1 / 57

Farmakologie bolesti (2011)

Farmakologie bolesti (2011). Ing. Zuzana Havlínová. Bolest. nepříjemný smyslový vjem provázený negativní emoční a psychickou složkou zprostředkována aferentním nervovým systémem a mozkovou kůrou souvisí se skutečným nebo potencionálním poškozením tkáně způsobena – fyzikálně nebo chemicky

onslow
Download Presentation

Farmakologie bolesti (2011)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Farmakologie bolesti(2011) Ing. Zuzana Havlínová

 2. Bolest • nepříjemný smyslový vjem provázený negativní emoční a psychickou složkou • zprostředkována aferentním nervovým systémem a mozkovou kůrou • souvisí se skutečným nebo potencionálním poškozením tkáně • způsobena – fyzikálně nebo chemicky • vnímání značně individuální • pohlaví • věk • denní doba • předchozí zkušenost, strach • onemocnění

 3. Dráha bolesti • dráha bolesti je 3 neuronová aferentní • 1 neuron vede bolest z nociceptorů do zadních rohů míšních (nociceptor = volné nervové zakončení →podráždění nociceptorů vede k uvolnění chemických mediátorů, neurotransmiterů a stresových hormonů (bradykinin, leukotrieny, substance P, prostaglandin, serotonin…) • 2 neuron- Spinothalamický (vede z míchy do thalamu) • 3 neuron- Thalamokortikální (vede z thalamu do mozkové kůry) • tam dochází k vyhodnocování a charakterizaci bolesti

 4. Diagnostika bolesti • hodnocení bolestivého stavu dle • doby trvání • charakteru bolesti a jejího časového průběhu • intenzity • anamnézy • faktorů ovlivňujících její průběh

 5. Diagnostika bolesti • standardem hodnocení intenzity bolesti je vizuálně analogová škála (VAS 0-10) • slabá – vliv na org. nepatrný, při odpoutání pozornosti na ni lze zapomenout • střední – patrný vliv na org., ruší spánek i běžnou činnost • silná – snášena jako krajní nepříjemnost, změna TK, pocení • nesnesitelná – křik, pláč bez ohledu na okolí, může přejít až v šok není-li tlumena může nastat i smrt

 6. Hodnocení bolesti • dle trvání • akutní • vzniká při úrazu, operačních výkonech, chorobě • většinou ostrá, pálivá, bodavá • trvá sekundy až týdny max. do 3-6 m • velká zátěž pro org. • dochází k vyplavení katecholaminů, stresových hormonů.. • katabolismu • tachykardie, tachypnoe, mydriáza, pocení… • chronická • stálá bolest která přetrvává i po odstranění příčiny • ˃ 3 - 6 m • celková frustrace, deprese, nespavost → zhoršení kvality života • léčba – farmakoterapie – rehabilitace – psychoterapeutické metody

 7. Hodnocení bolesti • dle původu • nociceptivní – podrážděním nociceptorů –b. které se nacházejí ve všech částech NS • neuroptaická – bolest která vzniká v průběhu vedení bolesti • psychogenní– nesouvisí se zjevným morfologickým poškozením – porucha zpracování nebolestivých informací – převažuje u ní psychická komponenta – vzniká na základě různých podmětů (stres, psych. poruchy…) – obtížně léčitelná hlavní roli hraje psychoterapie – farmakologická léčba - antidepresiva, ev.placebo

 8. Nociceptivní bolest • normální funkce nervového systému • vzniká v důsledkuaktivacenociceptorůpřiměřenýmipodněty • zmizípoodstraněníbolestivéhopodnětu • stimulace nociceptorů – chemicky – ionty draslíku – mechanicky – edém (např. při zánětu) – senzitizace – vliv prostaglandinu E2 ↓ práh aktivace Typ bolesti původ charakteristika léčba somatická nadměrná stimulace periferních receptorů snadno lokalizovaná mírná až střední intenzita analgetika-antipyretika, NSAID viscerální receptory vnitřních orgánů špatně lokalizovaná středně intenzivní až nesnesitelné analgetika-anodyna

