slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AUGST?K?S IZGL?T?BAS LIKUMS PowerPoint Presentation
Download Presentation
AUGST?K?S IZGL?T?BAS LIKUMS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

AUGST?K?S IZGL?T?BAS LIKUMS - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMS. KONCEPCIJA. JAUNS LIKUMS – KĀPĒC?. PĒC IESTĀŠANĀS ES LATVIJAS AUGSTĀKAJAI IZGLĪTĪBAI PAPLAŠINĀTĀ DARBĪBAS LAUKĀ JĀNODROŠINA: KONKURĒTSPĒJA KVALITĀTE PIEEJAMĪBA. JAUNS LIKUMS – KĀPĒC?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AUGST?K?S IZGL?T?BAS LIKUMS' - Thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jauns likums k p c
JAUNS LIKUMS – KĀPĒC?

PĒC IESTĀŠANĀS ES LATVIJAS AUGSTĀKAJAI IZGLĪTĪBAI PAPLAŠINĀTĀ DARBĪBAS LAUKĀ JĀNODROŠINA:

 • KONKURĒTSPĒJA
 • KVALITĀTE
 • PIEEJAMĪBA
jauns likums k p c3
JAUNS LIKUMS – KĀPĒC?

1995. GADA AUGSTSKOLU LIKUMS FIKSĒJA PĀRVEIDOJUMU PROCESĀ ESOŠAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS STĀVOKLI, PAŠLAIK NEPIECIEŠAMA

 • ATTĪSTĪBA
 • ATBILSTĪBA
 • SISTĒMA
slide4

LIKUMA MĒRĶI

sekmēt zināšanu sabiedrības veidošanos Latvijā,

paaugstināt Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju Eiropā un pasaulē,

nostiprināt augstākās izglītības un zinātnes vienotību,

reglamentēt augstākās izglītības sistēmu.

slide5

STRUKTŪRA

AUGSTSKOLU LIKUMS

I nodaļa Vispārīgie noteikumi

II nodaļa Augstskolu dibināšana, reorganizācija un tiesiskais pamats

III nodaļa Augstskolu pašpārvalde un struktūrvienības

IV nodaļa Augstskolas personāls

V nodaļa Augstskolās studējošie

VI nodaļa Studijas augstskolā

VII nodaļa Zinātniskā pētniecība

VIII nodaļa Augstskolu sadarbība ar valsts un sabiedriskajām institūcijām

IX nodaļa Augstākās izglītības padome

X nodaļa Augstskolu īpašums, budžets un saimnieciskā darbība

XI nodaļa Augstskolu starptautiskā sadarbība

slide6

STRUKTŪRA

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMS

I nodaļa Vispārīgie noteikumi

II nodaļa Augstākās izglītības sistēma

III nodaļa Studijas un to saturs

IV nodaļa Zinātniskā darbība

V nodaļa Augstākās izglītības iestādes

VI nodaļa Augstskolu pašpārvalde un struktūra

VII nodaļa Koledžu pašpārvalde un struktūra

VIII nodaļa Augstākās izglītības iestādes personāls

IX nodaļa Augstākās izglītības finansēšana un īpašumi

X nodaļa Starptautiskā sadarbība

XI nodaļa Augstākās izglītības iestāžu pārraudzība

slide7

KONCEPCIJA

REZULTĀTS

PROCESS

RESURSI

STRUKTŪRA

slide8

KONCEPCIJA

AUGSTSKOLU TIESĪBAS NERADA TRADĪCIJAS VAI TO DIBINĀTĀJU JURIDISKAIS STATUSS

AUGSTSKOLU ĪPAŠĀS TIESĪBAS RADA TO SPĒJA EFEKTĪVI DARBOTIES:

1. STUDIJĀS;2. ZINĀTNĒ;3. ZINĀŠANU PĀRNESĒ;4. PALĪDZOT SABIEDRĪBAI.

slide9

JAUNUMI

NOZĪMĪGI

ĻOTI NOZĪMĪGI

ĪPAŠI NOZĪMĪGI

slide10

MOTĪVS - KONKURĒTSPĒJA

 • INDIKATORI
    • KOMPETENCE
    • NODARBINĀMĪBA
    • SALĪDZINĀMĪBA
    • EFEKTIVITĀTE
    • INTERNACIONALIZĀCIJA
    • IDENTITĀTES SAGLABĀŠANA
slide11

