Projekty badawcze finansowane przez ncn
Download
1 / 20

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NCN - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NCN. WNIOSKOWANIE, WYDATKOWANIE, ROZLICZANIE I RAPORTOWANIE. Małgorzata Ostachowicz Dział Obsługi Naukowej Gdańsk, 25 listopad 2013. Typy konkursów. OPUS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NCN' - ormand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekty badawcze finansowane przez ncn

PROJEKTY BADAWCZEFINANSOWANEPRZEZ NCN

WNIOSKOWANIE, WYDATKOWANIE, ROZLICZANIE

I RAPORTOWANIE

Małgorzata Ostachowicz Dział Obsługi Naukowej

Gdańsk, 25 listopad 2013


Typy konkurs w
Typy konkursów

OPUS

konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (dla osób posiadających dorobek naukowy)

PRELUDIUM

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

SONATA

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

16 września 2013

17 marca 2014

15 września 2014

Rozpoczęcie

naboru wniosków

16 grudnia 2013

17 czerwca 2014

15 grudnia 2014

Zakończenie

naboru wniosków

16 czerwca 2014

17 grudnia 2014

15 czerwca 2015

Zamknięcie

konkursu

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Projekty badawcze finansowane przez ncn

Typy konkursów

HARMONIA

konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

MAESTRO

konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

SONATA BIS

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

16 czerwca 2014

Rozpoczęcie

naboru wniosków

16 września 2014

Zakończenie

naboru wniosków

Zamknięcie

konkursu

16 marca 2015

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Projekty badawcze finansowane przez ncn

Typy konkursów

ETIUDA

konkurs na stypendia doktorskie

SYMFONIA

na między dziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

FUGA

konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

16 grudnia 2013

15 grudnia 2014

Rozpoczęcie

naboru wniosków

15 marca 2014

16 marca 2015

Zakończenie

naboru wniosków

Zamknięcie

konkursu

15 września 2014

16 września 2015

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Projekty badawcze finansowane przez ncn

Wnioskowanie

Przygotowując wniosek na projekt badawczy należy dokładnie przemyśleć:

skład zespołu realizującego projekt

harmonogram realizacji projektu

wysokość wnioskowanych środków finansowych na poszczególne kategorie

rodzaj i ilość przewidzianej do zakupienia aparatury

opisy poszczególnych kategorii

koniecznie trzeba pamiętać o materiałach biurowych, eksploatacyjnych, wszystkich delegacjach i konferencjach

Stopień niedoszacowania poszczególnych pozycji kosztorysu może osiągnąć 10% - 15%.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zakresie realizacji projektu w większości przypadków będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy.

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Projekty badawcze finansowane przez ncn

Zespół badawczy

W konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (tj. w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku, niezależnie od rodzaju konkursu.

Kierownikiem projektu typu PRELUDIUM, SONATA I SONATA BIS można być tylko raz!

Osoba będąca już kierownikiem lub wykonawcą w projekcie finansowanym przez NCN może składać kolejny wniosek, jeśli czas poświęcony przez nią na realizację projektów, w których uczestniczy lub planuje uczestniczyć ( i innych zobowiązań wynikających z obowiązków w miejscu pracy ) nie przekroczą 100% deklarowanego czasu pracy.

Powinno się uwzględnić obie formy zatrudnienia w projekcie – Umowę o pracę i Umowę o dzieło.

KIEROWNIK PROJEKTU

Każda z osób wchodząca w skład zespołu badawczego powinna oszacować procent czasu pracy, który poświęci realizacji projektu w ramach swoich obowiązków zawodowych. Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty, a także inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%.

ZESPÓŁ BADAWCZY

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Projekty badawcze finansowane przez ncn

Skład zespołów badawczych

Kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców. Kierownik może wskazać jednego lub dwóch głównych wykonawców.

OPUS

Kierownik projektu, opiekun naukowy / promotor oraz opcjonalnie jeden wykonawca (np. pracownik techniczny).

PRELUDIUM

Kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców. Poza kierownikiem projektu wśród wykonawców projektu może być co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy. Wykonawca ten nie może być zatrudniony w jednostce naukowej zatrudniającej kierownika projektu. Nie wskazuje się głównych wykonawców.

SONATA

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Podstawowe informacje dotycz ce wniosku
Podstawowe informacje dotyczące wniosku

  • Projekt badawczy musi obejmować badania podstawowe.

  • Wniosek wraz z załącznikami musi być przygotowany w dwóch językach: polskim oraz angielskim.

  • Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 miesięcy.

  • Nie jest dopuszczalne wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w części "zbliżone zadania badawcze" podobne tematycznie projekty finansowane z różnych źródeł ( w tym z NCN ) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN.

  • Projekt podlegający ocenie w aktualnie trwającym postępowaniu konkursowym lub rozpatrywany w ramach postępowania odwoławczego nie może być złożony ponownie do czasu uzyskania decyzji ostatecznej.

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Opisy kategorii
Opisy kategorii

Przy opisywaniu kategorii, poza konkretnie wskazanymi elementami aparatury stosować tzw. słowa/sformułowania klucze, np.:

zakup materiałów do realizacji, wytworzenia i montażu

odczynniki chemiczne

materiały i surowce do budowy / rozbudowy / modyfikacji stanowiska

materiały biurowe: tonery do drukarek, papier, nośniki danych, itp.

materiały eksploatacyjne do komputerowych urządzeń peryferyjnych

materiały BHP

zakup literatury naukowej

zakup wydawnictw specjalistycznych

koszty delegacji, konferencji i szkoleń związanych z tematyką realizowanego projektu

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Projekty badawcze finansowane przez ncn

Proces składania wniosku

Złożenie / przesłanie wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby NCN

Wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu OSF i opatrzenia go wymaganymi pieczęciami oraz podpisami

Przesłanie kompletnego wniosku drogą elektroniczną do NCN

Wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku on-line i dołączenie przygotowanych w formie elektronicznej załączników

Rejestracja wnioskodawcy w systemie OSF

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


O tym nale y pami ta
O tym należy pamiętać:

Chęć złożenia wniosku na projekt w danej edycji konkursów ogłoszonych

przez NCN należy zgłosić do Działu Obsługi Naukowej na adres e-mail: mostachowicz@imp.gda.pl przesyłając informację na temat:

typu konkursu

panelu, do którego należy dany projekt

tytułu projektu

imię i nazwisko kierownika projektu

Przed wysłaniem wniosku do NCN przekazać do Działu Obsługi Naukowej celem weryfikacji: harmonogram, kalkulację kosztorysu oraz kalkulacje dotyczące wykonawców, wszystkie opisy kategorii poszczególnych kosztów.

Składając wniosek w ostatnim momencie, należy się liczyć z blokowaniem się systemu OSF oraz trudnościami z uzyskaniem podpisów Dyrekcji.

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Ocena wniosk w przez recenzent w
Ocena wniosków przez recenzentów

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Ocena wniosk w przez recenzent w1
Ocena wniosków przez recenzentów

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Ocena wniosk w przez recenzent w2
Ocena wniosków przez recenzentów

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Ocena decyzja umowa
Ocena decyzja umowa

Proszę mieć na uwadze, że Zespół Ekspertów wskazuje, w grupie wniosków niezakwalifikowanych do II etapu, co najmniej 20% projektów, których kierownicy nie mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu, z wyjątkiem przypadków, gdy liczba rozpatrywanych wniosków jest niewielka i wszystkie uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

O wynikach konkursu informuje NCN w swoim serwisie internetowym przedstawiając listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania. Następnie w systemie OSF pojawia się informacja o kwalifikacji projektu wraz z jego recenzją.

Do jednostki naukowej wpływa decyzja NCN dotycząca finansowania poszczególnych projektów.

W terminie 30 dni od daty wpływu pozytywnej decyzji o finansowaniu kierownik projektu zobowiązany jest przygotować w systemie OSF umowę o finansowaniu projektu.