 9. Neuropatická bolest • vzniká bez zjevného bolestivého podmětu • je důsledkem strukturální nebo funkční adaptace nervového systému na prodělané poškození (jakýkoliv mechanismus, RS, herpes, syndrom karpálního tunelu…) • lokalizováno periferně i centrálně • není symptomem jde o patologický stav • typicky se vyskytuje v noci a v klidu • neomezenědlouho, postupemčasu se stupňuje • intenzivní až nesnesitelná bolest • léčba farmakologická + nefarmakologická • analgetika – nesteroidní antirevmatika • antidepresiva –tricyklická • Antikovulziva – carbamazepin, benzodiazepiny • lokální anestetika, myorelaxancia, kortikosteroidy…

 10. Fantomová bolest bolest vztažená k odstraněné části lidského těla nejčastěji se jedná o bolest končetin někdy i o bolest amputovaného jazyka, prsu, nosu… není znám patofyziologický mechanismus vzniku bolesti po určité době může sama zcela ustoupit Léčeba řada léčebných postupů – přednost neinvazivní. postupy antidepresiva I. generace (nejefektivnější), II a III. generace v případě KI I genereace antikonvulziva – carbamazepin, clonazepam analgetika (dle žebříčku WHO) lokální anestetika, kalcitonin…. (nejde o léky první volby) lokálně aplikovaná farmaka (masti, oleje…) titrace dávky – začínáme od nižší dávky přednost monoterapie

 11. Léčba bolesti • cílem léčby • úleva od bolesti • zlepšení kvality života nemocného • Nefarmakologická • fyzikální léčba – ultrazvuk, aplikace tepla a chladu, rehabilitace • akupunktura • psychologická péče • chirurgické řešení • Farmakologická • Analgetika - tlumí bolest • opioidní (anodyna) • neopioidní (nesteroidní protizánětlivé látky) • adjuvantní léčba (koanalgetika, tricyklická antidepresiva (TCA))

 12. Obecné zásady farmakoterapie bolesti • volba a vedení analgetické léčby na základě: • intenzity a charakteru bolesti • konkrétního klinického stavu • menší vliv - biologický původ bolesti (nádorová vs. nenádorová) • intenzivní akutní bolesti (u IM, kolik)- parenterální podání analgetik (jinak se upřednostňuje neinvazivní podání – p.o., transdermální, rektální ...) • od počátku nutné monitorování účinnosti léčby a NÚ • prospěšnost analgetické léčby by měla zřetelně převyšovat její vedlejší projevy • kombinace neopioidních a opioidních analgetik má synergický účinek (i kombinace adjuvantníchléčiv s analgetikyči paracetamolem s NSAID). • zásadně se nekombinují jednotlivá NSAID (zvýšení riziko NÚ)!!! tzv. stropový efekt • řídíme se podle třístupňové strategie doporučené WHO dávka vede  NÚ, nikoliv k analgetického účinku

 13. NSAID nejsou KI ibuprofen 200 mg diklofenak 25 mg ASA 650 – 1000 mg NSAID jsou KI paracetamol 650 – 1000 mg tramadol 75 – 100 mg Algoritmus léčby tzv. běžných krátkodobých bolestí1. stupeň – při mírné (až střední) bolesti (VAS 1-3)

 14. NSAID nejsou KI ibuprofen 400 – 800mg diklofenak 50 – 100 mg jiné klasické NSAID nimesulid 100 mg vhodná analgetická kombinace metamizol 500 – 1000 mg NSAID jsou KI paracetamol 650 – 1000 mg + kodein 60 mg paracetamol 650 mg + tramadol 75 mg vhodná GIT šetrná analgetická kombinace metamizol 500 – 1000mg Algoritmus léčby tzv. běžných krátkodobých bolestí2. stupeň – při střední až silné bolesti (VAS 4-7)

 15. Algoritmus léčby tzv. běžných krátkodobých bolestí3. stupeň – při velmi silné bolesti (VAS 8-10) • silný opioid ( případně + paracetamol nebo NSAID) • injekčně : morfin, pethidin • per os : oxykodon 10 – 20 mg : morfin 10 – 30 mg (i více)

 16. Farmakologická léčba bolesti • opioidní analgetika (receptory v CNS i periferiích) (přednost mají m agonisté s pozvolným uvolňováním) • opium • opioidy • opiáty • endogenní opioidy • neopioidní analgetika • adjuvantní léčba (TCA, lokální anestetika…)

 17. Analgetika narkotického typu – opioidy (anodyna) • přírodní→ opium (šťáva z makovic Papaver somniverum) • morfin • kodein • (thebain) • (papaverin) • syntetické • morfinová analoga • heroin (diamorfin, léčba kašle), nalorfin, naloxon, naltrexon • syntetické deriváty (struktura odlišná od morfinu) • pethidin, fentynyl (přibližně 80x silnější než morfin) • methadon, dextropropoxyfen • pentazocin, cyklazocin • buprenorfin, etorfin nemají analgetický účinek

 18. Účinky zprostředkované hlavními typy opioidních receptorů m d k • s - receptory se již k opioidním receptorům neřadí

 19. Atypické opioidy – tramadol (opioidní + neopioidní účinek) nízká afinita k m-receptorům + neopiodní mechanismy = blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu do nervových zakončení

 20. Farmakokinetické vlastnosti - opioidy • Biologická dostupnost • vyznamný efekt prvního průchodu játry • (BAV)p.o. = 10 -50 % - morfin • (BAV)p.o. <<< (BAV)parenter. - buprenorfin • (BAV)p.o. ~ (BAV)parenter. - methadon, oxykodon • Distribuce • rychlá distribuce do tkání (parenchymatózní tkáň, svaly) • přestup přes HEB - • snadný a rychlý - fentanyl, sufentanil, heroin (vysoce lipofilní, redistribuují i do tukové tkáně  nová fáze útlumu CNS) • omezeně - morfin • přestup přes placentární bariéru ( abstinenční příznaky u novorozence !!!, podání matce během porodu  útlum dýchání u novorozence) • přestup do mléka: morfin - omezeně

 21. Farmakokinetické vlastnosti - opioidy • Metabolismus • intenzivní biotransformace v játrech na polární metabolity  exkrece primárně močí • aktivní metabolity • morfin  morfin-3-glukuronid + morfin-6-glukuronid • kodein  morfin • heroin  morfin • pethidin norpethidin(dlouhý t1/2) • tramadol O-demethyltramadol vliv na analgetické, ale i nežádoucí účinky

 22. Účinky opioidních analgetikúčinky na CNS • Analgetický účinek • útlum vnímání bolesti (těžká, stálá vs. ostrá, přerušovaná, krutá) • emoční zklidnění, odstranění napětí a strachu • při opakovaném podávání: pocit blaženosti, dobré nálady, euforie (m), dysforie (k), halucinace (d) • sedace  ospalost, obluzení  hypnotické působení  narkotické působení • Útlum dechového centra (m, d) • ↓ citlivost pneumotaktického a dechového centra na tenzi CO2 • při předávkování – smrt = paralýzou dechového centra (s edémem mozku a plic) • terapeutické využití: dušnost u plicního edému a asthma cardiale • Nauzea a zvracení • stimulace chemorecepční spouštěcí zóny v area postrema mozkového kmene

 23. Účinky opioidních analgetikúčinky na CNS • Antitusický účinek • útlum centra pro kašel v terapeutických dávkách (kodein již v subanalgetických dávkách) • Mioza • stimulace parasympatické části jádra nervusoculamotorius • při komatu a resp. Depresi – midriáza

 24. Účinky opioidních analgetikperiferní účinky • Trávící ústrojí a urogenitální systém •  tonus hladké svaloviny, motilitu,  tonus svěračů → zácpa, retence moči (při intoxikaci morfiem nutná katetrizace) • spasmogenní účinky – nevhodný při žlučové a renální kolice • tonus dělohy a děložní motility → prodloužení porodu • Bronchy • tlumí pohyb řasinkových epitelů (vykašlávání) → bronchopneumonie • bronchokonstrikce (vyplavení histaminu) → astmatici • Kardiovaskulární systém • při vyšších dávkách – vazodilatace (selhávání), ortostatická hypotenze – fentanylminimálně • respirační deprese a retence CO2 → dilatace mozkových cév,  tlaku cerebrospinální tekutiny a nitrolebního tlaku

