saksgang og historikk
Download
Skip this Video
Download Presentation
Saksgang og historikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Saksgang og historikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Saksgang og historikk. Tariffoppgjør. Forbundsstyret myndighetsområde: Lede tariffbevegelsen slik at den blir i samsvar med forbundets og LO’s formål og de til enhver tid opptrukne retningslinjer Avtalen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Saksgang og historikk' - penn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Tariffoppgjør

Forbundsstyret myndighetsområde:

Lede tariffbevegelsen slik at den blir i samsvar med forbundets og LO’s formål og de til enhver tid opptrukne retningslinjer

Avtalen

En tariffavtale er en avtale mellom fagforbund og arbeidsgiverforening om lønn, arbeidstid og andre forhold som angår de ansattes rettigheter i arbeidsforholdet.

tariffoppgj r
Tariffoppgjør
 • Lov om arbeidstvister
  • Regulerer: ansvar, erstatning og fredsplikten
  • Arbeidsretten og saksbehandlingen
  • Megling og meglingsforslag samt regler
  • Straffebestemmelser
 • HA §2.2 Fredsplikten
 • Hovedlinjer for oppgjøret vedtas i representant-skapet i LO etter innstilling av sekretariatet
slide4
Tariffoppgjør

Oppsigelsen

FLTs overenskomster har varighet i 2 år.

Utløp den 30. aprilOverenskomst for Tekniske Funksjonærer m/NHOOverenskomst for Hotell og Restaurant m/NHO ReiselivOverenskomst for Arbeidsledere byggfag m/NHOOverenskomst for Tekniske Funksjonærer m/SAMFOOverenskomst for Tekniske Funksjonærer m/Glass og Fasadeforeningen Overenskomst for ASVLOverenskomst for OBOS

Utløp den 30.11.Overenskomst for Arbeidsledere m/NHOOverenskomst for Arbeidsledere m/SAMFOOverenskomst for Arbeidsledere m/Landbrukets ArbeidsgiverforeningOverenskomst for Arbeidsledere m/Glass og Fasadeforeningen

slide5
Tariffoppgjør

Forhandlingene

Tariffrevisjon kan foregå på to forskjellige måter:

1) Forbundsvise forhandlinger

2) Samordnet oppgjør

Revisjonen kan også gjennomføres som en kombinasjon av de to:

1) Samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger

2) Samordnet – kombinert oppgjør

tariffoppgj r1
Tariffoppgjør

Forbundsvise forhandlinger

De enkelte fagforbundene stiller selv alle krav innenfor rammen av LO representantskapets retningslinjer. Det blir forhandlet for hvert enkelt tariffområde.SærkravForbundet forhandler på særkrav som vedtas i forbundsstyret.Forbundet selv som utformer, fremmer og forhandler helt til avslutning.Forbundsstyret velger forhandlingsutvalg.

slide7
Tariffoppgjør

Samordnet oppgjørFelles forhandlinger mellom hovedorganisasjonene LO og NHO.

Generelle kravKrav ved tariffrevisjonen som gjelder alle avtaler. F.eks.lønnstillegg for alle grupper som omfattes av avtalene, lavtlønnstillegg, kortere arbeidstid eller sosiale ordninger (pensjonsordninger). LOs sekretariat innstiller til LOs representantskap de generelle krav som skal fremmes.ForhandlingsutvalgetForbundslederne i privat sektor utgjør forhandlingsutvalget sammen med LOs ledelse, som leder forhandlingsutvalget. Det fremmes ikke forbundsvise særkrav under samordnet oppgjør.

slide8
Tariffoppgjør

Kombinerte oppgjørSamordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger

LO og NHO fastlegger del sentrale trekk ved oppgjøret. De enkelte forbund og motsvarende arbeidsgiverorganisasjoner deretter tilpasningsforhandlinger innenfor den rammen de har fått tildelt av LO/NHO sentralt.

Samordnet - kombinert oppgjør

En variasjon av samordnet oppgjør hvor myndighetene medvirker direkte i oppgjøret f.eks. ved skattepolitiske tiltak e.l. som forutsetninger for oppgjøret.

OppgjørsformenLOs representantskap fastsetter retningslinjene før tariffoppgjøret og oppgjørsformen. LO representantskap skal møtes den 23.02.10

tariffoppgj r2
Tariffoppgjør

Utforming av krav

Viktig at kravene er forankret i organisasjonen. Det er medlemmenes interesser vi skal ivareta i revisjonen. Medlemmene må derfor også delta i debatten.

For å sikre organisatorisk forankring:

Avdelingene inviteres i forkant av hver revisjon til å sende inn forslag til krav.

Det avholdes tariffkonferanser.

Administrasjonen behandler forslagene.

Forslagene behandles i forbundsstyret.

Forhandlingsutvalget settes med lokale tillitsvalgte i tillegg til forbundsledelsen.

tariffoppgj r3
Tariffoppgjør

Forhandlinger mellom forbund og arbeidsgiverorganisasjon

Enighet -

Uravstemming

Uenighet

Uenighetsprotokoll

Tvisten meddeles

Riksmeglingsmannen

Protokoll

gjøres kjent for partene

Midlertidig forbud mot

arbeidsstans.

Mekling

Enighet -

Uravstemming

Meklingsforslaget

framsettes

Tvungen mekling

(4 d. på å finne

løsning)

Uenighet

Uenighet

Konflikt

slide11
Tariffoppgjør

Konflikt (streik)

Meklingsmannen kan innkalle

partene etter (hver) 4. uke

Uenighet

Enighet

Fortsatt konflikt

Varer helt til 1 av 3 løsninger

avslutter konflikten

(Partene finner

selv) løsning

Frivillig

lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd/

voldgift

tariffoppgj r4
Tariffoppgjør

Litt historikk

2009 Samordnet mellomoppgjør

Generelt 1 kr. pr time fra 1.4 + 1 kr til div overenskomster

2008 Samordnet hovedoppgjør med forbundsvise tilpassninger

Generelt 2,50 - kr pr time fra 1.4, matpenger 70,-, AFP fra 1.1.2010 Brev til/fra Jens Stoltenberg, OU fond økes

2007 Samordnet mellomoppgjør2,50 kr pr time fra 1.4 + 1 kr pr time i lavtlønnstillegg

2006 Forbundsvist hovedoppgjørGenerelt 1 kr pr time fra 1.5. Mat ved overtid heves til 67,- FLT får gjennomslag for bla kr 0,20 til støtteordningen, satsen er nå 90 øre pr time EVU, ny § 17 Arbeid offshore, my § 23 innleie av arbeidstakere

slide13
Tariffoppgjør

2005 Samordnet mellomoppgjør

Fellesutvalg mot sosial dumping. Ellers et rent lønnsoppgjør med lavlønnsprofil.

2004 Forbundsvist oppgjør

Regjeringen bidro med brev om tjenestepensjon som nå er gjennomført igjennom lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ny bestemmelse om inn- og utleie. Redaksjonell endring av lønnsbestemmelsen teknisk funksjonær.

2003 Samordnet mellomoppgjørFormell dialog i forkant (gjennom uttalelse fra Kontaktutvalget) om lønnsutvikling ”…mer på linje med handelspartnerne”. Regjeringen bidro med kontingentfradrag, flere arbeidsmarkedstiltak og utvalg for deltidsarbeid.

2002 Forbundsvist hovedoppgjørFLT får gjennomslag for bla kr 0,20 til støtteordningen EVU, samt noen viktige presiseringer i lønnsparagraf i Teknisk Funksjonæravtalen.

slide14
Tariffoppgjør

2000 Samordnet hovedoppgjørmed streik og resultat fra etterfølgende mekling. Tarifftillegg ble også avtalt for 2001. Partene ble enig om ferieutvidelse i 2001 og 2002. Regjeringen bidro med et brev om igangsetting av utredning om støtte under utdanningspermisjon.

1999 Samordnet mellomoppgjørFormell dialog gjennom egen konferanse med regjeringen og opprettelse av flere utvalg, herunder Arntsenutvalget. I det siste anbefalte partene i praksis en lønnsramme på 4,5% og det var enighet om mulige punkter i en EVU reform.

1998 Forbundsvist hovedoppgjørSentrale forhandlinger mellom LO og NHO om en handlingsplan for EVU. Regjeringen medvirket gjennom et brev der en forplikter seg til i Stortingsmelding å følge opp denne.

1997 Samordnet mellomoppgjørRegjeringen medvirket i oppgjøret ved å medvirke til utvidelse av AFP og tilgodese de nye AFP årgangene (62- og 63 år) med skattefordeler og pensjonspoeng.

innsendte forslag

Innsendte forslag

3 avdelinger

8 forslag

forslag avd 4 oslo akershus
Forslag Avd 4 Oslo/Akershus

Overenskomsten for tekniske Funksjonærer med NHO. Forslaget bør

vurderes å tas inn i alle overenskomster som omhandler rundskriv nr.

