Neformalne oblike državljanske vzgoje
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Updated On :

Neformalne oblike državljanske vzgoje. Špela Močnik in Tit Neubauer FDV, Ljubljana. Državljanstvo-Državljanstva . Znanje, veščine in kompetence. Formalno-pravno članstvo/status ( npr. član določene politične skupnosti) – sprejemanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - allene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Neformalne oblike državljanske vzgoje

 • Špela Močnik in Tit Neubauer

 • FDV, Ljubljana


Dr avljanstvo dr avljanstva l.jpg
Državljanstvo-Državljanstva

Znanje, veščine in kompetence

 • Formalno-pravno članstvo/status (npr. član določene politične skupnosti) – sprejemanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti

 • Identiteta – tradicionalno vezana na teritorialne kategorije (npr. lokalno, nacionalno, globalno)

 • Vrednote – individualizacija ali skupno dobro (kakšna je vloga sodobnega državljanstva – uživati/izkoriščati dane pravice; kakšen je namen državljanske vzgoje?)

 • Participacija – vloga in pomen volitev? pomen neformalnih oblik participacije – kako razumeti vlogo aktualnih dogodkov?

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Struktura poro ila l.jpg
Struktura poročila

 • Osnovni koncepti – državljanstvo, aktivno državljanstvo, vloga (formalne/neformalne)državljanske vzgoje

 • Ciljne skupine - inkluziven pristop – celotna populacija, specifične potrebe in interesi družbenih skupi, vloga deležnikov

 • Kanali komunikacije – kako državljansko vzgojo približati posameznikom?

 • Dobre prakse – pristopi, vsebine, ciljne skupine, veščine

 • Stanje v Sloveniji – pregled preteklih/tekočih programov in projektov

 • Predlogi za slovenijo – glede na ciljne skupine, kanale komunikacije, metode, vsebine in pristope

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Aktivno dr avljanstvo in dr avljanska vzgoja l.jpg
Aktivno državljanstvo in državljanska vzgoja

 • Vseobsegajoč koncept – formalni, neformalni, politični, kulturni in medosebno odnosi in prakse posameznikov

 • Cilji – sposobnost IN pripravljenost sodelovanja v boju za družbene spremembe, vzpostavitev aktivne solidarnosti, razširitev pravic in sodelovanje v razpravah

 • Participacija - posameznikov v družbi IN sposobnost vplivanja na družbeno-politične odločitve skupnosti (ne glede na nivo odločanja) – vloga formalnih in neformalni oblik državljanske vzgoje

 • Državljanska vzgoja moranaslavljati tudi širša vprašanja kot sta znanje in razumevanje družbenih, političnih, gospodarskih struktur in procesov – Pomen neformalnih oblik

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Ciljne skupine l.jpg
Ciljne skupine

 • Osnovnošolci – pomen specializiranih vsebin in didaktičnih pristopov

 • Srednješolci in študenti – praktični pristopi k državljanski vzgoji

 • Splošna populacija – pomembna skupina neformalnih oblik – strategije vseživljenjskega učenja

 • Marginalizirane in rizične skupine – posebna pozornost (tudi v okviru projekta), vprašanje „izključevanja izključenih“

 • Nevladne organizacije in aktivistične skupine – pogosto najbolj dejaven deležnik neformalnih oblik

 • Stroka in učitelji – vključevanje v procese neformalnih oblik

 • Starostniki – v mnogih evropskih državah največja rizična skupina

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Kanali komunikacije l.jpg
Kanali komunikacije

 • Delo na terenu – najbolj razširjena oblika neformalne državljanske vzgoje

 • Tisk in publikacije – izkustvene oblike učenja, pomembne za tematiziranje zapostavljenih vsebin

 • Radio in Televizija – omogočata dvosmerno komunikacijo in oblikovanje tematik od spodaj navzgor

 • Svetovni Splet – najpomembnejše in najmočnejše komunikacijsko orodje, ki združuje značilnosti zgornjih

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Dobre prakse v tujini l.jpg
Dobre prakse v tujini

 • razumevanje vseh vidikov demokracije (demokracija ne omogoča le določenih pravic posameznikom in skupinam, temveč tudi implicira določeno obligacijo, da se upošteva mnenja drugih)

