Priprava RRP Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation

priprava rrp severne primorske gori ke razvojne regije 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Priprava RRP Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Priprava RRP Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020

play fullscreen
1 / 67
Priprava RRP Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020
203 Views
Download Presentation
oliver
Download Presentation

Priprava RRP Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Priprava RRP Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020 Drugo delovno srečanje z MGRT Nova Gorica, 31.5.2013

 2. Dosedanje aktivnosti • Pripravljena analiza stanja in SWOT analize (po področjih, regijska) v okviru RRP Severne Primorske (Goriške razvojne regije) v oktobru 2012; • Pripravljen nabor projektnih idej v februarju 2013; • Pripravljena predloga vizije, strateških in specifičnih ciljev v maju 2013; • Pripravljen predlog prioritet, ukrepov in investicijskih področij z opredeljenimi kazalniki v maju 2013; • Delavnica s člani odborov RRS v maju 2013 – pridobljene dopolnitve gradiv.

 3. Ključne bodoče aktivnosti • Opredelitev skupne finančne ocene vrednosti RRP; • Priprava kriterijev za opredelitev ključnih regijskih projektov; • Opredelitev regijskih projektov; • Ustanovitvena seja Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne regije) v juniju in proces potrjevanja RRP; • Oblikovanje regijske razvojne mreže v juniju; • Priprava dogovora o razvoju regije;

 4. Analiza stanja – področje človeških virov • Kazalniki demografskega razvoja: • Pod slovenskim povprečjem, njihovo slabšanje je zaustavljeno; • Število prebivalcev stagnira; • Naravni prirast je pozitiven; • Zaustavlja se slabšanje indeksa staranja prebivalstva; • Izobrazbena struktura se izboljšuje; • Stopnja vključenosti v VŽU sovpada s SLO povprečjem;

 5. Analiza stanja – področje človeških virov • Stanje na trgu dela: • Št. delovno aktivnega prebivalstva je pred gospodarsko krizo naraščalo, v zadnjih letih je opazen upad; • Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva se je malenkost izboljšala; • Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji se je močno povečala; • Prisotno strukturno neskladje na trgu dela;

 6. Analiza stanja – področje storitev splošnega družbenega pomena • Vzgoja, izobraževanje in usposabljanje: • Vse več otrok, vključenih v vrtce; • Št. otrok v osnovnošolskem izobraževanju upada; • Srednješolsko in višješolsko izobraževanje je dobro razvito; • Št. študentov v zadnjih letih upada;

 7. Analiza stanja – področje storitev splošnega družbenega pomena • Področje zdravstva: • Delujeta dve bolnišnici, štirje zdravstveni domovi z vključenimi zobozdravstvenimi storitvami, zasebne ambulante in ZZV Nova Gorica; • Področje sociale: • Deluje CSD, pet domov za upokojence, trije VDC, številna društva in humanitarne organizacije;

 8. Analiza stanja – področje storitev splošnega družbenega pomena • Področje kulture: • Mreža kulturnih ustanov s pestro kulturno vsebino: SNG Nova Gorica, štirje muzeji in knjižnice, številne galerije, Pokrajinski muzej in arhiv Nova Gorica; • Področje športa: • Zgrajena športna infrastruktura, ki jo dopolnjujejo šolski objekti z igrišči;

 9. Analiza stanja – področje razvoja gospodarstva • Slabšanje stanja kot posledica gospodarske krize; • Delež regijskega BDP v slovenskem BDP se zmanjšuje; • Registriranih 11.628 poslovnih subjektov v letu 2011; • 92,8% mikro, 4,2% majhnih, 1,5% srednjih in 1,5% velikih družb;

 10. Analiza stanja – področje razvoja gospodarstva • 2,3% padec neto dodane vrednosti v letu 2011 glede na leto 2010; • Odhodki so se bolj povečali kot prihodki; • Povprečna mesečna plača na zaposlenega se je glede na leto 2010 povečala za 1,5% v letu 2011; • V letu 2011 izkazana največja neto čista izguba na zaposlenega;

 11. Analiza stanja – področje razvoja turizma • Povečuje se število turističnih namestitvenih zmogljivosti; • Največ obiskovalcev prihaja iz Italije, Nemčije, Češke, Avstrije, Nizozemske; • Zmanjšuje se število domačih turistov in povečuje število tujih turistov; • Število nočitev domačih in tujih turistov se povečuje;

