6 predavanje sistem vzgoje in izobra evanja l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6. PREDAVANJE: SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
6. PREDAVANJE: SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

6. PREDAVANJE: SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

6. PREDAVANJE: SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA. 6. Sistem vzgoje in izobraževanja. Temeljno vprašanje Kateri so sistemski elementi vzgoje in izobraževanja v Sloveniji?. 6. Sistem vzgoje in izobraževanja. Normativne podlage - EU I. Primarni pravni akti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

6. PREDAVANJE: SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6 sistem vzgoje in izobra evanja
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Temeljno vprašanje

Kateri so sistemski elementi vzgoje in izobraževanja v Sloveniji?

6 sistem vzgoje in izobra evanja3
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - EU

I. Primarni pravni akti

  • Ustanovitvene pogodbe / ustavni akti (Lizbonska pogodba)
  • Pristopne pogodbe

II. Sekundarni pravni akti

 • Uredbe (nad ustavami članic EU, z neposredno veljavo v članicah EU)
 • Direktive (veljajo bolj kot priporočila za članiec EU)
6 sistem vzgoje in izobra evanja4
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Ustava

- Temeljni pravni akt države (sprejema jo DZ z absolutno 2/3 večino)

Zakoni

- Podustavni pravni akti države (sprejeti načeloma z relativno ½ večino poslancev DZ)

Pravilniki

- Podzakonski akti, ki jih sprejema minister

6 sistem vzgoje in izobra evanja5
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Ustava

54. člen

(pravice in dolžnosti staršev)

Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon.

Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej.

6 sistem vzgoje in izobra evanja6
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Ustava

57. člen

(izobrazba in šolanje)

Izobraževanje je svobodno.

Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.

Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.

6 sistem vzgoje in izobra evanja7
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Ustava

58. člen

(avtonomnost univerze in drugih visokih šol)

Državne univerze in državne visoke šole so avtonomne.

Način njihovega financiranja ureja zakon.

6 sistem vzgoje in izobra evanja8
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Podlage za šolsko zakonodajo

1. Izobraževanje za 21. stoletje (1991)

 - zgolj predlog globalne koncepcije razvoja VIZ v RS

2. Perspektive razvoja osnovne šole v RS (1992)

 - zgolj predlog oblikovanja in razvoja OŠ v RS

6 sistem vzgoje in izobra evanja9
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Podlage za šolsko zakonodajo

Ustava Republike Slovenije

  Splošna deklaracija o človekovih pravicah

3. Bela knjiga (1995) Konvencija o otrokovih pravicah

Resolucija o evropski dimenziji vzgoje in izobraževanja

  Drugi mednarodni dokumenti

- podlaga za oblikovanje zakonov s področja VIZ !!!

6 sistem vzgoje in izobra evanja10
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Šolska zakonodaja

ZNPK

Formalno Neformalno Informalno

6 sistem vzgoje in izobra evanja12
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Šolska zakonodaja

ZOFVI

ZVrt ZOŠ Zgim ZVSI ZViŠ ZIO

ZGla ZŠoI ZMat ZUOPP

6 sistem vzgoje in izobra evanja13
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Vsebina Zakona o organizaciji in financiranju VI

I. PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJAII. POSODABLJANJE TER UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTIIII. UČBENIKIIV. STROKOVNI SVETIV. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN NALOG, POTREBNIH ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJAVI. ŠOLSKE UPRAVEVII. POGOJI ZA OPRAVLJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJAVII. VRTCI OZIROMA ŠOLE

6 sistem vzgoje in izobra evanja14
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Vsebina Zakona o organizaciji in financiranju VI

VIII. PEČATI IN JAVNE LISTINEIX. AVTONOMIJA ŠOLSKEGA PROSTORAX. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODLAGI KONCESIJEXI. FINANCIRANJEXII. ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLIXIII. IZOBRAŽEVANJE IN NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV IN RAVNATELJEVXIV. DELOVNO RAZMERJEXV. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMIXVI. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM ZAKONA IN KAZENSKE DOLOČBE

6 sistem vzgoje in izobra evanja15
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Cilji VI v Sloveniji (ZOFVI)

- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost- vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi- razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega jezika kot jezika države Slovenije- zagotavljanje kakovostne izobrazbe- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika

6 sistem vzgoje in izobra evanja16
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Cilji VI v Sloveniji (ZOFVI)

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi

- omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja

- uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja,- omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi posameznika- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj spodbudnih okolij- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami

6 sistem vzgoje in izobra evanja17
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Cilji VI v Sloveniji (ZOFVI)

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo- spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja- omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu- omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti- omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva

6 sistem vzgoje in izobra evanja18
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Šolska zakonodaja

  v javnih vrtcih

ZVrt ureja predšolsko vzgojo v zasebnih vrtcih

študentski domovi

6 sistem vzgoje in izobra evanja19
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Vsebina Zakona o vrtcih

I. ORGANIZACIJA IN VSEBINA PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIHII. OBČASNO VAROVANJE OTROK NA DOMUIII. FINANCIRANJEIV. POVEZOVANJE V SKUPNOSTIV. ZAPOSLENI V VRTCUVI. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOVVII. NADZORVIII. KAZENSKA DOLOČBA

6 sistem vzgoje in izobra evanja20
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Cilji predšolske vzgoje v Sloveniji (Zvrt)

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje

6 sistem vzgoje in izobra evanja21
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Šolska zakonodaja

v javnih OŠ

ZOsn ureja osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih OŠ

na domovih

6 sistem vzgoje in izobra evanja22
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Vsebina Zakona o osnovni šoli

