s awomir jacek urek nowa podstawa programowa do j zyka polskiego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sławomir Jacek Żurek Nowa podstawa programowa do języka polskiego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Sławomir Jacek Żurek Nowa podstawa programowa do języka polskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Sławomir Jacek Żurek Nowa podstawa programowa do języka polskiego. Ogólnopolska konferencja „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski” Lublin, 6-7 listopada 2008 r. ZESPÓŁ POLONISTYCZNY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sławomir Jacek Żurek Nowa podstawa programowa do języka polskiego' - laraine


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s awomir jacek urek nowa podstawa programowa do j zyka polskiego

Sławomir Jacek ŻurekNowa podstawa programowa do języka polskiego

Ogólnopolska konferencja „Nowa podstawa programowa kształcenia

ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski”

Lublin, 6-7 listopada 2008 r.

zesp polonistyczny
ZESPÓŁ POLONISTYCZNY

Prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL) koordynator zespołu

w jaki spos b opisane s wiadomo ci oraz umiej tno ci
W JAKI SPOSÓB OPISANE SĄ WIADOMOŚCI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI?

Wiadomości i umiejętności, które uczeń

zdobywa na każdym etapie edukacyjnym,

opisane są, zgodnie z ideą europejskiej

struktury kwalifikacji,

w języku efektów kształcenia.

slide8
JAKIE SĄ KONSEKWENCJE PRZENIESIENIA AKCENTU W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA EFEKTY KSZTAŁCENIA?

Zastosowanie w dokumencie tzw. języka wymagań

Sformułowanie celów kształcenia w języku wymagań ogólnych

Sformułowanie treści nauczania oraz oczekiwanych umiejętności uczniów

w języku wymagań szczegółowych

podstawa programowa a program nauczania
PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM NAUCZANIA
 • Każdy polonista może przygotować w oparciu o podstawę programową program nauczania obejmujący jeden przedmiot lub bloki dwóch lub więcej przedmiotów
 • W przypadku bloku kilku przedmiotów, zadaniem nauczyciela jest realizacja wymagań oraz ocenianie uczniów ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład bloku.
podstawa programowa a ocenianie
PODSTAWA PROGRAMOWA A OCENIANIE
 • Egzaminy zewnętrzne odwoływać się będą nie tylko do wymagań sformułowanych na koniec odpowiedniego etapu edukacyjnego, lecz także do wymagań z etapów wcześniejszych.
 • Uwaga W ocenianiu wewnątrzszkolnym wymagania mogą być rozszerzone zgodnie z realizowanym programem kształcenia.
polonistyczne cele kszta cenia wymagania og lne
POLONISTYCZNE CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE
 • Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
 • Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 • Tworzenie wypowiedzi.
opis wymaga og lnch na przyk adzie gimnazjum cele kszta cenia wymagania og lne
OPIS WYMAGAŃ OGÓLNCH (na przykładzie gimnazjum)Cele kształcenia – wymagania ogólne:
opis wymaga og lnch na przyk adzie gimnazjum cele kszta cenia wymagania og lne1
OPIS WYMAGAŃ OGÓLNCH (na przykładzie gimnazjum)Cele kształcenia – wymagania ogólne:
opis wymaga og lnch na przyk adzie gimnazjum cele kszta cenia wymagania og lne2
OPIS WYMAGAŃ OGÓLNCH (na przykładzie gimnazjum)Cele kształcenia – wymagania ogólne:
opis wymaga og lnch na przyk adzie gimnazjum cele kszta cenia wymagania og lne3
OPIS WYMAGAŃ OGÓLNCH (na przykładzie gimnazjum)Cele kształcenia – wymagania ogólne:
przyk adowe zapisy wymaga szczeg owych
PRZYKŁADOWE ZAPISY WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

wst pne rozpoznanie
Wstępne rozpoznanie

Uczeń:

opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

określa problematykę utworu

analiza
Analiza

Uczeń:

przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście

charakteryzuje postać mówiącą w utworze

d) wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa (neologizmów, archaizmów, zdrobnień, zgrubień, metafor), składni (powtórzeń, pytań retorycznych, różnego typu zdań

i równoważników), fonetyki (rymu, rytmu, wyrazów dźwiękonaśladowczych)

e) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, podtytułu, motta, apostrofy, puenty; punktu kulminacyjnego)

f) przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika, liryka, dramat)

interpretacja
Interpretacja

Uczeń:

przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją

uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny

interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (recytowane w całości lub we fragmentach)

warto ci i warto ciowanie
Wartości i wartościowanie

Uczeń:

ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjonalizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach

omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość

dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość

teksty kultury
TEKSTY KULTURY
 • każdy wytwór kultury stanowiący całość, uporządkowany według określonych reguł, np.
 • tekst literacki
 • spektakl teatralny
 • film
 • dzieło sztuki malarskiej
 • wszelkie działania artystyczne realizujące jakiś utrwalony wzorzec kulturowy
teksty kultury w podstawie programowej do j zyka polskiego to przede wszystkim teksty literackie
TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM TEKSTY LITERACKIE
teksty kultury w podstawie programowej do j zyka polskiego to przede wszystkim teksty literackie1
TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM TEKSTY LITERACKIE
teksty kultury w podstawie programowej do j zyka polskiego to przede wszystkim teksty literackie2
TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM TEKSTY LITERACKIE
teksty kultury w podstawie programowej do j zyka polskiego to przede wszystkim teksty literackie3
TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM TEKSTY LITERACKIE
serce literatury polskiej cis y kanon
„SERCE” LITERATURY POLSKIEJ (ŚCISŁY KANON)

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna

 • *Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII)
 • *Ignacy Krasicki – wybrane bajki
 • Aleksander Fredro *Zemsta
 • Adam Mickiewicz *Dziady cz. II
 • *Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop)
 • *Bogurodzica
 • *Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm
 • Adam Mickiewicz *Dziadów część III
 • Adam Mickiewicz *Pan Tadeusz
 • Bolesław Prus *Lalka
 • Stanisław Wyspiański *Wesele
 • *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie
 • WitoldGombrowicz*Ferdydurke
szko a ponadgimnazjalna przyk adowe bardziej obszerne teksty poznawane w ca o ci
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNAPrzykładowe bardziej obszerne teksty poznawane w całości:
 • Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny)
 • William Szekspir Makbet lub Hamlet
 • Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, Łagodna;
 • Joseph Conrad Jądro ciemności
 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień)
 • Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni,Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie)
 • wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
 • wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka , Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Drogadonikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych)
 • wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, George’a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży)
slide32
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Przykładowe teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela):
 • Miguel Cervantes Don Kichote
 • Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki
 • Ignacy Krasicki Monachomachia
 • Adam Mickiewicz Dziady część IV
 • Juliusz Słowacki Kordian
 • Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmalenilub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
 • Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem
szko a ponadgimnazjalna
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
 • wybrane wiersze: Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Adama Mickiewicza (w tym sonety oraz Romantyczność), Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Jana Lechonia, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Ewy Lipskiej, Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, Mirona Białoszewskiego
 • wybrane opowiadanie: Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Borowskiego
szko a ponadgimnazjalna inne pozaliterackie teksty kultury
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Inne (pozaliterackie) teksty kultury:

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

 • Wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego)
 • Homilia Jana Pawła II wygłoszona w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) 2 czerwca 1979 roku – nagranie telewizyjne
 • Wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa)
 • spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku
 • stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika
slide39

Tekst całej podstawy jest dostępny:

http://bip.men.gov.pl/akty_projekty/akty_projekty.php