der n boyun enfeks yonlari l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Derİn Boyun EnfeksİyonlarI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Derİn Boyun EnfeksİyonlarI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 91

Derİn Boyun EnfeksİyonlarI - PowerPoint PPT Presentation


 • 1635 Views
 • Uploaded on

Derİn Boyun EnfeksİyonlarI. Prof.Dr .Murat Toprak Dr.Alper Özdilek. 72 Slayt. TANIM. Yüzeysel ve derin boyun fasyasının, boyun kaslarını ve boyundaki organları sararak oluşturduğu kompartmanlarda oluşan enfeksiyonlara derin boyun enfeksiyonları (DBE) denilmektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Derİn Boyun EnfeksİyonlarI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
der n boyun enfeks yonlari

DerİnBoyun EnfeksİyonlarI

Prof.Dr.Murat Toprak

Dr.AlperÖzdilek

72 Slayt

tanim
TANIM

Yüzeysel ve derin boyun fasyasının, boyun kaslarını ve boyundaki organları sararak oluşturduğu kompartmanlarda oluşan enfeksiyonlara derin boyun enfeksiyonları (DBE) denilmektedir.

2 yy.da Galen ilk tanımlamıştır

dbe neder zordur
DBE NEDER ZORDUR
 • Kompleks anatomi
 • Derin yerleşim
 • Vital yapılara yakınlık
 • Cerrahi ulaşım zorluğu
 • Bölgeler arası ilişki
tanim4
TANIM
 • Antibiyotikler, USG, BT ve MR sayesinde insidansları ve mortaliteleri azalmıştır.
 • Cerrahi bir hastalık olarak tanımlansalarda erken vakalar antibiyotiğe cevap verirler.
 • Bütün bu olumlu yönlere rağmen halen hayatı tehdit eden bir rahatsızlıktır.
etyoloj
ETYOLOJİ
 • Antibiyotik kullanımının sınırlı olduğu yerlerde DBE %70 sebebi faringeal ve tonsiller enfeksiyonun yayılımı ile olmaktaydı.
 • Odontejenik kaynaklar erişkinlerde en sık nedendir.
 • Pediatrik populasyonda tonsillitler ve ÜSYE en sık sebeptir.
etyoloj6
ETYOLOJİ
 • Tükrük bezi enfeksiyonları
 • Travma
 • Yabancı cisim varlığı
 • Özefagoskopiveya bronskopi benzeri enstrümentasyonlar
 • Lokalize veya süperfisyal enfeksiyonun yayılımı
 • İV ilaç kullanımı
 • Bezoldabsesi
 • Laringopyosel
 • Hastaların %20 sinde kaynak bulunamaz.
boyun fasyalari
BOYUN FASYALARI

A)SERVİKAL FASYANIN ANATOMİSİ

●SUPERFİSYAL SERVİKAL FASYA

●DERİN SERVİKAL FASYA

1-DERİN FASYANIN YÜZEYEL TABAKASI

2-DERİN FASYANIN ORTA TABAKASI

3-DERİN FASYANIN DERİN TABAKASI

y zeyel fasya
YÜZEYEL FASYA

● Hemen deri altındaki platisma kasını ve boynu, cilt altında tamamen sarar.

● Epikraniumda aksilla ve göğse kadar gider.

● Kas ve kemiğe sıkı yapışması sebebiyle derin boyun boşluklarını oluşturmaz.

der n fasyanin y zeyel tabakasi
DERİN FASYANIN YÜZEYEL TABAKASI

● Boynu tam olarak çevreler ve bu nedenle ‘’Donatan Fasya’’ olarak isimlendirilir

● Arkada vertebranın proc.spinosus’undan başlar, boyunda dairesel olarak yayılarak SCM kası ve m.trapezius’u çevreler.

● Submandibular ve parotis bezini paketleyerek superiora doğru devam eder. Burda aynı zamanda Digastrik kasın anterior karnını ve Mylohyoid kası da çevreler.

der n fasyanin orta tabakasi
DERİN FASYANIN ORTA TABAKASI

● Aynı zamanda visseral fasya,pretiroid fasya ve pretrakeal fasya olarak da adlandırılır.

