Download
wzrost i rozw j gospodarczy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY PowerPoint Presentation
Download Presentation
WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

296 Views Download Presentation
Download Presentation

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY WNE UW J. Wilkin - Ekonomia

 2. PLAN WYKŁADU • TERMINOLOGIA • PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO • CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO • MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO • WZROST GOSPODARCZY A DOBROBYT J. Wilkin - Ekonomia

 3. WZROST GOSPODARCZY AROZWÓJ GOSPODARCZY • Wzrost gospodarczy: Proces powiększania efektów gospodarowania, wyrażający się przede wszystkim w zwiększaniu Produktu Krajowego Brutto • Produkt Krajowy Brutto – wartość nowo wytworzonych dóbr i usług w danej gospodarce narodowej w ciągu roku • Rozwój gospodarczy: złożony proces gospodarczo-społeczny, przejawiający się w przemianach strukturalnych gospodarki oraz poprawie najważniejszych wskaźników charakteryzujących warunki życia społeczeństwa. Syntetycznym wskaźnikiem rozwoju jest stosowany przez UNDP tzw. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI – Human Development Index) J. Wilkin - Ekonomia

 4. KLASYFIKACJE KRAJÓW (pod względem rozwoju) - rozwinięte vs. nierozwinięte/rozwijające się/zacofane - uprzemysłowione vs. nieuprzemysłowione - Pierwszy, Drugi, Trzeci Świat - Północ vs. Południe - bogate vs. biedne J. Wilkin - Ekonomia

 5. II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Stopa wzrostu gospodarczego w wybranych krajach (2000-2004) J. Wilkin - Ekonomia Źródło: Obliczenia własne w oparciu oBank Światowy (2005).

 6. II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Ewolucja PKB w krajach postsocjalistycznych (1990-2004) Źródło: Obliczenia własne w oparciu oBank Światowy (2002, 2005). J. Wilkin - Ekonomia

 7. II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego (2001) J. Wilkin - Ekonomia Źródło: Human Development Report (2002).

 8. Wybrane wskaźniki rozwoju -2004 J. Wilkin - Ekonomia

 9. III. CZYNNIKI WZROSTU • ZASOBY NATURALNE • CZYNNIKI OSOBOWE • CZYNNIKI KAPITAŁOWE • CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE J. Wilkin - Ekonomia

 10. IV. MODELE WZROSTU • MODEL HARRODA-DOMARA Y = K× 1/k gdzie: Y – produkt krajowy brutto K – kapitał k – kapitałochłonność J. Wilkin - Ekonomia

 11. IV. MODELE WZROSTU • MODEL HARRODA-DOMARA cd. DY = DK× 1/k gdzie: DY – wzrost produktu krajowego brutto DK – przyrost kapitału (= inwestycje) k – kapitałochłonność J. Wilkin - Ekonomia

 12. IV. MODELE WZROSTU • MODEL HARRODA-DOMARA cd. DY/Y = DK/Y× 1/k gdzie: DY/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto DK/Y – stopa inwestycji k – kapitałochłonność J. Wilkin - Ekonomia

 13. IV. MODELE WZROSTU • MODEL SOLOWA Y = f(K, L, A) gdzie: Y – produkt krajowy brutto K – kapitał L – siła robocza (praca) A – efektywność wykorzystania czynników produkcji (technologia) J. Wilkin - Ekonomia

 14. IV. MODELE WZROSTU • MODEL SOLOWA cd. DY/Y = a + WK×rK + WL×rL gdzie: DY/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto a – parametr efektywności wykorzystania czynników produkcji WK (WL) – proporcja dochodu przypadająca na kapitał (pracę) rK (rL) – stopa wzrostu kapitału (pracy) J. Wilkin - Ekonomia

 15. IV. MODELE WZROSTU Źródła wzrostu PKB w USA w latach 1929-1982 J. Wilkin - Ekonomia Źródło: Denison, 1985.

 16. V. WZROST A DOBROBYT • WZROST GOSPODARCZY A REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW • GRANICE WZROSTU (wg. Raportów dla Klubu Rzymskiego) J. Wilkin - Ekonomia

 17. Ewolucja struktury gospodarki -200 lat(3 sektory: rolnictwo, przemysł, usługi ) Przemysł Usługi Rolnictwo J. Wilkin - Ekonomia

 18. Pytania problemowe • Wyjaśnij różnice między pojęciem wzrostu i rozwoju gospodarczego • W jaki sposób możemy mierzyć wzrost i rozwój gospodarczy? • Jak przebiega ewolucja znaczenia różnych czynników wzrostu gospodarczego? • Klasyczne modele wzrostu gospodarczego • Wykorzystanie Human Development Index dla mierzenia i porównywania rozwoju gospodarczego J. Wilkin - Ekonomia