slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRACA PONAD GRANICAMI – TRANSGRANICZNY RYNEK PRACY ORAZ PRZYGOTOWANIE DO UTWORZENIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRACA PONAD GRANICAMI – TRANSGRANICZNY RYNEK PRACY ORAZ PRZYGOTOWANIE DO UTWORZENIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

PRACA PONAD GRANICAMI – TRANSGRANICZNY RYNEK PRACY ORAZ PRZYGOTOWANIE DO UTWORZENIA - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

PRACA PONAD GRANICAMI – TRANSGRANICZNY RYNEK PRACY ORAZ PRZYGOTOWANIE DO UTWORZENIA PRZYGRANICZNEJ SIECI WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY NA OBSZARZE EUROREGIONU NYSA. PROJEKT „PRACA PONAD GRANICAMI – TRANSGRANICZNY RYNEK PRACY ORAZ PRZYGOTOWANIE DO UTWORZENIA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRACA PONAD GRANICAMI – TRANSGRANICZNY RYNEK PRACY ORAZ PRZYGOTOWANIE DO UTWORZENIA' - oliana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PRACA PONAD GRANICAMI –

TRANSGRANICZNY RYNEK PRACY

ORAZ PRZYGOTOWANIE DO UTWORZENIA

PRZYGRANICZNEJ SIECI WSPÓŁPRACY

URZĘDÓW PRACY NA OBSZARZE

EUROREGIONU NYSA

slide2

PROJEKT

„PRACA PONAD GRANICAMI – TRANSGRANICZNY RYNEK PRACY

ORAZ PRZYGOTOWANIE DO UTWORZENIA

PRZYGRANICZNEJ SIECI WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY

NA OBSZARZE EUROREGIONU NYSA “

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska 2004 – 2006 Działanie 2.2 Wspieranie Inicjatyw Lokalnych - Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego

slide3

www.euroregion-nysa.pl

www.euroregion-neisse.de

www.neisse-nisa-nysa.org

EUROREGION NYSA

slide4

Powiaty polskie uczestniczące w projekcie :

bolesławiecki, jeleniogórski,

kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski

Powiaty czeskie uczestniczące w projekcie :

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily

rozpocz cie projektu 01 09 2006 zako czenie projektu 31 08 2007
Rozpoczęcie projektu: 01.09.2006

Zakończenie projektu: 31.08.2007

projektodawca dolno l ski wojew dzki urz d pracy w wa brzychu
Projektodawca :

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

forma prawna projektodawcy jednostka bud etowa samorz du wojew dztwa dolno l skiego
Forma prawna Projektodawcy :

jednostka budżetowa samorządu

Województwa Dolnośląskiego

partner projektu ad pr ce v esk l p urz d pracy w ceskiej lipie
Partner projektu

Úřad práce v České Lípě / Urząd Pracy w Ceskiej Lipie

slide9

Podstawowymi przyczynami sprawiającymi, że potencjałgospodarczy i społeczny nie jest optymalnie wykorzystany, są :

brak zorganizowanej współpracy między instytucjami realizującymi podobne zadania,

nieznajomość prawa obowiązującego w kraju sąsiednim, brak rzetelnej i aktualnej informacji.

Projekt będzie niwelował te słabe strony regionu, stwarzając warunki do szybszego przepływu siły roboczej i firm oraz wzmacniając transgraniczne relacje społeczno – gospodarcze i rozwój całego Euroregionu.

slide10

Poprzez szkolenia i wizyty studyjne służące poznaniu się kadr urzędów pracy i poznanie regulacji prawnych w kraju partnerskim, stwarza warunki organizacji długotrwałej współpracy transgranicznej instytucji odpowiedzialnych za wspieranie lokalnej współpracy gospodarczej, przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie podejmowania działalności gospodarczej.

Efektem winna być promocja i intensyfikacja przepływu transgranicznego siły roboczej i firm.

slide11

Szkolenie i konferencja końcowa odbędą się w polskiej części Euroregionu Nysa, natomiast wizyty studyjne będą równomiernie rozłożone po obu stronach granicy.

Przewiduje się, że udział pracowników urzędów pracy z Polski

i z Czech będzie proporcjonalny ( w części szkoleniowej oraz konferencji końcowej udział weźmie 60 osób - po ok. 30 przedstawicieli z każdego kraju, w wizytach studyjnych – po 30 osób w każdej z wizyt, po ok.. 15 osób z każdego kraju ).

slide12

Celem ogólnym projektu jest wspieranie potencjału i rozwoju zasobów ludzkich poprzez utworzenie warunków do takiego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz wspierania poprzez motywację zdolności w zakresie mobilności, aby ułatwić mieszkańcom Euroregionu Nysa aktywne poszukiwanie i znajdowanie zatrudnienia po obu stronach granicy, w tym podejmowanie za granicą działalności gospodarczej.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie sieci współpracy urzędów pracy z obszaru Euroregiony Nysa, której celem będzie wymiana informacji o sytuacji na rynku pracy oraz wspieranie przemieszczania się osób i firm między krajami ( w obszarze Euroregionu ).

slide13

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji grupy 240 pracowników urzędów pracy poprzez poznanie sposobu pracy urzędów pracy, różnic w regulacjach prawnych obu krajów, co poprawi jakość świadczonych usług w zakresie obsługi zatrudnienia transgranicznego.

