja 1, geografia 1, • zdecydowanie tak (przedmiot/y) j. polski 2, historia1, wos1, matematyka 2, geodezja 1, niemiecki 1, • nie (przedmiot/y) • raczej nie (przedmiot/y) • zdecydowanie nie (przedmiot/y) polski, angielski, wszystkie

 12. W jaki sposób pomaga Pan/ Pani swoim uczniom zastanowić się nad tym, czego nauczyli się podczas lekcji?. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE • staram się odwoływać do doświadczeń życiowych, • zdania podsumowujące 8, • karty ABCD, • krótkie podsumowania, • zadania projektowe, • powtórka „moim zdaniem”, • porównanie osiągniętych wyników 3, • samoocena uczniów.

 13. Czy -Twoim zdaniem - nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem uwzględniając jego trudności w nauce? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO • Jeśli tak, w jaki sposób? • Zajęcia dodatkowe 26 • Trudniejsze zadania 3 • Dodatkowe lekcje • Większa ilość ćwiczeń/ zadań • Tłumaczenie przy tablicy • dobierają odpowiedni materiał do możliwości ucznia, • organizowanie pomocy koleżeńskiej, • indywidualne tłumaczenie podczas lekcji 4,

 14. Czy - Twoim zdaniem - nauczyciele - indywidualizują pracę z uczniem zdolnym? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO • Jeśli tak, w jaki sposób • Zajęcia dodatkowe 9 • Praca przy tablicy • dodatkowe prace na lekcji 2, • trudniejsze zadania 3, • konkursy 1, • dodatkowe zadania domowe,

 15. Czy nauczyciele zachęcali Cię w ostatnim tygodniu do samodzielnego wykonywania zadań? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO • tak (przedmiot/y) wszystkie 8, matematyka 21, geografia 2, j. polski 13, j. angielski 2, przedmioty zawodowe 2, historia 3, chemia 4, biologia 1, wszystkie 2, niemiecki 1, zajęcia praktyczne 1, ochrona 1, • raczej tak (przedmiot/y) przedmioty architektury 1, j.polski 2, matematyka 15, j. niemiecki 2, biologia1, historia1, geografia1, j.angielski 4, wszystkie 2, • zdecydowanie tak (przedmiot/y) ,historia1, j.polski2,j. angielski 2, matematyka 4, geodezja 1, niemiecki 1, • nie (przedmiot/y)j. angielski 1, chemia 1, fizyka 2, TI 1, matematyka 1 • raczej nie (przedmiot/y) wszystkie 1 • zdecydowanie nie (przedmiot/y) j. polski 3, matematyka 2, angielski 1, wszystkie 1,

 16. Czy Pana/Pani uczniowie mają możliwości samodzielnego wykonywania zadań? Jakiego typu są to zadania?. • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE • zadania otwarte, • projekty, • ćwiczenia w parach 3, • karty pracy 3, • odczytywanie danych, kreślenie wykresów i diagramów, • pytania problemowe, • zadania z podręcznika, • wykonywanie ćwiczeń na stanowisku według inwencji ucznia, • przeprowadzenie rozgrzewki 2, • rozwiązywanie przedstawionego problemu ruchowego, • zadania problemowe, • referat, • przygotowanie prezentacji multimedialnej, • zadania projektowe, • zadania krótkiej odpowiedzi.

 17. Czy zachęca Pan/Pani swoich uczniów do samodzielnego wykonywania zadań? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE • - tak • raczej tak • zdecydowanie tak • nie • raczej nie • zdecydowanie nie • W jaki sposób: • samodzielna praca na pozytywna ocenę, • praca domowa, • praca w grupach, • karta pracy, • motywacja, docenianie, • odpowiednie postawienie problemu do rozwiązania, • praca w grupach, • porównanie osiągniętych wyników pomiędzy sobą, • unikam stresujących sytuacji (odpytywanie na środku klasy).

