leefbaarheid
Download
Skip this Video
Download Presentation
Leefbaarheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Leefbaarheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Leefbaarheid. Opbouwwerk 1.1. Referentiekader Samenlevingsopbouw ( www.samenlevingsopbouw.be )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leefbaarheid' - pearl-brock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leefbaarheid
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.1. Referentiekader Samenlevingsopbouw (www.samenlevingsopbouw.be)

Realiseren van het recht op een menswaardig leven voor iedereenen specifiek voor maatschappelijk kwetsbare groepen. We pakken situaties van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting aan.

‘Samen met hen’ werken we concreet aan de toegang tot grondrechten & de leefbaarheid in gebieden met slechte leef condities.

We pakken materiële aspecten in de woon- en leefomgeving aan

(bv. de inrichting van straten en pleinen, groenvoorziening)

ENverbeteren het leefklimaat

(bv. samenleven in de buurt, sociale voorzieningen in de wijk).

We stimuleren het beleid en de doelgroep tot duurzame

maatschappelijke verandering door ‘politiek’ en ‘agogisch’

te werken.

leefbaarheid1
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.2. Historiek www.canonsociaalwerk.eu

Eind de jaren ’50: eerste buurthuisinitiatieven met een religieuze insteek in de volksbuurten van de grotere steden. Vanaf 1968 werd een federatie van Buurtwerken opgericht.

Gemeentelijk- en streekopbouwwerk is ontstaan in de jaren 1965-1966. Oa. in het Heuvelland.

Daarna werd het categoraal opbouwwerk gecreëerd. Hierbij werden specifieke doelgroepen (migranten, woonwagenbewoners, ex-psychiatrische patiënten, enz.) ondersteund.

Daaropvolgend werd de klemtoon oa. gelegd op het functioneel opbouwwerk, waarbij het opbouwwerk aan de wieg stond van het oprichten van de welzijnsraden in Vlaanderen.

leefbaarheid2
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.2. Historiek www.canonsociaalwerk.eu

Ondersteuning in 1981: Centrum voor Methodiekontwikkeling in de Samenlevingsopbouw

De herstructurering 1983 (Minister Poma): versnipperde sector  één Vlaams ondersteuningsinstituut (VIBOSO) en verschillende regionale instituten (RISO’s). Op methodisch vlak werd de klemtoon gelegd op lange termijn planning en projectmatig werken.

Samenlevingsopbouw werd welzijnsmaterie. Decreet ‘maatschappelijk opbouwwerk’ (1991)

Nu valt dit onder de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Jo Vandeurzen.

Vanaf 2006 streven VIBOSO en de RISO’s naar een sterkere profilering

Nieuwe naam: RISO West-Vlaanderen  Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

leefbaarheid3
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.3. Structuur

De sector Samenlevingsopbouw bestaat uit:

- 8 regionale instituten: 5 provinciale en 3 grootstedelijke (bv. www.samenlevingsopbouwwvl.be )

- Het ondersteuningsinstituut: Samenlevingsopbouw Vlaanderen

- De belangenbehartiger: beleidsgroep sector Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw Vlaanderen zorgt voor: inhoudelijke, methodisch en organisatorisch overleg, vorming en documentatie.

Samenlevingsopbouw Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg, West-Vlaanderen + Brussel, Antwerpen, Gent hebben de volgende taken:

- Opmaak meerjarenplan

- Overleg lokale actoren - beleidsbepalend

- Opbouwprojecten bevorderen, voorbereiden, uitvoeren

- Inhoudelijke en methodische werkbegeleiding

- Ondersteuning aan derden

leefbaarheid4
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.4. Programmasporen

Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Het recht op Wonen is het uitgangspunt, zowel op de sociale als op de private huisvestingsmarkt. Dit programma zet beleidsmakers ertoe aan om het woonbeleid aan te passen zodat maatschappelijk kwetsbare groepen toegang krijgen tot betaalbare en kwalitatief goede woningen. Samenlevingsopbouw Vlaanderen ondersteunt VIVAS, het netwerk van sociale huurders op Vlaams niveau.

