1 / 16

VIZIJA RAZVOJA KNJIŽNIČARSTVA V SLOVENIJI

VIZIJA RAZVOJA KNJIŽNIČARSTVA V SLOVENIJI. Otočec, 20. – 22.10.2003. KAKŠEN BO SVET, KI PRIHAJA?. demografski trendi znanje, poklici, sposobnosti trendi preobrazbe podjetij družba in posameznik. S L O V E N I J A družba, temelječa na znanju. K N J I Ž N I CE. ohranjajo, posredujejo,

onofre
Download Presentation

VIZIJA RAZVOJA KNJIŽNIČARSTVA V SLOVENIJI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VIZIJA RAZVOJAKNJIŽNIČARSTVA VSLOVENIJI Otočec, 20. – 22.10.2003

 2. KAKŠEN BO SVET, KI PRIHAJA? • demografski trendi • znanje, poklici, sposobnosti • trendi preobrazbe podjetij • družba in posameznik

 3. S L O V E N I J A družba, temelječa na znanju

 4. K N J I Ž N I CE ohranjajo, posredujejo, ustvarjajo Z N A N J E

 5. šolstvo in znanost gospodarstvo K N J I Ž N I C E socialna politika kultura

 6. POSLANSTVO KNJIŽNIC • ohranjanje kulturne identitete • podpora formalnemu izobraževanju, vseživljenjskemu učenju in razvoju novih znanj • podpora kompetitivnemu gospodarstvu • podpora uresničevanju socialne pravičnosti

 7. K U L T U R A nacionalna identiteta lokalna identiteta razpoznavnost Slovenije od razvijanja bralne kulture k razvijanju nacionalne kulture

 8. ŠOLSTVO IN ZNANOST zagotavljanje splošnega in neomejenega dostopa do informacij, potrebnih za pridobitev, obnovo in razvoj spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v družbi znanja

 9. G O S P O D A R S T V O visoko specializirani centri, ki zagotavljajo zaposlenim v podjetjih dostop do znanja in s tem razvoj podjetij in gospodarske panoge

 10. SOCIALNA POLITIKA dostop do informacij, s pomočjo katerih se socialno ogrožene skupine prebivalstva enakovredno vključujejo v družbo

 11. V kakšni meri lahko izpolnjujemo svoje poslanstvo? Ali zakonske podlage omogočajo razvoj v nakazani smeri?

 12. SLOVENSKE KNJIŽNICE DANES primerljive s knjižnicami EU

 13. formalna raven vsebinska raven ODPRTA VPRAŠANJA

 14. Formalna raven • izvajanje Zakona o knjižničarstvu • ustanavljanje novih visokošolskih zavodov brez zagotovljene infrastrukture za knjižnično dejavnost • ustanavljanje novih občin brez urejenega financiranja knjižnične dejavnosti • vključevanje zasebnih knjižnic v sistem

 15. Vsebinska raven • asimetrično razvit sistem • določanje strokovnih postopkov ni jasno določeno in opredeljeno • nizek status knjižničarjev

 16. Ali smo pripravljeni na izzive Evropske unije?

More Related