 18. Czy podczas zajęć daje Pan/Pani możliwość rozwiązywania problemów lub stawia ucznia w roli badacza? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE • - tak • raczej tak • zdecydowanie tak • nie • raczej nie • zdecydowanie nie

 19. Czy nauczyciele przekazują Ci informację zwrotną oraz uzasadniającą ocenę? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO • tak (przedmiot/y) wszystkie 33, ochrona krajobrazu 1, utz1 , geografia 2, matematyka 8, chemia 3,j. polski 8, biologia 2, j.ang 2, fizyka 1, niemiecki 2, • raczej tak (przedmiot/y) j. polski 4, matematyka 8, j. angielski 4, historia1, wszystkie 4, niemiecki 1, fizyka 1, chemia 1, wszystkie 1, • zdecydowanie tak (przedmiot/y) wszystkie 2, angielski 1, biologia 1, • nie (przedmiot/y) j. polski1, matematyka 1, angielski 1, • raczej nie (przedmiot/y) j. polski1 • zdecydowanie nie (przedmiot/y) wszystkie 1,

 20. Czy przekazuje Pan/ Pani informację zwrotną oraz uzasadniającą ocenę? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE • - tak • raczej tak • zdecydowanie tak • nie • raczej nie • zdecydowanie nie

 21. Czy informacja ta zawiera słabe i mocne strony pracy ucznia, informacje o umiejętnościach, które należy rozwijać, rodzaj popełnianych błędów, na co trzeba zwrócić uwagę - materiały źródłowe, dodatkowe ćwiczenia dla ucznia? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE • tak (wymień): • rodzaj popełnianych błędów, dodatkowe ćwiczenia - 4, • słabe strony, • informację o umiejętnościach, rodzaj popełnianych błędów, • słabe strony ucznia, • wskazówki do dalszej pracy, rodzaj popełnianych błędów, • wskazówki dotyczące formy i terminu poprawy, • raczej tak (wymień): • mocne strony - 2, • słabe strony ucznia, • dodatkowe ćwiczenia, • słabe i mocne strony, na co powinien zwrócić uwagę, • zdecydowanie tak (wymień), • mocne strony ucznia, • nie - 0, • raczej nie - 0 • zdecydowanie nie - 0.

 22. Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą o przyczynach Twoich sukcesów i porażek w nauce? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO • tak (przedmiot/y) wszystkie 18, matematyka 12. j. polski 6, j. niemiecki3, historia2, j. angielski 3, wos 2, geografia1, fizyka 4, j. ang.2, chemia 3, biologia 2, AO 2, WOS 1, ZWO 2 • raczej tak (przedmiot/y) wszystkie 8, matematyka 7, j. polski 3, j. niemiecki 3, j.angielski 3, chemia 1, • zdecydowanie tak (przedmiot/y) wszystkie 3 • nie (przedmiot/y) j. polski1, wszystkie 1 • raczej nie (przedmiot/y) wszystkie 1, wszystkie oprócz matematyki i j.angielskiego 1 • zdecydowanie nie (przedmiot/y)wszystkie 4, matematyka 1

 23. Czy rozmawia Pan/Pani z uczniami na temat przyczyn ich sukcesów i porażek w nauce? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE • - tak • raczej tak • zdecydowanie tak • nie • raczej nie • zdecydowanie nie

 24. Czy indywidualizuje Pan/ Pani pracę z uczniem uwzględniając jego trudności w nauce? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE Jeśli tak, w jaki sposób? • dodatkowe zadania na zajęciach wyrównawczych, • dodatkowe zadania, • dodatkowe wyjaśnienia w czasie przerw, • dostosowuję trudności zadań do możliwości ucznia 5, • konsultacje 2, • rozmowy z uczniem, • dobór zadań na lekcjach powtórzeniowych, • dobór prac projektowych do możliwości ucznia, • tak • nie

 25. Czy indywidualizuje Pan/ Pani pracę z uczniem zdolnym? • EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE Jeśli tak, w jaki sposób? • zachęcanie do udziału w konkursach 8, • przekazywanie dodatkowych materiałów, • zachęcanie do pogłębiania wiedzy, • zachęcanie do udziału w projektach 3, • zadawanie prac dodatkowych 4, • odpowiedni dobór zadań i ćwiczeń. • tak • nie