I.PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA V OSNOVNI ŠOLIII. VPISIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLIIV. ODLOČANJE O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH UČENCEVV. VZGOJNO DELOVANJE ŠOLEVI. PREVERJANJE, OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE UČENCEVVII. SPRIČEVALAVIII. IZOBRAŽEVANJE NA DOMUIX. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIHX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOVXI. NADZORXII. KAZENSKE DOLOČBE

6 sistem vzgoje in izobra evanja23
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Šolska zakonodaja

splošnih

ZGim ureja izobraževanje v gimnazijah

strokovnih

6 sistem vzgoje in izobra evanja24
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Cilji osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji (ZOsn)

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti

6 sistem vzgoje in izobra evanja25
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Cilji osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji (ZOsn)

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca

6 sistem vzgoje in izobra evanja26
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Vsebina Zakona o gimnazijah

I. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELAII. POSTOPEK URESNIČEVANJA IN VARSTVA PRAVIC DIJAKOVIII. ZBIRANJE IN VARSTVO DIJAKOVIH OSEBNIH PODATKOVIV. NADZOR IN KAZENSKA DOLOČBA

6 sistem vzgoje in izobra evanja27
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Šolska zakonodaja

  nižje

ZPSI ureja poklicno in strokovno izobraževanje

srednje

6 sistem vzgoje in izobra evanja28
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Vsebina Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

I. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

II. UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTIIII. PRISTOJNOSTI SOCIALNIH PARTNERJEVIV. POGOJI ZA VKLJUČITEVV. POVEZOVANJE IZOBRAŽEVANJA IN DELAVI. DIJAKI SREDNJIH ŠOLVII. REDNO IN IZREDNO IZOBRAŽEVANJEVIII. IZOBRAŽEVALNO DELOIX. MOJSTRSKI, DELOVODSKI IN POSLOVODSKI IZPITIX. POSTOPEK URESNIČEVANJA IN VARSTVA PRAVIC DIJAKOVXI. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN KAZENSKA DOLOČBAXII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

6 sistem vzgoje in izobra evanja29
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Zakonodaja

ZVŠI ureja izobraževanje v visokošolskih zavodih

6 sistem vzgoje in izobra evanja30
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Vsebina Zakona o višjem strokovnem izobraževanju

I. STATUS IN ORGANIII. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN JAVNOVELJAVNA IZOBRAZBAIII. AKREDITACIJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN VPIS V RAZVIDIV. VPISV. STROKOVNI DELAVCIVI. ŠTUDENTI VIŠJIH ŠOLVII. ORGANIZACIJA ŠTUDIJSKEGA DELAVIII. PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA ZA IZREDNE ŠTUDENTEIX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOVX. NADZOR

6 sistem vzgoje in izobra evanja31
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Šolska zakonodaja

  ViŠ knjižnice

ZViŠ ureja visokošolsko izobraževanje ViŠ zavodi

študentski domovi

6 sistem vzgoje in izobra evanja32
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Vsebina Zakona o visokem šolstvu

I. STATUSNA OPREDELITEV VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV, DRUGIH ZAVODOV – ČLANIC UNIVERZ IN ŠTUDENTSKIH DOMOVII. IZOBRAŽEVALNO, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELOIII. NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVAIV. SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VISOKO ŠOLSTVOV. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCIVI. ŠTUDENTIVII. FINANCIRANJEVIII. NADZORIX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

6 sistem vzgoje in izobra evanja33
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Šolska zakonodaja

izpolnili OŠ obveznost

ZIO ureja izobraževanje odraslih

nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta

6 sistem vzgoje in izobra evanja34
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Normativne podlage - Slovenija

Vsebina Zakona o izobraževanju odraslih

I. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIHII. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMIIII. POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIHIV. JAVNE ORGANIZACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIHV. NACIONALNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIHVI. LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIHVII. FINANCIRANJEVIII. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJAIX. DRŽAVNI IZPITNI CENTERXI. EVIDENCE IN DOKUMENTACIJA TER VARSTVO OSEBNIH PODATKOVXII. KAZENSKE DOLOČBEXIII. NADZOR

6 sistem vzgoje in izobra evanja35
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Organiziranost institucij

Nacionalna raven

SSSI MŠŠ

SSPSI

SSIO

ZRSŠ CPI ACS RIC ŠR PI CŠOD

6 sistem vzgoje in izobra evanja37
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Organizacija vrtcev in šol

Ustanovitelj

 • Javni vrtec in osnovna šola
 • Občina

2. Javni srednje šole

 • Država (izjemoma mestna občina s soglasjem države)
6 sistem vzgoje in izobra evanja39
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Organizacija vrtcev in šol

Sestava svetov VIZ

 • Javni vrtec in osnovna in srednja šola
 • 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev in 3 predstavniki staršev

2. Javni VIZ za izobraževanje odraslih

 • 2 predstavnika ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev in 1 predstavnik odraslih
6 sistem vzgoje in izobra evanja40
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Organizacija vrtcev in šol

Naloge svetov VIZ

- imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole

- sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi

- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov

- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja

6 sistem vzgoje in izobra evanja41
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Organizacija vrtcev in šol

Naloge svetov VIZ

- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov

- opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi

6 sistem vzgoje in izobra evanja42
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Organizacija vrtcev in šol

Strokovni organi

- učiteljski zbor- programski učiteljski zbor- oddelčni učiteljski zbor- razrednik- strokovni aktivi

6 sistem vzgoje in izobra evanja43
6. Sistem vzgoje in izobraževanja

Organizacija vrtcev in šol

Svet staršev

 • vsak oddelek ima enega predstavnika

Svetovalna služba

- psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi