Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN - PowerPoint PPT Presentation

instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN

play fullscreen
1 / 149
Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN
105 Views
Download Presentation
roza
Download Presentation

Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Instrukcja wypełniania wniosków projektowychProgramy badawcze NCN

 2. Harmonogram konkursów NCN w 2012

 3. NCN

 4. O przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować: • jednostki naukowe; • konsorcja naukowe; • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi; • centra naukowo-przemysłowe; • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; • centra naukowe uczelni; • biblioteki naukowe; • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; • osoby fizyczne; • przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt 1-8.

 5. Konkurs NCNOPUS

 6. Warunki przystąpienia do konkursu • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. • Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

 7. Warunki przystąpienia do konkursu • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), (zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

 8. Konkurs NCNSonata

 9. Adresaci konkursu • W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego i realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. • Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.

 10. Warunki przystąpienia do konkursu • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. • Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów. • Wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na cały okres 60 miesięcy.

 11. Warunki przystąpienia do konkursu • Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. • Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu badawczego.

 12. Warunki przystąpienia do konkursu • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), (zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

 13. Konkurs NCNSONATA BIS

 14. Adresaci konkursu • W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.

 15. Warunki przystąpienia do konkursu • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. • Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów. • Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy.

 16. Warunki przystąpienia do konkursu • Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. • Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu badawczego.

 17. Warunki przystąpienia do konkursu • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), (zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

 18. Konkurs NCNPreludium

 19. Warunki przystąpienia do konkursu • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. • Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. • Wysokość finansowania nie może przekraczać: • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy; • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

 20. Warunki przystąpienia do konkursu • Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem. • Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor. • W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu. • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

 21. Osoby fizyczne USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 96, poz. 615, 2010) Art. 11.1. Osoby fizyczne niezatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1—8 i 10, mogą wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617). 2. Osoby fizyczne po zakwalifikowaniu projektu do finansowania uzyskują promesę finansowania badań lub prac rozwojowych. 3. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi, który zatrudni osobę fizyczną, o której mowa w ust. 1, i przekazywane na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem.

 22. Wniosek w systemie OSF na przykładzie konkursu PRELUDIUM

 23. Logowanie do systemu • https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do Wpisać login i hasło

 24. Wybór projektu Wybrać wniosek przez kliknięcie na odpowiednim konkursie np. PRELUDIUM

 25. Tytuł projektu Wpisać tytuł projektu Rozwinąć listę panelu dyscyplin

 26. Wybór panelu dyscypliny Kursorem stanąć na jednym wybranym panelu

 27. Kliknąć na Zapisz

 28. Statut wykonawcy Kliknij na Edytuj

 29. Statut wykonawcy – osoba fizyczna Wybrać statut wykonawcy: osoba fizyczna Kliknąć na Zapisz

 30. Statut wykonawcy – osoba fizyczna Wybrać jednostkę realizującą. Jeśli projekt będzie realizowany np. na UAM, kliknąć na „Wybierz z bazy OPI”

 31. Statut wykonawcy – osoba zatrudniona w UAM Wybrać statut wykonawcy: jednostka naukowa Kliknąć na Zapisz

 32. Statut wykonawcy – osoba zatrudniona w UAM Wybrać dane podmiotu składającego wniosek, kliknąć na „Wybierz z z bazy OPI”

 33. Statut wykonawcy np. wpisać: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Kliknij na WYSZUKAJ

 34. Status wykonawcy Kliknij na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 35. Jednostka realizująca Aby zmienić lub uzupełnić, kliknij na Edytuj

 36. Jednostka realizująca (poziom 1) • Dopisać: • Nazwę jednostki w j. angielskim • Nip • Odhaczyć KRS • Kliknąć na Zapisz

 37. Jednostka realizująca (poziom 1) Dopisać tytuł w j. angielskim Zmienić imię i nazwisko osoby reprezentującej Dopisać nazwę stanowiska w j. angielskim Kliknąć na Zapisz

 38. Jednostka realizująca (poziom 2) Aby zmienić lub uzupełnić, kliknij na Edytuj

 39. Jednostka realizująca (poziom 2) Wpisać: nazwę jednostki w j. angielskim 7-cyfrowy identyfikator gminy adres korespondencyjny UWAGA: skrócić nr tel. do pierwszego numeru

 40. Jednostka realizująca (poziom 2) Status organizacyjny Wybrać podmiot sprawujący nadzór Wybrać uprawnienia Info o dotacji statutowej Zaliczenie do sektora finansów publicznych NIP Brak KRS Kliknąć na Zapisz

 41. Kwestionariusz występowania pomocy publicznej Kliknąć na Edytuj oświadczenie

 42. Kwestionariusz występowania pomocy publicznej Po zaznaczeniu odpowiedzi na zadane pytania, kliknąć na Zapisz

 43. Kwestionariusz występowania pomocy publicznej UWAGA: Pamiętać o wydrukowaniu oświadczenia!

 44. Kierownik jednostki Aby uzupełnić, kliknij Edytuj Wpisać: Tytuł w j. angielskim Nazwę stanowiska w j. angielskim Kliknąć na Zapisz

 45. Partnerzy UWAGA: Wypełnianie części Partnerzy dotyczy jedynie konsorcjum i sieci naukowych

 46. Informacje ogólne Aby uzupełnić, kliknij na Edytuj, Wybierz i Dodaj

 47. Informacje ogólne Uzupełnić: Tytuł projektu w j. angielskim Planowany okres realizacji projektu Liczbę wykonawców Słowa kluczowe w j. polskim i angielskim Kliknij na Zapisz

 48. Informacje ogólne Aby zmienić wcześniej wybrany panel dyscypliny, kliknij na Wybierz

 49. Informacje ogólne Ponownie wybrać panel dyscypliny poprzez kliknięcie na jednym ze wskazanych

 50. Informacje ogólne Kliknąć na zweryfikowany Panel naukowy