Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skogforum 6. og 7.november 2013 Godstransport langs jernbane – historikk og fremtid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skogforum 6. og 7.november 2013 Godstransport langs jernbane – historikk og fremtid

Skogforum 6. og 7.november 2013 Godstransport langs jernbane – historikk og fremtid

221 Views Download Presentation
Download Presentation

Skogforum 6. og 7.november 2013 Godstransport langs jernbane – historikk og fremtid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skogforum 6. og 7.november 2013 Godstransport langs jernbane – historikk og fremtid

 2. Harald Thoresen, Seniorrådgiver Samferdsel Utleid / innleid Prosjektleder Innovasjon Norge - tre og samferdsel

 3. NHO Innlandet – en sentral aktør i det samferdselspolitiske arbeidet. 2009/10 Anbefaling til - ”Jernbanestrategi for Innlandet” …. gode resultater på veg

 4. – veg og bane i en nasjonal sammenheng

 5. Persontrafikk viktig – må prioritere der trafikkgrunnlaget er størst Godstransporten krever kapasitet, stabil og punktlig fremføring Tømmer- og flistransportenviktigst for Innlandet

 6. Jernbanestrategi – godstransport Godstransporten ”transitt” men …. Det må legges bedre til rette for effektive tømmerterminaler og mer virkestransport på jernbane

 7. .. behov, ressurser, prioritering Mange banestrekninger Hva er viktigst ? Hva er mulig Lokale interesser / samarbeid ”Kjekt å ha” / ”absolutt nødvendig” Tidsperspektivene? ... fruktene som henger lavest…

 8. Konklusjonene 0 Bygg ut de banene vi har! 1 Dovrebanen må prioriteres (flerfunksjonell rolle) • Dobbeltsporet på IC-strekningen av Dovrebanen må prioriteres og forseres • Kapasiteten for fjerntogene og økt godstransport må sikres ved bygging av lange kryssningsspor • I en utbygging fra Oslo og nordover må det prioriteres utbygging av de ”flaskehalser” som på kort sikt muliggjør flere frekvenser og raskere kjøretid. 2 Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen må moderniseres og bygges ut fra Oslo og utover / oppgradering av materiell. 3 Røros- og Solørbanen utvikles for mer tømmertransport, og mulig godstransport

 9. Skognæringen som premissgiver – noen eksempler …. ”Røros- / Solørbanen må elektrifiseres …” (skal konseptvalgutredes …. ) Rehabilitering av Valdresbanen (Eina – Dokka) ? Fokus på terminalene ! ----------------------------- Drammen / Lierstranda - et intermodalt knutepunkt i virkestransporten

 10. Hva med fremtiden – hvordan kommer vi videre ? Mulighet for økte rammer - og stort fokus på samferdsel (og jernbane) Kampen om samferdselsmidlene vil fortsatt bli hard! Skognæringen må være en tydelig premissgiver og bidragsyter til det strategiske arbeidet i et overordnet perspektiv . Regioner / landsdel og næringene må stå sammen og ha en tydelig ambisjon! Vi må fortsatt evne å prioritere og være tydelige på hva som er viktigst. Det må bygges gode allianser med tilliggende regioner og landsdelene som representerer gjennomfartsinteressene.

 11. Bærekraftig biodrivstoff til norsk luftfart Biodrivstoff er sertifisert til bruk i sivil luftfart, og en rapport fra Rambøll slår fast at bærekraftig syntetisk biodrivstoff kan produseres i Norge til konkurransedyktige priser innen 2025. Hovedkonklusjonen i rapporten er at det er teknisk og økonomisk mulig å tilrettelegge for produksjon av bærekraftig fornybart flydrivstoff i Norge innen 2020-25 basert på biomasse fra norsk skog. Foreløpige analyser tilsier at man også vil kunne produsere til konkurransedyktige priser, men det er da spesielt viktig at man får solgt biproduktene fra produksjonen. Estimatene er gjort på et overordnet nivå, og det vil være behov for mer detaljerte kalkyler basert på et spesifikt anlegg for å analysere lønnsomheten mer nøyaktig. Biodrivstoff ble etter omfattende testing sertifisert til bruk i sivil luftfart i 2009. I dag produseres imidlertid slikt drivstoff kun i små kvanta, til høye kostnader. Avinor har derfor, sammen med NHO Luftfart, SAS og Norwegian, fått utarbeidet en omfattende rapport som skal styrke kunnskapsgrunnlaget om mulighetene for å etablere bedriftsøkonomisk lønnsom norsk produksjon av bærekraftig biodrivstoff til luftfart. Innovasjon og økt verdiskaping 1

 12. Innovasjon og økt verdiskaping 1 Store laster (50kN/m2 – punktlast > 700kN) Utbygging / forlengelse av tømmerkai i tre(Eidsnes, Lindås)