Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

181 Views Download Presentation
Download Presentation

ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 STYCZEŃ, 2012 R.

 2. PLAN PREZENTACJI • WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – WYBRANE ASPEKTY GOSPODARCZE • WDRAŻANIE RPO WŁ • PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UE

 3. REGION 1/5 OŚRODKI WZROSTU I UKIERUNKOWANIA ROZWOJU

 4. REGION 2/5 GOSPODARKA REGIONU PKB NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W 2009 ROKU W POLSCE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ (31.XII.2010) - 230 908 SZT. W 2010 ROKU PRZYBYŁO 10 202 PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW WYSOKIEJ I ŚREDNIO-WYSOKIEJ TECHNIKI W OGÓLNEJ LICZBIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE W 2009 ROKU PKB OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MLN PLN

 5. REGION 3/5 GOSPODARKA REGIONU GŁÓWNE BRANŻE

 6. REGION 4/5 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010 ROKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM BYŁO: 25 556,10 KM DRÓG PUBLICZNYCH W TYM: 77,20 KM AUTOSTRAD • SIEĆ TEN-T NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO • KORYTARZ II BERLIN – WARSZAWA – MOSKWA • KORYTARZ VI GDAŃSK – ŁÓDŹ/WARSZAWA – ŻYLINA – OSTRAWA

 7. REGION 5/5 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

 8. RPO WŁ 1/8 KIERUNKI WSPARCIA W RAMACH RPO WŁ • Alokacja środków UE w ramach RPO WŁ – 1046 mln EUR; • Jest to 9 alokacja pod względem wartości środków UE w ramach wszystkich RPO; • Najwięcej środków w ramach RPO WŁ przeznaczono na:I Oś – 258,38 mln EUR oraz III Oś – 286,86 mln EUR

 9. RPO WŁ 2/8 RPO WŁ wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 10. RPO WŁ 3/8 I OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 11. RPO WŁ 4/8 II OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 12. RPO WŁ 5/8 III OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 13. RPO WŁ 6/8 IV OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 14. RPO WŁ 7/8 V OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 15. RPO WŁ 8/8 VI OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r.

 16. PROJEKTY 1/4 PROJEKTY NA TERENIE GMINY SŁAWNO http://www.ugslawno.pl

 17. PROJEKTY 2/4 PRZYKŁAD PROJEKTU Z TERENU GMINY SŁAWNO W RAMACH RPO WŁ „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów” http://www.ugslawno.pl Wartość ogółem: 6,1 MLN PLN; w tym UE: 5 MLN PLN.

 18. PROJEKTY 3/4 PRZYKŁAD PROJEKTU Z TERENU GMINY SŁAWNO W RAMACH PO KL „Razem łatwiej” http://www.ugslawno.pl http://www.ugslawno.pl Wartość ogółem: 0,5 MLN PLN; w tym UE: 0,5MLN PLN.

 19. PROJEKTY 4/4 PRZYKŁAD PROJEKTU Z TERENU GMINY SŁAWNO W RAMACH PROW Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami – ETAP I A http://www.ugslawno.pl http://www.ugslawno.pl Wartość ogółem: 6,5MLN PLN; w tym UE: 3,5MLN PLN.

 20. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI tel. 042 663 30 92 mail: pr@lodzkie.pl