 12. Analiza stanja – področje razvoja turizma • Dolžina bivanja turistov v regiji je kratka – v povprečju nekaj več kot dva dni;

 13. Analiza stanja – področje razvoja podeželja • Stanje ni spodbudno; • Podeželska regija, gozdovi pokrivajo 67,4% površine regije; • 28% kmetijskih površin, od tega 83% travnikov;

 14. Analiza stanja – področje razvoja podeželja • Kmetijskih zemljišč v uporabi je 29.414 ha ali 12,65% površine; • Glavna dejavnost je živinoreja; • Od vseh kmetijskih površin je 11% njiv in vrtov, 3% sadovnjakov in 3% vinogradov; • 79% kmetijskih površin je v uporabi, 20% je zaraščenih in 1% je drugih neobdelanih kmetijskih površin;

 15. Analiza stanja – področje razvoja podeželja • Intenzivno zaraščanje kmetijskih površin! • Prevladujejo majhne kmetije – povprečna velikost kmetij je 5,1 ha; • Velikostna, posestna in zemljiška struktura kmetijskih gospodarstev je neugodna; • Izobrazbena struktura kmetov se je v letu 2010 nekoliko izboljšala glede na leto 2000;

 16. Analiza stanja – področje razvoja podeželja • Dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah kot element gospodarske rasti; • Obstoj lokalno tipičnih izdelkov in pridelkov;

 17. Analiza stanja – področje trajnostnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter infrastrukturne opremljenosti regije • Transportna vloga: • Pomembna prometna vloga regije; • Na severnem delu nezadostna prometna dostopnost, prehodnost in pokritost s prometnicami; • Pomen 4. razvojne osi; • Dobra pokritost s fiksno telekomunikacijsko infrastrukturo;

 18. Analiza stanja – področje trajnostnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter infrastrukturne opremljenosti regije • Razen Nove Gorice z okolica regija ne razpolaga z državnimi kolesarskimi povezavami;

 19. Analiza stanja – področje trajnostnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter infrastrukturne opremljenosti regije • Vode • Najbolj vodnata regija v Sloveniji; • Izredni gospodarski pomen reke Soče; • Kakovost površinskih voda je boljša od slovenskega povprečja; • Delež prebivalstva, priključenega na javno oskrbo s pitno vodo, je 90%;

 20. Analiza stanja – področje trajnostnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter infrastrukturne opremljenosti regije • Komunalni odpadki • Nekatera subregionalna središča so neustrezno urejena, z omejenimi kapacitetami; • Obstoj črnih odlagališč, ki so delno sanirana; • Odvajanje in čiščenje komunalnih voda • Delež priključenosti na kanalizacijski sistem je visok v večjih mestih in naseljih nekaterih občin, vendar večina vasi v regiji nima urejenih odvajanja in čiščenja odpadnih voda;

 21. Analiza stanja – področje trajnostnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter infrastrukturne opremljenosti regije • Energetska oskrba regije • Električna energija in tekoča goriva; • V letu 2011 zaključena investicija v črpalno HE Avče; • Kakovost zraka • Se ne izboljšuje;

 22. Vizija regije • Sledimo trajnosti in povezani ter odprti za nove ideje ustvarjamo razvojne priložnosti. • Primorci, povezani in odprti za nove ideje, ustvarjamo razvojne priložnosti, s katerimi stremimo k trajnostnemu razvoju in rasti naše regije.

 23. Specializacija regije • Skladno s 3. členom ZSRR-2: primerjava razvojnih prednosti, prostorskih potencialov in globalnih priložnosti glede na sosednje slovenske razvojne regije in Furlanijo-Julijsko krajino; • Možnosti specializacije regije na razvoju novih izdelkov (novi materiali, IKT, genetika, biomedicina) s področja predelovalnih dejavnosti z najvišjo NDV in na področju turizma; • Glede na številne prispele projektne ideje je možna specializacija tudi v lesno-predelovalno industrijo (celotna veriga, vključno z energetsko izrabo lesa);

