Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

166 Views Download Presentation
Download Presentation

HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020 Viktoras Mongirdas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra www.mita.lt

 2. HORIZON 2020 – finansinis instrumentas strategijos EUROPA 2020 Inovacijų iniciatyvos įgyvendinimui EUROPA 2020 3 prioritetai, 7 pagrindinės iniciatyvos Sustainable growth Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation era Smart growth Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Inclusive growth An agenda for new skills and jobs European platform against poverty INNOVATION UNION 30 pagrindinių iniciatyvų – veikimo krypčių (key initiatives-action points), kurių tikslas: Padaryti Europos mokslą pirmaujančiu pasaulyje Pašalinti kliūtis inovacijų patekimui į rinką (brangus patentavimas, rinkos fragmentacija, lėtas standartų diegimas, gebėjimų trūkumas) Iš pagrindų pakeisti viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, diegiant inovacijas į Europos institucijų, nacionalinių ir regioninių administracijų ir verslo bendradarbiavimą HORIZON 2020 finansinis instrumentas

 3. ET EK EUROPA 2020 – biudžetas

 4. Kam skirtos europinės MTTP? Gauti EK finansavimą savo tyrimams Padėti ES išspręsti jos suformuluotas problemas • Teikiamo projekto rezultatas tai priemonė problemai spręsti su numatomu dideliu poveikiu, o ne konkretaus rezultato pasiekimas • Problema aktuali EK požiūriu, turėsianti didelį būsimą poveikį, jau suformuluota ES strateginėje politikoje • Adresuotos rinkos aktualios Europai arba kuriose Europa užima arba gali užimti pirmaujančias pozicijas

 5. Kas apsprendžia dalyvavimą BP? • Nacionalinės investicijos į tyrimus • Sinergijos ir bendrystės tarp nacionalinių programų ir BP • DU skirtumai tarp šalių – pagrindinė priežastis dėl ko šalys gauna skirtingas sumas iš BP • Dalyvavimas tinkluose ir galimybė prie jų prisijungti (t.y. partnerystės problema) • Projektų dydis – dideli projektai problematiški naujiems ir mažiems dalyviams • Dalyvavimo patirtis, informacijos prieinamumas, mokymai, komunikacija, patarimai, etc.

 6. Ko reikia visiems BP dalyviams? • Iniciatyvos „iš apačios“ plėtojimas • Administravimo supaprastinimas ir įprastų buhalterinių praktikų taikymas • Plačiau taikomos vienkartinių išmokų ir nustatyto dydžio finansavimo normas • Maži konsorciumai ir maži projektai • Naujos, paprastesnės programos, skirtos MVĮ • MVĮ finansavimo palaikymas per vietines paskolas, veiklos rizikos amortizavimo priemonės

 7. Kaip EK mato galimybę plėsti dalyvių ratą? • ŠN ir regionų palaikymas kuriant jų strategijas ir specializacijas • Jungiant atsirandančias infrastruktūras, klasterius, inovacijų centrus mažiau išvystytuose regionuose su labiau išvystytų regionų kompetencijomis • „EMTE profesūra“ – galimybė perspektyviausiems mokslininkams ir tyrėjams naudotis geriausia europine infrastruktūra • Informacijos pateikimo ir komunikacijos tobulinimas, prieiga prie kompetencijos tinklų – tokių struktūrų kaip BP nacionalinių atstovų tinklų palaikymas ir tolimesnis COST (European Cooperation in Science and Technology)struktūros palaikymas • Mokslininkų mobilumas ir sugrįžtančių mokslininkų palaikymas (Marie Curie programa). Ypatingas dėmesys jauniesiems mokslininkams (šiuo metu yra atotrūkis tarp ERASMUS ir Marie Curie programų) • BP taisyklių supaprastinimas • Daugiau mažų projektų ir pareiškėjų iniciatyvų (ypač skirtų MVĮ) • Sinergijos su ES Sanglaudos fondais. Mažiau išsivystę regionai bus įpareigoti 50% gaunamų Europos regioninės plėtros fondo lėšų investuoti į mokslinių tyrimų infrastruktūrą bei inovacijas ir siekti ES užsibrėžto 3% nuo BVP rodiklio.