 26. Jak motywować uczniów do nauki? • Ankieta i wywiady: Na pytanie: które ze stosowanych przez nauczycieli metod nauczania, Pani/Pana zdaniem, motywują uczniów do nauki? najczęściej udzielanymi odpowiedziami było wskazanie na: metody aktywizujące, w tym pracę w parach, grupach, zadania na dobry początek, a przede wszystkim wskazywano konsekwencję w stosowaniu różnych metod, pracę metodą projektu, która powoduje, że uczniowie mają swobodę działania, dbałość o to, żeby uczeń miał czas na przygotowanie odpowiedzi, uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia (możliwości intelektualne, tempo pracy), nieodpytywanie na forum klasy, nagradzanie aktywności, zachęcanie do odpowiedzi ustnych, zadawanie powiązanej pracy domowej oraz dodatkową pracę dla chętnych, pochwały, regularne kartkówki. • Na pytanie: które z zasad oceniania stosowanych w szkole dają uczniom informację o jego postępach w nauce i motywują do systematycznej nauki? wskazywano następujące stosowane w szkole zasady wynikające z praktyki oceniania kształtującego: dobrze przekazana informacja zwrotna w formie ustnej lub pisemnej, odnoszenie się do NACOBEZU (na co będziemy zwracać uwagę – czyli to, co uczeń powinien umieć po lekcji). Ponadto: rożne formy oceniania (kartkówka, test, wypowiedź, projekt, zadanie domowe, aktywność), jasno określone wagi dla ocen za poszczególne umiejętności bieżące oceny z kartkówek i sprawdzianów, dające uczniom informacje o postępach.

 27. Jak skutecznie motywować uczniów do nauki? • Wywiady: Przedstawiciele SU na pytanie: które ze stosowanych przez nauczycieli metod nauczania najskuteczniej motywują Cię do nauki? podawali następujące metody: wizualizacja problemów za pomocą programów komputerowych lub zasobów internetu, używanie przez nauczycieli języka zrozumiałego dla uczniów w tłumaczeniu zagadnień, ćwiczenia w prowadzeniu rozmów w języku obcym kierowane przez nauczyciela, ale także zasady oceniania kształtującego: podawanie celów lekcji, NACOBEZU, wykład zachęcający do dyskusji, rozwiązywanie problemów, praca w parach, ale niekoniecznie praca w grupach. Ponadto: wykorzystywanie tablicy multimedialnej, zadania podlegające ocenie wykonywane na lekcji, podawanie przez nauczyciela precyzyjnej notatki, zapowiadane kartkówki.Uczniowie, podobnie jak nauczyciele, dostrzegli zjawisko braku motywacji i nieskuteczności jakichkolwiek metod w sytuacji, gdy uczeń nie chce się uczyć. Wspólne spostrzeżenie zawierało się we wniosku, że to uczniowie powinni mieć wewnętrzną motywację do nauki. A więc powinni poczuć się odpowiedzialni za efekty własnej pracy.

 28. Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie ,,Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” • Diagnoza problemu: Przeprowadzona ewaluacja postawiła przed nami pytanie: na ile nauczyciel/zespół nauczycieli w naszej szkole świadomie wybiera i wprowadza zmiany do procesu nauczania tak, aby byłyby one dopasowane do konkretnych potrzeb i trudności ucznia. Zmiany, których główną ideę jest myśl, że powinny one wynikać ze spójnych koncepcji rozwoju uczniów. • W przedstawionych wyników ewaluacji wewnętrznej w mojej szkole 100% nauczycieli stwierdziło, że w różny sposób, ale zawsze motywują uczniów do nauki, natomiast 51% uczniów stwierdziło, że nauczyciele w szkole nie motywują ich do wysiłku edukacyjnego. Zadaliśmy sobie pytanie, skąd wynika ta różnica?

