information n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
[INFORMATION] PowerPoint Presentation
Download Presentation
[INFORMATION]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 184

[INFORMATION] - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Updated on

[INFORMATION]. [TITLE]. [AUTHOR]. [SOURCE]. [PRG]. [FILEPATH]. [DELAY]0. [CD TRACK]0. [COMMENT]. [END INFORMATION]. [SUBTITLE]. [COLF]&HFFFFFF,[STYLE]bd,[SIZE]14,[FONT]Tahoma. 00:00:02.40,00:00:04.10. Merhaba, benim adým Jeff Williams. 00:00:04.10,00:00:06.90.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

[INFORMATION]


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. [INFORMATION]

  2. [TITLE]

  3. [AUTHOR]

  4. [SOURCE]

  5. [PRG]

  6. [FILEPATH]

  7. [DELAY]0

  8. [CD TRACK]0

  9. [COMMENT]

  10. [END INFORMATION]

  11. [SUBTITLE]

  12. [COLF]&HFFFFFF,[STYLE]bd,[SIZE]14,[FONT]Tahoma

  13. 00:00:02.40,00:00:04.10

  14. Merhaba, benim adým Jeff Williams.

  15. 00:00:04.10,00:00:06.90

  16. Uygulama güvenliði üzerinde 10 yýldan fazla bir süredir uðraþýyorum ve

  17. 00:00:06.90,00:00:09.30

  18. gönüllü olarak OWASP'ýn baþkanlýðýný yapýyorum.

  19. 00:00:09.30,00:00:12.70

  20. Sizleri ilk OWASP Günü'müze aðýrlamaktan büyük heyecan duymaktayým.

  21. 00:00:12.70,00:00:14.80

  22. OWASP topluluðu büyüyor.

  23. 00:00:14.80,00:00:17.20

  24. Ve dünya üzerinde nerdeyse 20'den fazla bölüm,

  25. 00:00:17.20,00:00:20.70

  26. bu hafta uygulama güvenliði odaklý gün boyu etkinlikler düzenliyorlar.

  27. 00:00:20.70,00:00:22.90

  28. Bütün sunumlar herþeyin herkese bedava ve

  29. 00:00:22.90,00:00:25.90

  30. açýk olduðu OWASP web sayfasýnda yayýnlanacaktýr.

  31. 00:00:25.90,00:00:28.20

  32. Eðer OWASP hakkýnda sorularýnýz veya yorumlarýnýz varsa lütfen

  33. 00:00:28.21,00:00:32.51

  34. benimle baðlantýya geçin, ben de sizin için cevaplandýrýlmasýný saðlayayým.

  35. 00:00:34.81,00:00:37.81

  36. OWASP, özünde uygulama güvenliði hakkýnda tutkulu olan

  37. 00:00:37.81,00:00:39.31

  38. bir insan topluluðundan oluþmaktadýr.

  39. 00:00:39.31,00:00:42.01

  40. Hepimiz kullandýðýnýz yazýlýma tamamen güvenebileceðimiz

  41. 00:00:42.01,00:00:44.31

  42. bir dünya hayalini paylaþýyoruz.

  43. 00:00:44.31,00:00:47.81

  44. Ama þu anki yazýlým pazarý güvenliði teþvik etmiyor.

  45. 00:00:47.81,00:00:49.71

  46. Bu bizim deðiþtirmeye çalýþtýðýmýz bir þey.

  47. 00:00:49.71,00:00:51.41

  48. Birincil amaçlarýmýzdan biri uygulama güvenliðinin

  49. 00:00:51.41,00:00:54.21

  50. görünür olmasýný saðlamak ki böylece insanlar