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Ocena kwalifikowalności kosztów odbywa się m.in. już na etapie oceny wniosku

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

to wydatki, które mogą zostać objęte finansowaniem ze środków NCN. Kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie koszt, który będzie:

1) poniesiony w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia jego zakończenia,

2) niezbędny dla realizacji projektu,

3) poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

4) możliwy do zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany i właściwie zewidencjonowany w księgach rachunkowych,

5) zgodny z obowiązującymi przepisami.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym

w szczególności:

1) zakup lub wytworzenie aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej odpowiednio 500 tys. zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych (panele ST) i Nauk o Życiu (panele NZ) oraz 150 tys. zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS),

2) indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp.,

3) koszty subskrypcji, prenumerat,

4) koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,

5) koszty audytu zewnętrznego projektów,

6) koszty organizacji konferencji.

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Projekty badawcze finansowane przez ncn

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe

Aparatura naukowo-badawcza

koszty planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej

Inne koszty bezpośrednie

Wyjazdy służbowe

koszty udziału w seminariach, konferencjach związanych z tematyką projektu, koszty wyjazdów w tym np. kwerendy, badania terenowe, wyjazdy służbowe obejmują wyłącznie: diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach, ubezpieczenie osobowe, opłaty konferencyjne.

Inne

nie mieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: zakup danych, specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe, koszty publikacji wyników badań, koszty uzyskania patentów.

Usługi obce

koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.), koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.)

Materiały

koszty środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe / piśmiennicze

Wizyty, konsultacje

koszty przyjazdów, wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań.

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Koszty po rednie
Koszty pośrednie

to koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu badawczego, w tym w szczególności:

1) koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),

2) koszty bieżących remontów pomieszczeń,

3) koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych,

4) opłaty za korzystanie z powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,

5) opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie,

6) koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i naprawy aparatury i urządzeń,

7) koszty utrzymania czystości pomieszczeń,

8) koszty dozoru,

9) koszty ubezpieczeń majątkowych,

10) opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe.

Koszty ogólne funkcjonowania jednostki, w szczególności te wskazane powyżej, nie mogą być pokrywane z innej pozycji kosztów niż koszty pośrednie.

Koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 30% ( wyj. SYMFONIA 20%) kosztów bezpośrednich,

z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej.

Jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 30% wartości kosztów pośrednich.

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Wydatkowanie rozliczanie i raportowanie
Wydatkowanie, rozliczanie i raportowanie

Wydanie jakichkolwiek środków z konta projektu musi być poprzedzone złożeniem zamówienia wewnętrznego. Obowiązują trzy rodzaje druków zamówienia: zamówienie na wydatkowanie środków z kategorii WYNAGRODZENIA, INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE (w tym m. in. aparatura i materiały) oraz na delegacje i konferencje. Od 01.01.2014 zamówienia wewnętrzne będą obsługiwane w elektronicznym systemie zamówień.

Zamówienie składamy w pierwszej kolejności w Dziale Obsługi Naukowej u osoby, która zajmuje się projektem, w celu potwierdzenia dostępności środków.

Faktura, rachunek lub inny dokument potwierdzający zrealizowanie zamówienia, a tym samym wydatkowanie środków trafia również w pierwszej kolejności do Działu Obsługi Naukowej.

Aktualną informację na temat dostępnych środków oraz możliwości zakupu danej rzeczy można otrzymać u osoby zajmującej się projektem.

Raporty roczne i końcowe przygotowujemy i składamy w NCN zgodnie z zapisami umowy o finansowanie projektu. Raporty wypełnia się w systemie OSF (z wyjątkiem starszych projektów gdzie wzory raportów znajdują się na stronach internetowych NCN).

W raportach rocznych i końcowych należy podawać imiona i nazwiska oraz kwoty wynagrodzeń wszystkich wykonawców projektu.

Należy na bieżąco zapoznawać się z ogłoszeniami oraz regulaminem konkursów podawanych na stronie internetowej NCN.

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Projekty badawcze finansowane przez ncn

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Projekty Badawcze Finansowane przez NCN