 25. Terapeutické užitíopioidních analgetik • Analgesie: nutné znát původ bolesti!!! Možno využít i pro navození spánku u těžké bolesti • Léčba akutního plicního edému: při levostranném srdečním selhávání: i.v. morfin odstraňuje dyspneu a pocit tísně ( možná díky vasodilatačním účinkům???) • Léčba průjmů: snížení motility a zvýšení tonu hladkého svalu • Antitusický účinek: kodein či dextrmethofran

 26. Opioidy - kontraindikace • útlum dechového centra • hypotenze • děti do 1 roku • koliky • zvýšený intrakraniální tlak • poškození exkreční funkce ledvin • retence moči

 27. NÚ opioidních analgetik • celkový útlum • ospalost • nauzea, zvracení • úporná zácpa • retence moči • vyplavení histaminu (bronchokonstrikce, hypotense, svědění, pokles minut. objemu) – zhoršení respirace u nemocných s emfyzémem či corpulmonale –pozor u nemocných s astmatem nebo jaterním selháváním • zvýšení nitroočního tlaku (závažné zejména při úrazech hlavy, prohloubení mozkové a míšní ischémie) • útlum dechového centra (závažné u předávkování) • tolerance • závislost

 28. Předávkování opioidy • mioza • nevolnost • zpomalené reflexy • zčervenání, pocit tepla v obličeji • ospalost • hučení v uších • apatie • povrchové dýchání • studená cyanotická kůže • hluboký spánek → prohlubuje se → kóma triáda = mióza, útlum dýchání, kóma

 29. Předávkování opioidy - terapie antagonisté opioidních receptorů • naloxon, naltrexon • indikace • akutní intoxikace opioidy • útlum dýchání navozený opioidy ( dávky u parciálních antagonistů a smíšených agonistů a antagonistů) • ukončení neuroleptanalgezie • odtsranění dechové deprese a obnova vigility u novorezenců při podání opioidů matce před porodem POZOR : u pacientů závislých na opioidech může jejich podání vyvolat akutní abstinenční syndrom • udržení ventilace • udržení krevního oběhu

 30. Závislost na opioidech • psychická a fyzická závislost – metadon, klonidin • tolerance (nauzeu, respirační depresi, analgezii, euforii, sedativní a dysforické účinky) • odnětí opioidů → abstinenční příznaky (vegetativní, motorické a psychické odpovědi) • příznaky podobné chřipce (slzení, zvýšená sekrece z nosu, bolest svalů, husí kůže) • deprese, nervozita • neklidný přerušovaný spánek • úzkost • celková slabost • rozšířené zornice • u člověka závislého na opioidech vyvolává AS i po podání antagonistů, parciálních agonistů i smíšených agonistů a antagonistů opioidních receptorů

 31. Morfin, Hydromorfon • Morfin • metabolisován v játrech→ morfin-3-glukuronid + morfin-6-glukuronid • nástup účinku do 10 -15 min po podání, doba účinku 4-6 hod • rozvoj tolerance • po p.o. podání je BAV je max. 50 % • M6G je silnější než morfin (snadno proniká HEB) • Hydromorfon • velmi silný µ agonista, léčba středně silné a silné bolesti • semisintetický derivát morfinu • přibližně 5x silnější než morfin • metabolisován v játrech→ neaktivní metabolit hyfromorfon-3-glukuronid metabolit je vylučován močí • ↑ dávky nevedou k rozvoji tolerance • po p.o. podání je BAV ~ 50 %

 32. Naloxon, Naltrexon • kompetitivní antagonista především na µ receptorech • antagonistický účinek m  k  d • Naloxon - podávání je i.v. (i.m.,s.c., po p.o. je BAV ~2% vysoký first-pass efektu) • působí rychle po podání cca do 2 min (po i.v. podání) • účinek trvá 2-4 hodiny • působí na NÚ (depresi dechové centra, miozu, křeče, koma, …) • používá se při akutním předávkování • Naltrexon lze i p.o • pomalejší nástup oproti naloxonu • delší doba trvání účinku někdy až 48 hodin • používá se při dlouhodobé léčbě závislosti (kombinace s klonidinem nebo buprenorfinem) • podání může vyvolat abstinenční příznaky

 33. Tramadol • jedno z nejpoužívanějších analgetik v Evropě • slabé syntetické analgetikum • analgeticý efekt → agonista µ opioidních receptorů + blokátor zpětného vychytávání NA a serotoninu v neuronech CNS čímž výrazně potencuje analgetický účinek • pro léčbu středně silné a silné dlouhotrvající bolesti • nástup účinku do 30 minut a přetrvává až 6 hod • metabolit vylučován ledvinami

 34. Farmakologická léčba bolesti • opioidní analgetika • neopioidní analgetika (hl. účinek blokace tvorby eikosainoidů- • analgetika – antipyretika • nesteroidní protizánětlivé látky • adjuvantní léčba (TCA blokace zpět. Příjmu NT) • lokalní anestetika (přerušení vedení vzruchu senz. nervi) prostaglandiny a deriváty odvozené od kys.arachidonové)

 35. Mechanismus účinku NSAID • inhibice cyklooxygenázy (COX) → katalyzuje vznik zánětlivých mediátorůz kyseliny arachidonové – prostaglandinů (PGs) • COX – 1 (konstituční) • COX – 2 (indukovatelná)

 36. COX-1 COX-2 trvalá syntéza indukovatelná syntéza žaludeční protekce agregace destiček vaskulární homeostáza bolest zánět horečka Protizánětlivý a analgetický účinek Poškození sliznice Antitrombotické působení kyselina arachidonová NSAID KOXIBY prostanoidy prostanoidy renální účinky ↑ retence Na+

 37. Rozdělení NSAID(podle selektivity k COX a klinického účinku) • neselektivní inhibitory • vetšina NSAID (ovlivňují COX-1 i COX-2) • preferenční inhibitory ( selektivity k COX-2) • meloxicam, nimesulid, nabumeton, eodolak • 100x vyšší seketivita ke COX-2 • menší NÚ • selektivní (neovlivňuji COX-1) • celekoxib, valdekoxib, etorikoxib, parekoxib • 300 - 900x  selektivita ke COX-2

 38. Účinky NSAID • účinek analgetický (periferním mechanismem, částečně CNS) • účinek antipyretický (horečky, ne normální teploty) • protizánětlivý účinek (akutní fáze zánětu) • antiagregační účinek

 39. Vlastnosti NSAID • stropový efekt

 40. NSAIDfarmakokinetické vlastnosti • biologická dostupnost • dobrá absorbce z GIT • enterohepatální oběh • distribuce • vysoká vazba na plazmatické bílkoviny (POZOR: warfarin, sulfonamidy, p.o. antidiabetika) • dobrý průnik do tkání a tělesných tekutin (synoviální tekutiny) • přestup přes HEB • přestup přes placentární bariéru

 41. Nežádoucí účinky a toxicity NSAID • Trávicí ústrojí (50% ze všech NÚ) • syntéza PGE2 a PGI (prokrvení sliznic, tvorba hlenu a inhibuje sekreci HCl) • dyspepsie, gastroezofageálníreflux • eroze, mikro a makro krvácení, astroduodenální vředy • Zvýšená krvácivost (ASA!!!) • blokáda syntézy TXA2→ ireverzibilní inhibice agregace destiček (účinek trvá 7-10 dní) • Bronchokonstrikce, astmatický záchvat (ASA), alergie • zvýšená syntéza leukotrienů při blokádě cyklooxygenázové cesty • Ledviny • retence tekutin a Na+, učinku antihypertenziv • chronické podávání vede ke vzniku nefropatií

 42. Nežádoucí účinky a toxicita NSAID • CNS • zmatenost, závratě, bolesti hlavy, halucinace (indometacin) • Krvetvorba • aplastická anemie (pyrazolony, indometacin) • neutropenie (indometacin) • trombocytopenie • Játra • zvýšené transminázy – ASA Reyův synd.