http://www.vob-vzw.be/

Wat Onderwijs betreft versterkt Samenlevingsopbouw Vlaanderen de opbouwwerkers in de Lokale Overlegplatforms (LOP). Zij ondersteunen kwetsbare groepen bij de realisatie van hun recht op onderwijs. Dit gebeurt in het kader van het decreet Gelijke Onderwijskansen. Bovendien kaart Samenlevingsopbouw Vlaanderen bij het beleid de problemen aan waarmee deze groepen geconfronteerd worden. Samenlevingsopbouw Vlaanderen zet de komende jaren in op de ontwikkeling van goede praktijken met betrekking tot gelijke onderwijskansen.

Studiedag: Gelijke onderwijskansen: Een zaak van iedereen.

leefbaarheid5
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.4. Programmasporen

Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Op het vlak van Arbeid wil Samenlevingsopbouw Vlaanderen erop toezien dat beleidsinstanties rekening houden met de situatie en positie van groepen die uitgesloten worden op de gewone arbeidsmarkt.

Het thema Fysieke en sociale leefbaarheid krijgt heel wat aandacht van de sector. De veelheid en diversiteit aan ontplooide werking binnen de Regionale Instituten vraagt om een uitklaring van het begrippen- en methodologische kader op niveau van de sector.

Het Lokaal sociaal beleid is een belangrijk instrument om maatschappelijk kwetsbare groepen bij het lokale beleid te betrekken. Samenlevingsopbouw Vlaanderen wil op dit vlak vooral betere voorwaarden totparticipatierealiseren.

Samenlevingsopbouw Vlaanderen heeft ook een luik Internationale samenwerking. Zo werken we actief mee aan de uitwisselingsprojecten van het Europees netwerk van landelijke organisaties in de Samenlevingsopbouw (CEBSD).

studiedag

leefbaarheid6
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.4. Programmasporen

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Arbeid en sociale uitsluiting

Inzetten op het realiseren van buurtdiensten. Dit vormt een interessant kader omdat ze zinvol werk op maat betekenen en ook het leven in buurten verbeteren.

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen maakt de noden van restgroepen op de arbeidsmarkt heel duidelijk en zichtbaar, en roepen op om mensen niet te laten vallen.

Uitwisselingstafels Buurt- en Nabijheidsdiensten Westhoek

leefbaarheid7
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.4. Programmasporen

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Leefbaarheid

In bepaalde wijken of dorpen staat de leefbaarheid onder druk: veel slechte woningen, weinig voorzieningen, een stroeve communicatie tussen bewoners en beleid, leegstand en braakliggende gronden wachtend op een nieuwe bestemming, relatief veel kansengroepen, … Er is nood aan een ‘brede’ aanpak met lokaal bestuur en diverse partners , waarbij de bewoners het zelf ook echt zien zitten. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen is bij zo’n proces gangmaker en bemiddelaar, en vooral ondersteuner van de bewoners. Knelpunten en troeven komen op tafel. Oplossingen worden uitgewerkt.

Projecten in de regio:

 • Bewonersplatform en dorpsontwikkeling Diksmuide
 • Activerende wijkontwikkeling De Panne
 • Bewonersplatform Veurne
 • Leefbaarheid op de Oosthoek en Duinbos - De Panne
 • Dorp In Zicht: Ramskapelle
leefbaarheid8
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.4. Programmasporen

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Maatschappelijke dienstverlening

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen let speciaal op mensen die het extra lastig hebben met de afstand tot de moderne dienstverlening. Bijvoorbeeld voor plattelandsbevolking zijn de diensten soms letterlijk ‘te ver weg’ in de stad. Ze leggen de klemtoon op onderhoud en herstel van buurt- en dorpsgebondennetwerken, zodat kwetsbare bewoners zich beter omringd weten. En daarnaast bepleiten ze bij het beleid en diensten voor aangepaste beleidsmaatregelen ten gunste van de meeste kwetsbare groepen.

