Doel Rijksprogramma Beter Benutten - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doel Rijksprogramma Beter Benutten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doel Rijksprogramma Beter Benutten

play fullscreen
1 / 13
Doel Rijksprogramma Beter Benutten
90 Views
Download Presentation
paloma-bradley
Download Presentation

Doel Rijksprogramma Beter Benutten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Doel Rijksprogramma Beter Benutten • Centrale doelstelling: economie structureel versterken door bereikbaarheid te verbeteren via- investeren in infrastructuur (A4, NWO, A13/A16)- betere benutting van bestaande infrastructuur • Beter benutten door: • betere spreiding van gebruik over de dag-beter spreiden en verbinden van netwerken-Beoogd effect: 20-30% reductie aantal voertuigen in spits (25.000 voertuigen) en 5% groei op PHS-corridors

 2. Budget en planning • Twee onderdelen: nationaal deel en 7 regionale programma’s • Totaal budget: 794 miljoen euro Rijksbudget • Indicatie voor Rotterdam 50 – 90 miljoen Rijksbijdrage • Voorwaarde : co-financiering van 30-50% • Besluiten in 2011 (BO MIRT), implementatie en realisatie in 2012 t/m 2014 • Trekkers: Minister Schulz, ph Baljeu, vertegenwoordiger bedrijfsleven

 3. Kenmerken Programma Beter Benutten • Brede scope: vraag, aanbod en gebruik op weg, spoor, water en langzaam verkeer • Niet alleen fysieke investering, ook andere investeringen • Samenwerking veel partijen nodig voor succesvol uitvoeren, huidige samenwerking doorzetten • Marktpartijen uitgedaagd bijdrage te leveren: flexibel programma nodig • Innovatieve maatregelen gevraagd; flexibel programma • Maar ook: concrete, meetbare maatregelen, dus SMART programma

 4. Regionaal Programma BB Rotterdam Sluit aan bij MIRT Verkenning Rotterdam Vooruit en reeds werkzame samenwerkingsverbanden (Verkeersonderneming, Slim Bereikbaar, Bereik!) Coproductie van Rijk, Stadsregio, PZH, RWS, Rotterdam en Verkeersonderneming Cofinanciering organiseren op programma-niveau, niet op iedere individuele maatregel Nauwe afstemming met Haaglanden, maar wel regionaal maatwerk Stand van zaken: conceptversie 90% gereed

 5. Kerngebieden en Corridors • Hoofdwegennet in Rotterdamse regio: belast met nationaal èn regionaal verkeer. Regionaal/lokaal verkeer beste beïnvloedbaar, dus oplossingen in HWN èn OWN • Knelpunten op corridors (HWN/OWN) zijn bepaald:- Noord-zuid corridor: ‘slinger’A13/A20/A16- Oost-west corridor: A15 Maasvlakte-Ridderster- Specifieke integrale aanpak (waaronder mobiliteit) voor Zuid • Onderscheiden kerngebieden:Noordflank, Oostflank, City, Haven en Zuid

 6. Concept kaart Knelpunten

 7. Gebieden en corridors

 8. Knelpunt-doel-maatregel-effect • Per knelpunt target bepaald: hoeveel auto’s uit de spits • Maatregelen op vraagbeïnvloeding, aanbod verbetering en gebruiksverbetering • Effect in vvu/reistijdwinst bepalen indien mogelijk • Integratie op corridor/gebiedsniveau/doelgroepen: halen we met een combinatie van maatregelen beoogd effect ? • Werkwijze met expertteam (adviseur van minister) gedeeld, substitutie blijft onzekere factor

 9. Concept overzicht maatregelen

 10. Effectmeting doorstroming-reistijd-comfort

 11. Effectmeting Knelpunten/Gebieden

 12. Kenmerk Programma BB Rotterdam (stand augustus) • Omvang voorlopig: 40/50 maatregel(pakketten) • Financieel: circa € 150 miljoen euro • Vraag, aanbod en gebruik. Alle modaliteiten • Aanloopinvesteringen opgenomen in programma • Co-financiering: sept-nov gesprekken met regiopartijen, marktpartijen • Scherpe target mobiliteitsmanagement: 30% cofinanciering markt • Voorbereiding implementatie/realisatie/organisatie: okt-dec

 13. Risico’s voor programma BB • Planning en begroting maatregelen realistisch ? • Co-financiering privaat • Co-financiering publiek (interne besluitvormingstrajecten) • Beschikbaarheid rijksmiddelen voor periode tot/met 2014 • Beïnvloeding programma en organisatievorm door bestuurlijke dossiers