koncepcija par minim l ien kuma l me a noteik anu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koncepcija «Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu» PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koncepcija «Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu»

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Koncepcija «Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu» - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Updated on

Koncepcija «Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu». Preses konference 2014.gada 6.augustā. Kāpēc ir nepieciešams jauns un vienots minimālā ienākuma līmenis?. Trūcīgas personas Maznodrošinātas personas (līdz 128,06 € mēnesī) (no 142 līdz 356 € mēnesī)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Koncepcija «Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu»


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Kāpēc ir nepieciešams jauns un vienotsminimālā ienākuma līmenis?

Trūcīgas personasMaznodrošinātas personas

(līdz 128,06 € mēnesī) (no 142 līdz 356 € mēnesī)

134,4 tūkst. trūcīgās personas 100,7 tūkst. maznodrošinātie

 • 64,4 tūkstoši trūcīgo ienākumi ir līdz 49,80 € mēnesī (GMI līmenis)
 • 48% trūcīgo saņem GMI pabalstu vidēji 30,5 € mēnesī.
 • 158,9 tūkstoši trūcīgo un maznodrošināto saņem dzīvokļa pabalstu.
 • 12,3 € mēnesī ir dzīvokļa pabalsta vidējais apmērs.
 • 57,8 tūkst. ģimenes ar bērniem ir trūcīgas.
 • 70,5 tūkstošiem pensionāru pensijas apmērs ir līdz 129 € mēnesī.
 • 20,1 tūkst. strādājošie ir trūcīgi.
secin jumi
Secinājumi
 • Esošie noteiktie minimālie ienākumu līmeņi (GMI, trūcīgās un maznodrošinātās personas ienākumu līmenis) nav sasaistīti ar sociālekonomiskās situācijas raksturojošajiem rādītājiem → nevar konstatēt šo līmeņu adekvātumu
 • Citi minimālo ienākumu apmēri (piem., minimālā pensija, neapliekamais minimums u.c.) attiecīgi izriet no citiem, ne ar adekvāta minimālā ienākuma līmeņa saistītiem kritērijiem → necaurspīdīgi un neskaidri dažādu minimālo ienākumu apmēru noteikšanas nosacījumi
 • ES nabadzības rādītāji liecina par relatīvi lielo nabadzības riskam un materiālajai nenodrošinātībai pakļauto cilvēku skaitu Latvijā → pieaug iedzīvotāju neapmierinātība un neticība Saeimai, valdībai, valsts un pašvaldību institūcijām
nabadz bas riska indekss es 2008 un 2011 gad eurostat dati
Nabadzības riska indekss ES 2008. un 2011.gadā % (Eurostat dati)

2012.gadā nabadzības riska indekss LV turpina pieaugt, sasniedzot 19.4%

nepiecie am r c ba
Nepieciešamā rīcība

Noteikt adekvātu, pamatotu un vienotu minimālā ienākuma līmeni valstī

_______________________________________

Informatīvais ziņojums «Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai» (apstiprināts MK 2013.gada 10.decembrī)

Koncepcija «Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu» (termiņš iesniegšanai valdībā 2014.gada 31.augusts)

slide6

Minimālā ienākuma līmenis tiek attiecināts uz visām iedzīvotāju ienākumus ietekmējošajām sistēmām (nodokļu, pabalstu, pensiju u.c.), neatkarīgi no publiskā resursa avota (valsts vai pašvaldība)

soci l dro bas sist ma
Sociālā drošības sistēma

€ 2 miljardi 2013.gadā

€ 154 miljoni 2013.gadā

€ 47 miljoni (izvērtējot ienākumus) 2013.gadā

€ 20,5 miljoni (bez ienākumu izvērtējuma) 2013.gadā

k da ir valsts un pa vald bu izmaks to soci lo transfertu ietekme uz nabadz bu
Kāda ir valsts un pašvaldību izmaksāto sociālo transfertu ietekme uz nabadzību?

Sociālie transferti ir pensijas un pabalsti, uzturlīdzekļi bērniem, stipendijas, sociālās apdrošināšanas pabalsti un kompensācijas, tai skaitā arī citu valstu (valsts un pašvaldību).

slide9

14.1% punkti

14.9% punkti

62.7% punkti

slide10
Nabadzības riska indekss nabadzīgākajiem iedzīvotājiem*pirms un pēc valsts un pašvaldību sociālajiem transfertiem % 2012.gadā

Pēc visu sociālo transfertu saņemšanas nabadzīgākie iedzīvotāji 97% gadījumu aizvien paliek pakļauti nabadzības riskam

* Ienākumu augstākā robeža nabadzīgākajiem iedzīvotājiem 2012.gadā 171 EUR mēnesī / mājs. locekli

ko j em v r minim l ien kuma l me a noteik an
Ko jāņem vērā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanā
 • Latvijas iedzīvotāju blīvie ienākumi – no kuras ienākumu kategorijas pārdalīsim kurai un kādā apmērā? Kādi pastāv pārdales riski?
 • līdzsvars starp aktivizēšanu un nabadzības slazdu – vai tik vienkārši?
 • ēnu ekonomika un nabadzības riska indekss – vai pastāv kāda saistība?
vid j s zem k s un augst k s ien kumu robe as kvinti u grup s
Vidējās, zemākās un augstākās ienākumu robežas kvintiļu grupās

GMI saņēmēji un trūcīgie līdz 128 euro

Minimālā alga pēc nodokļu nomaksas 2012.g. - 206 euro

Maznodrošinātās personas (142-356 euro 33% p/v)

* Kvintile (EU-SILC apsekojums) - viena piektā daļa (20%) no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošajiem ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli.

nu ekonomikas patsvars vs nabadz bas riskam pak auto iedz vot ju patsvars
Ēnu ekonomikas īpatsvars vs nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars

Avots: http://www.atkearney.com/financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/j8IucAqMqEhB/content/the-shadow-economy-in-europe-2013/10192

sal dzin jum ar igauniju un lietuvu
Salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu

Igaunijā: iztikas minimuma līmenis 2014.gadā ir 90 euro pirmajai personai m/b un 72 euro pārējiem + atsevišķi dzīvokļa pabalsts. IIN neapliekamais minimums ir 144 euro mēnesī.

Lietuvā: 2014.gadā valsts nodrošinātais ienākumu līmenis ir 101 euro. IIN neapliekamais minimums ir 136 euro mēnesī.

lm pied v jums 1
LM piedāvājums (1)
 • Minimālā ienākuma līmeni noteikt, pamatojoties uz OECD un ES metodoloģiju nabadzības mērīšanā*
 • Noteikt 40% apmērā no iedzīvotāju ienākumu mediānas, t.i., 129 € mēnesī pirmajai personai mājsaimniecībā, pārējiem atbilstoši patēriņam tiek piemērota zemāka vērtība:
  • Otrajam un pārējiem pieaugušajiem līdz 14 g.v. – 0.7 (70% no pirmā pieaugušā patēriņa)
  • Bērniem līdz 14 g.v. - 0.5 (50% no pirmā pieaugušā patēriņa)

50% (OECD ) un 60% (ES) no mediānas ienākumiem uz ekvivalento

patērētāju (mājsaimniecību ienākumi uz pirmo personu mājsaimniecībā)

ES piemērotās ekvivalences skalas ir: 1; 0.5; 0.3

minim l ien kuma l me i da diem m jsaimniec bu veidiem piem rojot ekvivalences skalu 1 0 7 0 5
129 €

220 €

285 €

349 €

414 €

194 €

259 €

Minimālā ienākuma līmeņi dažādiem mājsaimniecību veidiem, piemērojot ekvivalences skalu 1; 0.7; 0.5
lm pied v jums 2
LM piedāvājums (2)

Minimālā ienākuma līmeni sasaitīt ar:

 • garantētā minimālā ienākuma līmeni (no 50 129 EUR)
 • ar IIN neapliekamo minimumu (no 75 129 EUR)
 • bāzes jeb sociālo pensiju (no 70 129 EUR)

Izvērtēt minimālā ienākuma līmeņa sasaisti ar:

 • bezdarbnieka minimālo pabalsta apmēru;
 • valsts sociālajiem pabalstiem.
lm pied v jums 3
LM piedāvājums (3)

Papildus minimālajam ienākumu līmenim veikt jauna iztikas minimuma groza izstrādi un aprēķināšanu, taču nesasaistot to ar sociālās drošības vai citām sistēmām, bet izmantot to, lai novērtētu minimālo ienākumu adekvātumu un pietiekamību

slide20

Paldies par uzmanību!

Laiks jautājumiem!

www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba