Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik

play fullscreen
1 / 18
Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik
58 Views
Download Presentation
odina
Download Presentation

Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik Ing. Štěpánka Lubinová Partner: Kontis s.r.o. Ing. Štěpánka Lubinová, mobil: 605 881 826, info@centrumdynamik.cz www.centrumdynamik.cz

 2. Hlavním záměrem projektu je vytvořit zázemí pro realizaci informačních, poradenských a vzdělávacích aktivit pro podnikatelské subjekty z Prahy a vytvoření prostředí pro navazování obchodních kontaktů. Zaměření projektu

 3. Podceňování významu celoživotního systematického vzdělávání zaměstnanců Hlavní řešené otázky: • Nedostatečná počítačová gramotnost • Nedostatečná a podceňovaná znalost moderních metod řízení jako např. marketingu, plánování a controllingu, rozvoje lidských zdrojů apod.

 4. Proč z veřejných prostředků? • Finanční nedostupnost poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP  menší prostor pro vytváření monopolů,  širší sortiment výrobků a služeb,  snižování nezaměstnanosti.

 5. Přibližně 95 % cílové skupiny tvoří drobné podnikatelské subjekty, a to především z Prahy 12 (území JPD2), zbylých cca 5 % cílové skupiny jsou zaměstnanci velkých firem z téhož území. Cílové skupiny

 6. Klienti informačních a poradenských aktivit Účastníci vzdělávacích aktivit Zájemci o nově vytvořené vzdělávací programy Zdroj informací pro další průběh projektu a analytických dat Cílové skupiny - zapojení

 7. Omezena pouze na stravné, a to pouze u aktivit, trvajících déle než 5 hodin Do budoucna počítá projekt s úhradou také noclehu – u vícedenních mezinárodních školicích programů Cílové skupiny – doprovodná opatření

 8. Typy činností/aktivit V současné době jsou již realizovány tyto činnosti: • Informační mítinky v rámci publicity • Informační mítinky tématické • Individuální konzultace • Semináře s náplní moderních forem řízení • Tvorba e-learningových programů • Semináře pro výchovu nových školitelů • Semináře s náplní informačních technologií

 9. Vnitřní postupy řízení Realizační tým: Z původně zamýšlených 7 členů realizačního týmu je v tuto chvíli v projektu zapojeno již 5 osob. Za realizátora: koordinátor/lektor a administrativní pracovník. Za partnera: programátor, projektant/metodik a lektor.

 10. Vnitřní postupy řízení Dosavadní průběh: Pravidelně 1x měsíčně probíhá porada s partnerem plus operativně pracovní jednání ke konkrétním tématům. Interní porady u realizátora: pravidelně 1x měsíčně plus operativně cca 1x týdně.

 11. Rizika, problémy Rizika  opatření  prevence : • Časový výpadek v úvodu (později přidělené prostory)  zkrácena doba org. a tech. přípravy projektu  není nutná, stav již setrvá do konce projektu • Výpadek části cílových skupin  cca ½ úbytku byla nahrazena novými subjekty, zbytek je v jednání  změna způsobu publicity a prezentace projektu  změna výběru cílových skupin

 12. Rizika, problémy Rizika  opatření  prevence : • Odlišnosti v poptávce  průběžná aktualizace nabídky podle potřeb CS  dotazníky s poptávkou, vyplněné klienty • Nevyřešená problematika DPH  návrh odpovídajícího snížení plán. výstupů a výsledků  do budoucna jednoznačná metodika

 13. Zajištění publicity Dosavadní publicita: • 2x informační letáky – roznáška Českou poštou, Praha 12, 2.000 ks  účinnost mizivá • 3x direct mailing – cca 100 kontaktů  účinnost mizivá • Inzerce v médiích – MFD – 4x  účinnost mizivá • osobní kontakty – od srpna  účinnost 70% s. klientů • www stránky – od srpna  účinnost 30% souč. klientů Opatření: • nedůvěra v projekty obecně  nutný osobní kontakt • nejlépe funguje kombinace os. kontaktu + www stránek

 14. Výstupy a výsledky

 15. Další výstupy a výsledky: • Ze 644 podpoř. osob: plán = 202 účastníci kurzů nyní = 8 Horizontální témata: • Rovné příležitosti: z dosavadních 32 podpoř. osob = 17 žen • Místní iniciativy: z dosavadních 24 podpoř. org. = 24 z regionu hl. m. Prahy, z toho 6 z JPD2 Partnerství: • Realizace 1 mítinku, 2 kurzů, tvorba 1 vzděl. programu

 16. Doporučení pro programovací období 2007 - 2013 Přenositelné úspěchy: • Modulární výuka – nabídka detailních segmentů • Výuka formou e-learningu • Tvorba e-learningových programů • Setkání realizátorů projektů - vzájemné využití služeb Budoucí projekty: • Lépe propracovaná metodika • Zlepšení publicity ze strany orgánů EU v ČR a poskytovatelů dotací • Poskytování informací prostřednictvím Eurocenter

 17. Děkuji za pozornost a těším se na příští setkání!