 43. Nežádoucí účinky a toxicita NSAID • KOXIBY(celekoxib, parekoxib,etoricoxib) • riziko u pacientů s kardiovaskulárním a GIT onemocněním • relativního rizika kardiovaskulárních příhod (IM a cévních mozkových příhod) – studie APPROVE •  počet kardiovaskulárních trombotických příhod – studie VIGOR → stažen z trhu rofekoxib • PŘÍČINA: selektivní inhibice tvorby endoteliálního prostacyklinu s antiagregačním a vazodilatačními účinky bez snížení proagregačníhotromboxanu v krevních destičkách??? • neg. učinekna GIT stoupá s dávkou a při podání ASA

 44. Prevence vzniku NSAID gastropatie • Rizikové populace • ženy, starší nemocní, kuřáci, alkoholici, současné podání více NSAID nebo se steroidy, SSRI... • Přijmutí preventivních opatření u rizikových osob • jiná aplikační cesta (supp.), změn LP, preferenční a selektivní inhibitory COX-2, současná aplikace omeprazolu nebo H2-blokátorů (event. analogů prostaglandinů - misoprostol)

 45. Rozdělení NSAID (z chemického hlediska) • salicyláty (ASA, salicylát sodný) • skupina kyseliny octové (indometacin, diklofenak, sulindak) • skupina kyseliny propionové (ibuprofen, ketoprofen, naproxen) • fenamáty (kys. mefenamová, kys. tolfenamová) • oxikamy (piroxikam, tenoxikam, meloxikam) • pyrazolony (kebuzon, klofezol, propyfenazon) • skupina p-aminofenolu • ostatní (celekoxib, nimesulid, nabumton)

 46. neselektivní inhibitor COX výjimečnost: ireverzibilní blokáda COX-1 účinek antiagregační⇨ 60-100 mg/den – Anopyrin Irevezibilní inhibice vzniku TXA2 v destičkách + zachovalá tvorba vazodilatačněpusobící PGI2 analgetický⇨ 0,5 g po 4-6 hod. antipyretický(není vhodný u dětí a mladistvých do 16 let – Reyův syn. a těhotných žen) antiflogistický, antirevmatický⇨ 3,6-4 g/den antiuratický v nízkých dávkách snižuje eliminaci kyseliny močové KI: analgetikum u akutní dny vyšší dávky po delší dobu – salicylismus (závratě, hučení a pískání v uších) Kyselina acetylsalicylová(ASA)

 47. ASA – nežádoucí účinky • GIT:epigastritis, nausea, zvracení, okultní krvácení. • Aspirin je kyselina - v žaludku se rychle vstřebává do mukosních buněk - ionizace a zde potom zachycen - možnost přímého poškození buněk - užívat s velkým objemem tekutin. • Krev: ireversibilní acetylace destičkové COX --- pokles destičk. TXA2, inhibice agregace a prodloužení krvácivosti »»» aspirin neužívat aspoň 1 týden před operací. • Respirace: toxické dávky -- respirační deprese a kombinace nekompenzované respirační a metabolické acidosy. • Aspirinove astma: astmatici • Metabolické procesy: vysoké dávky - rozpojení oxidativní fosforylace. Možnost pyretické reakce (energie místo na tvorbu ATP jako teplo). • Hypersensitivita: cca 15% - hypersensitivní reakce (kopřivka, bronchokonstrikce, angioneurotický edém. Anafylaktický šok vzácně. • Reyův syndrom: akutní onemocnění char. nezánětlivou encefalopatíí s rozvojem edému mozku a tukovou degenarací jater. Často letální. (hlavně u dětí do 12 let – nahrazení paracetamol, ibuprofen)

 48. ASA - toxicita Salicylismus: Mírná forma: - nausea, zvracení, hyperventilace, bolest hlavy, závratě, tinnitus - léčba symptomatická, možnost zvýšit pH moče - eliminace. Těžká intoxikace: neklid, delirium, halucinace, křeče, koma, respirační a metabolická acidosa, smrt z respiračního selhání. Léčba - i.v. tekutiny, dialysa, korekce acidobasické a elektrolytové rovnováhy, zvýšení pH moče. Léčba – tekutiny, dialysa,korekce acidobazické rovnováhy, zvýšení pH moče Diflunisal nepůsobí salicylismus.

 49. Ibuprofen • neselektivní reverzibilní inhibitor COX • anti-inflamatorní, analgetické a antipyretiké účinky • silnější než ASA • dobrá BAV i po p.o. • doba účinku 4 – 8 hod • metabolizován játry, vylučován ledvinami • NÚ: hypersenzitivita, GIT (méně než aspirin), tinitus… • ne Reyův syndrom • při předávkování je léčba symptomatická obdobně jako u ASA

More Related