 29. Jak motywować uczniów do nauki? • Nauczyciele istotę wyżej opisanej rozbieżności pomiędzy sposobem odczuwania procesu motywowania uczniów do nauki widzą w następujący sposób: jest to najczęstsza wymówka na lenistwo i brak motywacji, obciążanie nauczycieli za trudności w nauce staje się normą, uczniowie przyzwyczaili się już do traktowania ich bardzo indywidualnie i nie postrzegają tego jako formy wsparcia czy pomocy, lecz uważają to za coś oczywistego, uczniowie wypowiadają się bez właściwego rozważenia pytań ankiety lub ich nie rozumieją we właściwy sposób.

 30. Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” • Po ewaluacji: Wnioski z dyskusji w zespołach nauczycielskich – Przyjaznych Przyjaciół (program RUN Rozwijanie uczenia się i nauczania CEO w Warszawie) przyniosły decyzję o przystąpieniu - do programu ,,Laboratorium Praktyki Edukacyjnej”, ścieżki programowej dla szkół, które miały już – tak jak to się stało w naszym przypadku - doświadczenie w stosowaniu oceniania kształtującego. • RUN zakłada poszerzenie praktycznych umiejętności nauczycieli, którzy poznali zasady oceniania kształtującego, kładzie równocześnie duży nacisk na rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielami. Co przyniósł mojej szkole program RUN?: nauczyciele podjęli współpracę w małych grupach, zaczęli obserwować własne lekcje i udzielać sobie informacji zwrotnej na temat zakresu i skuteczności stosowania praktyk wielko - efektowych.

 31. Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” • Spacer Obserwacyjny - podsumowanie 5 miesięcznej pracę zespołu nauczycielskiego w ramach Laboratorium Praktyki Edukacyjnej w szkole: • Efekty:Spacer Obserwacyjny i jego podsumowanie) pokazał, że:Stopniowo wypracowywana jest strategia pracy zespołu nauczycielskiego polegająca na stosowaniu: pracy w parach, podawaniu celów lekcji (przede wszystkim w języku ucznia) i NACOBEZU, niezbyt wolnym tempie pracy ucznia na lekcji, stosowaniu kart pracy, zasady dopytywania się: dlaczego tak sądzisz ?, odwoływaniu się do uczniowskich doświadczeń, wprowadzaniu dobrej atmosfery na zajęciach, przyzwoleniu na błąd, odpowiedzi od uczniów i podsumowań, poleceniach dotyczących klasyfikacji, stosowaniu dobrych wzmocnień dla uczniów.

 32. Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” • Jednocześnie obserwacje lekcji mnożą pytania: jak nauczyciel radzi sobie z ustawieniem ławek (praca w grupach), jak jest z podsumowaniem celów, czy je zawsze planujemy, co powoduje, że nie zawsze w strukturze lekcji pojawia się podsumowanie, czy potrafimy precyzyjnie określić czas na wykonanie zadania i jak sprawdzamy, czy uczniowie są już gotowi, jak sprawdzamy, czy dobrze wypełnione są karty pracy, co się dzieje, gdy karta pracy jest źle wypełniona, jak sobie poradzić z zaangażowaniem uczniów w licznej klasie, dlaczego nie ma losowania uczniów do odpowiedzi, skąd nauczyciel prowadzący czerpie wiedzę o tym, że wszyscy uczniowie naprawdę rozumieją podany problem – na koniec, jak zaplanować lekcję z większą aktywnością uczniów.

 33. Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” • Co pokazują doświadczenia pierwszego roku Laboratorium Praktyki Edukacyjnej? Niełatwym zadaniem jest przestrzeganie przez wszystkich nauczycieli ustalonych zasad, trudnością jest planowanie lekcji z uwzględnieniem siedmiu punktów krytycznych: tj. budowanie lekcji w odwołaniu do ważnych pojęć i umiejętności, wybór odpowiednich zadań, odwoływanie się do poprzedniej wiedzy, angażowanie uczniów, formułowanie celów lekcji, planowanie czasu dla uczniów tak, by mogli badać poznawane treści i zastosować je, zakończenie lekcji powtórzeniem i podsumowaniem. Taki sposób planowania w ocenie nauczycieli tego zespołu jest bardzo czasochłonny i nie zawsze taka lekcja w pełni się udaje (brakuje czasu na 2 lub 3 elementy z listy czynników krytycznych).

