pedagogiset haasteet tutkimuksessa kirjapakettikurssi kev t syksy 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Kevät – syksy 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Kevät – syksy 2014

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Kevät – syksy 2014 - PowerPoint PPT Presentation

orson-case
89 Views
Download Presentation

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Kevät – syksy 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Kevät – syksy 2014

  2. Kurssista • Opettajankoulutuksen kasvatustieteen syventävät opinnot / Valinnainen osio (408014S) 3-4 op • Kasvatustieteiden koulutuksen kasvatustieteen syventävät opinnot / Loppukuulustelu (413027S) 4 op • Kaikki ohjelmat, myös aineenopettajakoulutus: vapaasti valittavat opinnot 3 op • Kirjapakettien vetäjinä tiedekunnan tutkimusryhmien tutkijoita

  3. Tutkijavetoinen kurssi, jonka tavoitteena auttaa gradun sisällön tuottamisessa, kuten metodologiaa opettavat kurssit auttavat menetelmän suunnittelussa • Kurssi antaa mahdollisuuden syventää kandidaatintutkielman tai pro gradu-työn aihepiirejä sekä lisää pedagogisia valmiuksia vastata ajankohtaisten teemojen tarjoamiin haasteisiin. • Kurssi tutustuttaa tiedekunnassamme tehtävään tutkimukseen

  4. Tavoitteena • Opiskelija tutustuu Kasvatustieteiden tiedekunnan eri tutkimusryhmissä tehtävään tutkimukseen sekä tieteenalan ajankohtaiseen kirjallisuuteen. • Opiskelija pystyy syventämään kandidaatintutkielmansa tai pro gradu-työnsä aihepiirejä. • Opiskelija lisää pedagogisia valmiuksiaan vastata ajankohtaisten teemojen tarjoamiin haasteisiin.

  5. Toteutuksesta • Opiskelija valitsee yhden tarjolla olevista kirjapaketeista ja ilmoittautuu siihen Weboodissa • 2-3 pienryhmätapaamista (aloitus keväällä ja lopetus syksyllä, lisäksi välitapaaminen / sähköpostiohjaus) • Itsenäinen työskentely – essee • (1 op ~ 27 h) • Arviointi: 0-5 • Urkundkäytössä

  6. Kurssin suorittaminen kesäopintoina mahdollista, elokuussa vielä aikaa opiskella • Oma ajankäyttö ja opiskelu on suunniteltava itse • Kurssin kirjallisuus on laaja  älä jätä lukemista ja esseen kirjoittamista viime tippaan

  7. Ilmoittautumisesta • Ilmoittautuminen Weboodissa 31.3.–17.4.2014 – Kun ilmoittaudut, löydät kurssin koodilla 408014S (vaikka suorittaisitkin kurssin eri tarkoitusta varten) • Max.10 opiskelijaa / kirjapaketti – SITOVAT ilmoittautumiset – Jos ilmoittaudut ”varmuuden vuoksi”, toinen voi menettää paikkansa kirjapakettiin – Mieti siis tarkkaan, minkä kirjapaketin haluat tehdä ja miksi • Jos kirjapakettiin tulee muutama opiskelija – katsotaan tilannekohtaisesti

  8. Kirjallisuuden määrä • 3 op = 300 pistettä / 4 op = 400 pistettä • 1 suomenkielinen kirja = 80 pistettä • 1 englanninkielinen kirja = 200 pistettä • 1 suomenkielinen artikkeli = 33 pistettä • 1 englanninkielinen artikkeli = 66 pistettä

  9. Esseestä • Esseen näkökulma valitaan ja rajataan luetun kirjallisuuden pohjalta. • Esseessä esitetyt näkemykset, kannanotot ja väitteet perustellaan tieteellisen käytännön mukaisesti (lähdeviittaukset!) • ”Hyvä esseen kirjoittaja ei voi pelkästään referoida lähdeaineistoaan, vaan hänen on kyettävä tarkastelemaan sitä omasta näkökulmastaan, näkemyksiinsä ja sitä puoltaviin väittämiin tukeutuen ja kyettävä esittämään se omalla persoonallisella tyylillään lukijaa vakuuttaen. Ei voida puhua esseestä, ellei kirjoittajalla ole mitään omakohtaista sanottavaa.” • ”Olennaista tieteellisessä esseessä on kaiken tieteellisen kirjoittamisen tavoin aiheen ongelmakeskeinen lähestyminen, kysymysten asettelu, niihin vastaaminen ja vastausten perusteleminen.” • ” Essee vaatii siten kirjoittajan omakohtaista ajattelua ja aihealueen hyvää tuntemusta.” • Kirjoittamisen persoonallinen ote yhdistettynä tieteellisen kirjoittamisen käytänteisiin • T. Latomaa & T. Kemppainen. 2002. Ensi askelia tieteen tiellä. http://herkules.oulu.fi/isbn9514272471/isbn9514272471.pdf (s. 30-31)

  10. Kirjapaketit • Lapsen ääni ja paikka, Kinnunen & Viljamaa • Kasvatuksen eettiset kysymykset ja monikulttuurisuus, Kaukko • Oppiminen ja sen tukeminen, Malmberg • Kouluväkivallan ennaltaehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen, Huuki Tarkemmat kuvaukset eri liitteissä