neprofitne organizcije n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NEPROFITNE ORGANIZCIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

NEPROFITNE ORGANIZCIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

NEPROFITNE ORGANIZCIJE. AGAPE 02.01.2014. POPIS IMOVINE I OBVEZA. Neprofitne organizacije na početku poslovanja (i u slučajevima spajanja, pripajanja ili podjele) moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti. POPIS IMOVINE I OBVEZA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NEPROFITNE ORGANIZCIJE' - ulric


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neprofitne organizcije

NEPROFITNE ORGANIZCIJE

AGAPE

02.01.2014.

popis imovine i obveza
POPIS IMOVINE I OBVEZA
 • Neprofitne organizacije na početku poslovanja (i u slučajevima spajanja, pripajanja ili podjele) moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti.
popis imovine i obveza1
POPIS IMOVINE I OBVEZA
 • Popis imovine i obveza mora se sastaviti i na kraju svake poslovne godine sa stanjem nadatum bilanceradi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Iznimno, neprofitne organizacije koji obavljaju knjižničarsku ili bibliotečnu djelatnost popis knjiga i bibliotečne građe mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine.
popis imovine i obveza2
POPIS IMOVINE I OBVEZA
 • Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim, odnosno novčanim izrazima u popisne liste. Popisne liste su knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi popisnog povjerenstva.Povjerenstvo za popis osniva zakonski predstavnik.
popis imovine i obveza3
POPIS IMOVINE I OBVEZA
 • Povjerenstvo za popis osniva zakonski predstavnik.
 • Zakonski predstavnik određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanjaizvještaja s priloženim popisnim listama.
 • Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista isvojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.
popis imovine i obveza4
POPIS IMOVINE I OBVEZA

Zakonski predstavnik na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista odlučuje o:

1. nadoknađivanju utvrđenih manjkova,2. priznavanju i evidentiranju utvrđenih viškova,3. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,4. rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara,5. mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

jednostavno knjigovodstvo
JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
 • Osnova je karakteristika jednostavnog knjigovodstva izolirano evidentiranje promjene stanja imovine ili obveza.
 • Promjene stanja pojedinih dijelova imovine ili obveza prikazuju se u odvojenim, posebnim knjigama, koje nisu međusobno povezane.
 • Evidentira samo obveze za pribavljenu imovinu, a vlastiti kapital uložen u poduzeće ne evidentira.
 • Jednostavno knjigovodstvo ne vodi računa o ukupnoj imovini i ne prikazuje prihode i rashode koji su umanjili ili uvećali vlastiti kapital.
knjiga blagajne
KNJIGA BLAGAJNE
 • Knjiga blagajne sastoji se od blagajničkih izvještaja koji se mogu voditi na godišnjoj, mjesečnoj ili dnevnoj bazi.
 • U Blagajnički izvještaj unose se kronološkim redom podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Blagajnički izvještaj sadrži najmanje sljedeće podatke: redni broj, datum i broj knjigovodstvene isprave, opis, iznos.
obveza izdavanja ra una i vo enja poslovnih knjiga i evidencija l 54 opz
Obveza izdavanja računa i vođenja poslovnih knjiga i evidencija (čl.54.OPZ)
 • (1) Porezni obveznici dužni su izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.
 • (2) Računom se za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.
 • (3) Porezni obveznici dužni su postupati prema odredbama stavka 1. ovoga članka i u slučaju kad su te knjige i evidencije dužni voditi i prema drugim propisima.
 • (4) Porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.
ra uni za gotovinski promet l 54a opz
Računi za gotovinski promet (čl.54a.OPZ)
 • Računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje ove podatke:
 • 1. broj i nadnevak izdavanja,
 • 2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),
 • 3. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • 4. ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.
izuze e od obveze izdavanja ra una l 54b opz
Izuzeće od obveze izdavanja računa (čl.54b.OPZ)
 • (1) Iznimno od članka 54. stavka 1. ovoga Zakona računi se ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.
izuze e od obveze izdavanja ra una l 54b opz1
Izuzeće od obveze izdavanja računa (čl.54b.OPZ)
 • (2) Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima iz stavka 1. ovoga članka smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja na neki od sljedećih načina:

– na štandovima i klupama na tržnicama na malo

– na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.

knjigovodstvene isprave i evidencije l 54b opz
Knjigovodstvene isprave i evidencije (čl.54b.OPZ)
 • (1) Knjiženja i druga evidentiranja treba obavljati potpuno, točno, pravodobno i uredno. Primitke i izdatke blagajne (gotovinski promet) treba bilježiti slijedom njihova nastanka svakodnevno.
 • (5) Evidencije o dnevnom gotovinskom prometu moraju se voditi na mjestu na kojem se ti primici ostvaruju i u svakom trenutku moraju biti dostupne poreznom tijelu u postupku poreznog nadzora.
knjigovodstvene isprave i evidencije l 54b opz1
Knjigovodstvene isprave i evidencije (čl.54b.OPZ)

(13) Na početku poslovanja porezni obveznik mora popisati svu imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti. Takav se popis mora sastaviti i krajem svake poslovne godine kao godišnji popis.

(15) Popisne liste smatraju se knjigovodstvenim ispravama.

(16) Evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije čuvaju se deset godina od početka tijeka zastare, ako posebnim propisom nisu propisani dulji rokovi.

obveza izdavanja ra una l 78 zakona o pdv u
Obveza izdavanja računa (čl.78 Zakona o PDV-u)
 • (1) Svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za:
 • 1. isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik,
 • 2. isporuke dobara u smislu članka 13. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,
 • 3. isporuke dobara izvršene u skladu s uvjetima utvrđenima člankom 41. stavkom 1. ovoga Zakona,
 • 4. svaki predujam primljen prije obavljene isporuke dobara iz točaka 1. i 2. ovoga stavka i
 • 5. svaki predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.
obvezni sadr aj ra una l 79 zakona o pdv u
Obvezni sadržaj računa (čl.79 Zakona o PDV-u)
 • (12) Porezni obveznik za obavljene isporuke dobara i usluga čiji iznos nije viši od 700,00 kuna može izdati pojednostavljeni račun. Takav račun mora sadržavati sljedeće podatke:
 • 1. broj računa i datum izdavanja,
 • 2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja) te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i slično),
 • 3. ime i prezime (naziv), osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
 • .
obvezni sadr aj ra una l 79 zakona o pdv u1
Obvezni sadržaj računa (čl.79 Zakona o PDV-u)
 • 4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • 5. iznos naknade s uključenim PDV-om razvrstane po stopi PDV-a,
 • 6. iznos obračunanog PDV-a razvrstanog po stopi PDV-a,
 • 7. kada je izdana isprava ili obavijest koja se smatra računom u skladu s člankom 78. stavkom 8. ovoga Zakona, uputu na prvobitni račun uz pojedinosti koje su izmijenjene
oslobo enja pdv a za odre ene djelatnosti od javnog interesa l 39
Oslobođenja (PDV-a) za određene djelatnosti od javnog interesa (čl.39)
 • (1) PDV-a je oslobođeno:
 • f) usluge što ih za svoje članove obavljaju udruženja osoba koja obavljaju djelatnosti oslobođene PDV-a ili za koje nisu porezni obveznici, ako su te usluge namijenjene neposredno za obavljanje njihove djelatnosti, uz uvjet da ta udruženja od svojih članova za obavljene usluge zahtijevaju samo nadoknadu njihova dijela ukupnih troškova i da takvo oslobođenje ne dovodi do narušavanja načela tržišnog natjecanja,
oslobo enja pdv a za odre ene djelatnosti od javnog interesa l 391
Oslobođenja (PDV-a) za određene djelatnosti od javnog interesa (čl.39)
 • l) usluge i s njima usko povezane isporuke dobara koje neprofitne pravne osobe čiji su ciljevi političke, sindikalne, vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge općekorisne naravi obavljaju svojim članovima u njihovom zajedničkom interesu u zamjenu za članarinu utvrđenu u skladu s pravilima tih osoba, pod uvjetom da to oslobođenje neće narušiti načela tržišnog natjecanja,
 • o) usluge i isporuke dobara koje obavljaju pravne osobe čije su djelatnosti oslobođene PDV-a u skladu s odredbama točaka b), g), h), i), l), m) i n) ovoga članka u vezi s događanjima organiziranima za prikupljanje sredstava isključivo u njihovu korist, pod uvjetom da oslobođenje neće narušiti načela tržišnog natjecanja,
posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike l 90
Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike (čl.90)
 • (1) »Malim poreznim obveznikom« u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna.
 • (2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.
joppd primici koji se ne smatraju dohotkom l 9 zpd
JOPPD Primici koji se ne smatraju dohotkom (čl.9 ZPD)
 • (1) Dohotkom se ne smatraju:
 • 1. primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga,
 • 2. primici od kamata po vrijednosnim papirima izdanim u skladu s posebnim zakonom,
 • 3. primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika,
 • 5. obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
joppd primici koji se ne smatraju dohotkom l 9 zpd1
JOPPD Primici koji se ne smatraju dohotkom (čl.9 ZPD)
 • 6. državne nagrade ustanovljene propisima koje donosi Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane statutom tih jedinica i novčane nagrade za osvojenu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim prvenstvima planirane za te namjene u državnom proračunu Republike Hrvatske i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • 7. primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.
joppd primici koji se ne smatraju dohotkom l 9 zpd2
JOPPD Primici koji se ne smatraju dohotkom (čl.9 ZPD)
 • (2) Dohotkom se ne smatraju ni :
 • 2.1. primici po posebnim propisima:
 • 2.1.1. potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • 2.1.2. socijalne potpore,
 • 2.1.3. doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta. Dohotkom se ne smatraju primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica,
 • 2.1.4. primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina,
 • 2.1.5. potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda,
joppd primici koji se ne smatraju dohotkom l 9 zpd3
JOPPD Primici koji se ne smatraju dohotkom (čl.9 ZPD)
 • 2.2. potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja,
 • 2.3. nasljedstva i darovi,
 • 2.4. primici od otuđenja osobne imovine,
 • 2.5. odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću,
 • 2.6. primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću prema posebnom zakonu,
 • 2.7. novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica,
 • 2.8. potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe.
joppd primici koji se ne smatraju dohotkom l 9 zpd4
JOPPD Primici koji se ne smatraju dohotkom (čl.9 ZPD)
 • (3) Dohotkom se ne smatraju ni primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine. Primici po osnovi životnog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja smatraju se dohotkom ako su premije toga osiguranja bile porezno priznati izdatak.
joppd primici na koje se ne pla a porez na dohodak l 10 zpd
JOPPD Primici na koje se ne plaća porez na dohodak (čl.10 ZPD)
 • Porez na dohodak ne plaća se na:
 • 1. naknadu razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske,
 • 2. naknadu plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda,
 • 3. naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja,
 • 4. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do propisanog iznosa,
 • 5. nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima,
joppd primici na koje se ne pla a porez na dohodak l 10 zpd1
JOPPD Primici na koje se ne plaća porez na dohodak (čl.10 ZPD)
 • 6. primitke učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, a do propisanog iznosa,
 • 7. naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu,
 • 8. naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj,
 • 9. primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa,
 • 10. primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. ovoga Zakona i drugih djelatnosti koje se oporezuju na način propisan za samostalnu djelatnost, do propisanih iznosa,(pomorski dodatak)
joppd primici na koje se ne pla a porez na dohodak l 10 zpd2
JOPPD Primici na koje se ne plaća porez na dohodak (čl.10 ZPD)
 • 11. primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. ovoga Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. ovoga Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa,
 • 12. stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do propisanog iznosa,
 • 13. stipendije studenata za redovno školovanje na višim i visokim školama i fakultetima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima i to studentima za redovno školovanje na visokim učilištima,
 • 14. sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima za njihovo sportsko usavršavanje, do propisanog iznosa,
joppd primici na koje se ne pla a porez na dohodak l 10 zpd3
JOPPD Primici na koje se ne plaća porez na dohodak (čl.10 ZPD)
 • 15. sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata,
 • 16. nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa,
 • 17. premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna godišnje,
 • 18. stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovno školovanje na visokim učilištima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja.
joppd primici na koje se ne pla a porez na dohodak l 10 zpd4
JOPPD Primici na koje se ne plaća porez na dohodak (čl.10 ZPD)
 • 19. primitke od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu do ukupno 12.000,00 kuna godišnje,
 • 20. primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa.