Download
akademicki inkubator gospodarczy pg aig pg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akademicki Inkubator Gospodarczy PG ( AIG PG ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akademicki Inkubator Gospodarczy PG ( AIG PG )

Akademicki Inkubator Gospodarczy PG ( AIG PG )

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Akademicki Inkubator Gospodarczy PG ( AIG PG )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Akademicki Inkubator Gospodarczy PG (AIG PG) KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA

 2. Porządek spotkania • Wprowadzenie • Model Inkubatora • Zasady organizacji i przepisy AIG PG • Zakończenie

 3. Wprowadzenie Krótkie omówienie celu spotkania • Idea inkubacji • Oczekiwania środowiska akademickiego

 4. Model Inkubatora Główne cechy AIG PG: • koncentracja na pracownikach i studentach PG • działanie dwufazowe – preinkubacja i inkubacja • rozproszenie terytorialne inkubowanych przedsięwzięć • faza preinkubacji – nieodpłatne konsultacje • faza inkubacji – zasada odpłatności „koszt +” (preferowany model – „koszt + 1%”) • zarządzanie wartością przedsięwzięć poprzez prawa własności intelektualnej (PWI)

 5. Koncentracja na pracownikach i studentach PG • AIG PG będzie miał charakter zamknięty – do realizacji będą przyjmowane przedsięwzięcia zgłaszane wyłącznie przez pracowników i studentów PG • głównym celem AIG PG jest transfer know-how i technologii do gospodarki - preferowane będą przedsięwzięcia oparte o rozwiązania i know-how wytworzone na Politechnice Gdańskiej • AIG PG będzie jednym z kanałów komercjalizacji rozwiązań opracowanych na Politechnice Gdańskiej – istnieją też inne możliwości komercjalizacji

 6. Działanie dwufazowe – preinkubacja i inkubacja • preinkubacja – okres od wykrystalizowania się pomysłu, poprzez badania rynkowe, business plan i działania przygotowawcze – do momentu rejestracji działalności gospodarczej • zakładany okres preinkubacji – do 6 miesięcy • ew. próbna sprzedaż – na podstawie umów cywilno-prawnych • inkubacja – okres pozostawania w AIG PG, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej • zakładany okres inkubacji – do 18 miesięcy • możliwość prowadzenia działalności jako kontynuacji preinkubowanego przedsięwzięcia lub jej rozpoczęcia bez fazy preinkubacji • po okresie inkubacji – możliwość pozostania w dotychczasowej lokalizacji, lecz odpłatności na warunkach rynkowych

 7. Rozproszenie terytorialne inkubowanych przedsięwzięć (1) Jak pokazuje doswiadczenie, ten model jest możliwy, lecz niezwykle trudny do realizacji; stosuje się raczej do inkubacji przedsięwzięć zgłaszanych przez pracowników/doktorantów

 8. Rozproszenie terytorialne inkubowanych przedsięwzięć (2) Ten model jest realny pod warunkiem uzyskania powierzchni dla AIG PG; dla przedsięwzięć studenckich – jedyne możliwe rozwiązanie

 9. Faza preinkubacji – zasady W fazie preinkubacji pomysłodawca może korzystać z nieodpłatnych konsultacji we wszelkich niezbędnych dziedzinach Zależnie od liczby projektów, mogą wystąpić ograniczenia ilości konsultacji (ograniczony budżet) Konsultacje będą rejestrowane (protokół z odbycia konsultacji, zawierający datę, miejszce, godziny konsultacji, nazwisko pomysłodawcy i konsultanta, temat konsultacji) Szczegóły protokołów będą niejawne i służyć będą rozliczeniom z konsultantami oraz statystyce

 10. Faza inkubacji – zasady odpłatności Wynajem pomieszczeń z wyposażeniem – „koszt + 1%” Media i komunikacja – wg rachunków Obsługa prawna – w formie konsultacji Obsługa finansowo-księgowa – w formie konsultacji Dostęp do laboratoriów/warsztatów - „koszt + 1%”(trudności z określeniem rzeczywistego kosztu, problem odpowiedzialności w przypadku korzystania przez nie-pracownika PG) Konsultacje – nieodpłatnie (w zakresie ograniczonym budżetem) Inne usługi (np. transport) - „koszt + 1%” Prawo wykorzystania nazwy PG – nieodpłatnie Umieszczenie informacji na stronie BTT i BW RIS-P – nieodpłatnie Ochrona PWIP – stawki preferencyjne na opracowanie dokumentacji; opłaty urzędowe – proporcjonalnie do współwłasności

 11. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej (PWIP) • PWIP nie będące własnością PG – cesja części praw na PG (umowa) • PWIP powstałe po przystąpieniu do AIG PG i eksploatowane przez inkubowaną firmę – twórca przekazuje PG część praw majątkowych (umowa) • wyjście firmy z Inkubatora – może nastąpić przekazanie PWIP przez PG (całkowite lub częściowe, na podstawie umowy)

 12. Zasady organizacji i przepisy AIG PG • Przyjmowanie projektów do realizacji w AIG PG • Komisja Ewaluacyjna (KE) • Zasady oceny projektów • Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności w AIG • Jawność

 13. Przyjmowanie projektów do realizacji w AIG PG • projekty są składane w Biurze Konkursowym AIG PG i oceniane przez Komisję Ewaluacyjną • czas trwania konkursu – 2 miesiące • 2 edycje w roku (możliwa ścieżka pozakonkursowa – co 2 miesiące) • projekty do preinkubacji – projekt spełniający wymogi opublikowane w ogłoszeniu o konkursie • projekty do inkubacji – zaakceptowany przez KEbusiness plan • projekty do inkubacji muszą zakładać samofinansowanie (projekty badawcze nie kwalifikują się) • z pozytywnie ocenionych projektów formułowana jest lista rankingowa • do realizacji przyjmowane są projekty z listy rankingowej – w zależności od możliwości organizacyjnych AIG PG • niezrealizowane projekty z listy rankingowej mogą startować w następnej edycji konkursu

 14. Komisja Ewaluacyjna (KE) • skład KE 3-6 członków (Prorektor PG, pracownicy BTT, pracownicy WZiE) • stosownie do tematyki projektów, w procesie oceny projektów będą uczestniczyć Doradcy merytoryczni, zarekomendowani przez Dziekanów • wszystkie osoby posiadające dostęp do składanych projektów (członkowie KE i Doradcy) podpisują klauzulę poufności, ważną przez 3 lata od zakończenia prac KE w danej edycji konkursu (to samo dotyczy Konsultantów w procesie preinkubacji i inkubacji)

 15. Zasady oceny projektów do inkubacji • I etap oceny • oceny dokonują Doradcy merytoryczni (realność założeń, wykonalność) • projekty, które uzyskają mniej, niż 60% maksymalnej ilości punktów są odrzucane i nie są dalej rozpatrywane • II etap oceny – KE • każdy członek KE dokonuje oceny indywidualnie • projekty, które uzyskają mniej, niż 60% maksymalnej ilości punktów są odrzucane • podczas posiedzenia KE dokonuje się podsumowania ocen i tworzy listę rankingową projektów • do realizacji przyjmowane są najlepsze projekty z listy rankingowej, zależnie od możliwości organizacyjnych AIG PG • autorzy projektów zwyciężających w konkursie mogą otrzymać nagrodę pieniężną

 16. Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności w AIG (1) • autorzy zakwalifikowanych projektów są wzywani do zawarcia umowy preinkubacji/inkubacji oraz umów związanych • firmy inkubowane w AIG PG muszą legitymować się zaświadczeniem o odbytym na PG obowiązkowym szkoleniu BHP i p-poż. • firmy inkubowane w AIG PG muszą posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od nieszczęśliwych wypadków • inkubowane firmy mają obowiązek ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej, wysokość sumy ubezpieczenia będzie ustalana indywidualnie • firmy inkubowane w AIG PG mają obowiązek używania nazwy „Akademicki Inkubator Gospodarczy Politechniki Gdańskiej” wraz z nazwą firmy • jeśli inkubowana działalność jest prowadzona w tym samym pomieszczeniu, w którym wykonywane są obowiązki pracownicze, do rozliczeń przyjmuje się proporcję liczby pracowników zatrudnionych w pomieszczeniu i liczbę osób pracujących na rzecz inkubowanej działalności • rozliczenie kosztów infrastruktury w przypadku j.w. następuje przy przyjęciu proporcji 50/50

 17. Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności w AIG (2) • firmy inkubowane w AIG PGskładają władzom Inkubatora miesięczne sprawozdanie finansowe oraz kwartalne sprawozdanie z działalności • po upływie umowy inkubacji, strony dokonują protokolarnego przekazania pomieszczeń i sprzętu • w przypadku osiągania znacząco gorszych wyników, od zaplanowanych (trwały deficyt), władze Inkubatora mogą, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień, podjąć decyzję o skróceniu umowy inkubacji • w przypadku zaniedbywania przez uczestników AIG PG obowiązków służbowych/studenckich, władze Inkubatora mogą, na wniosek odpowiedniego Dziekana i po sprawdzeniu okoliczności, skrócić umowę preinkubacji/inkubacji, a w szczególnych wypadkach – wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym

 18. Jawność • terminy konkursów i posiedzeń KE są jawne – dostępne na stronie internetowej BTT, AIG PG, RIS-P • wyniki konkursu: lista przedsięwzięć przyjętych do realizacji w AIG PG jest jawna - dostępna na stronie internetowej BTT i AIG PG • personalia projektodawców są niejawne – skojarzenia nazwisk projektodawców z projektami dokonuje Sekretarz KE po sporządzeniu listy rankingowej projektów • wyniki gospodarcze poszczególnych inkubowanych przedsięwzięć są niejawne – jawne są ogólne wyniki AIG PG - dostępne na stronie internetowej BTT i AIG PG oraz w sprawozdaniach z działalności Uczelni

 19. ZAKOŃCZENIE • Proszę o Państwa uwagi, komentarze i pomysły dotyczące organizacji AIG PG • Późniejsze komentarze i pomysły proszę przekazywać mailem: pwilk@pg.gda.pl lub btt@pg.gda.pl Szczegółowe informacje: www.btt.pg.gda.pl