Rok akademicki 2013/2014 - PowerPoint PPT Presentation

xylia
rok akademicki 2013 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rok akademicki 2013/2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rok akademicki 2013/2014

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Rok akademicki 2013/2014
184 Views
Download Presentation

Rok akademicki 2013/2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rok akademicki 2013/2014 Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia

 2. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej • Geografia • Studia I stopnia • Studia II stopnia • Studia III stopnia • Turystyka i Rekreacja • Studia I stopnia • Studia II stopnia • Geoinformatyka • Studia I stopnia • Gospodarka przestrzenna – • Studia I stopnia, inżynierskie W perspektywie Studia II stopnia

 3. Specjalności geografia – od II rokuna podstawie średniej ocen • Geomonitoring z ekofizjografią • Hydrometeorologia • Kartografia i geoinformacja • Organizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej • Możliwość realizacji bloku pedagogicznego – przygotowanie do nauczania przyrody w SP – zgłoszenia w Dziekanacie

 4. Specjalności Turystyka i rekreacja – od II rokuna podstawie średniej ocen • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (P) • Rekreacja ruchowa i zdrowotna (P) • Hotelarstwo(P) • Ekoturystyka (O) • Gospodarowanie zasobami turystycznymi (0)

 5. Specjalności Gospodarka przestrzenna – od III rokuna podstawie średniej ocen • Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni • Planowanie przestrzenne • Architektura krajobrazu

 6. Geoinformatyka • Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki • Zajęcia – na obu wydziałach • Brak wyodrębnionych specjalności • Licencjat: • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 7. Programy studiów • Strona Wydziału • Studia • Plany studiów • Kierunek ....... • Rok wdrożenia2013/14 • Rok studiów

 8. Adresy stron internetowych • www.umcs.lublin.pl • www.geografia.umcs.lublin.pl – programy studiów • Wirtualny Kampus – rejestracja na zajęciach z technologii informacyjnej

 9. Formy zajęć: • Wykłady – w jednej grupie • Zajęcia laboratoryjne – w grupach 10-15 osób • Zajęcia konwersatoryjne – w grupach 20-25 osób • Ćwiczenia audytoryjne – w grupach 25-35 osób

 10. Uczestnictwo w zajęciach • Wykłady – zasady określa prowadzący zajęcia • Zajęcia ćwiczeniowe – 10% godzin można opuścić bez usprawiedliwienia

 11. Organizacja zajęć • Podział na semestry • Semestr zimowy • Semestr letni • Przedmioty (moduły): zajęcia wykładowe + zajęcia ćwiczeniowe • Zaliczenie przedmiotów • Zaliczenie na ocenę • Egzamin • Warunek przystąpienia do egzaminu – zaliczenie wykładów i ćwiczeń • Egzaminy • Termin pierwszy • Termin poprawkowy • Egzamin komisyjny – gdy egzamin poprawkowy budzi zastrzeżenia

 12. Punkty ECTS • Miara nakładu pracy studenta (1 p. ECTS – 30 g.) • Każdy semestr 30 p. ECTS = 180 p.ECTS • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach • za 30 p. ECTS bezpłatnie • Pow. 30 p. ECTS - odpłatnie

 13. Dziekanat – obsługa studenta • Pokoje: • Nr 6: studia na kierunku Gospodarka przestrzenna, Geoinformatyka, pomoc materialna • Nr 8: studia na kierunku Geografia, Turystyka i Rekreacja (stacjonarne) • Nr 7: Kierownik Dziekanatu • Gabinet Dziekana – nr 9,10 • Przyjmowanie studentów – tylko w wyznaczonych godzinach

 14. Legitymacja studencka • Odbiór od 1 października w dziekanacie • Geografia – pokój nr 7 – P. Danuta Tanikowska • Turystyka i rekreacja – pokój nr 7 – P. Anna Zasada • Gospodarka przestrzenna + Geoinformatyka – pokój nr 6 – P. Grzegorz Kosmala

 15. Język obcy – do wyboru • Do wyboru • Egzamin dla wszystkich na poziomie B2 (lub odpowiedni certyfikat) • Rozpoczęcie kursu: • Geografia - semestr 2 • Turystyka i rekreacja – (2 języki) – semestr 2 • Gospodarka przestrzenna – semestr 2 • Geoinformatyka – semestr 1 • Zapisy - Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych (strona internetowa) – test poziomujący • Możliwość bezpłatnego kursu w ramach bezpłatnych p. ECTS (CNiCJO UMCS) • Zgłoszenia w Dziekanacie

 16. Wychowanie fizyczne • Zapisy – Centrum Kultury Fizycznej UMCS – strona internetowa od 7.10.2013 r. • Adres domeny: www.wf.net.pl • Spotkania organizacyjne – środa, czwartek, piątek: 9.00, 13.00 • Rozpoczęcie zajęć: • Geografia – semestr 1 • Turystyka i rekreacja – semestr 1 • Gospodarka przestrzenna – semestr 1 • Geoinformatyka – semestr 2

 17. Szkolenie biblioteczne: • Pobranie druku szkolenia z Dziekanatu • On-line w semestrze zimowym – korzystanie z Biblioteki Głównej (strona BG) • Termin szkolenia : 04. – 17 listopada • Termin dostarczania indeksów oraz kart szkoleń: 18 – 22 listopada, Oddział Informacji Naukowej BG • Możliwe szkolenie w Bibliotece Wydziałowej – w grupach • Informacje: http://biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl

 18. Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna • E-learning - opiekunowie roku • Dostęp poprzez Wirtualny Kampus wydziału • Opiekunowie roku

 19. Zajęcia fakultatywne – od II roku • Zapisy on-line w czerwcu na przyszły rok • Każdy semestr – określona liczba punktów ECTS • Fakultety w języku polskim – 1 p. • Fakultety w języku angielskim – 2p. • Limity miejsc • Podanie numeru indeksu (albumu) + hasło

 20. Organizacja roku akademickiego 2013/2014 • SEMESTR ZIMOWY- trwa od 1 października 2013 r. do 16 lutego 2014 r., w tym: • okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2013 r. • wakacje zimowe – od 23 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. • okres zajęć dydaktycznych – od 7 do 26 stycznia 2014 r. • zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna[*] – od 27 stycznia do 9 lutego 2014 r. • przerwa międzysemestralna – od 10 do 16 lutego 2014 r. • SEMESTR LETNI- trwa od 17 lutego do 6 lipca 2014 r., w tym: • okres zajęć dydaktycznych – od 17 lutego do 16 kwietnia 2014 r. • wakacje wiosenne – od 17 do 23 kwietnia 2014 r. • okres zajęć dydaktycznych – od 24 kwietnia do 8 czerwca 2014 r. • letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 9 czerwca do 6 lipca 2014 r. • WAKACJE LETNIEod 7 lipca do 30 września 2014 r.Dodatkowy dzień wolny: 2 maja 2014 r. • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do: • 28 lutego 2014 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej • 21 września 2014 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. • Okres od 22 września do 30 września 2014 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2013/2014 i rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015.

 21. Programy międzynarodowe • Dr hab. Wojciech Zgłobicki – Zakład Geologii i Ochrony Litosfery • Erasmus • Finlandia • Litwa • Słowacja • Słowenia • Portugalia • Węgry • Estonia • Włochy • Czechy • Szwecja • Niemcy

 22. Pomoc materialna i stypendia Rektora: • www.umcs.lublin.pl • Dział obsługi studenta • stypendia • Studenci • Pomoc materialna

 23. Ubezpieczenie NNW • Możliwość wykupu ubezpieczenia na cały rok • Obowiązek ubezpieczenia na czas zajęć terenowych • Spotkanie w wyznaczonym terminie - informacje do opiekunów roku • Suma ubezpieczenia – 40 000 zł • Składka ubezpieczeniowa 45 zł

 24. Opiekunowie I roku • Geografia I stopień • Dr Agnieszka Krzyżewska • Dr Paweł Zieliński • Turystyka i rekreacja I stopień • Mgr Katarzyna Mięsiak - Wójcik • Dr Paweł Pytka • Gospodarka przestrzenna • Dr Małgorzata Telecka • Geoinformatyka • Dr Marcin Siłuch • Dr Dominik Szałkowski (Wydział Mat-Fiz-Info)

 25. Koła naukowe: • Geografia – dr Andrzej Gluza • Turystyka i Rekreacja – dr Ewa Skowronek • Koło Naukowe Planistów – dr Dagmara Kociuba

 26. Kontakt z nauczycielami: • Gabinety nauczycieli • Wyłącznie w czasie godzin konsultacji • Osoba kontaktowa – opiekun roku

 27. Prodziekan ds. Studenckich i Kształceniakontakt: jolanta.rodzos@poczta.umcs.lublin.pl

 28. Wszystkiego dobrego!!!