1 / 18

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY. WNE UW. PLAN WYKŁADU. TERMINOLOGIA PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO WZROST GOSPODARCZY A DOBROBYT. WZROST GOSPODARCZY A ROZWÓJ GOSPODARCZY.

yaakov
Download Presentation

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY WNE UW J. Wilkin - Ekonomia

 2. PLAN WYKŁADU • TERMINOLOGIA • PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO • CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO • MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO • WZROST GOSPODARCZY A DOBROBYT J. Wilkin - Ekonomia

 3. WZROST GOSPODARCZY AROZWÓJ GOSPODARCZY • Wzrost gospodarczy: Proces powiększania efektów gospodarowania, wyrażający się przede wszystkim w zwiększaniu Produktu Krajowego Brutto • Produkt Krajowy Brutto – wartość nowo wytworzonych dóbr i usług w danej gospodarce narodowej w ciągu roku • Rozwój gospodarczy: złożony proces gospodarczo-społeczny, przejawiający się w przemianach strukturalnych gospodarki oraz poprawie najważniejszych wskaźników charakteryzujących warunki życia społeczeństwa. Syntetycznym wskaźnikiem rozwoju jest stosowany przez UNDP tzw. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI – Human Development Index) J. Wilkin - Ekonomia

 4. KLASYFIKACJE KRAJÓW (pod względem rozwoju) - rozwinięte vs. nierozwinięte/rozwijające się/zacofane - uprzemysłowione vs. nieuprzemysłowione - Pierwszy, Drugi, Trzeci Świat - Północ vs. Południe - bogate vs. biedne J. Wilkin - Ekonomia

 5. II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Stopa wzrostu gospodarczego w wybranych krajach (2000-2004) J. Wilkin - Ekonomia Źródło: Obliczenia własne w oparciu oBank Światowy (2005).

 6. II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Ewolucja PKB w krajach postsocjalistycznych (1990-2004) Źródło: Obliczenia własne w oparciu oBank Światowy (2002, 2005). J. Wilkin - Ekonomia

 7. II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego (2001) J. Wilkin - Ekonomia Źródło: Human Development Report (2002).

 8. Wybrane wskaźniki rozwoju -2004 J. Wilkin - Ekonomia

 9. III. CZYNNIKI WZROSTU • ZASOBY NATURALNE • CZYNNIKI OSOBOWE • CZYNNIKI KAPITAŁOWE • CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE J. Wilkin - Ekonomia

 10. IV. MODELE WZROSTU • MODEL HARRODA-DOMARA Y = K× 1/k gdzie: Y – produkt krajowy brutto K – kapitał k – kapitałochłonność J. Wilkin - Ekonomia

 11. IV. MODELE WZROSTU • MODEL HARRODA-DOMARA cd. DY = DK× 1/k gdzie: DY – wzrost produktu krajowego brutto DK – przyrost kapitału (= inwestycje) k – kapitałochłonność J. Wilkin - Ekonomia

 12. IV. MODELE WZROSTU • MODEL HARRODA-DOMARA cd. DY/Y = DK/Y× 1/k gdzie: DY/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto DK/Y – stopa inwestycji k – kapitałochłonność J. Wilkin - Ekonomia

 13. IV. MODELE WZROSTU • MODEL SOLOWA Y = f(K, L, A) gdzie: Y – produkt krajowy brutto K – kapitał L – siła robocza (praca) A – efektywność wykorzystania czynników produkcji (technologia) J. Wilkin - Ekonomia

 14. IV. MODELE WZROSTU • MODEL SOLOWA cd. DY/Y = a + WK×rK + WL×rL gdzie: DY/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto a – parametr efektywności wykorzystania czynników produkcji WK (WL) – proporcja dochodu przypadająca na kapitał (pracę) rK (rL) – stopa wzrostu kapitału (pracy) J. Wilkin - Ekonomia

 15. IV. MODELE WZROSTU Źródła wzrostu PKB w USA w latach 1929-1982 J. Wilkin - Ekonomia Źródło: Denison, 1985.

 16. V. WZROST A DOBROBYT • WZROST GOSPODARCZY A REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW • GRANICE WZROSTU (wg. Raportów dla Klubu Rzymskiego) J. Wilkin - Ekonomia

 17. Ewolucja struktury gospodarki -200 lat(3 sektory: rolnictwo, przemysł, usługi ) Przemysł Usługi Rolnictwo J. Wilkin - Ekonomia

 18. Pytania problemowe • Wyjaśnij różnice między pojęciem wzrostu i rozwoju gospodarczego • W jaki sposób możemy mierzyć wzrost i rozwój gospodarczy? • Jak przebiega ewolucja znaczenia różnych czynników wzrostu gospodarczego? • Klasyczne modele wzrostu gospodarczego • Wykorzystanie Human Development Index dla mierzenia i porównywania rozwoju gospodarczego J. Wilkin - Ekonomia

More Related