integrovan opera n program pro obdob 2007 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM pro období 2007 - 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM pro období 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM pro období 2007 - 2013. zavádění, rozvoj a propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy – justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM pro období 2007 - 2013' - ordell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
integrovan opera n program pro obdob 2007 2013
INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAMpro období 2007- 2013

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 1
zavádění, rozvoj a propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy – justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče

vytváření celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy

zkvalitnění výkonu činností ústředních orgánů státní správy prostřednictvím moderních informačních a komunikačních systémů a sítí

Podporované aktivity prioritní osy 1

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 2
sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy

budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy

vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy – Czech Points

elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů a agend vykonávaných orgány územní veřejné správy

Podporované aktivity prioritní osy 2

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 3 1 slu by v oblasti soci ln integrace
investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučenýchromských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky

Podporované aktivity prioritní osy 3.1. Služby v oblasti sociální integrace

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 3 2 slu by v oblasti ve ejn ho zdrav
modernizace a obnova přístrojového vybavenínárodních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí – 27.7. ukončen příjem žádostí – 34 žádostí za 2,7 mld. Kč

systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem

c) řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví

Podporované aktivity prioritní osy 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 3 3 slu by v oblasti zam stnanosti
investiční podpora transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR, včetně vytvoření nestátních institucí trhu práce

vybudování dalších školících středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

c) vybudování a podpora poradensko-vzdělávacích středisek pro klienty služeb zaměstnanosti

Podporované aktivity prioritní osy 3.3. Služby v oblasti zaměstnanosti

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 3 4 slu by v oblasti bezpe nosti prevence a e en rizik
vybudování informačního systému operačních středisek IZS - občan

vybudování infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci – národní logistická základna

pořízení technologie pro zajištění akceschopnosti IZS – mobilní služebny

zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR

Výzva 9.7.08-31.12.10 1,6 mld. Kč

Podporované aktivity prioritní osy 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 3 4 slu by v oblasti bezpe nosti prevence a e en rizik1
Vybudování infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS – velký projekt Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZSPodporované aktivity prioritní osy 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 4
a) zavedení národního informačního a rezervačního systému

b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR

c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází

d) prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni

e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu

Podporované aktivity prioritní osy 4

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 5 1 n rodn podpora vyu it potenci lu kulturn ho d dictv
a) budování a zefektivnění tematicky specializovaných národních center pro identifikaci, dokumentaci, uchování, užívání a prezentaci kulturního dědictví

b) realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR

zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou

Výzva 1.8.08 do databáze externích hodnotitelů.

Podporované aktivity prioritní osy 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Integrovaný operační program (IOP)

slide12
revitalizace veřejných prostranství

b) regenerace bytových domů

c) pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit

Podporované aktivity prioritní osy 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištíchjen jako součást Integrovaných plánů rozvoje měst

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 5 3 modernizace a rozvoj syst m tvorby zemn ch politik
podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a krajů

b) podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

Podporované aktivity prioritní osy 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Integrovaný operační program (IOP)

podporovan aktivity prioritn osy 6
jednání monitorovacího výboru IOP a pracovních skupin

příprava, výběr, hodnocení a monitorování pomoci a operací

audity, vnitřní kontrolní systém, kontroly na místě, kontroly zadávání veřejných zakázek, pravidel poskytování veřejné podpory

mzdové a jiné výdaje

e) podpora absorpční kapacity formou poradenství žadatelům

Podporované aktivity prioritní osy 6

Integrovaný operační program (IOP)

harmonogram
Harmonogram

28. února 2007 IOP schválen vládou ČR20. prosince 2007 IOP schválen EK12. února 2008 Monitorovací výbor schválil výběrová kritériaDuben 2008 výzva na oblast intervence 5.3.a) MMR, 6.1. projekty technické pomoci MMRKvěten výzvy 3.2.a) MZd, 1. MV, 5. června 2008 2. zasedání Monitorovacího výboruČerven ukončení auditu shody PwC Červenec výzva 3.4. IZS MV, 5.3. územní plány MMRSrpen výzva 5.2. IPRM MMRPodzim zbývající výzvy

Integrovaný operační program (IOP)

slide16
Děkuji za pozornostvíce informací nawww.strukturalni-fondy.czIng. arch. Kamila Matoušková, CSc.vedoucí oddělení mezinárodních územních vazebv odboru evropské územní spoluprá[email protected], 731628235

Integrovaný operační program (IOP)

ad