MOTĪVS - KONKURĒTSPĒJA

 • BOLOŅAS DEKLARĀCIJAS IZVIRZĪTAIS MĒRĶIS:
 • Eiropas augstākās izglītības sistēmas starptautiskā konkurētspēja
 • Viegli izprotama un salīdzināma grādu sistēma
 • Uz diviem cikliem bāzēta augstākās izglītības sistēma
 • Kredītpunktu sistēma
 • Mobilitātes veicināšana
 • Eiropas sadarbība kvalitātes nodrošināšanā
 • Eiropas dimensiju stimulēšana 
slide12

ĪPAŠI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KONKURĒTSPĒJA

 • ATTEIKŠANĀS NO PROGRAMMU DALĪJUMA AKADĒMISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS
 • 22. Studijās iegūstamie grādi un profesionālās kvalifikācijas
 • (2) Bakalaura, maģistra un doktora grādu, kā arī ārsta vai veterinārārsta grādu iegūst atbilstīgās studiju programmās.
  • (3) Ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju iegūst koledžas studiju programmās.
  • (4) Piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju var iegūt bakalaura, maģistra vai rezidenta studiju programmās, ja tajās katrā atsevišķi vai kopumā līdz ar valsts augstākās izglītības standartu izpildītas arī attiecīgās profesijas standarta prasības.
slide13

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KONKURĒTSPĒJA

JAUNS IZGLĪTĪBAS STANDARTS

23. Valsts augstākās izglītības standarts

(1) Valsts augstākās izglītības standarts nosaka koledžas, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu galvenos mērķus un iegūstamo rezultātu; raksturo izglītības saturu; studenta darba rezultātu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, kā arī nosaka papildprasības programmām, kuras līdz ar grādu piešķir profesionālo kvalifikāciju.

vien programm vair ki izn kumi
VIENĀ PROGRAMMĀ – VAIRĀKI IZNĀKUMI

ĪPAŠI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KONKURĒTSPĒJA

 • Programmu veidi – koledžas, bakalaura, maģistra, doktora.
 • Koledžas programma beidzas ar diplomu ar kvalifikāciju.
 • Bakalaura un maģistra programmas beidzas ar grādu, bet ja izpilda arī profesijas standarta prasības – ar kvalifikāciju, ko apstiprina kvalifikācijas apliecinājums (pielikums diplomam). Vienai programmai var atbilst vairākas kvalifikācijas – tad precīzi jānodefinē prasības katrai kvalifikācijai un tas nozīmē papildus studiju gadus.
 • Doktora programmas beidzas ar grādu.
vair ki nosl guma p rbaud jumi
VAIRĀKI NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMI

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KONKURĒTSPĒJA

 • Studiju programmā tiek ietverti atsevišķi noslēguma pārbaudījumi, lai iegūtu grādu un katru no iegūstamajām profesionālajām kvalifikācijām.
 • Studiju programmai var būt dažāds plānojamais ilgums – atkarībā no grāda un profesionālās kvalifikācijas.
 • Pats students izvēlas, cik daudz no programmas iegūt.
studiju ats k ana
STUDIJU ATSĀKŠANA

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KONKURĒTSPĒJA

 • Students var nobeigt programmu un iegūt grādu, bet atgriezties pēc kāda laika un atsākt studijas tai pašā programmā, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju.
 • Tādos gadījumos studiju rezultātus apstiprina profesionālās kvalifikācijas apliecinājums, kas ir spēkā tikai kopā ar diplomu.
slide17

ĻOTI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS – KONKURĒTSPĒJA

DIPLOMI UN APLIECINĀJUMI

37. Grādu un profesionālo kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti

(1) Augstākās izglītības grādu un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms.

(2) Piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apstiprina apliecinājums, kas ir bakalaura vai maģistra diploma pielikums. Diplomu un apliecinājuma formu un saturu nosaka Ministru kabineta noteikumi.

(3) Diplomam ir obligāts vienotais diploma pielikums, bez tā diploms nav derīgs. Uz studējošā pieprasījumu vienotais diploma pielikums izsniedzams arī angļu valodā.

... Kopīgie un daudzkāršie diplomi

slide18

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS – KONKURĒTSPĒJA

MOBILITĀTE

38.pants. Studiju atsākšana vēlākos studiju posmos

(3) Studiju kursu savstarpējās pielīdzināšanas kārtību, ja tas nav noteikts līgumos, nosaka augstākās izglītības iestādes.