1- Muskuler Fasya: Hyoid altındaki strap kaslarını sarar ve büyük damarların adventisyasını oluşturur. Superiorda hyoid kemik ve tiroid kartilaja yapışırken, inferiorda sternuma ve klavikulaya bağlanır

2- Visseral Fasya: Fareks, larenks, ösafagus, trakea ve tiroid bezini sarar. Anterosuperiorda hyoid kemik ve tiroid kartilaja yapışır.Posteriorda buksinatör ve farengeal konstriktörleri sararak kafa tabanına doğru ilerler. Bu bölüme aynı zamanda “Buccofarengeal fasya” da denir.

der n fasyanin der n tabakasi
DERİN FASYANIN DERİN TABAKASI

● Servikal vertebranın sipinöz çıkıntılarından ve Ligamentum nuchae’ dan köken alır.

● Servikal vertebranın transvers çıkıntıları hizasında “Anterior alar tabaka” ve “Posterior prevertebral tabaka” olmak üzere ikiye ayrılır.

1- Alar Fasya: Prevertebral fasyanın önünde yer alır, böylece retrofarengeal boşluğun arka duvarını yapmış olur.

2- Prevertebral Fasya: Vertebra korpusunun önünde her iki yandaki transvers proçesler arasında yer alır, kafa tabanından koksikse kadar uzanır. Boyun derin kaslarını sarar.

boyun bo luklari
BOYUN BOŞLUKLARI

B) DERİN BOYUN BOŞLUKLARININ ANATOMİSİ

1) TÜM BOYUN BOYUNCA UZANAN BOŞLUKLAR

2) SUPRAHYOİD BOŞLUKLAR

3) İNFRAHYOİD BOŞLUKLAR

boyun boyunca uzanan bo lukar
BOYUN BOYUNCA UZANAN BOŞLUKAR
 • RETROFARİNGEAL BOŞLUK

Derin servikal fasyanın orta tabakasının farenks ve özefagusu çevreleyen viseral tabakası ile derin servikal fasyanın derin tabakası arasındaki boşluktur.

slide18

Retroviseral, retroözefagial ve posterior viseral boşluk olarakta bilinir.

 • Kafa tabanından 1. veya 2. torasik vertebraya kadar uzanır.
 • Retrofaringeal lenf nodları lateral iki zincir olarak uzanır.
slide20

Retrofaringeal Boşluk Enfeksiyonları

En sık kaynakları: Retrofaringeal lenf nodlarına drene olan burun, adenoid, nazofarenks ve paranazal sinüslerdir.

Sıklıkla çocuklarda görülür ve aynı zamanda sıklıkla bir ÜSYE hikayesi mevcuttur.

Ateş, servikal lenfadenopati, disfaji, odinofaji, nukhal rigidite ve ek olarak havayolu kompresyonu görülebilir.

slide22
Tanısı Lateral yumuşak doku grafisinde prevertebral yumuşak dokularda kalınlaşma, prevertebral yumuşak dokularda hava ve vertebra cisimlerinde erozyon görülmesi ile konulur.
slide23
Acil müdahale gerektiren bir durumdur
 • Ponksiyon ve drenaj; Endotrakeal entübasyonu takiben transoral yolla uygulanmalıdır
 • Trendelenburg pozisyonu; Abse içeriğinin alt solunum yollarına aspirasyonunun önlenmesi amacıyla tercih edilmelidir
 • Trakeotomi; hava yolu obstrüksiyonunun çok fazla olması halinde, ekstübasyondan önce gerekebilir
slide24

TEHLİKE BOŞLUĞU

 • Derin servikalfasyanın derin tabakasının alar ve prevertebral bölümü arasındaki potansiyel boşluktur.
 • Retrofaringeal boşluğun arkasında, prevertebral boşluğun önünde yer alır.
 • Bu ismi almasındaki sebep;kafa tabanından diafram seviyesindeki posteriormediastinuma kadar uzanması ve enfeksiyon yayılımına çok az direnç göstermesidir.
slide26

Tehlike Boşluğu Enfeksiyonları

Burun ve boğazdan gelen lenfatik drenaj ile olur.

Bulgular ilkin etkilenen bölge ile alakalıdır daha sonradan toksik görünüm alır.

Mediastinit ve ampiyem gelişir.

Tedavisi drenaj ve İV antibiotiktir.

Mediastinel yayılım için torakotomi uygulanır.

slide27

PREVERTEBRAL BOŞLUK

Derin servikal fasyanın prevertebral bölümü ile vertebra cisimleri arasındaki boşluktur.

