st yseminar 06 03 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Støyseminar 06.03.2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Støyseminar 06.03.2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Støyseminar 06.03.2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Støyseminar 06.03.2008. Støysonekartleggingen i Trondheim VSTØY-beregninger 1990 - 2007 Støysonekart ihht. T 1442 Ivar Arne Devik/Tore Berg. Etablering av rød/gul sone. Retningslinjen T-1442 angir en veiledende grenseverdi for utendørs støynivå for nybygg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Støyseminar 06.03.2008' - oprah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st yseminar 06 03 2008
Støyseminar 06.03.2008
 • Støysonekartleggingen i Trondheim
 • VSTØY-beregninger 1990 - 2007
 • Støysonekart ihht. T 1442
 • Ivar Arne Devik/Tore Berg
etablering av r d gul sone
Etablering av rød/gul sone

Retningslinjen T-1442 angir en veiledende grenseverdi for utendørs støynivå for nybygg.

NS 8175 setter krav til et maksimalt innendørs støynivå ved nybygg.

I henhold til de nye retningslinjene MD’s T-1442, skal det beregnes for Lden,frittfelt som er en ekvivalent maksimalt støynivå frittfelt med ulik vekting over døgnet. Trafikk om kveld og natt vektes strengere enn om dagen.

Når det gjelder maksimalt innendørs støynivå ved nybygg er det krav i henhold til NS 8175, ”lydforhold i bygninger” som er gjeldende. Disse grensene går fram av tabellen nedenfor:

Tabell 1: Grenseverdier for utendørs og innendørs støynivå, døgngjennomsnitt

etablering av r d gul sone n r
Etablering av rød/gul sone – Når?

Trondheim ferdig 2012.

Trondheim

Stamvegnettet, ÅDT >16000.

st yseminar 06 03 2008 eks beregninger
Støyseminar 06.03.2008 – eks. beregninger

Hva har kommunen gjort:

VSTØY-beregninger er gjort langs hovedvegnettet i Trondheim, dvs. vegnett basert på utvalgskriterier gjort av kommunen tidlig på 1990-tallet. Ambisjonen var da å registrere alle boliger med utendørs støynivå over 60

I dag er det Vegkontoret som foretar justerte beregninger. Trafikktall hentes fra trafikkberegningsmodell TASS. Hastighet utfra skiltet hastighet. Tungtrafikkandelen er antatt utfra type veg. Varierer i Trondheim mellom 6 – 12%.

vst y beregninger
VSTØY-beregninger

Til sammen 5800 Bygninger er registrert

 • Beregningene viser:
 • 5100 over 55 dBA
 • 3600 over 60 dBA
 • 1330 over 65 dBA
 • 170 over 70 dBA
forutsetninger st ysonekart
Forutsetninger støysonekart
 • Det er utført støyberegninger langs hovedvegnettet med ÅDT > 8000 kjt./døgn.
 • Beregningene er utført vha. NOVAPOINT-STØY, (TSTØY) av AsplanViak AS
 • Digitalt kartgrunnlag (5 m koter, veglinjer, støyskjermer, bygninger).
 • Trafikk, tungtrafikkandel og hastighet hentet fra VSTØY, dvs. TASS-modell.

Beregninger så langt er grove beregninger.

tst y beregninger
TSTØY-beregninger

Eksempel Moholdt

Eksempel Selsbakk

fasadeisolering beregning av innend rsverdier
Fasadeisolering – beregning av innendørsverdier

Eksempelsamling på dempningsverdier for ulike veggkonstruksjoner, vinduer,tak og ventiler.

Eget regneark for beregning av innendørsverdier er vedlagt.

fasadeisolering veileder
Fasadeisolering - veileder
 • Innhold
 • Arkitektur og bygningsvern
 • Byggetekniske løsninger
  • vinduer, vegg, tak
 • Ventilasjon
 • Skjerming av uteplasser
 • Planlegging,prosjektering og gennomføring
 • Lover,forskrifter og retningslinjer
st yskjerm veileder
Støyskjerm - veileder
 • Veileder for Trondheim (97):
 • Ulike former for støyskjerm
 • Utforming av støyskjermer
 • Krav til teknisk utførelse
 • Fasadetiltak
 • Hvordan gå frem når en ønsker støyskjerm
forvaltningspraksis
Forvaltningspraksis
 • Kommuneplanen (strategidel,arealdel)
 • Reguleringsplaner (NS 8175 / T1442)
 • Ikke innarbeidet regime der støysoneberegningene fra private utbyggere blir arkivert og registert(GIS)
 • Transportplan
  • Innen 30.06.2007 skal anleggseiere kartlegge innendørs støynivå ned til 35 dBLpAeq,24h fra vei, jernbane, flyplasser, industri, havner og terminaler for eksisterende helårsboliger, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner.
  • Innen 30.06.2007 skal det også utarbeides støykart som viser situasjonen i 2006 for bl.a. veger med mer enn 6 millioner kjøretøypasseringer pr år (ÅDT > ca. 16000 kjøretøy) og jernbane med mer enn 60000 togpasseringer pr. år. Kravene til kartlegging skjerpes ytterligere fra 2012. Innenfor byområdet er kommunen ansvarlig for å sammenstille kartleggingen, samt utarbeide handlingsplan for støytiltak.
 • Skoler og barnehager: Støy blir også ivaretatt gjennom Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
 • I hht. Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 er det beregnet nye støysoner langs hovedvegnettet i Trondheim som har årsdøgntrafikk > 8000 kjt.
 • Beregningene er gjort på et overordnet nivå. For detaljvurderinger må det utføres mer detaljerte beregninger.
 • T-1442 anbefaler at det beregnes to støysoner.
 • Rød sone skal som hovedregel støyfølsom bebyggelse inngås
 • Gul sone er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold
utfordringer
Utfordringer
 • Fortetting
  • Bolig/næring, andre støykilder,økonomi
  • Ny aktivitet medfører mer trafikk /økt støy for eksisterende boområder.
 • PBL – kontroll av utførelse
 • Bygge- og anleggsstøy