jon birger stby lov om kulturminner historikk og foresl tte endringer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jon Birger Østby Lov om kulturminner historikk og foreslåtte endringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jon Birger Østby Lov om kulturminner historikk og foreslåtte endringer

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
holly-gilbert

Jon Birger Østby Lov om kulturminner historikk og foreslåtte endringer - PowerPoint PPT Presentation

70 Views
Download Presentation
Jon Birger Østby Lov om kulturminner historikk og foreslåtte endringer
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jon Birger ØstbyLov om kulturminnerhistorikk og foreslåtte endringer Seminaret: HVORDAN FORSKE PÅ MATERIALE SOM HAR UKJENT OPPHAV? Forskningsetiske komiteer, Oslo 17. mars 2005

 2. Lov om fornminne av 1951 Krav om tillatelse til utførsel av: • alle kulturminner eldre enn 100 år • kunst av særlig fremstående norske kunstnere eller utenlandske kunstnere når kunstverket har særlig tilknytning til Norge • samiske kulturminner • minner om personer med en fremtredende plass i norsk historie

 3. for ting fra tiden etter reformasjonen som var mottatt som arv eller gave, eller hvis eieren tok varig bopel i utlandet- for ting som et norsk museum ville overdra eller bytte med en liknende institusjon i utlandet- for ting som var innført til landet i de siste 100 år og som ikke tidligere har hørt til her eller som ikke har tilknytning til fremstående personer i norsk historie Tillatelse kunne bli gitt

 4. Kulturminneloven av 1978 • bestemmelsene om utførsel beholdes • de samme institusjonene kunne gi tillatelse • rammer for når det kunne bli gitt tillatelse ble tatt ut av forskriften

 5. Ny lovtekst om utførsel fra 2001 Krav om tillatelse til utførsel av: • Automatisk fredede kulturminner • Gjenstander eldre enn 100 år • Samiske kulturminner uten hensyn til alder • Minner om fremstående personer uten hensyn til alder • Kunst, design og prototyper eldre enn 50 år • Transportmidler eldre enn 50 år

 6. Ny forskrift i 2001 I • Antall institusjoner som kan gi tillatelse reduseres • Personlige effekter som skal brukes under midlertidig opphold krever ikke tillatelse • Produkter som er fremstilt for salg, nye produkter eller produkter som tilhører opphavsmannen krever ikke tillatelse • ”fremstående personer” kan fritt ta ut egne gjenstander hvis det ikke bryter mot andre regler i forskriften

 7. Ny forskrift 2001 II Utførselstillatelse skal gis hvis kulturminnet ikke er av stor betydning for forskning eller bevaring og formidling av Norges kulturarv

 8. UNIDROIT - International Institute for the Unification of Private Law Konvensjonen om stjålne eller ulovlig utførte kulturgjenstander ble ratifisert av Norge i 1995, og innarbeidet i kulturminneloven og forskriften sammen med EU – EØS bestemmelsene

 9. UNIDROIT II Konvensjonen omfatter: • krav om bistand til tilbakeføring av kulturgjenstander som er ulovlig fjernet fra en stat som har ratifisert • rimelig erstatning til eier dersom gjenstanden er ervervet i god tro • krav må fremmes innen 50 år for ulovlig fjerning og innen 75 år for materiale fra offentlige samlinger eller kirkegods • den anmodende stat bærer utgiftene

 10. EU - EØS bestemmelsene I skal bidra til at gjenstander som er ulovlig fjernet fra en stats territorium skal føres tilbake

 11. EU - EØS bestemmelsene II Omfatter kulturgjenstander som: • ”nasjonalskatt av arkeologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig verdi” • er en integrert del av kirkelige eller religiøse institusjoners inventarfortegnelser • offentlige samlinger som er oppført i kataloger til museer, arkiv og bibliotek

 12. EU - EØS bestemmelsene III De forskjellige materialtypene har nedre verdigrenser som for eksempel: Malerier 150.000 EUR Statuer og bøker 50.000 EUR Akvareller 30.000 EUR Tegninger, foto, trykte kart, frimerker 15.000 EUR Arkeologisk materiale, arkiv, manuskripter –uavhengig av verdi

 13. EU - EØS bestemmelsene IV På anmodning skal den anmode stat bidra til å ettersøke kulturgjenstander som er fjernet ulovlig og på en rekke måter bidra til å sikre og tilbakeføre materialet innen visse frister Den anmodende stat bærer utgiftene

 14. UNESCO KONVENSJONEN I Konvensjon av 14. november 1970 om tiltak for å forby og hindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander. Omfatter primært kulturgjenstander som er i museer eller annet offentlig eie

 15. UNESCO KONVENSJONEN II Forpliktelser: • Krav til registrering av gjenstandene • Forbud mot eksport • Forbud mot import • Institusjon som skal bistå ved tilbakeføring

 16. UNESCO KONVENSJONEN III Spørsmålet om ratifisering er reist flere ganger. Argumenter mot har vært: • Krever stort byråkrati og en ny institusjon der ansvaret for oppfølging kan legges • Norge ratifiserer ikke konvensjoner der oppfølgingen ikke tas på alvor • Frykt for at den skal kunne få tilbakevirkende kraft

 17. UNESCO KONVENSJONEN IV Ot.prp. Nr. 70 (2003-2004) Om ratifisering. Vedtatt i Stortinget i november 2003. Ot.prp. Nr. 76 (2003-2004) Om endringer i lov om kulturminner og lov om miljøvern på Svalbard Behandles i Lagtinget i dag. Begge saker skal sanksjoneres i Statsråd før sommeren.

 18. Nye formuleringer i kulturminneloven I § 23 a Det er forbudt å føre inn i landet kulturgjenstander som er ulovlig utført fra en stat som er part i en avtale hvor også Norge er part om tilbakelevering av kulturgjenstander eller om tiltak mot illegal import, eksport og handel med kulturgjenstander.

 19. Nye formuleringer i kulturminneloven § 23b §23 b En kulturgjenstand som befinner seg i Norge og som er ulovlig fjernet fra territoriet til en stat som er part i en avtale hvor også Norge er part om tilbakelevering eller tiltak mot illegal import, eksport og handel med kulturgjenstander skal tilbakeleveres til denne stats territorium.

 20. Nye formuleringer i kulturminneloven § 23b forts En kulturgjenstand regnes også som ulovlig fjernet hvis den har vært midlertidig utført fra en slik stats territorium, men ikke er brakt tilbake i samsvar med vilkårene i en utførselstillatelse gitt etter denne stats kulturvernlovgiving. Det samme gjelder hvis andre vilkår i en slik tillatelse er krenket.

 21. Nye formuleringer i kulturminneloven § 23b forts. Eier eller rettighetshaver som har gjenstanden, skal ved tilbakelevering få en rimelig erstatning fra den anmodende stat dersom vedkommende ervervet gjenstanden etter at den ble ulovlig fjernet og viste tilbørlig aktsomhet ved ervervet. Den som har ervervet gjenstanden som arv eller gave, skal likevel ikke ha en gunstigere stilling enn den person vedkommende fikk eller avet gjenstanden fra.

 22. Oppfølging • Samarbeid mellom Tollvesen, Økokrim og ABM-utvikling • Tollvesenet styrker kontrollen både for innførsel og utførsel • INTERREG-prosjekt ”Theft of the World. The Nordic dimension.” Formålet er å kartlegge ulovlig omsetning i Danmark, Finland, Norge og Sverige. ABM-utvikling er norsk deltaker.