f rdelar med vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fördelar med Vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fördelar med Vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Fördelar med Vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 8 Views
  • Uploaded on

När vintern sätter in, finns det förändringar som du behöver göra inte bara hemma utan även ditt fordon för att fortsätta leva ett bekvämt liv. Om du har helårs- eller sommardäck på ditt fordon, måste du byta till vinterdäck för att fortsätta njuta av en bekväm och säker körupplevelse på vägen. Vinterdäcken är gjorda av speciella slitbanor som förbättrar deras prestanda på snöiga, isiga och våta vägar. Om du använder sommardäck på vintern kan du inte njuta av fördelarna med vinterdäcken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fördelar med Vinterdäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rdelar med vinterd ck 1
Fördelar med Vinterdäck

Närvinternsätter in, finnsdetförändringarsom du behövergöraintebarahemmautanävendittfordonförattfortsättalevaettbekvämt liv. Om du harhelårs- ellersommardäckpådittfordon, måste du byta till vinterdäckförattfortsättanjutaav en bekvämochsäkerkörupplevelsepåvägen.

Vinterdäckenärgjordaavspeciellaslitbanorsomförbättrarderasprestandapåsnöiga, isigaochvåtavägar. Om du användersommardäckpåvinternkan du intenjutaavfördelarna med vinterdäcken.

f rdelar med vinterd ck 2
Fördelar med Vinterdäck

Såvilkafördelarkommer du attfåfrånvinterdäck? Den förstafördelenärbättregrepp. Dessadäckvinnersommarochhelårsdäcknärvägarnaärtäcktaav is ochsnö. De ärspecielltbyggdaförattgemaximaltgrepp i isigaochsnöförhållanden.

De harmjukareochmergripandegummi, hårdaknopparochmycketdjupaslitbanorsomkombinerarförattgedem den bästadragkraften du kanfånär du kördittfordonpåvintervägar. De ärettmåsteom du kommerfrån en plats därvintrarnaärmyckethårda.

f rdelar med vinterd ck 3
Fördelar med Vinterdäck

En annanfördelsom du kommerattnjutaav med vinterdäck, är den överlägsnabromsförmågan. Bromsningkanvaramycketviktigtnär du körpå en våt, snöigellerisigväg. Sommar- ochhelårsdäckkanlättglidapåisigaochsnöigavägareftersom de intehardetbästagreppetförsådanavägar.

Men med detöverlägsnagreppetpåvinterdäckenkommer du attkunnabromsautanattbehövaoroa dig förslirningellervridningavvägen. De harmetallpinnarsomkangräva in i isenochsnöföratt du skakunnabromsabekvämtutanattkämpaförmycket.

f rdelar med vinterd ck 4
Fördelar med Vinterdäck

Detärmycketviktigtattvetarätttidattanvändavinterdäck. I vissastater i USA ochländeröverhelavärldenärdetförbjudetattanvändadessadäck under andraårstiderbortsettfrånvintern.

Du börkommaihågattvinterdäckär den endakopplingenmellan dig ochvägen. Eftersom de är en viktigsäkerhetstillbehörpådittfordonärdetviktigtatt se till att de är i gottskick.

f rdelar med vinterd ck 5
Fördelar med Vinterdäck

Förmer information omfördelarna med vinterdäck, kolla in Nokiantyresidag.