slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny strandskyddslag! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny strandskyddslag!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Ny strandskyddslag! - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Ny strandskyddslag!. LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Presentationens innehåll. Strandskyddslagen Dispens från strandskyddet -särskilda skäl - påverkan på växt- och djurlivet Dispenser för övriga anläggningar Strandskyddet i detaljplan - upphävande av strandskydd Tillsyn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ny strandskyddslag!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ny strandskyddslag!

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

presentationens inneh ll
Presentationens innehåll
 • Strandskyddslagen
 • Dispens från strandskyddet

-särskilda skäl

- påverkan på växt- och djurlivet

 • Dispenser för övriga anläggningar
 • Strandskyddet i detaljplan

- upphävande av strandskydd

 • Tillsyn
strandskyddets syften l ngsiktiga
Strandskyddets syften långsiktiga

Allemansrättslig tillgång till strandområden

Bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet

7 kap 13 § MB

omfattning
Generellt : 100 meter

Anpassat : 0-300 meter

Utvidgat strandskydd: Översynen ska vara klar 31 dec 2014.

Omfattning

7 kap 14 § MB

vad r f rbjudet
Vad är förbjudet?
 • 7 kap 15 §

Inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller

andra anläggningar eller anordningar utföras, om det

hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett

område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten

utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar

som avses i 1 och 2, eller

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren

för djur- eller växtarter

undantag fr n f rbud
Jordbruk

Skogsbruk

Yrkesfiske

Undantag från förbud

om betydande tillskott till försörjning från någon av dessa näringar

 • om byggnaden eller åtgärden
 • måste ligga inom strandskyddsområde
 • behövs inom näringen
 • Inte avser boende

7 kap 16 § MB

lag ndringar milj balken
Lagändringar - Miljöbalken
 • 7 kap 18 a §

Länsstyrelsen får ge dispens för försvarsanläggningar, allmänna

vägar, järnvägar och inom områden som skyddas enligt andra

bestämmelser i miljöbalken och som beslutats av någon annan än

kommunen.

 • 7 kap 18 b §

Kommunen får ge dispens för annat än de ovan gällande fallen.

lag ndringar milj balken1
Lagändringar - Miljöbalken
 • 7 kap 18 c §

Särskilda skäl är ett krav! Endast 18 c § och 18 d § får användas.

 • Strandskyddets syften får inte motverkas

(7 kap 26 § MB).

 • 7 kap 18 d §

Särskilda skäl i LIS-områden.

- Byggnaden/anläggningen bidrar till landsbygdsutveckling

- Bostadshus som uppförs i anslutning till befintligt hus. Får inte tillämpas förrän den 1 feb 2010 och endast i LIS områden.

1 redan ianspr ktaget
1. Redan ianspråktaget

Dispens

Ej dispens

Det ursprungliga huset har en hemfridszon. Ersättningsbyggnaden ska tjäna samma ändamål och är likvärdigt.

Ändrat ändamål. Förråd har ersatts med ett bostadshus.

Bostadshus innebär en hemfridszon kring byggnaden.

7 kap 18 c § p. 1 MB

1 redan ianspr ktaget1
1. Redan ianspråktaget

Dispens

Ej dispens

huvud-byggnad

Komplementbyggnad placeras i nära anslutning till huvudbyggnad.

Komplementbyggnad står långt ifrån huvudbyggnaden och närmare sjön än huvudbyggnaden.

7 kap 18 c § p. 1 MB

2 v l avskilt fr n strandomr de
2. Väl avskilt från strandområde

Dispens

Ej dispens

Befintliga hus avskärmar mot vattnet. Passage till vattnet finns norr om fastigheten. Inga särskilda biologiska värden.

Inga befintliga hus avskärmar mot vattnet.

7 kap 18 c § p. 2 MB

2 v l avskilt fr n strandomr de1
2. Väl avskilt från strandområde

Dispens

Ej dispens

Vägen är för smal för att vara avskiljande

Riksväg 49 är en bred och trafikerad väg.

Avskiljande väg, men området bakom vägen ändå viktigt för allmänheten

7 kap 18 c § p. 2 MB

3 vattenanknutna anl ggningar
3. Vattenanknutna anläggningar
 • Samlokalisering
 • Ej i biologiskt viktiga områden
 • Ej i orörda naturområden
 • Vattenlagstiftningen

7 kap 18 c § p. 3 MB

4 utvidga p g ende verksamhet
4. Utvidga pågående verksamhet
 • Verksamhet
 • Ej möjligt att utvidga utanför strandskydd

7 kap 18 c § p. 4 MB

5 tillgodose ett angel get allm nt intresse
5. Tillgodose ett angeläget allmänt intresse
 • Ej möjligt att tillgodose utanför strandskydd
 • Långsiktigt
 • Exempel:
 • Tätortsutveckling
 • Infrastruktur
 • Frilufts-, naturvårds-, miljö-, eller kulturhistoriska intressen
 • Tillgänglighetsanpassningar

7 kap 18 c § p. 5 MB

6 ett annat mycket angel get intresse
6. Ett annat mycket angeläget intresse
 • Kan vara både enskilda och allmänna intressen
 • Mycket restriktiv hållning!
bed mning p v xt och djurlivet
Bedömning på växt- och djurlivet
 • Se långsiktligt!
 • Goda livsvillkor – arternas krav på livsmiljön ska uppfyllas, deras livsmiljös naturliga utbredningsområde är stabilt eller ökande.
 • All slags natur ska bedömas.
bed mning p v xt och djurlivet1
Bedömning på växt- och djurlivet
 • Vad ska göras?

- Hur lång tid pågår ingreppet?

- Vilken tid på året?

- Villkor?

 • Vad är det för miljö?

- Känslighet?

- Skyddsvärd?

- Hur stort område?

 • Arter?

KONSEKVENSANALYS

konsekvensanalys
Konsekvensanalys
 • Vilka naturtyper berörs?
 • Hur ovanliga och känsliga är dessa?
 • Områdets topografi
 • Områdets hydrologiska förhållanden
 • Vilka arter kan beröras?
 • Arternas skyddsvärde
 • Områdets betydelse för friluftslivet
 • Passagemöjligheter för allmänheten
 • Om dispens varför är det godtagbart? MOTIVERING!
dispenspr vning andra anl ggningar
Dispensprövning andra anläggningar
 • Vindkraftverk
 • Campingplatser
 • Bojar, bryggor etc.
 • Mindre vägar
 • Transformatorstationer och dylikt
 • Båthus, sjöbodar, båtplatser
 • Anläggningar för friluftslivets behov
 • Flera?
lag ndringar milj balken2
Lagändringar - Miljöbalken
 • 7 kap 18 f §

Fri passage - Ska vara minst ett tiotal meter.

Tomtplatsavgränsning – ska anges i text eller på karta

 • 16 kap 14 §

Även friluftsföreningar får numera överklaga beslut.

lag ndringar pbl
Lagändringar - PBL
 • 4 kap 1 § punkt 4

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa LIS

 • 4 kap 5 §

Länsstyrelsen ska verka för att redovisningen av LIS-områden är

förenligt med 7 kap 18 e §, om inte så ska vi påpeka det vid vårt

yttrande över planförslaget (4 kap 9 § PBL).

 • 5 kap 7 a §

Kommunen får upphäva strandskyddet i en DP om det finns särskilda

skäl och intresset att ta marken i anspråk väger tyngre än strandskyddet

och om strandskyddets syften inte motverkas.

 • 12 kap 1 §

Länsstyrelsen ska granska upphävandet av dispens inom DP.

upph vande av strandskydd i dp
Upphävande av strandskydd i DP
 • Särskilda skäl 7 kap 18 c & d §§ (MB) måste finnas.
 • Får ej motverka strandskyddets syften.
 • Under planprocessen övervakar Lst strandskyddets intressen.
 • Lst kan överpröva en kommuns beslut om upphävande av strandskydd i DP och upphäva beslutet om grund finnes.
 • Konsekvensanalys
 • Fri passage ett måste!
strandskyddstillsyn
Strandskyddstillsyn
 • Kontrollerande
  • Anmälningar
  • Initiativärenden
 • Förebyggande
  • Bred information
  • Enskilda samtal
  • Mediauppmärksamhet
 • Anmälan om misstänkta brott
strandskyddets m jligheter
Ekonomiskt

hälsa och livskvalitet

turism och besöksnäring

god boendemiljö

behållattraktion

Socialt

fria stränder

barnbarns barn

identitet och tradition

hälsa och livskvalitet

Strandskyddets möjligheter
 • Ekologiskt
 • ett rikt växt- och djurliv
 • minskad övergödning
slide26
Tack!

Teresia Holmberg

031-60 59 38

teresia.holmberg@lansstyrelse.se

Jennifer Hood

031-60 54 85

jennifer.hood@lansstyrelsen.se