Terapeutska komunikacija nikad zavr ena pri a
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

TERAPEUTSKA KOMUNIKACIJA- NIKAD ZAVRŠENA PRIČA. Prim dr sci med Tatjana Radosavljević, Direktor Lekarske komore Srbije. TERAPEUTSKA KOMUNIKACIJA. Mesto : bolnica Vreme :jutro Dogadjaj : jutarnji sastanak lekara

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - overton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Terapeutska komunikacija nikad zavr ena pri a

TERAPEUTSKA KOMUNIKACIJA-NIKAD ZAVRŠENA PRIČA

Prim dr sci med Tatjana Radosavljević,

Direktor Lekarske komore Srbije


Terapeutska komunikacija
TERAPEUTSKA KOMUNIKACIJA

Mesto: bolnica

Vreme :jutro

Dogadjaj: jutarnji sastanak lekara

Dežurni lekar : Dežurstvo proteklo mirno.Nekoliko intervencija. Pneumonija iz 24 ,drugi krevet levo,zalio se na povišenu temperaturu,u 23 i 20,temperatura 39,7 stepeni,preznojen,puls 112 u min,dobio ampulu Novalgetola,posle 40 min temperatura 36,9,uradjene frikcije.Karcinom iz 32 ,četrv ti krevet krvario oko 300 ml sveže krvi,dobio ampulu Antagosana i trombocite...


Terapeutska komunikacija1
TERAPEUTSKA KOMUNIKACIJA

 • PAŽLJIVO SLUŠATI BOLESNIKOVE REČI VELIKA JE VRLINA LEKARA.

 • SLABO LEČI LEKAR KOJI NE MISLI I NE SLUŠA BOLESNIKA

 • BOLESNIK NE TREBA BRBLJIVOG LEKARA.

 • ZA PRAVU DIJAGNOZU NIJE DOVOLJNO POGLEDATI BOLESNIKA,TREBA GA POSLUŠATI,SASLUŠATI I LABORATORIJSKI PROVERITI


Vidovi komunikacije lekar pacijent
VIDOVI KOMUNIKACIJE LEKAR – PACIJENT

-verbalna:

REČ

–možedadasnagu,sigurnost,oproštaj,pa I daleči -možedapovredi,ponizi,nanesebol

REČI PACIJENT MORA DA RAZUME

-neverbalnakomunikacija:

–izgledlica,pogled,govortela,stav I pokret,ćutanje


Iz istorije
IZ ISTORIJE

 • Gatanjeivradžbinejesujedanodnajstarijioblikamedicine.IsamHipokrat je bio prvosveštenikAsklepijevoghrama,ukojisubilidovodjenibolesnicigdeih je u tokunoći ,šapćućičarobnerečiizlečenjaposećivalobožanstvoilijedanodsveštenika.

 • BiografTeodosijeopisujelečenjejednoghisteričnogbolesnikakoga je lečioSveti Sava rečima:“...I on unese u crkvuraslabljenog...A kadapadnenoć,sam se udruži....sam se trudjašedaposlužibolesniku....prvosam o sebiispovedi,smernošćuprivlačećimilostboga,iprosida se molitvausliši ,prosibolnikumilosti.“


Hilandarski medicinski kodeks
HILANDARSKI MEDICINSKI KODEKS

 • „....Lekar ne trebaodmahdapristupipipanjupulsaipostavljanjudijagnoze...On trebadabudeobazrividaprethodnomalorazgovarasabolesnikom...“

 • „Budi veseoipribran,nemojpožudnogledatibolesnikovuženuilikćerdaga to ne bi uzrujavalo...Trebadaobratišpažnjunabolesnikovoopštestanje(habitus),a zatimdamalosanjimeporazgovaraš.Gledaj,akomožeš,saobazrivošćudadobiješodnjegaobaveštenjadanijeslučajno pre tvogdolaskauzimaoodnekogalekoveidalisugakupali u utoplojvodi u kojojsu bile lekovitetrave.....tiobazivopogledajpokućida ne bi primetionekoodtihranijeupotrebljenihsredstavazalečenje...”


Kakvog lekara tra i ve ina pacijenata
KAKVOG LEKARA TRAŽI VEĆINA PACIJENATA?

 • Lekartrebadabudesiguran u svojemedicinskoznanje

 • Lekartrebadapomažepacijentu u savladavanjuemocionalnihteškoća

 • Pacijenttrebadazalekarabudeosoba a ne slučaj

 • Lekartrebadabudediskretan I daiskazujeempatiju


Terapeutska komunikacija2
TERAPEUTSKA KOMUNIKACIJA

 • Emocionalnereakcijepacijenatapremalekarukaoštosusumnjičavost,besililjubavčestonemajunikavevezesanjimkaorealnomosobom.

 • Pacijenttrebadakrozverbalnuilineverbalnukomunikacijurazumesvojproblem,aliistovremenotakomunikacijaima I funkcijuterapije.

 • Pacijent se osećavrednovanim,poštovanim I imaosećanjeolakšanja,čak I kada se radi o najtežimvestima.


Terapeutska komunikacija3
TERAPEUTSKA KOMUNIKACIJA

 • Sa drugestrane I lekarrazvijaemocionalnereakcije,kojemogubitipozitivne:simpatija,nežnost,razumevanje,ali I negativne-grubost,odbojnost,ljutnja.

 • O svojimemocijamalekarmožedasaznaiznačinanakojirazgovarasapacijentom,kako se pozdravljaili ne pozdravljasanjim,daligaradujeililjutitokdijagnoze,Isamadijagnoza.