 34. Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” • Rekomendacje do dalszej pracy. Zrozumieliśmy, że warto rozwijać strategię pracy w grupach, konsekwentnie stosować ocenę koleżeńską, zacząć stosować zamianę uczniów w parach. Warto też określać cele lekcji razem z uczniami, wprowadzić techniki wpływające na większą aktywność uczniów, zostawić uczniom czas na podsumowanie celów lekcji i koleżeńskie sprawdzanie kart pracy. Dobrze byłoby też pytać uczniów o uzasadnienie odpowiedzi, wprowadzić zasadę tłumaczenia para – parze. Nauczyciel powinien zostawić sobie czas na zadanie pracy domowej...

 35. Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” • Po tym doświadczeniu następnym krokiem dla zespołu nauczycielskiego pracującego w Laboratorium Praktyki Edukacyjnej będzie skoncentrowanie się na współdziałaniu nauczycieli przy doskonaleniu praktyk wielko-efektywnych, takich jak: wspólna pracy uczniów, konstruowaniu zadań na myślenie (cognitive demand) - stanowiących wyzwania intelektualne dla uczniów, wymagających od nich komunikowania swojego zrozumienia poruszanych zagadnień, wyjaśniania powiązań między nimi, zastosowania poznanych koncepcji do nowych problemów (oczywiście z uwzględnieniem różnych możliwości uczniów). Dalej – praca metodą oceniania kształtującego ze szczególnym uwzględnieniem informacji zwrotnej dla uczniów.

 36. Uczeń a potem podstawa programowa... • Uczeń w przeciętnej szkole publicznej często ginie w tłumie. Przyjmuje różne „strategie” przetrwania, które wielokrotnie nie mają nic wspólnego z poczuciem, że rzeczywiście czegoś się w niej uczy. Najczęściej czuje się „nauczany”, a co za tym idzie największą częścią odpowiedzialności za swoje postępy w nauce lub ich brak obciąża nauczycieli, a nawet Rodziców. Uczeń często widzi też swój sukces w perspektywie wyniku egzaminu zewnętrznego i nie zawsze jest to powiązane z dążeniem przez niego do uzyskania trwałej i funkcjonalnej wiedzy oraz umiejętności przydatnych albo na kolejnych etapach edukacyjnych, albo w pracy zawodowej. Dlatego zaplanowaliśmy zmianę, ale jesteśmy dopiero na początku drogi..

 37. Uczeń a potem podstawa programowa? • Nasz udział w programie rozumiemy jako proces, w którym nauczyciele wykorzystują pozyskane przez siebie i jak najpełniejszych dane na temat uczenia się uczniów do wprowadzania zmian w procesie nauczania, do udzielania uczniom bardziej szczegółowej informacji zwrotnej oraz do efektywnego wspierania uczenia się uczniów. W ten sposób wprowadziliśmy dyskusję skoncentrowaną wokół ucznia, mając jednocześnie przekonanie, że otwarty dyskurs pomaga nauczycielom zrozumieć naukowe myślenie swoich uczniów i że gdy uczniowie mają możliwość wyrażania swoich pomysłów mogą pogłębić swoje rozumienie. • Spróbujemy też zastosować metapoznanie, czyli skłonić uczniów do myślenia o własnej wiedzy i procesach poznawczych, • a także do rozpoznawania własnych pomyłek i konstruowania i osiągania swoich celów edukacyjnych. • Sporo wniosków i tak samo dużo obaw, czy nam się powiedzie...Mam świadomość, że jesteśmy dopiero na początku drogi ku zmianie..

 38. Uczeń a potem podstawa programowa? Dziękuję za uwagę:) Zapraszam do dyskusji...

More Related