 8. Europos problema: „Valley of Death“ valley“ Didelio poveikio technologijų aukšto lygio ekspertų grupės (KET HLG) silpnos grandies Europos inovacijų įgyvendinime pašalinimo modelis: „TRIJŲ RAMSČIŲ TILTAS“ „Žinių kūrimo“ projektai finansavimas iki 100% Projektai „arčiau rinkos“ finansavimas iki 70% Netiesioginės išlaidos – 20%

 9. Trijų ramsčių tiltas • Technologiniai tyrimai • Padaryti technologijas konkurencingas pasauliniu mastu • Remtis fundamentiniais tyrimas ir mokslo kokybe • Saugoti vienu europiniu patentu • Produkto demonstravimas • Padaryti produktą konkurencingą pasauliniu lygiu • Sukurti pilotines linijas ir bandomąją gamybą • Sudaryti sąlygas didelių partijų gamybai • Konkurencinga gamyba • Sukurti pasauliniu mastu pažangią gamybą • Įvaldyti visuomenės iššūkius sprendžiančias technologijas • Užtikrinti konkurencingą kainą padidinus gamybą

 10. Europinės MTTP programos – 7BP ir HORIZON2020 H2020 7BP

 11. HORIZON 2020 – strateginė orientacija • Maksimalus poveikis konkurencingumui, augimui ir darbo vietoms • Procesų planavimas trims metams nekeičiant ir nekuriant naujų prioritetų • Pagrindinių įrankių akcentavimas ir resursų mobilizavimas siekiant išsikeltų tikslų • Susitelkti ties visuomenės iššūkiais • Priemonės skatinti ir įtraukti pramonę ir MVĮ • Supaprastintas finansų pasiekiamumas • Žinių ir įgūdžių kūrimas • Tyrimų ir inovacijų atotrūkio mažinimas • Glaudus bendradarbiavimas su šalimis-narėmis • Strateginis požiūris į tarptautinį bendradarbiavimą • Strateginės daugiametės programos sudaromos trijų metų periodui Horizon2020 FP7 EIT CIP

 12. HORIZON 2020 - naujovės • didelis supaprastinimas • požiūris, pagrįstas galimybe įtraukti naujus dalyvius • daugiau galimybių naujiems rinkos dalyviams ir jauniems, daug žadantiems mokslininkams • mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimas - sklandų ir nuoseklų finansavimą nuo idėjos iki rinkos • daugiau paramos inovacijoms ir glaudžiai su rinka susijusiai veiklai • orientacija į verslo galimybių kūrimą Horizon 2020 – struktūra pagrįsta strateginiu „atsako į iššūkius“ programavimu, t.y. teminės sritys nebėra griežtai atskirtos, atskiros biudžeto eilutės labiau orientuotos į tarpdisciplininių projektų, skirtų globaliems iššūkiams spręsti, finansavimą.

 13. Kokybiškas mokslas (1 prioritetas) • Kam? • Pasaulinio lygio mokslas – rytojaus technologijų, darbo vietų ir gerovės pagrindas, • Europai reikia vystyti pritraukti ir išsaugoti tyrėjų talentus • Tyrėjams suteikti geriausią infrastruktūrą

 14. HORIZON 2020 – biudžetas(1 prioritetas) HORIZONTALIOS VEIKLOS

 15. Pirmaujančių pramonės pozicijų įtvirtinimas (2) • Kam? • Padėti investavimui į didelio poveikio pramonines technologijas tiek esančiuose tiek atsirandančiuose pramonės sektoriuose • Pritraukti daugiau privačių investicijų tyrimams ir inovacijoms • Padidinti MVĮ domėjimąsį inovacijomis ir to pasekoje – darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą

 16. HORIZON 2020 – biudžetas(2 prioritetas)

 17. Iššūkiai visuomenei (3 prioritetas) • Kam? • Piliečių ir visuomenės rūpestis ir ES politikos tikslai (klimato kaita, enaergetika, transportas... ) reikalauja inovatyvių sprendimų • Sprendimai su proveržiu kyla iš tarptautinio ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo su socioekonominų ir humanitarinių mokslų indėliu • Perspektyvius sprendimus būtina išbandyti, demonstruoti ir pritaikyti masiniam naudojimui