(4) Attiecīgās augstākās izglītības iestādes diplomu vai kvalifikācijas apliecinājumu, ja nav noteikts īpašos līgumos, var saņemt studējošais, kas tajā apguvis ne mazāk kā pusi studiju programmas apjoma kredītpunktos, tajā skaitā nokārtojis gala pārbaudījumus.

(6) Kvalifikācijas apliecinājuma iegūšanai bakalaura vai maģistra grāda īpašniekus atjauno atbilstīgajās studiju programmās, ievērojot iepriekš apgūto kursu vērtējuma derīguma termiņus.

slide19

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KONKURĒTSPĒJA

MOBILITĀTE, VALODA IZGLĪTĪBĀ

6.pants. Augstākās izglītības ieguves valoda

Studijas valsts budžeta finansētajās studiju vietās notiek valsts valodā, izņemot gadījumus, kad studijas citās valodās ir nepieciešamas atbilstīgi noteiktā kārtībā apstiprinātu studiju programmu mērķiem un īpatnībām.

Valodu lietojumu studijās par privāto personu līdzekļiem nosaka augstākās izglītības iestāde, ņemot vērā iestādes iespējas, starptautiskās saistības un studējošo pieprasījumu.

slide20

ĪPAŠI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS – KONKURĒTSPĒJA

ORIENTĀCIJA UZ REZULTĀTU

26.pants. Studiju programmu vispārējs raksturojums

(6) Maģistra programma paredz vienu līdz divus gadus ilgas pilna laika studijas, kuru apjoms ir vismaz 40 kredītpunkti un kuru rezultātā ne ātrāk par pieciem gadiem pēc pamatstudiju uzsākšanas un 200 kredītpunktu kopējā studiju darba apjoma izpildes iegūstāmi:

1) maģistra grāds un tam atbilstīgs diploms;

2) kompetence izmantot zinātnisko metodi komplicētu problēmu inovatīvai risināšanai studiju jomai atbilstošā darbības virzienā;

3) nodarbināmības priekšnosacījumi augstākajā izglītībā, tautsaimniecībā un valsts pārvaldē speciālistu amatos;

4) priekšstati par inovatīvu uzņēmējdarbību studiju virzienam atbilstošā nozarē;

5) iespējas turpināt izglītību doktora programmās;

6) iespējas papildināt grādu ar kvalifikāciju.

slide21

MOTĪVS - KVALITĀTE

 • KAS IR KVALITĀTE ?
     • IZCILĪBA
     • SLIEKSNIS
     • PILNVEIDE
     • PĀRVEIDE PROCESĀ
     • ATBILSTĪBA MĒRĶIM – MĒRĶU ATBILSTĪBA
     • NULLE KĻŪDU
slide22

MOTĪVS - KVALITĀTE

 • INDIKATORI
    • IEGULDĪJUMS (20%)
    • NORISE (40%)
    • PRODUKCIJA (20%)
    • REZULTĀTS (20%)
slide23

ĪPAŠI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS – KVALITĀTE

 • AUGSTSKOLU IEDALĪJUMS (ATBILSTĪBA MĒRĶIM)
 • 44.pants. Augstākās izglītības iestāžu veidi
 • (1) Augstākās izglītības iestādes ir augstskolas un koledžas. Augstskolas īsteno vismaz vienu bakalaura programmu un tajās vismaz 10 % akadēmiskā personāla ir doktora grāds.
 • (2) Universitātes ir augstskolas, kuras:
 • īsteno bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas vismaz četrās no šā likuma 24.panta otrajā daļā noteiktajām izglītības tematiskajām grupām;
 • ...
 • (3) Akadēmijas ir augstskolas, kuras:
 • 1) ...
slide24

ĪPAŠI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS – KVALITĀTE

AUGSTSKOLU IEDALĪJUMS (ATBILSTĪBA MĒRĶIM)

40.pants. Augstākās izglītības iestāžu zinātniskās darbības saturs un mērķis

(3) Universitātes:

1) veic teorētiskos un lietišķos pētījumus starptautiski atzīstamā līmenī, dažos virzienos ieņem nozīmīgu vietu jaunāko zinātnisko ideju attīstībā;

2) zinātniskās darbības rezultātus publicē starptautiskajā zinātniskajā presē, kā arī pašu izdotos rakstos un periodikā;

3) vismaz pusē studiju virzienu nodrošina darba apstākļus doktora studiju programmu īstenošanai;

4)...

slide25

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS – KVALITĀTE

AUGSTSKOLU RANŽĒJUMS

123. Augstākās izglītības iestāžu ranžējuma tabula

Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina pasūtījumu augstākās izglītības iestāžu ranžējumu tabulas izveidei un tās publicēšanu. Ranžējuma tabulu reizi divos gados izveido saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā internetā.