20/2009

Bilag 4

Avtale om korte velferdspermisjoner

Tilleggspunkt:

Permisjon for aleneforeldre til å følge barn til fly, tog eller annen reisemåte, for å

ha samvær med forelder som bor så langt unna at normal levering er umulig.

Begrunnelse: Etter skilsmisser/samlivsbrudd skjer det ofte at en av partene flytter

og samvær med felles barn blir en utfordring. Flere tilbakemelinger fra

medlemmer viser at det er vanskelig å få permisjon for å følge barn som må reise

langt for å ha samvær med annen forelder.

Mange får beskjed om at de må ta fri og at permisjon på dette området ikke er

nevnt under punkt om korte velferdspermisjoner.

Dette er en belastning for en gruppe som allerede har nok utfordringer.

forslag fra avd 4 oslo akershus
Forslag fra avd. 4 Oslo / Akershus

Overenskomsten for tekniske Funksjonærer med NHO § 9.2

Overenskomsten for Arbeidsledere NHO Reiseliv§ 7. d Nytt avsnitt etter

andre avsnitt.

9.2 De årlige lokale lønnsforhandlinger

Lønningene for de tekniske funksjonærer skal vurderes og eventuelt reguleres en

gang årlig til avtalt tidspunkt mellom partene. Bedriften skal i forbindelse med de lokale

lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende

på grunn av foreldrepermisjon.

Merknad:

Når spesielle grunner foreligger, skal lønnsvurdering kunne foretas mer enn en gang om

året. Eventuelle lønnstillegg gitt utenom det fastsatte lønnsvurderingstidspunkt er å anse

som forskudd på etterfølgende lønnsvurdering/regulering, jfr. dog § 9- 8. Forhandlinger

om de tekniske funksjonærers generelle lønnsnivå og lønnsutvikling skal føres med

utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter

og konkurranseevne.  

fortsettes…..

forslag fra avd 4 oslo akershus1
Forslag fra avd. 4 Oslo / Akershus

Fortsettelse……

Før forhandlingene skal bedriften legge frem det nødvendige

underlag, samt fremføre vurderingen av de fire kriterier. Økonomiske størrelser

skal, med mindre særlige grunner foreligger, beskrives på en måte som kan

sammenlignes fra år til år.

”I norske bedrifter som er en del av et utenlandsk konsern, er det den

norske bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og

konkurranseevne som skal være utgangspunkt for forhandlingene”

Ved den årlige vurdering og eventuelle regulering, kan de tillitsvalgte kreve å få

opplyst hvilken økonomisk ramme bedriften har lagt til grunn for FLTs gruppe

og for sammenlignbare grupper

forslag avd 108 levanger
Forslag Avd 108 Levanger

Forslag til revidering av § 9 Lønnsbestemmelser, pkt 9.5 i

Overenskomst for Tekniske Funksjonærer

Teksten i §9 pkt 9.5 må endres eller slettes da den ikke er i bruk for

innplassering i NHO’s lønnsstatistikk.

forslag avd 93 sandnes og j ren
Forslag avd. 93 Sandnes og Jæren

FLT - ASVL overenskomsten:

§ 4 Den ordinære arbeidstiden skal legges mellom kl 0600 og kl. 1700 og ikke

overstige 7,5 timers dag.

 • Hensikten med denne tilføyelsen er at det ikke skal være mulighet for å forlenge den daglige arbeidstid ut over 7,5 timer.

§ 7 B2 På forespørsel skal de tillitsvalgte få utlevert liste over alle ansatte hvor de individuelle lønningene fremkommer.

 • Etter at HK- klubben ved Tollpost Globe vant fram i arbeidsretten om innsyn i alle ansattes lønninger mener vi at det er rett å ta dette inn i FLT – ASVL overenskomsten også. Dette kan være et nyttig virkemiddel for å forebygge sosial dumping m.a.
forslag avd 93 sandnes og j ren1
Forslag avd. 93 Sandnes og Jæren

FLT - ASVL overenskomsten:

§ 19 De ansatte sikres en pensjon på minst 66% av brutto sluttlønn ved 30 års opptjening

§ 21 b) Inntil 5 dager

k) Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie eller hos personer som en til daglig har

omsorg for kan gis permisjon med lønn i inntil 5 dager. (nytt pkt)

ad