produktion mot lager diskret tillverkningsindustri
Download
Skip this Video
Download Presentation
Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri. SAP Best Practices. Syfte och fördelar och huvudprocesser. Syfte Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri' - fuller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syfte och f rdelar och huvudprocesser
Syfte och fördelar och huvudprocesser
 • Syfte
   • Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion.
   • Produktionsscenariot producerar en slutprodukt och alla beroende komponenter i produktion mot lager (MTS).
   • Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut.
 • Fördelar
   • Produktion utlöst av en produktionsplan
   • Inklusive serienummer och partihantering
   • Valfritt med: Kvalitetsstyrning, konsignationslager, extern bearbetning
 • Huvudprocesser
   • Skapaplaneradeoberoendebehov
   • Materialbehovsplaneringpå PE-nivå
   • Egentillverkning (delmontage)
   • Egenslutmontering (slutprodukt)
   • Kapacitetsutjämning
   • Bekräftelseavmonteringsaktiviteter
sap applikationskrav och f retagsroller
SAP-applikationskrav och företagsroller
 • SAP-applikationskrav
   • SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0
 • Företagsroller
   • Produktionsplanerare
   • Produktionsansvarig
   • Verkstadsspecialist
   • Lagerhandläggare
   • Strategisk planerare
   • Konstruktör
detaljerad processbeskrivning
Detaljerad processbeskrivning
 • Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri
 • Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion. Produktionsscenarier består av både materialrörelser (godsuttag och -mottagning) och bekräftelse av slutförande av produktionsorder.
   • Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut.
   • En typisk planeringsprocess börjar med försäljningskvantitetsplanering. Föregående periods faktiska försäljningssiffror kan användas som underlag för framtida planering.
   • För att säkerställa att produktionen sker i takt med försäljningen kan du skapa en produktionsplan i Sälj- och verksamhetsplaneringen som är synkroniserad med försäljningen. Planeringsdata överförs från SOP till efterfrågeadministration. Efterfrågeadministrationen genererar oberoende behov som används i den efterföljande MRP-körningen.
   • Vid materialbehovsplanering bryts stycklistan ned för materialbehovet på övre nivå och planering av produktionen utförs ända ned på komponentnivå. MRP resulterar i generering av planorder för det material som ska produceras.
   • Om det inte finns tillräckligt med råmaterial i lager skapas beställningsanmodanden för detta. När ordern skapas beräknas målkostnader för orderns partistorlek (förkalkyl).
   • Under produktionsprocessen uppdateras ordern med kostnader som har uppstått, vilket gör det möjligt för dig att spåra och jämföra målkostnader och verkliga kostnader när du vill.
   • Periodbokslutsaktiviteter utförs på ordern. Detta inkluderar beräkning av produkter i arbete och variansberäkning.
   • Efter detta avräknas produkter i arbete mot redovisning, och produktionsavvikelser avräknas mot administration och redovisning.
processfl desdiagram
Nej

Ja

Ja

Nej

Processflödesdiagram

Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri

Händ-else

Periodisk planerings-översyn

Start av planerings-cykel

Strategiskplanerare

Logistik-planering (144)

Produktionsplanerare

Kapacitets-utjämning OK?

Materialbehovs-planering på PE-nivå samt lagervärdering/ behovslista

Uppdatera kapacitet

Skapa planerade oberoende behov

1

MRP-lista

Orderutskrift

Frisläpp produktions-order

Material tillgäng-ligt?

Kapacitets-utjämning

Omvandla planorder till produktions-order

Beställ-ningsan-modan

Planorder

Tillverkning

Bekräfta monterings-aktiviteter/ slutrapportering

Gods-mottagning halvfabrikat

Lager @ standard. Kostnad

Plocklista

Materialsamman-ställning för planorder

Lagerförbrukning @ standard. Kostnad

Godsuttag/ automatisk lageravräkning

Gods-mottagnings-dokument

Lagerhand-läggare

Gods-mottagning slutprodukt

Gods-mottagnings-dokument

Prod.-enh.-controller

Periodbokslut “allmän” prod-uktionsenhet

(181)

Inköpare

Anskaffning utan kvalitets-styrning

(130)

Anskaffning av lagermaterial med kvalitets-styrning (127)

MM-legobear-betning (138)

PP-legobear-betning (extern bear-betning)

(150)

Anskaffning och förbrukning av konsignations-lager (139)

processfl desdiagram1
Processflödesdiagram

Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri

Händ-else

 • Produktions-ansvarig

Granska orderoperationer

1

f rklaring
Diagram-länkFörklaring

Utskrift/ dokument

Extern till SAP

Redovisnings-data

Affärsaktivite / händelse

Budget-planering

Enhetsprocess

Manuell process

Process-referens

Befintlig version/data

Delprocess-referens

System-beslut godk./ej godk.

Process-beslut

materialbehovsplanering mrp
Materialbehovsplanering - MRP

Planerat oberoende behov

Material

Behov

Planering

Beroendebehov

Reservationer

Planerad

Order

Omvandla

Produktions-

order

Lager

produktionsgrupp
Produktionsgrupp

Produktionsgrupp: Montage

Leveransindeln.data

Kapacitetsdata

Standardvärden

Operationslistor

Kalkyldata

Operations-listor

Kalkyl

Tidplanering

och kapacitet

1010,-

2150,-

3160,-

operationslista f r produktionsgrupp operation
Produktionsgrupp

Styrnyckel

Standardvärden

Aktivitetstyper

Beskrivning

....

Operationslista för produktionsgrupp / operation

Operations-listehuvud

Operation 10: Slutmontering

Materialkomponenter

konvertering av planorder
Produktions-

order

Konvertering av planorder

Planerade

order

Enskildkonvertering

Enskild konvertering

Planerade

Produktions-

order

order

Samlad konvertering

Samlad konvertering

skapa produktionsorder
Fr25 jan2008

Ti15 jul 2008

Skapa produktionsorder

Manuellt

Behovsplanering

Automatiskt

Ange ordertyp

Definiera orderposition

Kopiera operationslista

Ledtidsplanering

Kopiera stycklista

Tillgänglighetskontroll

Valfria ändringar

Spara produktionsorder

Valfritt (anpassa)

produktionsorderhantering
Orderhuvud

20

100

50

Produktionsorderhantering

Orderförslag (planorder)

Orderavräkning

Produktionsorder

Operationer

Skapa order

Godsmottagning

Komponenter

Tillgänglighets-

kontroll

Bekräftelser

Kostnader

Orderfrisläppning ochpartibestämning för komponenter

Materialuttag

materialr relse
Redovisnings-

dokument

Materialrörelse

Prod.order

Lager

Operation

Mat. komp.

Material

Kostnader

Materialrörelse

Material-dokument

 • Uppdateralagerkvantiteter
 • Uppdateralagervärden
 • material kanpartikontrolleras
godsuttag
Uppdateralagerkvantiteter

Uppdateralagervärden

Reducerareservationer

Beräknaverkligakostnaderochuppdateraordern

Godsuttag

Godsuttags-

bokning

Material-dokument

Bokf.-dokument

terraporteringar av produktionsorder
Produktions-

order

Återraporteringar av produktionsorder

Manuell inmatning

Operation 0010

Operation 0020

Operation 0030

Orderbekräftelse

...

Operation . . . .

produktionsorder f rkalkyl
Produktionsorder - förkalkyl

Planerade kostnader

Planerade kostnader

Faser

Materialkomponenter

Materialkomponenter

Faser

Kostnadsslag

:

Kostnadsslag

:

Ind. “Rel. till kalkyl”

Gen.

operationsvärden

l

l

Material

kostnader

Pris

Standardvärden

l

l

l

Styrnyckel ”kalkyl-indikator”

Kostnader för extern

anskaffning

Produktions-kostnader

Ordertyp/produktionsenhet

Ordertyp/produktionsenhet

Resurser

Resurser

Kalkylvariant

l

Formelnyckel för

l

Material

indirekta

kalkyl

kostnader

Kostnadsställe

l

Visa planerade/verkliga kostnader

Aktivitetstyp

l

Indirekta produktions-

Formelkonstanter

l

kostnader

Kostnadsberäk-ningslogg

Kostnader för externa

Kostnadsslag

l

bearbetning

Kostnadsspecifikation

l

Kostnadsuppdelning

l

kostnad f r produktionsorder
Kostnad för produktionsorder

Material-komponenter

Produktions-grupp

Kostnadsställe

Operation

- Produktionsgrupp

- Standardvärde

- Kvantiteter

- Kostnadsställe

- Aktivitetstyper

- Formler

- Aktivitetstyper

- Kvantiteter

- Priser

Aktivitets-kostnader

- Perioder

Materialkostnader

Interna aktivitetskostnader

Beräkning av indirekta kostnader

Kostnader för produktionsorder

pia och differensanalys i partibaserad analys av kostnadsb rare
PIA och differensanalys i partibaserad analys av kostnadsbärare

Verkliga

kostnader

Verkliga

kostnader

-

-

Verkliga

kostnader

Leverans-värde

Leverans-värde

=

=

=

PIA för

Verkliga kostnader

PIA för

Verkliga kostnader

Avvikelser

Order-

status

DLV

TECO

PREL

REL

PDLV

Preliminärt frisläppt eller frisläppt

Delvis levererad

Slutlevererad eller tekniskt slutförd

avr kning av order exempel
CO-PC

CO-PA

FI

Redovisning

Avräkning av order (exempel)

Produktionsorder Mat. F126

Produktkostnadsplanering

Partistorlek 1 st

800

1.200

400

2.400

-2.000

400

CO-

PC

Verkliga kostnader

Material

600

Material

Produktion

Pålägg

GM

Avvikelser

Pålägg

300

Målversion 0

Pris 150

Kvantitet 150

Struktur 100

Kassation 0

Partistorlek 0

Produktion

1100

Materialbasdata

Standardpris = 2 000

Avräkning

Lager

Prisdifferens

2000

400

ad