ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

play fullscreen
1 / 20
ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
181 Views
Download Presentation
paniz
Download Presentation

ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 STYCZEŃ, 2012 R.

 2. PLAN PREZENTACJI • WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – WYBRANE ASPEKTY GOSPODARCZE • WDRAŻANIE RPO WŁ • PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UE

 3. REGION 1/5 OŚRODKI WZROSTU I UKIERUNKOWANIA ROZWOJU

 4. REGION 2/5 GOSPODARKA REGIONU PKB NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W 2009 ROKU W POLSCE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ (31.XII.2010) - 230 908 SZT. W 2010 ROKU PRZYBYŁO 10 202 PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW WYSOKIEJ I ŚREDNIO-WYSOKIEJ TECHNIKI W OGÓLNEJ LICZBIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE W 2009 ROKU PKB OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MLN PLN

 5. REGION 3/5 GOSPODARKA REGIONU GŁÓWNE BRANŻE

 6. REGION 4/5 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010 ROKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM BYŁO: 25 556,10 KM DRÓG PUBLICZNYCH W TYM: 77,20 KM AUTOSTRAD • SIEĆ TEN-T NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO • KORYTARZ II BERLIN – WARSZAWA – MOSKWA • KORYTARZ VI GDAŃSK – ŁÓDŹ/WARSZAWA – ŻYLINA – OSTRAWA

 7. REGION 5/5 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

 8. RPO WŁ 1/8 KIERUNKI WSPARCIA W RAMACH RPO WŁ • Alokacja środków UE w ramach RPO WŁ – 1046 mln EUR; • Jest to 9 alokacja pod względem wartości środków UE w ramach wszystkich RPO; • Najwięcej środków w ramach RPO WŁ przeznaczono na:I Oś – 258,38 mln EUR oraz III Oś – 286,86 mln EUR

 9. RPO WŁ 2/8 RPO WŁ wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 10. RPO WŁ 3/8 I OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 11. RPO WŁ 4/8 II OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 12. RPO WŁ 5/8 III OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 13. RPO WŁ 6/8 IV OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 14. RPO WŁ 7/8 V OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 15. RPO WŁ 8/8 VI OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 16. PROJEKTY 1/4 PROJEKTY NA TERENIE GMINY SŁAWNO http://www.ugslawno.pl

 17. PROJEKTY 2/4 PRZYKŁAD PROJEKTU Z TERENU GMINY SŁAWNO W RAMACH RPO WŁ „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów” http://www.ugslawno.pl Wartość ogółem: 6,1 MLN PLN; w tym UE: 5 MLN PLN.

 18. PROJEKTY 3/4 PRZYKŁAD PROJEKTU Z TERENU GMINY SŁAWNO W RAMACH PO KL „Razem łatwiej” http://www.ugslawno.pl http://www.ugslawno.pl Wartość ogółem: 0,5 MLN PLN; w tym UE: 0,5MLN PLN.

 19. PROJEKTY 4/4 PRZYKŁAD PROJEKTU Z TERENU GMINY SŁAWNO W RAMACH PROW Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami – ETAP I A http://www.ugslawno.pl http://www.ugslawno.pl Wartość ogółem: 6,5MLN PLN; w tym UE: 3,5MLN PLN.

 20. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI tel. 042 663 30 92 mail: pr@lodzkie.pl