 24. Razvojni cilji regije • z izvajanjem različnih ukrepov povečati zaposlitvene možnosti in prihodke v Goriški regiji; • izboljšati izobrazbeno strukturo prebivalstva regije in povečati delež vključene populacije v vseživljenjsko učenje (VŽU); • spodbujati podjetnost in inovacije z vsemi razpoložljivimi viri, s katerimi bomo dosegli višjo dodano vrednost in gospodarsko rast regije; • povečati konkurenčnost turistične destinacije Smaragdna pot; • spodbujati okolju prijazne oblike kmetovanja in dvig lokalne oskrbe v regiji, združevati kmetovalce za skupni nastop na tržišču in spodbujati diverzifikacijo kmetijskih gospodarstev v nekmetijske dejavnosti, zlasti tiste, povezane s trajnostnim turizmom;

 25. Razvojni cilji regije • izboljšati pogoje za kakovostnejše življenje prebivalcev regije; • z izvajanjem programov in z naložbami (novogradnje in energetske sanacije) ustvariti boljše pogoje za življenje posameznih kategorij prebivalstva; • ohranitev, oživitev in primerna raba snovne in nesnovne kulturne dediščine; • izboljšati bivalne pogoje za prebivalstvo regije;

 26. Razvojni cilji regije • zagotoviti optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj regije ter zagotavljati uravnoteženo infrastrukturno opremljenost regije; • razviti prepoznavna, s podeželjem povezana središča ter razviti prepoznana problemska območja in območja s posebnimi potenciali; • povezana in usklajena infrastrukturna opremljenost regije ter razvoj javnega potniškega prometa; • zagotavljati večjo energetsko samostojnost regije, povečati pridobivanje energije iz obnovljivih virov, izboljšati učinkovitost rabe energije in izvesti ukrepe ter tako prispevati k ciljem nizkoogljične družbe; • optimalno varstvo okolja z zagotavljanjem ustrezne okoljske infrastrukture; • varovati naravne vrednote in kulturno krajino.

 27. Razvojne prioritete • Povečanje zaposlitvenih možnosti v regiji; 2. Izboljšanje kvalitete življenja; 3. Trajnostni, okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije.

 28. Ukrepi in investicijska področja 1. PRIORITETA: POVEČANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI V REGIJI • UKREP 1: DVIG ZNANJ ZA POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI • Investicijsko področje 1: Spodbujanje izobraževanja za deficitarne poklice • Investicijsko področje 2: Podpora spodbujanju vseživljenjskega učenja • Investicijsko področje 3: Izvajanje programov vseživljenjskega učenja za različne kategorije

 29. Ukrepi in investicijska področja • UKREP 2: RAZVOJ PODJETNOSTI IN INOVATIVNOSTI • Investicijsko področje 1: Izgradnja nove in nadgradnja obstoječe R&R infrastrukture • Investicijsko področje 2: Krepitev podpornega inovativnega okolja (gradnja in nadgradnja podpornega inovativnega okolja) • Investicijsko področje 3: Razvoj finančnih regionalnih instrumentov (shem) • Investicijsko področje 4: Spodbujanje prestrukturiranja regionalnega gospodarstva in povezovanje v verige • Investicijsko področje 5: Spodbujanje samozaposlovanja, razvoja obrtništva in socialnega podjetništva

 30. Ukrepi in investicijska področja • UKREP 3: RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE SMARAGDNA POT • Investicijsko področje 1: Upravljanje turistične destinacije Smaragdna pot in njenih sub-destinacij • Investicijsko področje 2: Razvoj destinacijskih turističnih produktov (Narava; Zdravje, šport in rekreacija; Dediščina kulture in zgodovine ter tehniška dediščina; Vino in kulinarika; Igralništvo in zabava) • Investicijsko področje 3: Urejanje turistične infrastrukture

 31. Ukrepi in investicijska področja • UKREP 4: RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNEGA KMETIJSTVA IN TRAJNOSTNEGA GOZDARSTVA • Investicijsko področje 1: Spodbujanje in uveljavljanje lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki in izdelki, zlasti s tistimi, ki so vključeni v sheme kakovosti • Investicijsko področje 2: Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah • Investicijsko področje 3: Spodbujanje združevanja kmetovalcev za skupni nastop na tržišču • Investicijsko področje 4: Urejanje skupne infrastrukture za skladiščenje, distribucijo, predelavo in trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov

 32. Ukrepi in investicijska področja • Investicijsko področje 5: Spodbujanje razvoja ekološkega čebelarjenja • Investicijsko področje 6: Spodbujanje razvoja ribogojstva in trajnostnega ribištva • Investicijsko področje 7: Trajnostno gospodarjenje z gozdom

 33. Ukrepi in investicijska področja 2. PRIORITETA: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA • UKREP 1: IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA ŽIVLJENJE POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALCEV • Investicijsko področje 1: Izvajanje in spremljanje ukrepov za krepitev zdravja • Investicijsko področje 2: Izboljšanje pogojev za vzgojo in izobraževanje otrok • Investicijsko področje 3: Ustvarjanje pogojev za študente • Investicijsko področje 4: Ustvarjanje pogojev za izvajanje programov za mladino • Investicijsko področje 5: Ustvarjanje pogojev za kvalitetno življenje starejših

 34. Ukrepi in investicijska področja • Investicijsko področje 6: Skrb za ranljive ciljne skupine • Investicijsko področje 7: Izboljšanje pogojev zdravstvenega varstva in skrb za zdravje prebivalstva • Investicijsko področje 8: Izboljšanje pogojev za kulturne, športne, rekreativne in družabne aktivnosti • Investicijsko področje 9: Vključevanje prebivalstva v odločanje o razvoju lokalnega in širšega okolja

 35. Ukrepi in investicijska področja • UKREP 2: OHRANJANJE TRADICIJE IN KULTURNE DEDIŠČINE • Investicijsko področje 1: Ohranjanje in revitalizacija območij in objektov kulturne dediščine • Investicijsko področje 2: Ohranjanje ljudskega izročila in spodbujanje etnološkega raziskovanja • Investicijsko področje 3: Spodbujanje prenosa tradicionalnih obrtniških znanj na mlajše rodove

 36. Ukrepi in investicijska področja • UKREP 2: OHRANJANJE TRADICIJE IN KULTURNE DEDIŠČINE • Investicijsko področje 1: Ohranjanje in revitalizacija območij in objektov kulturne dediščine • UKREP 3: ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH STANOVANJSKIH POGOJEV • Investicijsko področje 1: Opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo • Investicijsko področje 2: Gradnja in obnova stanovanj

 37. Ukrepi in investicijska področja 3. PRIORITETA: TRAJNOSTNI, OKOLJSKI, PROSTORSKI IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ REGIJE • UKREP 1: TRAJNOSTNI PROSTORSKI RAZVOJ REGIJE • Investicijsko področje 1: Celovit prostorski razvoj regije • Investicijsko področje 2: Razvoj in krepitev ogroženih območij in območij z razvojnim potencialom • UKREP 2: KREPITEV DOSTOPNOSTI REGIJE (infrastrukturne in prometne povezave) • Investicijsko področje 1: Razvoj prometne infrastrukture v podporo konkurenčnosti • Investicijsko področje 2: Razvoj kvalitetne informacijsko-komunikacijske infrastrukture

 38. Ukrepi in investicijska področja • UKREP 3: TRAJNOSTNA ENERGETIKA • Investicijsko področje 1: Učinkovita raba energije • Investicijsko področje 2: Pridobivanje energije obnovljivih virov • UKREP 4: ZAGOTAVLJANJE KVALITETE OKOLJA • Investicijsko področje 1: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda • Investicijsko področje 2: Varovanje vodnih virov in vodooskrba s kakovostno pitno vodo • Investicijsko področje 3: Spodbujanje k povečanju družbene in okoljske odgovornosti pristojnih institucij in družb

 39. Ukrepi in investicijska področja • UKREP 5: OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE KRAJINE • Investicijsko področje 1: Varstvo narave in ohranjanje biodiverzitete • Investicijsko področje 2: Izkoriščanje potencialov varovanih območij narave, naravnih vrednot in spomenikov narave v razvojne namene • Investicijsko področje 3: Upravljanje zavarovanih območij narave in izkoriščanje potencialov teh območij v razvojne namene