Kafa tabanından Coccyx’ e kadar uzanır.

slide29
Prevertebral Boşluk Enfeksiyonları

Antibiotiklerden önce sebep vertebra cisimlerinin pyojenik veya tuberküloz ile tutulumu idi.

Şu an en sık sebep iatrojenik travmadır.

Vertebralosteomiyelite yol açabilir.

Bulgu ve tedavisi diğer boyun boyunca uzanan boşluk enfeksiyonları ile aynıdır.

slide30

VİSERAL VASKÜLER BOŞLUK

Karotid kılıf içindeki potansiyel boşluktur.

Karotis arterini, İ. Juguler Veni ve N. Vagus’u içerir.

Çok az aerolar bağ dokusu içerdiğinden genellikle enfeksiyonlar lokalize kalır.

Derin servikal fasyanın üç tabakası tarafından da oluşturulduğundan Mosher bu yapıya Boynun “Lincoln Otoyolu” demiştir.

slide32

Viseral Vasküler Boşluk Enfeksiyonları

En sık etken Parafaringeal boşluk enfeksiyonlarının yayılımıdır.

Karotid arter rüptürü ve Juguler ven trombozu benzeri ciddi komplikasyonlar görülür.

hyo d kem k st nde sinirli bo luklar
HYOİD KEMİK ÜSTÜNDE SINIRLI BOŞLUKLAR
 • Faringomaksiller Boşluk (Parafaringeal )

Boyun lateral bölümünde ters çevrilmiş bir koni şeklindedir.

Taban kısmı üstte kafa tabanı, tepesi altta hyoid kemik ile komşudur.

Medial sınır lateral faringeal duvar, Lateral sınır ise DSF’ nın yüzeyel tabakasıdır.

slide35
Diğer isimleri Parafaringeal, perifaringealve lateral faringealboşluktur.
 • Bu boşluğun enfeksiyonu çok sıktır. Bunun sebebi içerdiği lenf nodlarının fazlalığı ve diğer boşluklarla yakın ilişkisidir.

Parafarengeal boşluk ;

  • Medialde peritonsiller,
  • Posteromedialde retrofarengeal,
  • Lateralde mastikatör,
  • Altta ise submandibuler boşlukla ilişkilidir.
slide36

Prestyloid ve poststyloid olarak iki bölüme ayrılır.

1) Prestyloid kompartman abselerinde trismus, mandibula köşesinde şişkinlik, farinks lateral duvarında mediale itilme görülür.

2) Poststyloid kompartman önemli damar ve sinirleri içerir (ICA, IJV, IX.,X.,XI., XII.sinir)

slide38
Parafaringeal Boşluk Enfeksiyonları

Kaynak sıklıkla tonsiller ve farenkstir, odontojenik enf. direkt yayılımı da görülür.

Prestyloidkompartman en sık peritonsillerabse sonrası enfekte olur.

Prestyloidenf. ciddi nerovasküler komplikasyonlara yol açabilirler.

Poststyloidkompartman enfeksiyonları sessiz seyreder.

Poststyloidenf.da en sık tonsillerlateralfaringeal duvarın yerdeğişimi ve erken trismus görülür.

slide40
Tedavi İV antibiotik ve eksternal drenajdır.
 • Eksternal drenajda Mosher’in 1929’ da tanımladığı Sub-maksiller Fossa yaklaşımı kullanılır.

Anterior sternokleido-mastoid kas boyunca insizyon, submandibuler insizyon veya ikisinin kombinasyonu olan T insizyonu yapılabilir.

slide41

SUBMANDİBULER BOŞLUK

Mandibula, ağız tabanı, hyoid kemik, derin servikal fasyanın yüzeyel fasyası arasındaki boşluktur.

Mylohyoid kasın ayırdığı sublingual ve submaksiller bölümlerine ayrılır.

Sublingual boşluk sublingual gland, hypoglossal sinir ve Wharton kanalını içerir.

slide43
Submandibuler Enfeksiyonlar

En çok odontojenik ve peridontal enfeksiyonların yaılımıileSublingulal ve submental bölümde şişlik ile başlar

Tedavi edilmez ise selülit ve suprahyoid yumuşak dokularda endürasyon gelişir.