Realizacja projektu umożliwi poznanie struktur administracyjnych, różnic w regulacjach prawnych i administracyjnych obu krajów. Jest to projekt doskonalący metody i techniki pracy pracowników urzędów pracy w zakresie polityki rynku pracy, wspierania zakładania lub prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

slide14

Celem dodatkowym będzie zniwelowanie barier hamujących rozwój gospodarczy i zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału gospodarczego i ludzkiego na terenie EURES-T „Sil-Bo-Sax” oraz nawiązanie stałej współpracy w zakresie świadczonych usług i wymiany informacji o sytuacji na rynku pracy.

slide15

Grupami docelowymi projektu są: pracownicy urzędów pracy zajmujący się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, szkoleniami, systemami zabezpieczenia społecznego, usługami Eures.

Podmiotami wykorzystującymi rezultaty projektu będą polskie i czeskie urzędy pracy działające w granicach Euroregionu Nysa.

Dodatkowo z rezultatów projektu będą mogli korzystać partnerzy instytucji publicznych działający w obszarze rynku pracy tacy jak agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy, związki zawodowe, stowarzyszenia i związki pracodawców.

slide16

Pośrednio – poprzez usługi świadczone przez instytucje rynku pracy i materiały dostępne na stronie internetowej projektu, która po jego zakończeniu stanie się jedną z zakładek strony internetowej DWUP – z rezultatów projektu będą mogli skorzystać bezrobotni mieszkańcy Euroregionu oraz podmioty gospodarcze lub osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą.

slide17

Kadra urzędów pracy nie dysponuje odpowiednią wiedzą o uwarunkowaniach w kraju partnerskim, nie może zatem realizować jednego z podstawowych zadań, jakie winny być realizowane w wyniku integracji Czech i Polski z Unią Europejską. Podniesienie kwalifikacji kadr w tym zakresie oraz utworzenie formalnych i prawnych ram współpracy urzędów pracy w ramach euroregionalnej sieci pozwoli na lepsze wykorzystywanie potencjału społecznego i gospodarczego Euroregionu. Rezultaty projektu nie będą miały ograniczeń czasowych co do ich funkcjonowania. Po zakończeniu projektu będą udoskonalane lub modyfikowane pod katem dostosowania do zmieniających się uregulowań prawnych i sytuacji na rynku pracy.

Użytkownikami produktów projektu będzie 12 urzędów pracy – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, 7 powiatowych urzędów pracy po stronie polskiej, 4 urzędy pracy po stronie czeskiej oraz partnerzy społeczni rynku pracy i osoby korzystające z usług instytucji rynku pracy.

slide18

Różnice w strukturze organizacyjnej publicznych służb zatrudnienia i odmienność aktów prawnych, regulujących ich działalność sprawiają, że współpraca między urzędami pracy Polski i Czech ma charakter okazjonalny, podczas gdy wykorzystanie potencjału ludzkiego i gospodarczego regionu wymaga, by nabrała ona charakteru stałego.

Celem projektu jest przekazanie stosownej wiedzy uczestniczącym instytucjom i ich pracownikom, opracowanie formalnych i prawnych ram współpracy i umożliwienie nawiązania kontaktów bezpośrednich między przedstawicielami uczestniczących w projekcie urzędów pracy z Czech i Polski.

Realizacja projektu winna przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału ekonomicznego i społecznego obszaru Euroregionu Nysa.

slide19

Promocja Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIa, procesu integracji europejskiej, obszaru pogranicza oraz efekt medialny realizacji projektu

Wśród zaplanowanych do realizacji i ujętych w budżecie projektu działań znajdują się : informacja i promocja PIW INTERREG IIIA, projektu w prasie, materiałach dla uczestników oraz na stronach internetowych.

Projekt stworzy podstawy do powstania sieci współpracy urzędów pracy po obu stronach granicy. Działania zapoczątkowane w ramach projektu będą kontynuowane i poszerzane po jego zakończeniu. Kadra urzędów pracy przeszkolona w ramach projektu będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach w ramach tworzonego partnerstwa EURES-T „Sil-Bo-Sax”, które ma na celu m.in. zmniejszanie barier przekraczania granicy w celach zawodowych.

slide20

Projekt będzie rozpowszechniany przez działania DWUP prowadzone w innych przygranicznych regionach, jako stwarzający możliwość współpracy pomiędzy służbami zatrudnienia odpowiedzialnymi za regiony przygraniczne.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych za kreowanie transgranicznego zatrudnienia oraz opracowanie zasad współdziałania między instytucjami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie bezrobociu powinno zintensyfikować przepływ siły roboczej i firm w obszarze transgranicznym, co przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału społecznego i gospodarczego oraz do niwelacji peryferyjnego charakteru strefy przygranicznej objętej Euroregionem Nysa.