 40. Evidentirani regijski projekti • Usmerjanje mladih v deficitarne poklice • Regijska štipendijska shema • Promocija in mentorstvo v podjetništvu • CVŽU • Vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenih znanj in izkušenj • Kompetenčni center za razvoj kadrov (splošni ali po področjih) • MIC

 41. Evidentirani regijski projekti • NPK za dvig znanja in usposobljenosti na podeželju • Izobraževanje in usposabljanje gostinskega in turističnega kadra ob Smaragdni poti • Izobraževanje in usposabljanje za turizem • PUM (Projektno usposabljanje za mlajše odrasle) • Programi izobraževanja odraslih: IP, MI, MDM, RPO

 42. Evidentirani regijski projekti • Programi za ranljive ciljne skupine • Programi za dolgotrajno brezposelne osebe • Biotehnološko središče • Razvojni in kompetenčni center za nove materiale in tehnologije • Šola za vinogradništvo – prenos uporabnih znanj z Univerze Nova Gorica na uporabnike • POPRI • START UP Slovenija • Poslovni modeli razvoja podjetništva • Poslovni inkubatorji in poslovne cone • Univerzitetno središče

 43. Evidentirani regijski projekti • Povezovanje in grozdenjemikro in malih podjetij ter prenos aplikativnih znanj Univerze v Novi Gorici • Regijska finančna premostitvena shema za NVO • Vzpostavljanje mehanizmov in zagotavljanje finančnih virov za ukrepe spodbujanja podjetništva • Vzpostavitev sheme globalnih nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov z namenom zaposlovanja ranljivih skupin v NVO - socialno podjetništvo • Vzpostavitev območnega stanovanjskega sklada • Regijska finančna premostitvena shema za NVO • Garancijske in kreditne sheme

 44. Evidentirani regijski projekti • Oživitev verige lesno-predelovalne industrije • Socialno podjetništvo • Razvoj obrti • Medgeneracijska stanovanjska kooperativa • Razvoj turistične tržne blagovne znamke • Promocija regije (turistični vodnik, mobilne e-storitve) • Narava

 45. Evidentirani regijski projekti • Razvoj aktivnosti v varovanih območjih – Natura, KP Zgornja Idrijca • Razvoj turističnih produktov (Oživljanje Alpskih dolin – doline navdiha, Opazovanje narave, Ohranjanje naravne dediščine in običajev) • Zdravje, šport in rekreacija • Razvoj zdravstvenega turizma • Urejanje tematskih poti in vzpostavitev informacijskih centrov • Razvoj turističnih produktov (Razvoj turističnega produkta Soča, Razvoj turističnega produkta Adrenalinska Vipavska dolina, Razvoj turističnega produkta Kaninsko podgorje) • Ureditev športne infrastrukture (kajak proga, ureditev servisnega objekta, obnova rolkarskega poligona)

 46. Evidentirani regijski projekti • Ureditev toplic (Toplice Ročinj, Terme Cerkno, Izvedba termalne vrtine) • Izgradnja bazenskih kompleksov in wellness • Dediščina kulture in zgodovine ter tehniška dediščina • Poti miru od Alp do Jadrana • Rimska pot Čedad-Kobarid-Bovec-Kluže-Bovška vrata-Predel-Beljak • Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine • Razvoj verskega turizma

 47. Evidentirani regijski projekti • Vino in kulinarika • Razvoj produkta Vinski turizem • Celovito urejanje javne turistične infrastrukture v podporo razvoju trajnostnega turizma (Sprejemni center Bolnice Franja, Ureditev arheološkega najdbišča Divje Babe, Turistično promocijski center Griči v Vrtojbi, Urejanje okolice akumulacijskega jezera na Kanalskem Vrhu in Dom krajanov, druga javna turistična infrastruktura) • Investicije v podporo zimskemu turizmu (smučišča Kanin, Cerkno) • Razvoj gorskih centrov (Gorski center za turizem in rekreacijo, Razvoj Gorskega centra za šport, pohodništvo in rekreacijo na Matajurju, Planinski dom Pod Ježo, Ureditev parkirišča na planini Kuhinja) • Investicije v športno infrastrukturo (Izgradnja stadiona na letališču Bovec, Solkanski športni park, Balinarska dvorana • Izgradnja nastanitvenih objektov (apartmaji,…)