Project ‘Zorgnetwerken en armoedebestrijding in het platteland’. Ondersteund door CERA

leefbaarheid9
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.4. Programmasporen

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Samenleven

Hoe kunnen mensen – wie ze ook zijn – zo goed mogelijk samenleven? Deze vraag stelt zich des te scherper naarmate topics als vereenzaming, onzekerheid en het gevoel ‘niet meer mee te tellen’, toenemen.

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen investeert in projecten die mensen steunen om contact te maken en om te leren samenleven. Daarbij trekken ze echt de kaart van de kwetsbare groepen en van onderlinge solidariteit.

leefbaarheid10
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.4. Programmasporen

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Wonen

Een toegankelijker, betaalbaarder en kwaliteitsvoller aanbod op de private en sociale huurmarkt wordt gerealiseerd voor wie weinig middelen heeft.

Daarnaast wordt ook de klemtoon gelegd op de verbeterde aandacht en oplossingen voor de problematiek van thuislozen en mensen die met thuisloosheid bedreigd worden.

Maatschappelijk kwetsbare groepen worden gehoord en betrokken bij het lokale woonbeleid. Toekomstgerichte uitdagingen op de sociale huurmarkt worden vooraan op de agenda gezet: o.a. leefbaarheid van de wijken, de toepassing van het nieuwe sociale huurbesluit, en participatie van de huurders binnen het beleid van de maatschappijen.

Projecten in de regio:

 • Energie en woonkwaliteit Houthulst / Kortemark
 • Sociaal wonen in klein landelijke kernen: Koekelare, Lo-Reninge
 • Tweezijdig+: De Panne / Veurne / Nieuwpoort
leefbaarheid11
Leefbaarheid
 • Opbouwwerk

1.5. Methoden, technieken, instrumenten

Methoden en technieken voor de opbouwwerkpraktijk zijn oa.: werken met projecten, participatie van bewoners, samenwerken met partners, beleidsbeïnvloeding, …

 • Leefbaarheid Nieuwe Stijl (LENS)
 • Planning forReal
 • Doelgerichte Interventie Planning (DIP)
 • ABCD-methode (Asset-BasedCommunity Development): talenten
 • Dorp inZichtwww.dorpinzicht.be
leefbaarheid12
Leefbaarheid

2. Buurtwerk

Een buurtgerichte basisvoorziening gericht op het betrekken en ondersteunen van bewoners bij het leven en samenleven in de directe woon- en leefomgeving. Wordt gedragen door geschoolde krachten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Het buurtwerk heeft als doelstelling om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Hierbij hebben ze de volgende opdrachten:

 • Ontmoeting: De buurthuizen zetten elke dag hun deuren open. Bij het verzorgen van de bar en het onthaal worden de vrijwilligers actief betrokken.
 • Animatie en participatie: Via activiteiten kunnen de bewoners participeren aan de werking van de buurthuizen. (vb. de biljart­club, de kaartersclub, kookploeg, wandelclub, fietsclub, crea-workshops, verwennamiddagen, buurtfeesten, daguitstappen, ...
leefbaarheid13
Leefbaarheid

2. Buurtwerk

 • Leefomgeving: Het buurtwerk wil de bewoners onder­steunen bij het participeren aan besluit­vorming omtrent hun leefomgeving.
 • Vorming: Er worden vormende activiteiten opge­zet, vooral met het oog op het verbe­teren van de leefsituatie van buurtbe­woners. Concreet bv. vorming omtrent energiebesparing, computerlessen, taallessen
 • Dienstverlening: Mensen kunnen, op een informele ma­nier, voor alle mogelijke hulpvragen in het buurthuis terecht, indien nodig wordt doorver­wezen.

De doelgroepen zijn alle bevolkingsgroepen, met bijzonder aandacht voor de meest kwetsbare.

Buurtbemiddeling Westkust

leefbaarheid14
Leefbaarheid

3. Straathoekwerk

Straathoekwerk is gericht op de realisatie van de sociale grondrechten van restgroepen en doet dit op een actieve, positieve, integrale en structurele manier.

Vlastrovis het ondersteuningsteam voor iedereen betrokken bij het opstarten en uitvoeren van kwalitatief straathoekwerk. www.straathoekwerk.be

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yU49oYUnAQI