slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oprávněné výdaje projektů Olomouc 28.6.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oprávněné výdaje projektů Olomouc 28.6.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Oprávněné výdaje projektů Olomouc 28.6.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Oprávněné výdaje projektů Olomouc 28.6.2010. Ing. Vlastimil Outlý Národní vzdělávací fond, o.p.s. Tři základní pravidla oprávněnosti výdajů. Výdaj musí být zahrnut a schválen v konečném návrhu projektu (KNP) a uveden v Dohodě o projektu, která bude přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Oprávněné výdaje projektů Olomouc 28.6.2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Oprávněné výdaje projektů

Olomouc 28.6.2010

Ing. Vlastimil Outlý

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

slide2

Tři základní pravidla oprávněnosti výdajů

 • Výdaj musí být zahrnut a schválen v konečném návrhu projektu (KNP) a uveden v Dohodě o projektu, která bude přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Výdaje neuvedené ve KNP nejsou, bez předchozího schválení jejich dodatečného zahrnutí do projektu švýcarskou stranou, oprávněné.
 • Výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu a musí mít přímou vazbu na projekt (tj. musí být vynaložen na aktivity uvedené ve schváleném KNP).
slide3

Datum uskutečnění výdaje

 • Výdaj je oprávněný, pokud vznikl v časovém rozmezí pro realizaci projektu uvedeném v Dohodě o projektu a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a byl uhrazen v časovém rozmezí pro oprávněnost výdajů uvedeném v Dohodě o projektu a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Obecně doba pro realizaci projektu začíná dnem podpisu Dohody o projektu oběma smluvními stranami a končí datem uvedeným v Dohodě o projektu a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Obecně doba oprávněnosti výdajů projektu začíná dnem podpisu Dohody o projektu oběma smluvními stranami a končí 12 měsíců po datu ukončení projektu, které je uvedeno v Dohodě o projektu a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
slide4

Datum uskutečnění výdaje

Výdaje vynaložené před podpisem Dohody o projektu jsou vždy neoprávněné vyjma výdajů odsouhlasených švýcarskou stranou za účelem dopracování projektového záměru do podoby konečného návrhu projektu (hrazené z Fondu pro přípravu projektů na základě samostatného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydává NKJ-CFCU).

slide5

Oprávněnost výdajů partnerů

 • Partner je stejně tak jako konečný příjemce považován za subjekt, který čerpá podporu z projektu. Výdaje vzniklé a uhrazené partnerem jsou oprávněné za stejných pravidel jako výdaje vzniklé a uhrazené konečným příjemcem.
 • Vztah mezi konečným příjemcem a jeho partnerem musí být založen na nekomerčním principu a musí být podložen Dohodou o partnerství, která upravuje, mimo jiné, finanční toky mezi konečným příjemcem a partnerem. Partner nezasílá konečnému příjemci fakturu.
 • Dodavatelsko-odběratelský vztah není považován za partnerství.
slide6

Zařízení a vybavení

 • Oprávněné jsou výdaje spojené s nákupem nového vybavení či zařízení hmotné povahy a výdaje na nehmotný majetek.
 • Nákup nemovitostí není oprávněným výdajem.
 • Nákup dopravních prostředků je oprávněným výdajem pouze ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech. Výjimku může tvořit např. nákup dopravních prostředků nezbytných pro realizaci projektu.
 • Nakoupené zařízení a dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek musí být užíván i po skončení projektu.
slide7

Nákup služeb

 • externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými konečným příjemcem
 • výdaje na publicitu – výdaje související s publicitou a propagací projektu (v souladu s plánem publicity) jiné než ty prováděné zaměstnanci konečného příjemce
slide8

Osobní výdaje

 • Osobní výdaje na realizaci projektu jsou výdaje na zaměstnance konečného příjemce, který vykonává specifickou odbornou činnost, která je nezbytná pro dosažení cílů projektu, tj. činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní realizace projektu.
 • Osobní výdaje na řízení nejsou oprávněnými výdaji.
slide9

Osobní výdaje

 • Výdaje na zaměstnance, které svým charakterem mají zejména motivační a stabilizační funkci (odměny a prémie, příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreaci apod.), nejsou oprávněnými výdaji.
 • Osobní výdaje musí být stanoveny na základě průměrné mzdy v organizaci konečného příjemce během období 6 měsíců za srovnatelnou práci v daném místě, čase, oboru, kvalifikaci zaměstnance a na jeho pracovní pozici. Metodika výpočtu průměrné mzdy musí být popsána v záměru projektu.
slide10

Cestovní náhrady

 • Oprávněné jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců konečného příjemce a zaměstnanců partnerů při cestách v souvislosti s realizací projektu.
 • Cestovní náhrady pro tuzemské pracovníky musí být stanoveny v souladu se zákoníkem práce a navazujícími předpisy – vyhláškami MPSV a MF, které stanoví výši cestovních náhrad pro daný rok.
 • Cestovní náhrady pro zahraniční pracovníky jsou stanoveny za ubytování a stravné do maximální výše 6.000 Kč (orientačně 350 CHF) za noc.
slide11

Neoprávněné výdaje

Obecně všechny výdaje, které nebyly uvedeny a schváleny v konečném návrhu projektu

 • režijní / provozní výdaje organizace,
 • nákupy nemovitostí,
 • úroky z úvěrů,
 • správní poplatky,
 • kurzové ztráty,
 • výdaje spojené se zpracováním záměru projektu,
 • výdaje, které byly nebo budou nárokovány jako oprávněné v rámci jiných dotací či programů, atd.

