Nacionalinės pažangos programa – ilgalaikės valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys,
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Nacionalinės pažangos programa – ilgalaikės valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, ES finansinės paramos panaudojimas šiems prioritetams įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu. Finans ų ministerija 2012–09–06. Nacionalinė pažangos programa (NPP):.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ovidio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nacionalin s pa angos programa ilgalaik s valstyb s prioritet gyvendinimo kryptys

Nacionalinės pažangos programa – ilgalaikės valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys,

ES finansinės paramos panaudojimas šiems prioritetams įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu

Finansų ministerija

2012–09–06


Nacionalin pa angos programa npp
Nacionalinė pažangos programa (NPP): prioritetų įgyvendinimo kryptys,

– pagrindinis vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentas, skirtas įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“;

– apibrėžiamos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys;

– rengiama atsižvelgiant Europos Sąjungos politines nuostatas (strategiją „Europa 2020” ir kt.);

– numatomas ES finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti;

– parengimo terminas derinamas su Europos Sąjungos finansinės paramos programavimo laikotarpiu.

Strateginio planavimo metodikos 6 str.:


Nacionalin s pa angos programa ilgalaik s valstyb s prioritet gyvendinimo kryptys

NPP prioritetų įgyvendinimo kryptys, – pagrindinis nacionalinis strateginis dokumentas, nubrėžiantis valstybės žingsnius 2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendinant Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ ir siekiant sukurti pažangią, modernią ir stiprią valstybę, pasižyminčia harmoninga trijų „sumanumų“ (visuomenės, ekonomikos ir valdymo) derme.


Npp prioritet detalizavimas i
NPP prioritetų detalizavimas (I) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

2012 m. balandžio 10 d. 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos sprendimu įsteigiamos 7 NPP prioritetus detalizuojančios tarpinstitucinės darbo grupės:

5 vertikaliems prioritetams:

 • Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra (ŠMM);

 • Bendruomenių stiprinimas ir socialinės įtraukties didinimas (SADM);

 • Inovacijoms ir investicijoms palanki verslo aplinka (ŪM);

 • Integrali ir efektyvi ekonomika (ŪM);

 • Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus valdymas (VRM).

  2 horizontaliems prioritetams:

 • Kultūra (KM);

 • Regioninė plėtra (VRM).


Npp prioritet detalizavimas ii
NPP prioritetų detalizavimas (II) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

2012 m. balandžio 12 d. – gegužės 11 d. dirbusios NPP prioritetus detalizuojančios tarpinstitucinės darbo grupės pateikė pasiūlymus dėl NPP prioritetų:

 • formuluočių;

 • tikslų;

 • uždavinių, pagrindinių veiklų;

 • rodiklių/vertinimo kriterijų;

 • horizontalių principų integravimo;

 • sėkmės prielaidų ir sąlygų.


Nacionalin s pa angos programa ilgalaik s valstyb s prioritet gyvendinimo kryptys

NPP struktūra prioritetų įgyvendinimo kryptys,

LIETUVA 2030 (NPS)

2014–2020 m.NPP

Pagrindinės pokyčių sritys:

UŽDAVINIAI (VEIKLOS)

VERTINIMO RODIKLIAI

PRIORITETAI

TIKSLAI

1.

Tikslams – efekto rodikliai

...

Uždaviniams – rezultato rodikliai

N

SUMANI EKONOMIKA

1.

Tikslams – efekto rodikliai

...

Uždaviniams – rezultatorodikliai

N

1.

Tikslams – efekto rodikliai

...

Uždaviniams – rezultato

rodikliai

SUMANI VISUOMENĖ

N

1.

Tikslams – efekto rodikliai

Uždaviniams – rezultato

rodikliai

...

N

Tikslams – efekto rodikliai

1.

SUMANUS VALDYMAS

Uždaviniams – rezultato

rodikliai

...

N


Npp prioritetai i
NPP prioritetai (I) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 2030”

Sumanivisuomenė

Sumani ekonomika

Sumanus valdymas

Kultūra

Regioninė plėtra

Visuomenės

ugdymas,

mokslas

ir kultūra

Veikli ir

solidari

visuomenė

Į aukštą

pridėtinę

vertę

orientuota,

integrali

ekonomika

Ekonominiam

augimui

palanki

aplinka

Visuomenės

poreikius

atitinkantis

ir pažangus

viešasis

valdymas

Pažangus augimas

Tvarus augimas

Integracinis augimas

Strategija “Europa 2020”


Npp prioritetai ii
NPP prioritetai (II) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Sumanivisuomenė

Visuomenės ugdymas,

mokslas ir kultūra

Veikli ir solidari visuomenė

Skatinti mokytis visą gyvenimą

Didinti gyventojų gerovę ir

socialinę aprėptį

Stiprinti tapatybę, pilietiškumą,

atsakomybę ir bendradarbiavimą

Diegti socialines inovacijas

Skatinti kūrybiškumą, verslumą

ir lyderystę

Didinti bendruomenių ir

NVO vaidmenį

Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir

panaudojimą

Didinti gyventojų kokybišką

užimtumą

Skatinti sveikatos, gamtinės ir

kultūrinės aplinkos tausojimą


Npp prioritetai iii
NPP prioritetai (III) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Sumaniekonomika

Į aukštą pridėtinę vertę

orientuota, integrali ekonomika

Ekonominiam augimui

palanki aplinka

Skatinti į globalias rinkas

orientuotus vertės kūrimo tinklus

Užtikrinti augimui palankią

reguliacinę ir mokesčių aplinką

Kurti paskatas inovatyvaus

verslo plėtrai

Sukurti palankias sąlygas verslumui

ir verslo plėtrai

Skatinti verslo produktyvumą ir

darnų vystymąsi

Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią

ekonominę infrastruktūrą

Didinti teritorinę sanglaudą

regionuose


Npp prioritetai iv
NPP prioritetai (IV) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Sumanus valdymas

Visuomenės poreikius

atitinkantis ir pažangus

viešasis valdymas

Stiprinti strategines kompetencijas

viešojo valdymo institucijose

ir gerinti šių institucijų

veiklos valdymą

Užtikrinti viešojo valdymo procesų

atvirumą ir skatinti visuomenę

aktyviai juose dalyvauti

Gerinti paslaugų kokybę

ir didinti jų prieinamumą

visuomenei


Npp prioritetai v
NPP prioritetai (V) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Kultūra

– horizontalus nacionalinis prioritetas, kuris įgyvendinamas siekiant dviejų tikslų:

 • Užtikrinti kultūros prieinamumą, įvairovę ir sklaidą(kultūros paslaugų prieinamumo didinimas; kūrybingumo skatinimas; kultūrinio tapatumo stiprinimas; kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtra; kūrybinio ir kultūrinio turinio skaitmeninimas ir kt.).

 • Plėtoti aukštos kokybės paslaugas ir kultūros viešąją infrastruktūrą(kultūros paveldo išsaugojimas ir jo pritaikymas visuomenės poreikiams; kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų ir kt.) infrastruktūros modernizavimas; kultūros darbuotojų kvalifikacijos didinimas; viešųjų erdvių plėtojimas, kultūrinės terpės sukūrimas ir kt.).


Npp prioritetai vi
NPP prioritetai (VI) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Regioninė plėtra

– horizontalus nacionalinis prioritetas, kuris įgyvendinamas siekiant dviejų tikslų:

 • Užtikrinti tolygią ir tvarią regionų plėtrą(viešojo valdymo savivaldybėse gerinimas; viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas; vietos bendruomenėms svarbios bazinės infrastruktūros modernizavimas; sveiko gyvenimo būdo, sporto, saviraiškos skatinimas; viešosios turizmo infrastruktūros plėtra ir kt.).

 • Didinti teritorinę sanglaudą regionuose(kaimo vietovių gyvenamosios aplinkos gerinimas (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra); tikslinėms teritorijoms būdingų problemų sprendimas (pvz., apleistų teritorijų tvarkymas) didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą ir kt.).


Npp prioritet svarstymas
NPP prioritetų svarstymas prioritetų įgyvendinimo kryptys,

NPP prioritetams, jų tikslams iš esmės pritarta:

 • 2012 m. birželio 12 d. Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos posėdyje;

 • 2012 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

Taip pat plačiai išdiskutuota viešojo NPP prioritetų aptarimo, vykusio 2012 m. liepos mėn., metu.


Nacionalin s pa angos programa ilgalaik s valstyb s prioritet gyvendinimo kryptys

Pagrindiniai NPP aspektai (I) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Formuojami integralūs prioritetai, apimantys įvairias sritis

Švietimas

Kultūra

MTEP, inovacijos

Verslas

Transportas

Turizmas

Aplinka

Energetika


Pagrindiniai npp aspektai ii
Pagrindiniai NPP aspektai (II) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Nustatomi horizontalūs prioritetai ir principai:

Nustatyti du horizontalūs prioritetai – Kultūra ir Regioninė plėtra:

– parengti šių prioritetų aprašymai, nustatyti siektini tikslai, uždaviniai, rodikliai;

– įgyvendinami (integruojami) per vertikalius NPP prioritetus (jų tikslus ir uždavinius);

– įgyvendinimas užtikrinamas per tarpinstitucinius veiklos planus.

Nustatyti horizontalūs principai – Darnus vystymasis, Lyčių lygybė ir nediskriminavimas, Jaunimas:

– įgyvendinami (integruojamas) per NPP prioritetus (jų tikslus ir uždavinius);

– vertinamas projektų atitikimas horizontaliems principams;

– įgyvendinami per konkrečias veiklas, projektus, priemones ir skatinamas per atrankos kriterijus.


Pagrindiniai npp aspektai iii
Pagrindiniai NPP aspektai (III) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Apima išankstines sąlygas ir sėkmės prielaidas nustatytiems prioritetams įgyvendinti:

 • tarpinstitucinis koordinavimas;

 • reguliacinių ir investicinių priemonių suderinamumas;

 • administracinių gebėjimų stiprinimas;

 • pakankama finansinių išteklių koncentracija poveikiui užtikrinti;

 • platesnis kitų finansinių instrumentų naudojimas.


Nacionalin s pa angos programa ilgalaik s valstyb s prioritet gyvendinimo kryptys

Pagrindiniai NPP aspektai (IV) prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Apjungiami įvairūs plėtrai skirti finansavimo šaltiniai tokie, kaip:

 • Europos socialinis fondas;

 • Europos regioninės plėtros fondas;

 • Sanglaudos fondas;

 • Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

 • Europos jūrų ir žuvininkystės fondas;

 • nacionalinio biudžeto lėšos;

 • kita ES / tarptautinė finansinė parama (pavyzdžiui, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinės priemonės ir kt.)


Nacionalin s pa angos programa ilgalaik s valstyb s prioritet gyvendinimo kryptys

Lietuvos nacionalinių strateginių dokumentų sąsaja prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Strategija

„Europa 2020”

Valstybės pažangos strategija

(Lietuva 2030)

Tarpiniai valstybės pažangos strategijos tikslai iki 2020 m.

Nacionalinė reformų programa

 • Nacionalinė pažangos programa (2014–2020 m.)

 • (ESF, ERPF, SF, EŽF, EŽŪFKP ir kitos ES finansinės priemonės bei nacionalinis finansavimas),

 • nurodomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas ES finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti

Bendrasis

strateginis

dokumentas

Konvergen-cijos

tikslo

Veiksmų programos

Europos teritorinio bendrada-rbiavimo

tikslo

Veiksmų programos

 • Kaimo plėtros

 • Veiksmų programos

 • Žuvininkys-tės

 • Veiksmų programos

Kitų ES politikų finansinėmis priemonėmis finansuojami projektai

Vystymosi ir investicijų partnerystės sutartis

ES lygmens transporto, energetikos, IT projektai

Kitos biudžetinės lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

ES struktūrinės paramos lėšos

Kitos ES lėšos

Privačios lėšos

Nacionalinio biudžeto ištekliai


Nacionalin s pa angos programa ilgalaik s valstyb s prioritet gyvendinimo kryptys

Tolesnė NPP rengimo eiga prioritetų įgyvendinimo kryptys,


Nacionalin s pa angos programa ilgalaik s valstyb s prioritet gyvendinimo kryptys

http://www.esparama.lt/2014-2020-laikotarpis prioritetų įgyvendinimo kryptys,

Dėkoju už dėmesį!