 • spoštovanje pravic drugih ljudi in sprejemanje raznolikosti

 • oblikovanje lastnega mnenja

 • prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja

 • sposobnost dela z drugimi in doseganje skupnega cilja

 • zavedanje svojih pravic ter kako so lahko le‐te uporabljene v skupno dobro širše skupnosti

 • spodbujanje dialoga in doseganja soglasja

 • krepitev samozavesti za boj za spremembe, opolnomočenje

 • izboljšanje kakovosti življenja skupnosti in okolja

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Dobre prakse v tujini8 l.jpg
Dobre prakse v tujini

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Slide9 l.jpg

Prakse v Sloveniji

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Predlogi ukrepov za slovenijo l.jpg
Predlogi ukrepov za slovenijo

Ciljne skupine

 • Spodbuditi izvajanje usposabljanj za vse starostne skupine in spodbujati aktivnosti, ki bodo splošni populaciji zagotovile veščine in znanje za kritično refleksijo družbeno-političnega dogajanja;

 • Spodbuditi in finančno podpreti projekte, ki bodo vključevali usposabljanja in delo tudi z družbenimi skupinami, ki niso potrebne zgolj pomoči v obliki psiho-socialnih delavnic, temveč spodbujajo njihovo vključevanje v družbeno-politične aktivnosti;

 • Okrepiti sodelovanje med nevladnimi organizacijami in izobraževanimi ustanovami ter vzpostaviti platformo za njihovo trajno sodelovanje;

 • Zagotoviti aktivnejšo vlogo učiteljev in stroke na področju neformalnih oblik državljanske vzgoje.

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Predlogi ukrepov za slovenijo11 l.jpg
Predlogi ukrepov za slovenijo

Kanali in oblike komunikacije

 • Spodbuditi oblikovanje vsebin, ki niso ekskluzivno vezane na delo v učilnicah in terenu. Spodbuditi oblikovanje in uporabo avdio-vizualnih vsebin, ki jih kreirajo državljani in državljanke;

 • Omogočiti in spodbuditi je potrebno kritično naslavljanje vprašanj globalnega državljanstva na radiu in televiziji ter spodbujati neklasične formate radia in televizije;

 • Spodbujati neposredno komunikacijo med predstavniki medijev in stroko v obliki usposabljanj in delavnic ter ustvariti zavedanje o (ne)posredni vlogi množičnih medijev na področju izkustvenega učenja državljanov;

 • Podpreti projekte, ki bodo promovirali oblikovanje in objavljanje spletnih tekstovnih in avdio-vizualnih vsebin na temo državljanstva v globalni družbi, ki so namenjena učenju in ne poučevanju državljanstva.

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Predlogi ukrepov za slovenijo12 l.jpg
Predlogi ukrepov za slovenijo

Vsebine in tematike

 • Največkrat projekti ali programi zelo splošno (presplošno) opredelijo aktivno državljanstvo.

 • Dati večji poudarek na participacijo, razpravo o vprašanjih, ki se tičejo bodisi političnih odločitev bodisi katerihkoli drugih vprašanj iz javnega prostora.

 • Državljanom je potrebno približati sodobne procese (procesi globalizacije, večnivojskega političnega povezovanja, vedno večje mobilnosti prebivalstva itd.), katerih del so tudi sami, zato da bodo živeli bolj kakovostno življenje v multikulturnem in globaliziranem svetu.

Neformalne oblike državljanske vzgoje


Predlogi ukrepov za slovenijo13 l.jpg
Predlogi ukrepov za slovenijo

Pristopi k neformalni državljanski vzgoji

 • Nastaviti in promovirati platformo (npr. t.i. learningnetworks) za trajno sodelovanje med vsemi deležniki na področju državljanske vzgoje:

 • Nosilci političnih odločitev in predstavniki relevantnih služb

 • Nevladne organizacije (primarni akter na področju neformalnih oblik)

 • Raziskovalci (identifikacija sodobnih praks in oblikovanje vsebin državljanske vzgoje)

 • Učitelji in stroka (primarni akter na področju formalne državljanske vzgoje)

 • Ciljne skupine javnosti

Neformalne oblike državljanske vzgoje