 18. HORIZON 2020 – biudžetas(3 prioritetas)

 19. Pagrindinės naujovės taisyklėse • Bendros taisyklės – “nuo sumanymo iki gamybos”: visai inovacijų grandinei taikomas bendras taisyklių rinkinys • Suderintas finansavimas su naujuoju ES bendrojo biudžeto finansiniu reglamentu,numatytas kumuliatyvinis finansavimas su kitomis ES programomis • Nauji finansiniai instrumentai: • Galimos dotacijos inovacinėms veikloms vienam pareiškėjui • Paskolos (debt facility) • Akcijų išpirkimas (equity facility) – pradedantiems veiklą ir augantiems • Viešieji pirkimai prieš produkto komercializaciją • Inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai • Paprastesnis projekto biudžeto sudarymas – vienas projektas - vienas finansavimo intensyvumas, dėl to – galimybė keiti partnerius projekto eigoje • Mažesnė ir tikslingesnė kontrolė ir auditas • Administracinio krūvio mažinimas • Greitesnės procedūros – 100 dienų iki dotacijos; nereikalaujama finansinio patikimumo tikrinimo

 20. Dalyvavimo taisyklės • Bendros taisyklės visam tyrimų ir inovacijų ciklui visoms programoms • Paprastos vertinimo taisyklės – 3 kriterijai (Idėjoms – vienas) • Naujos finansavimo formos inovacijoms: ikiprekybiniai pirkimai, premijos, konkrečios paskolos ir akcijų išpirkimai • Projektui – vienas finansavimo intensyvumas (iki 100% + 20% netiesioginių išlaidų • Paprastesnės taisyklės – pasitikėjimas esama buhalterine apskaita, mažiau laikaraščių • Mažiau, bet tikslingesni auditai – audito sertifikatai projekto vykdymo pabaigoje, auditai akcentuoja rizikas ir sukčiavimus • INT apsaugos akcentavimas

 21. Naujas MVĮ rėmimo instrumentas • Skirtas finansuoti MVĮ siūlomas inovatyvias įdėjas, skirtas spręsti Europai svarbius uždavinius. • Tinkamos MVĮ - tiek technologinės tiek teikiančias paslaugas ar dirbančios socialiniame sektoriuje • Užtenka vieno partnerio • Apima: • Tyrimų rezultatų pirkimą („Moksliniai tyrimai, skirti MVĮ“) • SBIR („Small Business Innovation Research Award Programme“) modelis (JAV pavyzdžiu): • Paraiška (Sprendimo būdas) siūloma Europos mastu svarbiai tematikai • Dvipakopis finansavimas: • Galimybių studija • Dotacija • Netiesioginis komercializavimo rėmimas per INT apsaugą ir prieigą prie lengvatinio finansavimo • Informacinė ir konsultacinė parama iš esamų tinklų (EEN)

 22. Programa COSME ir Horizon2020 Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 Pakeis CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) dalį EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme) Biudžetas - 2500 mln. eurų • TIKSLINĖS GRUPĖS: • Verslininkai • Pradedantys nuosavą verslą • Verslą palaikančios organizacijos PRIEMONĖS: MVĮ finansavimo palengvinimas Enterprise Europe Network – informacinis portalas Iniciatyvos skirtos kurti aplinką, palankią įmonių kūrimui ir augimui Rinkų pasiekiamumas ir tarptautiškumas • Papildančios viena kitą programos – augimui ir darbo vietų kūrimui • Skirtingi akcentai: • Horizon2020 – inovacijomis pagrįstas augimas • COSME – konkurencingumo skatinimas ir verslo aplinkos gerinimas • Bendrai koordinuojami: • Integruoti finansiniai instumentai per bendrus finansavimo mechanizmus • EEN (Enterprise Europe Network) – COSME programoje, bet palaiko MVĮ dalyvavimą Horizon2020

 23. Finansiniai instrumentai Horizon 2020 skiria 3,5 mrld.EUR privačių investicijų į tyrimus ir inovacijas skatinimui . 1/3 sumos skiriama tiesiogiai MVĮ Numatomas poveikio koeficientas – 5 COSME skiria 1,4 mrld. EUR Instrumentai: Paskolos (debt facility) Akcijų išpirkimas (equity facility) – pradedantiems veiklą ir augantiems Nuoseklios inovacijų diegimo proceso palaikymas: Bendros taisyklės – dalyviams, iniciatyvoms ir priemonėms Bendras finansavimas su kitais ES finansiniais mechanizmais Administracinio krūvio mažinimas Greitesnės procedūros

 24. Dėkoju už dėmesį! Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!