Özel formu Ludwing Anjini’dir. Sublingulal ve bil. Submaksiller boşluklar tutuludur.Ağrı, ağız sulanması, trismus, disfaji ve solunum zorluğu olur

Bu boşluktan parafarengeal ve retrofarengeal bölgelere geçiş olabilir.

slide44
Tedavi drenaj ve İV antibiotik
 • Horizontal submental insizyon ile drenaj sağlanır.
 • İlk amaç hava yolunun korunmasıdır.
 • Orotrakeal entübasyon zor olan vakalarda trakeotomi endikedir.
slide45

PAROTİD BOŞLUK

Derin servikal fasyanın yüzeyel tabakası Parotid gland’ ı sarar.

Glandın üst iç yüzeyini kaplayan fasyanın tam kapanmamasından dolayı Parafaringeal boşlukla direkt ilişkisi mevcuttur.

E. Karotid arter, Fasiyal ven ve Fasiyal sinir bu boşluk içindedir.

slide47

MASTİKATÖR BOŞLUK

Masseter, pterygoid kası, mandibulanın ramus ve cismini, temporalis tendonunu ve inferior alveolar damarları içerir.

Derin fasyanın yüzeyel tabakası mandibula ve çiğneme kaslarını örterek bu potansiyel boşluğu oluşturur.

slide49
Mastikatör Boşluk Enfeksiyonları

En sık olarak dental orijinlidir

Ciddi trismus ve çiğneme kaslarının spazmı görülebilir.

Gecikmiş vakalarda mandibula osteomiyeliti görülebilir.

Tedavi drenaj ve İV antibioterapi

Drenaj mandibula altından insizyon ile mandibula periostuna ulaşılır ve künt diseksiyon uygulanır.

slide50

PERİTONSİLLER BOŞLUK

Medial sınırını Palatal Tonsil, Lateral sınırını ise Superior Konstriktör Kas oluşturur.

Ön ve arka tonsil plakaları ise üst, alt, ön ve arka sınırları meydana getirirler.

slide52

Peritonsiller Boşluk Enfeksiyonları

Tonsiller fossadaki enfeksiyonun yayılımı ile olur

Sıklıkla adelosan ve genç erişkinlerde görülür.

Trismus, boğazda ağrılı şişlik, yutma güçlüğü,ateş ve otalji en sık semptomlardır.

Sıcak patates konuşması ve ağız sulanması tipiktir.

slide54
Yumuşak damakta bulging ve uvulada itil-me klasik bulgulardır.

Tedavisi: iğne aspiras-yonu, insizyon ve drenaj ve gerektiğinde sıcak tonsillektomi’ dir.

slide55

TEMPORAL BOŞLUK

Lateral olarak Temporal Fasya, medial olarak Temporal Kemiğin Periostium’ u arasındaki boşluktur.

Temporal Kas bu boşluğu derin ve yüzeyel olarak ikiye böler.

İçinde internal Maksiller Arter bulunur.

slide56

Temporal Boşluk Enfeksiyonları

Temporalis kasında ağrı ile karekterizedir.

Trismus ve çenenin etkilenen tarafa deviasyonu görülür.

Tedavisi eksternal drenajdır.

Lateral Kantus’ un 3 cm posterioruna insizyon ile drenaj yapılır.

hyo d kem k alti bo luklar
HYOİD KEMİK ALTI BOŞLUKLAR
 • ANTERİOR VİSERAL BOŞLUK

Pretrakeal Boşluk olarakta bilinir.

Üstte Thyroid kartilajdan başlayarak altta 4. Torasik Vertebra seviyesindeki Superior Mediastinuma uzanır.

Trakea’ yı tamamen sarar ve Özefagusun ön duvarına ulaşır.

slide59

Anterior Viseral Boşluk Enfeksiyonları

Enstrümentasyon sırasında anterior özefagus duvarının perforasyonu ile oluşur.

Seyrek olarak troid gland ve diğer boşluklardan yayılım olabilir.

Hastalar yutma güçlüğü tariflerler fakat hastalık ilerlerse dispne, ses kısıklığına ve hava yolu obstrüksiyonuna yol açabilir.

Hava yolu kompresyonu ve mediastinit gelişebilir.