slide26

ĪPAŠI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KVALITĀTE

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA VĒLĒŠANU VIETĀ KVALIFIKĀCIJAS VĒRTĒŠANA

KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI

VIETU NOTEIKŠANA

KVALIFIKĀCIJAS VĒRTĒJUMA UN DARBA LĪGUMA SLĒGŠANAS ŠĶIRŠANA

VIESPERSONĀLA STATUSS

kvalifik cijas krit riji
KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KVALITĀTE

 • Kvalifikācijas kritēriji ir precizēti, uzsverot pētniecisko un akadēmisko darba pieredzi un sasniegumus
 • Mākslas specialitāšu akadēmiskajam personālam kvalifikācijas kritērijus apstiprina AIP.
vietu noteik ana
VIETU NOTEIKŠANA

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KVALITĀTE

 • Akadēmiskā personāla visu amatu vietu skaitu un struktūru nosaka pati augstskola vai koledža.
amata ie em ana
AMATA IEŅEMŠANA

ĪPAŠI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KVALITĀTE

 • Starptautisks konkurss uz profesoru un asociēto profesoru amatu vietām (AIP nosaka izsludināšanas kārtību)
 • Akadēmisko kvalifikāciju vērtē eksperti, kuru vidū arī vismaz viens ārvalstu eksperts (var būt arī profesoru padome)
 • Lēmumu par pieņemšanu darbā pieņem augstskolas noteiktā kārtībā (rektors, dekāns, senāts vai tml.)
 • Līgums neterminēts, bet reizi sešos gados atkārtota akadēmiskās kvalifikācijas izvērtēšana, kuras neizturēšana ir pamats līguma uzteikšanai.
viesperson ls
VIESPERSONĀLS

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KVALITĀTE

 • VIESPASNIEDZĒJI – ne tikai ārvalstnieki un nav ierobežots līguma termiņš.
 • PRIVĀTDOCENTI

84. pants. Privātdocenti

(1) Universitātēm ir tiesības piešķirt privātdocenta nosaukumu zinātņu nozarēs studiju kursu docētājiem, ja tie regulāri piedalās studiju procesā un ja to kvalifikācija atbilst vismaz docenta kvalifikācijas prasībām.

(2) Privātdocenta nosaukuma piešķiršanai nepieciešamo līdzdalības apjomu studijās nosaka augstākās izglītības iestāde.

(3) Privātdocenta nosaukums tiek piešķirts uz mūžu.

slide31

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KVALITĀTE

DETALIZĒTI APRAKSTĪTA AUGSTSKOLU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

LICENCĒŠANAS / AKREDITĀCIJAS KĀRTĪBAS PRECIZĒŠANA

slide32

ĻOTI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KVALITĀTE

STUDIJU REGLAMENTĀCIJA

STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS

STUDIJU KURSU IZSTRĀDE

KURSU LĪMEŅI

KURSU DERĪGUMA TERMIŅŠ

MODUĻI

PRAKSES

MŪŽIZGLĪTĪBA

STUDIJAS ĀRPUS PROGRAMMĀM

VIETĒJA UN STARPTAUTISKA MĒROGA ATZĪŠANA

slide33

ĻOTI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KVALITĀTE

 • STUDIJU KURSU VEIDI
  • (1) Augstākās izglītības studiju programmās veido:
  • 1) zinātņu nozaru (apakšnozaru, starpnozaru) kursi;
  • 2) ar zinātņu nozarēm saistīto pamatparasmju kursi (piem., ievads studijās, informācijpratība, svešvalodu terminoloģija studiju nozarē).
  • (2) Studējošo personības attīstībai augstākās izglītības iestāde piedāvā nodarbības vispārīgi pielietojamo, ar konkrēto studiju programmu tieši nesaistīto prasmju apgūšanai vai nostiprināšanai (svešvalodas, fizkultūra, civilā aizsardzība),
slide34