DPH - plátce x neplátce

slide12

Zajištění spolufinancování

Povinnou přílohou již záměru projektu.

 • státní rozpočet,
 • rozpočty krajů a obcí,
 • soukromé zdroje

Spolufinancování může obsahovat i další neoprávněné výdaje , které jsou žadatelem uvedeny v konečném návrhu projektu.

Nižší náklady = nižší spolufinancování

slide13

FINANČNÍ TOKY

Prostředky na předfinancování grantu se KP poskytují z SR/rozpočtu krajů formou:

 • průběžných ex-post plateb (následné proplácení oprávněných výdajů již vynaložených KP/ZP);
 • průběžných ex-ante plateb (poskytnutí prostředků KP/ZP před realizací výdajů);
 • závěrečné platby.

Na základě dokumentů o realizovaných výdajích předložených švýcarské straně jsou prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce Národním fondem propláceny zpět do SR/rozpočtu krajů.

slide14

Dohoda o projektu

(NKJ a CH)

 • Oznámení o
 • poskytnutí grantu
 • (NKJ a MPSV=OSS)
 • Rozhodnutí o
 • poskytnutí dotace z NF
 • (NKJ a ZS=ÚSC)
 • Rozhodnutí o
 • poskytnutí dotace
 • (KP/ZP a MPSV=OSS)
 • Smlouva o
 • poskytnutí dotace
 • (KP/ZP a ZS=ÚSC)

FINANČNÍ TOKY - Právní akty

slide15

Schéma ex-post plateb

SDC/SECO

6

5

4

Národní fond

CFCU, CZP2

3

7

MPSV

Finanční

útvar

1

2

tok finančních prostředků

Konečný příjemce

(ZP)

administrace žádosti o platbu

slide16

Základní nastavení

MPSV – pouze ex-post platby a závěrečná platba

 • Financování projektu probíhá dle indikativního časového rozvrhu plateb stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace formou následného proplácení již vynaložených oprávněných výdajů projektu z prostředků MPSV.
 • Finanční prostředky jsou následně zpětně propláceny MPSV z příspěvku Programu švýcarsko-české spolupráce.
slide17

Ex-post platba

 • Platby jsou prováděny na základě žádosti o platbu KP (součást průběžné zprávy), jejíž přílohou je veškerá příslušná dokumentace. Žádost o platbu KP se předkládá v CZK.
 • Žádost o platbu zahrnuje konkrétní oprávněné výdaje, které jsou spojené s již realizovanými službami, dodávkami a stavebními pracemi (podmínkou jsou ověřitelné a kontrolovatelné výstupy). Takovéto výdaje se musí vztahovat ke konkrétní aktivitě v rámci realizace projektu.
slide18

Ex-post platba

 • Přehled dokumentace předkládané k žádosti o platbu:
 • průběžnou zprávu o projektu,
 • žádost o ex-post platbu KP,
 • soupis dokladů uhrazených KP v daném pololetí,
 • soupis osobních výdajů uhrazených KP v daném pololetí,
 • uhrazené faktury zhotovitele, schválené KP včetně všech podkladů (bankovní výpisy, zjišťovací protokoly, soupisy provedených prací),
 • detailní přehled čerpání rozpočtu projektu.
slide19

Závěrečná platba

 • Po vypracování závěrečné zprávy o projektu
 • závěrečnou zprávu o projektu,
 • žádost o závěrečnou platbu KP,
 • soupis dokladů uhrazených KP,
 • soupis osobních výdajů uhrazených KP,
 • uhrazené faktury zhotovitele, schválené KP včetně všech podkladů (bankovní výpisy, zjišťovací protokoly, soupisy provedených prací),
 • detailní přehled čerpání rozpočtu projektu.
slide20

Kontakty

Ing. Petra Murycová

E-mail: petra.murycova@mpsv.cz

Tel: 221 922 122

Ing. Jitka Zukalová

E-mail: jitka.zukalova@mpsv.cz

Tel: 221 922 118

Ing. Vlastimil Outlý E-mail: outly@nvf.cz

Tel: 224 500 558

Ing. Hana Kuželková

E-mail: kuzelkova@nvf.cz

Tel. 224 500 553