Vidovi terapeutske komunikacije
VIDOVI TERAPEUTSKE KOMUNIKACIJE

 • -slušanje I razumevanjedrugih

 • -davanjepodrške

 • -empatija

 • -saveti u uputstva


Pristanak informisanog pacijenta informed consent
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA -informed consent

 • Principi :

 • Salusaegrotisupremalex(dobrobitpacijenta je osnovnizakon)

 • Voluntasaegrotisupremalex


Pristanak informisanog pacijenta informed consent1
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA -informed consent

 • Lekar je dužandavodiračuna o dobrupacijenata,alii o autonomijinjegoveličnosti.Napreduzimanjeodgovarajućemedicinskeintervencije ne ovlačćujusamosimptomibolesti,negopristanakpacijenta.Time se iskazujepoštovanjepravapacijentanasamoodredjenje u odnosunatelo,uvažava se ličnodostojanstvoislobodapacijenta,aistovremeno se pacijentinformiše o mogućimrizicima.

 • Tekonolečenjekoje se sprovodiuzpunusaglasnostbolesnika,uznjegovorazumevanje ,imaizgleddabude u punojmeriefikasno.Tražećipomoćodlekara,pacijent je daosamoograničenipristakanalečenje


Pristanak informisanog pacijenta informed consent2
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA -informed consent

 • U osnovidužnostiobaveštavanjaležiidejasigurnosti.Temeljodluke o pristankučiniuvekobaveštavanje.Većinapravnikamislidaobavezaobaveštavanjaprističeizugovora o lečenju,doklekarismatrajudaonaizvireizpoverenjaizmedjulekaraipacijenta.

 • Nacionalnemedicinskeasocijacijesusaglasne u tome dalekariimajupravodapoštujusvojeličnevrednostii moral idapraktikujusvojnezavisniprofesionalnisud.Lekaritakodjeimajupravodainformišupacijentenanačinkojinijesugestivan.Da bi pristanakinformisanogpacijenta bio validan,onmorabitiinformisan o relevantnimalternativamairizicimaibenefitima,narazuman,kompletaninepristarasannačin.

 • Ovo je kamentemeljacmodernemedicinskeetike.


Pristanak informisanog pacijenta informed consent3
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA -informed consent

 • Pristanaknaoperacijuzasniva se napoverenju u lekarakoji je pacijentuličnopoznatilikojiuživaopštiugled u struci.Lekarmedicinskimsavetimapomažepacijentudadoneseodluku o pristanku.

 • Kao štolekardoziramedikamente,takodoziraimeruinformacijavodećiračuna o fizičkomipsihičkomstanjubolesnikainjegovimumnimsposobnostima.


Pristanak informisanog pacijenta informed consent4
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA -informed consent

 • Obaveštenjetrebadasadrži :uputstvoštabolesniktrebaili ne trebadačinizavrememedicinskeintervencije,ukaazivanjenakontraindikacije,razjašnjenje same bolesti,da bi bolesnikpoštovaouputstvavezanazanačinživotaihigijenskodijeteskirežim.Potom,upozorenjenamogućeposlediceanestezijeilimedikanetoznoglečenja,kaoinaproduženodelovanjelokalneanestezije,kojevozačačininesposobnimzaupravljanjemotornimvozilom.

 • Nemačkisud je osudiolekaarazbog toga štobolesnikukoji je bolovaoopdtuberkulozenijenapravinačinpredočiodijagnozukoja bi gaprivolelanaumerenijinačinživota.Zbog toga je pacijentdopustiosebinačinživotakoji je drastičnopogoršaozdravstvenostanje.


Pristanak informisanog pacijenta informed consent5
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA -informed consent

 • Dilema: dalisaopštavatidijagnozuobolelimodneizlečivebolesti?Odgovor se nalazi u medicinskim,etičkimipravnimzahtevima.

 • Samo u slučajukad bi obelodanjivanjeprirodebolestiputemobaveštenjavodilo ka ozbiljnimineotkonjivimoštećenjimaapacijentovogzdravlja,izostanakobaveštenja bi mogaobitiopravdan.Medjutim,saopštenje ne trebadaizostanezbogbojaznida bi se njimeumanjiloraspoloženjeiliopšteosećanjebolesnikovo,jer se to smatraneizbežnimgubitkomkojivaljapodneti

 • Salus ex voluntate,voluntas pro salute,salus et voluntas (Životizvolje,voljazaživotom,čineživotivoljujednim).


Pristanak informisanog pacijenta informed consent6
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA -informed consent

 • Pisaniformulari ne moguzamenitiusmenirazgovorsapacijentom,jer se takozapostavljaindividualnikarakterodnosaizmedjunjegailekara,te se ograničavameraposebnepažnjelekara.

 • „Ovimizjavljujemdasamodstrane ...lekara bio u pojedinostimaobavešten o svojojbolestii o mogućnostimalečenja,kaoi o značaju,domačajuinužnostioperacije(...)iostalihmeralečenja,idasamsasapredočenimlečenjem,odnosnooperacijomsaglasan,pai u slučajuda se medicinskinaknadnopokažepotrebnoda se operacijaproširiizahtevpromeni.Upozorensamnamogućnostkomplikacijakaoina to da se ne garantujeodredjeniuspehlečenja,odnosnoda se on ne možeunapredpredvideti (Potpis)


Pristanak informisanog pacijenta informed consent7
PRISTANAK INFORMISANOG PACIJENTA -informed consent

Kakoobavestitipacijenta?

 • Ne postojinaročita forma nitičarobna formula.

 • Usmeno ,u spontanomrazgovorusapacijentom,jer to stvaraodnosmedjusobnogpoverenja.

 • Govori se jezikomkoji je pacijenturazumljiv,vodećiračuna o stepenunjegoveinteligencijeiobrazovanja.