ĻOTI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - KVALITĀTE

 • STUDIJU KURSU LĪMEŅI
  • (1) Dažādos studiju līmeņos apgūstamajiem studiju kursiem ir atšķirīgs saturiskās sarežģītības līmenis (kursa līmenis) un to pasniegšanu nodrošina atbilstīgs personāla kvalifikācijas līmenis.
  • (2) Pirmā līmeņa kursu apguves priekšnosacījums ir zināšanas vispārējās vidējās izglītības kursu līmenī. Pirmā līmeņa kursiem pieder visos studiju līmeņos apgūstamie vispārpielietojamo prasmju kursi. Pirmā līmeņa studiju kursi ir vērsti uz zinātņu nozaru grupas, zinātnes nozares vai starpnozaru vispārīgo priekšstatu apguvi, ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasību izpildi. To apguvei izmantojamā pamatliteratūra ir augstskolu mācību grāmatas. Pirmā līmeņa kursu docētājiem jābūt vismaz maģistra grādam un augstskolu pedagoģiskās darbības pieredzei pasniedzamā priekšmeta jomā.
slide35

MOTĪVS - PIEEJAMĪBA

 • INDIKATORI
  • UZŅEMŠANA
  • STUDĒJOŠO TIESĪBAS
  • STUDIJU LĪMEŅU SAISTĪBA
  • MŪŽIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS
slide36

ĪPAŠI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - PIEEJAMĪBA

 • MODUĻI
 • KREDĪTPUNKTU UZKRĀŠANA
 • TĀLMĀCĪBA
 • KOLEDŽAS UN TO REGLAMENTĀCIJA
slide37

MOTĪVS - ATTĪSTĪBA

 • INDIKATORI
  • SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
  • AUTONOMIJA
  • FINANŠU RESURSI UN MANTA
slide38

MOTĪVS - ATTĪSTĪBA

 • IZMAIŅAS AUGSTSKOLU PĀRVALDES STRUKTŪRĀ
 • FINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI
 • JURIDISKAIS STATUSS
 • AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA
slide39

ĪPAŠI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - ATTĪSTĪBA

IZMAIŅAS AUGSTSKOLU PĀRVALDES STRUKTŪRĀ

 • AUGSTSKOLAS PADOME
 • FUNKCIJU DALĪJUMS SATVERSMES SAPULCE/SENĀTS/PADOME
 • REKTORA VĒLĒŠANAS
 • MINISTRIJAS FUNKCIJAS
finans anas nosac jumi
FINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI

ĻOTI NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - ATTĪSTĪBA

 • Precīzi noteikti finansējuma avoti
 • Budžeta finansēto vietu skaitu turpmāk nosaka MK pēc IZM priekšlikuma
 • Kontu turēšanas iespējas precizētas atbilstoši jaunajam juridiskajam statusam.
 • Universitātes tiek finansētas atsevišķas dotācijas veidā, kas ietver arī speciālu finansējumu zinātniskās darbības atbalstam.
juridiskais statuss
JURIDISKAIS STATUSS

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - ATTĪSTĪBA

 • Universitātes – atvasinātas publiskas personas (tiesībās maksimāli pielīdzinātas pašvaldībām).
 • Valsts akadēmijas un augstskolas - atvasinātas publiskas personas vai autonomas iestādes.
 • Koledžas – iestādes (saglabājot pārvaldes struktūras īpatnības).
 • Privātas augstskolas un koledžas – komercsabiedrības vai nodibinājumi.
 • Visas valsts augstskolas – IZM pārraudzībā.
augst k s izgl t bas sit ma
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SITĒMA

NOZĪMĪGI JAUNUMI

MOTĪVS - ATTĪSTĪBA

1) Izglītības un zinātnes ministrija;

2) Augstākās izglītības padome;

3) Rektoru padome;

4) Koledžu direktoru padome;

5) Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs;

6) Akadēmiskās informācijas centrs;

7) Studiju fonds;

8) Latvijas Studentu apvienība;

9) augstākās izglītības iestādes un universitāšu dibinātie zinātniskie institūti.

slide43

MOTĪVS - ATBILSTĪBA

 • INDIKATORI
 • ATBILSTĪBA EIROPAS VIENOTĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS TELPAS KRITĒRIJIEM
 • ATBILSTĪBA LATVIJAS NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI
slide44

MOTĪVS - SASKAŅOTĪBA

 • INDIKATORI
 • SASKAŅA AR CITU LATVIJAS TIESĪBU AKTU NORMĀM
 • VIENOTA IZGLĪTĪBAS JOMAS LIKUMU SISTĒMA
 • VIENOTA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PĀRRAUDZĪBA
slide45

MOTĪVS - SASKAŅOTĪBA

IZGLĪTĪBAS LIKUMS

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMS

AUGSTSKOLU LIKUMS

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMS

slide46

BIEDRU GRUPA

ANATOLIJS MELNIS

INDRIĶIS MUIŽNIEKS

JURIS PŪCE