Tedavi eksternal drenaj ve İV antibiotiktir.

patof zyoloj
PATOFİZYOLOJİ

► Oral kavite, yüz veya boynun yüzeyel bölgelerindeki enfeksiyon lenfatik sistemle derin boyun boşluklarına taşınabilir.

► Lenfadenopatiler süpüre olup fokal abse formasyonu gösterebilir.

► Enfeksiyon, boşluklar arasındaki ilişkilerle yayılabilir.

► Penetran travmalar enfeksiyonun direkt gelişimine neden olabilir.

bakter oloj
BAKTERİOLOJİ
 • Etkenler geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
 • Bir çok absemikstbakteriyal flora içerir.
 • Aerob etkenler arasında Alfa hemolitik Streptokoklar ve Stafilokoklar yer alır.
 • Anaerob etkenler arasında ise Bactorides ve Peptostreptokokusbenzeri bakteriler yer alır.
 • Aeroplar %90, anaeroplar %50 hastada saptanır.
 • İmmunosüpresif olgularda oral florada yer almayan gram negatifler, salmonella, Eikenellacorodens (klindamisine dirençli) gibi nadir organizmalar da etken olabilir.
semptom ve bulgular
SEMPTOM VE BULGULAR
 • Semptomlar
  • Ağrı
  • Ateş
  • Şişlik
  • Disfaji-Odinofaji
  • Trismus
  • Solunum sıkıntısı
  • Dental (ağrı, çekilme)
 • Bulgular
  • Şişlik (%50 lateralfarengeal duvar)
  • Dental Anormallikler
  • Fluktasyon
  • Orofaringeal Anormallikler
  • Trismus
  • Laringeal Anormallikler
slide63
DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARIDeep Neck Infections: Results of 50 CasesSedat Çağlı, İmdat Yüce, Ercihan Güney
f z k muayene
FİZİK MUAYENE

Fizik muayeneile amaç;

 • DBE'nın lokalizasyonunu saptamak,
 • Herhangi bir komplikasyonu ve yayılım belirtisini ortaya koymaktır.

Tam bir KBB muayenesidışında dikkat edilecek alanlar;

 • Hava yolu ve intraoral muayenedir.
 • Ağız tabanı, orofarinks ve farengeal duvarlar dikkatle incelenir.
 • Tonsil ve diş muayenesine de ayrıca önem verilmelidir.
 • Trismus varlığında fleksibl endoskopik muayene çok yararlıdır.
 • Boyun hareketlerinde sertlik
 • Orofarenks arka duvarında itilme bulguları
laboratuar
LABORATUAR
 • Kan biokimyası
 • Tam kan sayımı (15.000'den fazla lökositozun varlığı tipiktir)
 • Kanama tetkikleri (cerrahi müdahale öncesi)
 • Abse materyali kültürü (aerop-anaerop) ve gram boyama
 • Kan kültürü
radyoloj k g r nt leme
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

1. Lateral Boyun Grafisi

Retrofarengeal abse tanısında, retrofarengeal yumuşak doku kalınlığı artışı tanıda yardımcı olur. İnspiryumda çekilmeli

2. Mandibuler Grafiler

Dental abse teşhisinde

3. AKC Grafisi

Mediastinum değerlendirmesinde

4.BT ( Altın Standart )

Enfeksiyon odağının tayininde

5. MR

Lokalizasyon için çok daha iyi

6. USG

Flegmon abse ayrımı, iğne drenaj yapılabilir.

tedav
TEDAVİ
 • Havayolunun korunması ve sağlanması ilk hedeftir. (Parhiscar derin boyun enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı olan hastalarında trakeotomi yapılanların tamamında başarılı bir hava yolu sağlamış iken, endotrakeal entübasyon yapılanların % 45’inde başarı sağlayabilmiştir.)
 • Gereğinde hava yolu sağlanması için trakeotomi (DBE %20 oranında gerekmektedir, Ludwin anjininde ise %75)
tedav69
TEDAVİ
 • Komplikasyon varlığında, abse formasyonunda ve Parenteral antibioterapiye 48 saat cevap vermeyen hastalarda Ponksiyon ve drenaj
 • Parenteral antibiyoterapi
 • Sıvı replasmanı
kompl kasyonlar
KOMPLİKASYONLAR
 • Trakeaya bası ile solunum zorluğu
 • Aspirasyon: Retrofarengeal absenin spontan veya entübasyon sırasında rüptürü
 • Vasküler komplikasyonlar: IJV trombozu, CA erozyonu ve rüptürü, anevrizmalar
 • Mediastenit
 • Nörolojik defisitler: Ses kısıklığı, Horner sendromu, dil paralizisi
 • Septik emboli,Septik şok
 • Nekrotizan fasiitis, Osteomyelit
tekrarlayan dbe
TEKRARLAYAN DBE

MALİGN PATOLOJİ

 • Literatürde 196 hastalık bir seride antibiyotik tedavisi ve drenaja rağmen iki hastada püy formasyonu ve lenfadenopatinin devam ettiği görülmüş ve tekrarlayan biopsilerle bir hastada larenks, diğerinde de hipofarenks karsinomu teşhisi konulabilmiştir.4
 • Ridder ve arkadaşları ise uzun dönem antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen bir hastada cerrahi drenaj ve debridman sırasında abse duvarından alınan biyopsiyle hipofarenks karsinomu teşhisi konulmuştur

KONGENİTAL ANOMALİ DÜŞÜNÜLMELİ

 • En sık: 2. brankial kleft kisti
 • Digerleri: 1., 3., 4. brankial kleft kisti, lenfanjioma, tiroglossal duktus kisti
vaka sunumlari

Vaka SunumlarI

2 vaka sunumu + 1 adet Klinik çalışma

18 Slayt

1 hasta
1. HASTA
 • 55 y. bayan
 • Başvuru şik: Yüzde ve boyunda şişlik, nefes darlığı
 • Anamnez: Diş çekimi sonrası 3. günde diş çekilen bölgede şişlik olmuş ve Novosef 1 gr flk S:1x1 başlanmış. Şikayetleri gerilemeyince CTF KBB başvurmuş
1 hasta75
1. HASTA
 • Özgeçmiş: Alerjik Alveolit nedeniyle 3 yıldır prednol 40 mg tb kullanıyor (iatrojenik cushing)
 • Novaljin Alerjisi
 • Muayene: Yumuşak damak ödemli, sağ parotis loju ve boyun bölgesi ödemli
 • 10.05.2005 Lab: WBC: 24.9 NE: 23.2 Sed: 97 mm (1. saat) CRP: 464 mg/L
 • Tanı: Sağ parotis absesi ve Derin Boyun Enfeksiyonu
1 hasta76
1. HASTA
 • Hasta kliniğimize yatırıldı
  • Combicid flk S:4x1 gr ve Biteral amp S:2x1 başlandı
 • USG: Sağ masseter kası içerisinde yoğun içerikli kolleksiyon
 • 4. günde şikayetleri azalmadığından Combicid 4x2 çıkarıldı
 • Hastada DM tespit edildi ve İnsülin başlandı (Prednol 20 mg tb)
 • Kalp yetersizliği ve Atrial flatter saptandı, Beloc başlandı
1 hasta77
1. HASTA
 • Toplam 20 gün kliniğimizde yattı
 • Şikayetleri 20. gün sonunda azaldı
 • 30.05.2005 Lab: WBC: 10.1 NE: 7.4 Sed: 31 mm CRP: 4.44 mg/L
2 hasta
2. HASTA
 • 38 y. Erkek
 • Başvuru şik: Boyunda şişlik ve nefes darlığı
 • Sol jugulodigastrik bölgeden başlayıp sol submandibular bölgeye uzanan şişlik
 • Fikse, sert, ağrısız, sınırları belirgin, fluktuasyon göstermeyen, cilt yüzeyinde hiperemi yada ısı artışı oluşturmayan yaklaşık 7 cm’lik kitle
2 hasta79
2. HASTA
 • Orofarenkste sol tonsili medialize eden, dil kökünden sol ariepiglottik folda uzanan, epiglotta ödeme sebep olan, sol sinüs priformis ve vallekulayı dolduran, sol vokal kord fiksasyonuna sebep olarak hava yolunu daraltan düzgün yüzeyli infiltran kitle
 • Solunum güçlüğü nedeniyle acil trakeotomi
 • İki kez hipofarenksten ve larenksten alınan derin
 • submukozal biyopsilerden ve boyundaki kitleden
 • yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi negatif

Ön tanı: Hipofarenks ca?

slide81

BT’sinde sol tonsil lojundan supraglottik düzeye kadar inen, hipofarenks, sol vallekula ve sinüs priformisi, lateralde paraepiglottik yağ planlarını silen yumuşak doku dansitesi izlendi.

slide82

Hastaya boyun eksplorasyonu yapıldı

 • Fibrotik, sert kıvamlı ve frajil olan kitleden tümör olduğu düşünülerek frozen alındı. Kitle içinden gelen püyden kültür alındı
 • Frozen’ın tümör açısından negatif çıkması üzerine kitle sol submandibularglandla beraber çıkartıldı
 • Kültürde StaphylococcusAureus üredi.
 • Postoperatif dönemde geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi uygulanan hastanın semptomları hızla geriledi ve ikinci haftada da vokal kord paralizisi tamamen düzeldi
slide84
DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARIDeep Neck Infections: Results of 50 CasesSedat Çağlı, İmdat Yüce, Ercihan Güney
 • Ocak 1998-Eylül 2005 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz kliniğinde yatırılarak tedavi gören, derin boyun enfeksiyonu (DBE) tanısı almış 50 hasta
 • 34 erkek / 16 kadın
 • Yaş ort. 30.7
 • Hastaneye başvurudan önce geçen süre 2-45 gün (ortalama 9 gün)
 • 21 hasta kliniğimize başvurmadan önce oral antibiyotik kullanmış
slide85
DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARIDeep Neck Infections: Results of 50 CasesSedat Çağlı, İmdat Yüce, Ercihan Güney
 • 2 hasta DM, 1 hasta HT, 1 hastada kalp hastalığı ve astım
 • Tanı ve takip amacıyla hastaların 4 direkt radyografi, 12.si ultrason, 30.u kontrastlı BT ve 8 MR ile değerlendirildi
 • 24 akut tonsillitli hastanın 16.sında peritonsiller apse gelişirken, 4 parafaringeal, 3 submandibüler, 1 parotis apsesi geliştiği belirlendi.
slide86
DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARIDeep Neck Infections: Results of 50 CasesSedat Çağlı, İmdat Yüce, Ercihan Güney
 • 50 hastanın 28.inde kültür sonuçlarına ulaşıldı. Bu hastalardan 14. ünde tek bir patojen saptandı. Diğer 14 hastanın kültürlerinde birden fazla bakteri üremesi oldu. Bunların sekizinde hem aerob hem de anaerob bakteri tespit edildi
 • Staphylococcus Aureus en sık rastlanan etyolojik ajand
 • Anaerob üreme olan 8 olgunun 4 iyatrojenik (diş çekimi, diş dolgusu ve tonsillektomi) nedenler vardı
slide87
DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARIDeep Neck Infections: Results of 50 CasesSedat Çağlı, İmdat Yüce, Ercihan Güney
 • Tüm hastalara parenteral, ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Hastaların 48.ine ampisilin-sulbaktam (100 mI. g/kg /gün, iv) kullanıldı. Penisilin allerjisi tarifleyen iki hastada klindamisin (2x600 mg iv) kullanıldı.
 • Klinik ve radyolojik takipler sırasında apse formasyonu görülen veya 48 saatlik antibiyotik tedavisine rağmen klinik düzelme görülmeyen hastalara cerrahi olarak müdahale edildi.
slide88
DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARIDeep Neck Infections: Results of 50 CasesSedat Çağlı, İmdat Yüce, Ercihan Güney
 • Tedavide 32 hastaya açık drenaj, 6 hastaya tekrarlanan ponksiyonlar ve üç hastaya da kapalı drenaj olmak üzere 41 hastaya müdahale edildi.
 • Bütün hastalara yattıkları süre içinde (2-24 gün, ort 9 gün) parenteral olmak üzere, toplam iki-dört hafta süreyle antibiyotik verildi.
slide89
DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARIDeep Neck Infections: Results of 50 CasesSedat Çağlı, İmdat Yüce, Ercihan Güney
 • Tedavi sırasında 2 hastada solunum sıkıntısı gelişti, iki hastaya trakeotomi açıldı. Hastalardan biri sepsis nedeniyle kaybedildi. Diğer hastaların takibinde tam iyileşme gözlendi.
slide90
DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARIDeep Neck Infections: Results of 50 CasesSedat Çağlı, İmdat Yüce, Ercihan Güney