bazat e kontabilitetit l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bazat e kontabilitetit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bazat e kontabilitetit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Bazat e kontabilitetit - PowerPoint PPT Presentation


 • 772 Views
 • Uploaded on

Bazat e kontabilitetit. Diskutimi/Ushtrimi i parë Mësimdhënës: Mr. sc. Sokol Domniku, . Biznesi dhe format e tij. Biznesi – Format e tij . Individual Ortakëria Shoqëritë aksionare . Funksionet kryesore të biznesit .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bazat e kontabilitetit' - ostinmannual


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bazat e kontabilitetit

Bazat e kontabilitetit

Diskutimi/Ushtrimi i parë

Mësimdhënës: Mr. sc. Sokol Domniku,

biznesi dhe format e tij
Biznesi dhe format e tij

Biznesi – Format e tij

Individual Ortakëria Shoqëritë aksionare

Funksionet kryesore të biznesit

Shitja Financat dhe Kontabiliteti Prodhimi Burimet njerëzore

aktiviteti dhe transaksioni i biznesit
Aktiviteti dhe transaksioni i biznesit
 • Aktiviteti i biznesit përfshinë prodhimin dhe shitjen e produkteve ose shërbimeve konsumatorëve potencial të tregut.
 • Shitja ose blerja e një produkti ose shërbimishkakton një transaksion.
roli dhe funksioni i kontabilitetit n biznes
Roli dhe funksioni i kontabilitetit në biznes
 • Bënë evidentimin e të gjitha transaksioneve të biznesit
 • Ndikon na rrjedhën efektive të veprimtarisë së ndërmarrjes si funksion i veçantë i biznesit
nocioni dhe llojet e kontabilitetit
Nocioni dhe llojet e kontabilitetit
 • Kontabiliteti mund të definohet si një set i rregullave dhe koncepteve i cili mundëson evidentimin, regjistrimin, komunikimin e informatës e cila buron nga ngjarjet që ndodhin përbrenda një njësie ekonomike.

Kontabiliteti financiar: Kontabiliteti Menaxherial :

Kryesisht shfrytëzuesit e jashtëm e përdorin:

Furnitorët

Kreditorët (Banka)

Aksionarët

Punonjësit

Kryesisht shfrytëzuesit e brendshëm e përdorin:

Menaxherët

formula e kontabilitetit
Formula e kontabilitetit

A (At) – D = K (An)

 • “A”është shkurtesë për asetet (angl. Assets) që d.m.th. pasuri e ndërmarrjes (toka, ndërtesat, paratë, mjetet e punës, etj.), dhe nënkuptojnë të gjitha asetet totale të saj.
 • “D”është shkurtesë për detyrimet e ndërmarrjes. Kjo do të thotë që të gjitha obligimet dhe borxhet e ndërmarrjes ndaj palëve të treta, p.sh. ndaj bankës, furnizuesve, shtetit, punonjësve, etj.
 • “K”është shkurtesë për kapitalin ose emërtohet si asetet neto. Kapitali i pronarit definohet pasi të zbresim detyrimet nga asetet totale të ndërmarrjes. Çka nënkuptojmë më këtë? Për këtë do ilustrojmë shembullin nr. 1:
shembulli nr 1
Shembulli nr. 1
 • Supozojmë që gjendja e një ndërmarrjeje është kjo:
 • Asetet totale janë 100.000€
 • Detyrimet janë: 20.000€
 • Atëherë Kapitali do të jetë 80.000€, për arsye se pasi që zbresim 20.000€ nga asetet totale që janë 100.000€, atëherë do e fitojmë këtë vlerë.

d.m.th. A (100.000) – D (20.000) = K (80.000)

shembulli nr 2
Shembulli nr. 2
 • Për të kuptuar më mirë formulën ne do e bëjmë ilustrimin edhe të shembullit të dytë:
 • Supozojmë që marrim një kredi në vlerë prej 10.000€! Çfarë ndryshime dhe si do të regjistronim këtë rast?
 • A (100.000) – D (20.000) = K (80.000)
 • A (100.000 +10.000 (kredia) = A (110.000)
 • D (20.000 + 10.000 (kredia) = D (30.000)
 • K (80.000) ---------------------- = K (80.000)
 • Siç vërehet pasi kemi marrë kredinë, neve asetet totale na rriten për 10.000€, d.m.th. në total 110.000€, por poashtu edhe detyrimet na rriten për 10.000€, d.m.th. në 30.000 pasi ne tani kemi detyrim ndaj kredidhënësit. Dhe pasi që aplikojmë formulën A –D = K, vlera e kapitalit mbetet 80.000€.
asetet dhe kuptimi i tyre
Asetet dhe kuptimi i tyre
 • Asetet (angl. assets) janë pasuria e organizatës. Ato paraqiten në forma dhe lloje të ndryshme. Në vijim do i paraqesim disa nga asetet kryesore të firmës:
 • paraja
 • mjetet kryesore
 • toka
 • ndërtesat
 • llogaritë e arkëtueshme
 • licenca e punës
 • malli
 • xhirollogaria bankare
 • e drejta autoriale
format kategorit e aseteve
Format/kategoritë e aseteve
 • asete të prekshme
 • asete jo të prekshme
 • asete qarkulluese

______________________________

Shembulli nr. 1: t’i klasifikojmë asetet sipas formave të tyre